Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

(Ostatní) č. 30/2006 Sb. UPOLXII. Úplné znění Statutu UP ze dne 27. listopadu 2015

Částka 1/2006
Platnost od 21.07.2006
Účinnost od 27.11.2015
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. července 2006 pod čj. 10 742/2006-30 Statut Univerzity Palackého v Olomouci.

Změny Statutu Univerzity Palackého v Olomouci byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 28. února 2007 pod čj. 7 325/2007-30,

dne 29. května 2007 pod čj. 14 192/2007-30, dne 11. dubna 2008 pod čj. 7 290/2008-30,

dne 17. října 2008 pod čj. 21 293/2008-30, dne 13. března 2009 pod čj. 6 125/2009-30,

dne 4. listopadu 2010 pod čj. 18 627/2010-30, dne 9. července 2013 pod čj. MSMT-29254/2013-30, dne 8. ledna 2014 pod čj. MSMT-45005/2013, dne 10. června 2014 pod čj. 21571/2014,

dne 11. listopadu 2014 pod čj. MSMT-41017/2014, dne 29. května 2015 pod čj. MSMT-19600/2015 a dne 27. listopadu 2015 pod čj. MŠMT-44843/2015.

XII. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 27. listopadu 2015

Preambule

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vědom si významu poznání, vzdělanosti a kultury pro lidstvo, chtěje budovat svoji univerzitu na principech akademických svobod a odpovědnosti, jakožto základech činnosti vědecké a pedagogické, maje na zřeteli samosprávný charakter své univerzity a její zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uznanou a nezpochybnitelnou nezávislost na veškerých mocenských nebo politických strukturách, naplněn snahou umožnit přístup ke vzdělání všem, kdož po něm touží, hlásíce se k myšlence celosvětové spolupráce vysokých škol nejen jako základu mezinárodního vědeckého výzkumu, ale především jako předpokladu výchovy nových generací k porozumění a toleranci, se usnesl podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách na tomto Statutu Univerzity Palackého v Olomouci:


ČÁST I

Základní ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola univerzitního typu.

(2) Univerzita vznikla v Olomouci roku 1573. Zákonem č. 35/1946 Sb., o obnovení univerzity v Olomouci, byla Prozatímním Národním shromážděním republiky Československé obnovena v plném rozsahu jako československá státní univerzita v Olomouci s fakultami Cyrilo-metodějskou fakultou bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filozofickou a s názvem „Univerzita Palackého“.

(3) Název daný zákonem č. 35/1946 Sb., byl následně přijatými zákony1) změněn, a to doplněním místního dodatku „v Olomouci“. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) užívá UP oficiální název „Univerzita Palackého v Olomouci“.

(4) Sídlem Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) je Olomouc, Křížkovského 8.

Článek 2

Poslání a činnost UP

(1) Posláním UP je šíření vzdělanosti, pěstování nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby, jakož i péče o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti.

(2) UP je univerzitní veřejnou vysokou školou (právnickou osobou), která na základě akademických práv a svobod akademické obce UP svobodně uskutečňuje zejména tvůrčí vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, vzdělávací, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

(3) Vzdělávací činnost na UP je založena na poznatcích vědy obecně a na výsledcích vlastního vědeckého bádání.

(4) UP uskutečňuje všechny typy akreditovaných studijních programů a programy celoživotního vzdělávání.

(5) Obory, které UP uskutečňuje, jsou uvedeny v příloze č. 1.

(6) UP poskytuje adekvátní informační služby jednak členům akademické obce UP a ostatním zaměstnancům, jednak dalším zájemcům.

(7) UP realizuje výhradně doplňkové činnosti, které navazují na její poslání v souladu se zákonem, Statutem UP (dále jen „Statut“) a ostatními vnitřními předpisy UP.

(8) UP spolupracuje s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a jinými právnickými a případně i fyzickými osobami a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce UP na této spolupráci. Formy a způsoby této spolupráce jsou upraveny smluvně.

(9) UP podporuje činnost vědeckých, odborných profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení, která sdružují členy akademické obce UP a jejichž činnost napomáhá plnit poslání UP.

(10) UP dbá sociálních potřeb členů akademické obce UP a ostatních zaměstnanců.

ČÁST II

Akademická obec UP

Článek 3

Postavení členů akademické obce UP

(1) Členové akademické obce UP2) (dále jen „akademická obec“) mají právo

a) navrhovat a volit kandidáty do akademických senátů a být voleni za členy akademických senátů,

b) navrhovat způsobem stanoveným zákonem, tímto Statutem nebo statutem příslušné fakulty UP kandidáty na funkci rektora UP (dále jen „rektor“) i kandidáty na funkci děkana příslušné fakulty UP,

c) účastnit se zasedání akademických senátů a vědeckých rad, pokud nejsou zasedání vědeckých rad prohlášena za uzavřená,

d) seznamovat se se zápisy z jednání akademických senátů a vědeckých rad, a to včetně obsahů usnesení,

e) na udělení slova na shromáždění členů akademické obce,

f) obracet se s návrhy, připomínkami, stížnostmi a jinými podáními na samosprávné akademické orgány UP; tyto orgány jsou povinny se jimi zabývat, vyřizovat je a odpovídat na ně ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy.

(2) Členové akademické obce jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy UP a jejích součástí, jakož i další rozhodnutí samosprávných akademických orgánů UP.

(3) Členové akademické obce jsou povinni dbát dobrého jména UP a chránit je.

(4) Členové akademické obce plní povinnosti stanovené v souladu se zákonem samosprávnými akademickými orgány UP.

Článek 4

Shromáždění akademické obce UP

(1) Akademická obec je svolávána zejména:

a) k projednání nebo sdělení významných informací nebo opatření,

b) před volbou rektora,

c) před hlasováním o návrhu na odvolání rektora,

d) u příležitosti slavnostních aktů.

(2) Právo svolat shromáždění akademické obce má pouze rektor nebo předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.

ČÁST III

Orgány UP

Článek 5

Samospráva UP

Samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy jsou orgány uvedené v § 7 odst. 1 zákona; dalšími orgány UP jsou orgány uvedené v § 7 odst. 2 zákona.

Článek 6

Činnost orgánů UP

(1) Orgány UP jsou ve své činnosti vázány obecně závaznými právními předpisy, tímto Statutem a ostatními vnitřními předpisy UP, fakult UP a dalších součástí UP.

(2) Orgány fakulty nebo jiné součásti UP jsou ve své činnosti vázány obecně závaznými právními předpisy, tímto Statutem a ostatními vnitřními předpisy UP, statutem a ostatními vnitřními předpisy příslušné fakulty UP nebo vnitřními předpisy příslušné součásti UP.

(3) Jestliže vyjde najevo, že rozhodnutí orgánu UP, fakulty UP nebo jiné součásti UP je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo vnitřními předpisy UP, příslušné fakulty UP nebo příslušné součásti UP, je příslušný orgán UP, fakulty UP nebo součásti UP povinen učinit všechna dostupná opatření k nápravě.

(4) Při výkonu své působnosti, zejména při rozhodování, dbají orgány UP, fakult UP nebo jiných součástí UP naplňování poslání UP ve smyslu článku 2.

Článek 7

Akademický senát UP

(1) Právní postavení akademického senátu UP (dále jen „AS UP“) a jeho působnost je dáno § 8 a 9 zákona.

(2) Každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním senátorem z řad studentů.

(3) Způsob volby senátorů, předsedy AS UP, ustavování orgánů AS UP, pravidla pro zasedání a jednání AS UP a další náležitosti určuje Volební a jednací řád AS UP.

(4) Senátorem nemůže být rektor, prorektor, děkan a proděkan.

(5) V čele AS UP stojí předseda, který je volen z akademických pracovníků AS UP, a dva místopředsedové, z nichž jeden je akademický pracovník a druhý student.

(6) Členství v AS UP a výkon mandátu senátora jsou nezastupitelné.

(7) AS UP a jeho jednotliví senátoři odpovídají za svoji činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou senátoři vázáni příkazy nebo usneseními samo správných akademických orgánů fakult UP, ale pouze obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy upravujícími činnost AS UP, vlastním svědomím a jsou povinni dbát zájmů UP jako celku. Senátor je povinen odpovědět na otázku týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu akademickým senátem fakulty UP nebo členem akademické obce na zasedání akademického senátu fakulty UP.

(8) AS UP si pro svoji činnost může zřizovat komise, které jsou iniciačními a kontrolními orgány AS UP v jednotlivých oblastech jeho působnosti. V čele každé komise AS UP stojí její předseda. Členy komise mohou být členové akademické obce, popřípadě další odborníci na problematiku, jíž se komise AS UP zabývá.

(9) AS UP má právo se seznamovat se závěry jednání a usneseními ostatních orgánů UP.

Článek 8

Rektor UP

(1) O návrhu na jmenování rektora se usnáší AS UP podle Volebního a jednacího řádu AS UP.

(2) O návrhu na odvolání rektora se usnáší AS UP podle Volebního a jednacího řádu AS UP.

(3) Rektorovi jsou za svoji činnost přímo zodpovědní děkani, prorektoři, kvestor a vedoucí zaměstnanci pracovišť a účelových zařízení UP; vedoucí zaměstnanci rektorátu UP (dále jen „RUP“) jsou přímo zodpovědní rektorovi, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis. Rektor může pověřit příslušného prorektora nebo kvestora přímým řízením vedoucího zaměstnance pracoviště, účelového zařízení nebo odboru nebo oddělení RUP.

(4) Rektor je povinen dostavit se na výzvu AS UP nebo jeho předsedy na zasedání AS UP. Rektor je rovněž povinen odpovědět na otázku, týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu AS UP na zasedání AS UP. Pokud by však odpověď na takový dotaz vyžadovala údaje, které nemá rektor přímo k dispozici, může rektor odpovědět až na dalším zasedání AS UP nebo poskytnout svoji odpověď AS UP písemně.

(5) Rektor zřizuje kolegium rektora a podle potřeby další poradní orgány rektora.

(6) Rektor předkládá Správní radě UP návrhy ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona a po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady UP navrhuje do statutárních orgánů takto zřízených právnických osob členy z UP.

(7) Rektor svolává porady děkanů k řešení otázek týkajících se UP a jejích fakult. Usnesení z těchto porad se bez zbytečného odkladu zveřejní obvyklým způsobem na úřední desce UP.

Článek 9

Prorektoři UP

(1) Na UP jsou zpravidla obsazovány funkce prorektorů pro záležitosti

a) studijní, pedagogické a sociální,

b) vědeckobadatelské,

c) rozvojové a organizační a

d) vnější a zahraniční.

(2) Prorektoři UP (dále jen „prorektoři“) zastupují rektora a jednají jménem UP v rozsahu pověření vydaného rektorem.

(3) Prorektoři jsou přímo řízeni rektorem a jsou mu za svoji činnost ze svých funkcí přímo odpovědni.

(4) Rektor svým rozhodnutím jmenovitě pověří jednoho z prorektorů k tomu, aby jej zastupoval v plném rozsahu.

(5) Rektor může jmenovat dalšího prorektora pro nové záležitosti, popřípadě jinak určit nebo rozložit záležitosti svěřené prorektorům mezi prorektory, pokud to shledá potřebným.

Článek 10

Vědecká rada UP

(1) Činnost Vědecké rady UP (dále jen „VR UP“) se řídí § 11 a 12 zákona.

(2) VR UP dále

a) schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP,

b) navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky.

(3) Při jmenování členů VR UP rektor dbá, aby v ní byly pokud možno zastoupeny hlavní obory uskutečňované na UP, uvedené v příloze č. 1.

(4) Členství ve vědecké radě zaniká

a) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen VR UP svého členství ve vědecké radě vzdává, rektorovi,

b) dnem, kdy návrh rektora na odvolání člena vědecké rady schválil AS UP.

(5) VR UP rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ (ve zkratce „Dr.h.c“).

(6) Členství ve VR UP je čestné a nezastupitelné.

(7) Pravidla zasedání a způsob jednání VR UP určuje Jednací řád VR UP.

(8) Předsedovi AS UP, děkanům a prorektorům UP se na zasedání VR UP udělí slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek 11

Kolegia oborů a oborové rady zrušuje se

Článek 12

Disciplinární komise UP

(1) Zřízení Disciplinární komise UP (dále jen „DK UP“) je vázáno na skutečnosti předvídané v § 13 odst. 4 zákona.

(2) Zasedání a jednání DK UP se řídí Disciplinárním řádem pro studenty UP.

(3) Členství v DK UP je nezastupitelné.

(4) Zasedání DK UP se uskuteční vždy, pokud to vyžaduje právní zájem. Zasedání DK UP svolává její předseda na základě podnětu k projednání touto komisí.

Článek 13

Správní rada UP

(1) Právní postavení a působnost Správní rady UP (dále jen „SR UP“) jsou upraveny v § 14 a 15 zákona.

(2) SR UP má 15 členů.

(3) Způsob jednání a rozhodování SR UP a další náležitosti upravuje její statut.

Článek 14

Kvestor UP

(1) Kvestor UP (dále jen „kvestor“) je jmenován rektorem na základě výběrového řízení.

(2) K záměru rektora jmenovat kvestora se vyjadřuje AS UP.

(3) Kvestor je oprávněn nakládat s majetkem UP v rozsahu uvedeném v čl. 41 odst. 3 písm. b).

(4) Rektor může kvestora pověřit zejména

a) řízením RUP nebo jeho části,

b) jednáním jménem UP v jiných věcech souvisejících s hospodařením a se správou majetku UP,

c) jednáním jménem UP v pracovněprávních věcech zaměstnanců RUP, popřípadě i jiných dalších součástí, nejde-li o akademické pracovníky.

(5) Kvestor zejména

a) zajišťuje finanční prostředky na činnost a rozvoj UP,

b) připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků na činnost a rozvoj UP a sleduje jejich využívání,

c) zajišťuje realizaci investiční výstavby UP,

d) zajišťuje údržbu a rozvoj movitého a nemovitého majetku UP a provozní činnosti, přičemž o údržbě a rozvoji nemovitého majetku předem informuje prorektora příslušného pro tyto záležitosti,

e) zajišťuje evidenci, rozbory a výkaznictví hospodaření UP,

f) připravuje pro jednání orgánů UP podklady, jejichž obsah plyne z jemu dané nebo svěřené působnosti.

(6) Kvestor je přímo podřízen rektorovi a je mu za svoji činnost ze své funkce odpovědný.

(7) Kvestor je oprávněn ukládat úkoly tajemníkům fakult UP ve věcech hospodaření a vnitřní správy, které jim přísluší na příslušné fakultě UP řídit, a kontrolovat plnění těchto úkolů, nejde-li o ukládání úkolů ve věcech podle § 24 odst. 1 zákona nebo podle čl. 41 odst. 3 písm. c). O uložených úkolech a jejich plnění informuje kvestor příslušné děkany.

(8) Kvestor je oprávněn zrušit účinnost rozhodnutí tajemníků fakult UP, která jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo hospodářským zájmem UP. O takovém pozastavení je kvestor povinen informovat bez zbytečného odkladu rektora i příslušného děkana.

(9) Kvestor je povinen se na výzvu AS UP nebo jeho předsedy dostavit na zasedání AS UP. Kvestor je povinen odpovědět na dotaz týkající se výkonu jeho funkce, který mu byl položen senátorem na zasedání AS UP. Pokud by však odpověď na takový dotaz vyžadovala údaje, které nemá kvestor přímo k dispozici, může kvestor odpovědět až na dalším zasedání AS UP nebo poskytnout svoji odpověď AS UP písemně.

(10) Kvestor spolupracuje při plnění svých úkolů s prorektory.

(11) Kvestor svolává porady tajemníků fakult UP k řešení otázek týkajících se hospodaření a vnitřní správy UP a jejích fakult. Informaci o závěrech z těchto porad zajistí rektorovi a děkanům v písemné formě kvestor.

Článek 15

Kolegium rektora

(1) Kolegium rektora je poradním orgánem rektora. Stálými členy tohoto kolegia jsou děkani, prorektoři, kvestor, předseda AS UP a zástupce studentů. Zastupování stálého člena kolegia rektora na jednání je možné jen po předchozím souhlasu rektora. Rektor může podle svého uvážení počet členů tohoto kolegia zvýšit nebo snížit, při zachování minimálního počtu členů podle věty druhé.

(2) Jednání kolegia rektora řídí rektor nebo jim určený prorektor.

(3) Kolegium rektora řeší a vyjadřuje se k operativním záležitostem, kooperaci jednotlivých součástí UP a materiálům předkládaným AS UP, VR UP, SR UP a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) a jiným dalším orgánům.

(4) Kolegium rektora svolává rektor podle potřeby.

(5) Podkladové materiály pro jednání kolegia rektora připravuje sekretariát rektora.

(6) Stručný záznam z jednání kolegia se zveřejňuje obvyklým způsobem.

Článek 16

Řízení fakult UP a dalších součástí UP

(1) Děkan odpovídá za svoji činnost rektorovi. Působnost děkana tím však ve věcech podle § 24 zákona a čl. 37 a 41 není dotčena.

(2) Vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení jsou podřízeni přímo rektorovi, nepověří-li rektor přímým řízením příslušného prorektora nebo kvestora.

(3) Má-li rektor za to, že některé opatření orgánu fakulty UP nebo jiné další součásti UP, jehož následný přezkum není jinak upraven,3) je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo vnitřními předpisy UP, příslušné fakulty UP nebo jiné další součásti UP, upozorní na to rektor tento orgán. Jestliže tento upozorněný orgán na svém opatření trvá i nadále, má právo požádat rektora o slyšení. Nestane-li se tak však bez zbytečného odkladu, nebo nedojde-li ani po projednání věci ke shodě mezi rektorem a upozorněným orgánem, nebo nebylo-li dosaženo nápravy podle čl. 6 odst. 3, je rektor oprávněn učinit v mezích své působnosti opatření potřebná k nápravě.

(4) Postupu podle odstavce 3 se obdobně užije v případech, kdy je v rozporu s předpisy uvedenými v odstavci 3 orgán fakulty UP nebo jiné další součásti UP nečinný.

Článek 17

Orgány fakult UP a jiných dalších součástí UP

(1) Orgány fakult UP a vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení jsou oprávněni obracet se se svými návrhy, připomínkami, stížnostmi a jinými podáními na samosprávné akademické orgány UP. Tyto samosprávné akademické orgány UP jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.

(2) Samosprávné akademické orgány UP a kvestor mají právo obracet se s návrhy, připomínkami a jinými podáními na orgány fakult UP a jiných dalších součástí UP. Orgány fakult a jiných dalších součástí UP jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.

ČÁST IV

Studium na UP

Článek 18

Studijní programy

(1) UP uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.

(2) Studijní program vychází vždy z některého ze základních oborů uskutečňovaných na UP.

(3) Při přípravě a uskutečňování studijních programů je třeba dbát na efektivní využívání zdrojů a s tím související optimální míru integrace vzdělávací činnosti.

(4) Studijní program může být uskutečňován

a) samostatně jednou fakultou UP,

b) samostatně více fakultami UP,

c) společně více fakultami UP,

d) společně fakultou nebo fakultami UP a fakultou nebo fakultami jiné vysoké školy v České republice nebo v zahraničí,

e) společně fakultou nebo fakultami UP a vyšší odbornou školou.

(5) U studijních programů uskutečňovaných podle odstavce 4 písm. c) musí být stanoveno, na které fakultě UP je student zapsán.

(6) Podrobnosti o studiu ve studijních programech stanoví Studijní a zkušební řád UP.

(7) Seznam akreditovaných studijních programů je uveden na úřední desce UP a na úřední desce fakulty, na níž je studijní program akreditován.

Článek 19

Přijímání ke studiu na UP

Přijímání ke studiu na UP včetně přezkoumání rozhodnutí se řídí podle § 50 zákona. Podrobnosti jsou upraveny v Řádu přijímacího řízení na UP.

Článek 20

Studium na UP

Podrobnosti o studiu na UP včetně práv, povinností a právem chráněných zájmů studentů a pravidel přezkumného řízení při rozhodování o těchto právech, povinnostech a právem chráněných zájmech studentů stanoví Studijní a zkušební řád UP.

Článek 21

Studium cizinců na UP

(1) Cizinci studují na UP

a) jako studenti podle § 49 zákona,

b) na základě platných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

c) na základě dohod o spolupráci uzavíraných ve smyslu § 6 odst.1 písm. i) zákona, a to zejména v rámci mezinárodních programů, programů Evropské unie pro akademickou mobilitu a na základě dohod mezi vysokými školami.

(2) Pokud cizinci nestudují studijní programy v cizím jazyce, může děkan svým rozhodnutím stanovit, že součástí přijímací zkoušky bude ověření znalostí českého jazyka.

(3) Podmínky pro přijetí ke studiu podle odstavce 1 písm.

b) a c) a studium takto založené se řídí příslušnou smlouvou.

(4) Studuje-li cizinec v rámci studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce, je povinen hradit poplatek za studium podle čl. 22 odst. 9.

Článek 22

Poplatky spojené se studiem na UP

(1) Základní pravidla o poplatcích spojených se studiem na UP (dále jen „poplatky spojené se studiem“) jsou vymezena v § 58 zákona.

(2) Podle § 58 odst. 2 zákona je základem pro stanovení poplatků spojených se studiem 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám v kalendářním roce (dále jen „základ“). Základ vyhlašuje ministerstvo do konce ledna kalendářního roku; základ platí pro akademický rok započatý v tomto kalendářním roce.

(3) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením zahájeným v daném akademickém roce je ve výši pětiny základu, zaokrouhlený na celé desítky směrem dolů. Tento poplatek je nevratný.

(4) Výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona je uvedena v Příloze č. 6.

(5) Povinnost UP stanovit studentovi poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok stanoví § 58 odst. 3 zákona.

(6) Poplatky spojené se studiem podle § 58 odst. 4 zákona jsou za každý další započatý jeden rok studia rovny základu. Pokud podle § 58 odst. 4 věty poslední zákona celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, stanoví se poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona. Výše poplatku je uvedena v Příloze č. 6.“

(7) Vydání rozhodnutí o vyměření poplatků za studium podle § 58 odst. 3 a 4 zákona se řídí § 58 odst. 8 a 68 odst. 3 a 4 zákona.

Rektor na základě § 68 odst. 4 zákona změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem UP nebo její součásti. Rektor je oprávněn v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku v individuálních případech poplatky spojené se studiem stanovené podle § 58 odst. 3až 4 zákona snížit, prominout nebo odložit termíny jejich splatnosti. Důvodem pro to jsou zejména:

a) tíživá sociální situace nebo jiný vážný důvod,

b) zdravotní důvody,

c) vynikající studijní výsledky.

(8) Okolnosti pro uplatnění odstavce 7 musí student doložit spolu s písemnou žádostí, kterou podává orgánu, který rozhodnutí o stanovení poplatku za studium vydal.

(9) Poplatky spojené se studiem ve studijním programu v cizím jazyce činí nejvýše 400 000,Kč za jeden rok studia. Výše poplatků je stanovena v Příloze č. 7.

Článek 23

Forma placení a splatnost poplatků spojených se studiem

(1) Poplatky podle čl. 22 se platí převodem na bankovní účet UP.

(2) Zaplacení poplatku uvedeného v čl. 22 odst. 3 musí doložit uchazeč způsobem stanoveným fakultou UP. Poplatek uvedený v čl. 22 odst. 3 je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu.

(3) Poplatky uvedené v čl. 22 odst. 4 a 6 jsou splatné do devadesáti dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení poplatku za studium. V případě, že student podá žádost o přezkoumání ve smyslu ust. § 68 odst. 4 zákona, je splatnost poplatku do devadesáti dní od právní moci rozhodnutí o této žádosti.

(4) Poplatky uvedené v čl. 22 odst. 9 jsou splatné poslední pracovní den kalendářního měsíce, ve kterém začal daný akademicky rok. Děkan fakulty může v odůvodněných případech určit splatnost poplatku podle čl. 22 odst. 9 odlišně.

Článek 24

Úhrada vybíraná za některé další úkony

(1) Za úkony určené v rozhodnutí rektora lze vybírat úhradu do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojeny. Výši takové úhrady stanoví v souladu s tím, co je uvedeno v rozhodnutí rektora, děkan příslušné fakulty UP nebo sám rektor. K rozhodnutí podle věty první se vyžaduje souhlas AS UP.

(2) Bez zaplacení úhrady podle odstavce 1 se úkon uvedený v odstavci 1 neprovede.

Článek 25

Doručování písemností studentům do vlastních rukou

(1) Písemnosti lze studentům do vlastních rukou doručovat přímo na fakultě UP, na níž jsou zapsáni. Převzetí takové písemnosti potvrdí student svým podpisem. Odepření převzít takovou písemnost zakládá účinky doručení. O odepření převzetí písemnosti určené do vlastních rukou studentem přímo na fakultě UP musí být pořízen písemný záznam, který musí osoba jednající jménem UP a alespoň jeden další svědek v pracovněprávním nebo obdobném poměru k UP.

(2) Není-li písemnost doručena způsobem uvedeným v odst. 1 do osmi dnů, odevzdá se tato písemnost k poštovní přepravě na adresu4) uvedenou studentem k zasílání písemností. Písemnost je pak doručena dnem převzetí zásilky, dnem odepření zásilku převzít nebo uplynutím desetidenní úložní lhůty ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, přičemž písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

(3) Jestliže je student zastupován na základě plné moci, doručuje se písemnost pouze jeho zástupci, a to prostřednictvím držitele poštovní licence. Ustanovení odstavce 2 věty druhé zde platí obdobně.

(4) a) Nepodaří-li se písemnost určenou do vlastních rukou studenta obsahující rozhodnutí ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) až e) zákona z jakéhokoli důvodu doručit podle čl. 25 odst. 2 nebo 3, nebo nesplní-li student povinnost nahlásit adresu podle čl. 25 odst. 2, uloží se taková písemnost na studijním odděleni děkanátu fakulty UP a současně se sdělení o tom vyvěsí na úřední desce téže fakulty UP. Patnáctý den po uložení takové písemnosti se považuje za den jejího doručení.

b) Nepodaří-li se písemnost obsahující rozhodnutí o stanovení poplatku za studium dle § 58 odst. 3 a 4 zákona nebo rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí poplatku za studium dle § 58 odst. 3 a 4 zákona doručit do vlastních rukou podle odst. 2 a 3, nebo nesplní-li student povinnost nahlásit adresu podle odst. 2, uloží se taková písemnost na referátu poplatků Oddělení pro studium prorektora pro studijní záležitosti UP a současně se sdělení o tom vyvěsí na úřední desce rektorátu UP. Patnáctý den po uložení takové písemnosti se považuje za den jejího doručení.

c) Obdobně jako v odst. 4 písm. a) tohoto článku bude postupováno v případě rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) až e) zákona. Taková písemnost se uloží na Oddělení pro studium rektorátu UP a současně se sdělení o tom vyvěsí na úřední desce rektorátu UP. Patnáctý den po uložení takové písemnosti se považuje za den jejího doručení.“.

(5) Postupu uvedeného v odstavci 4 nelze použít u rozhodnutí podle § 68 odst. 3 písm. g ) až i) zákona.

Článek 26

Státní rigorózní zkouška, která není součástí studia

Postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce podle § 46 odst. 5 zákona, která není součástí studia, podrobnosti o konání této zkoušky, její průběh a hodnocení stanoví Řád rigorózního řízení UP. Výše poplatku a úhrady je stanovena ve vnitřní normě UP.

Článek 27

Studenti UP

(1) Práva a povinnosti studentů upravují § 62 a 63 zákona a Studijní a zkušební řád UP. Důsledky porušení povinností studenta jsou upraveny v § 64 až 69 zákona.

(2) Podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů, o ukládání sankcí za disciplinární přestupky, jakož i o disciplinárním řízení včetně řízení přezkumného, jsou upraveny Disciplinárním řádem UP.

(3) Student, který studuje v rámci jednoho nebo více studijních programů na dvou nebo i více fakultách UP, se imatrikuluje pouze na jedné z fakult UP, na nichž je zapsán ke studiu.

(4) Studentům UP mohou být přiznána stipendia podle § 91 zákona. Pravidla pro poskytování stipendií včetně řízení o žádostech a přezkumného řízení stanoví Stipendijní řád UP.

(5) Studenti, kteří ukončili studium na UP podle § 55 odst. 1 zákona, skládají slib. Znění slibů jsou uvedena ve statutech jednotlivých fakult UP s výjimkou slibu absolventů studia v doktorských studijních programech, který je uveden v příloze č. 4.

Článek 28

Ubytování a stravování studentů

(1) Vztahy vznikající a vyplývající z ubytování a stravování studentů, zaměstnanců, eventuelně jiných zájemců v objektech Správy kolejí a menz UP (dále jen „SKM UP“) jsou zakládány smluvně.5)

(2) Pravidla pro rozdělování míst na kolejích SKM UP, pravidla pro výběr ze všech zájemců o ubytování na kolejích SKM UP, jakož i podrobnosti o ubytování, včetně otázek samosprávy ubytovaných, stanoví Řád vysokoškolské koleje UP.

(3) Podmínky a bližší informace o stravování v menze UP a navazujících výdejnách jídel UP stanoví Řád menzy UP.

Článek 29

Celoživotní vzdělávání

(1) Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou zakládány smluvně.6) Účastníci tohoto studia nejsou studenty podle zákona.

(2) Pravidla pro přípravu, schvalování a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, pravidla pro výběr z uchazečů o celoživotní vzdělávání a pro stanovení výše úplaty stanoví Řád celoživotního vzdělávání na UP.

ČÁST V

Členové akademické obce a další zaměstnanci UP

Článek 30

Akademičtí pracovníci UP

(1) Akademičtí pracovníci UP (dále jen „akademičtí pracovníci“) jsou v pracovněprávním vztahu k UP.

(2) Pracovní poměr akademických pracovníků se sjednává zpravidla na dobu určitou.

(3) Před sjednáním pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce s akademickým pracovníkem je rektor nebo děkan povinen se přesvědčit, zda zamýšlené uzavření pracovněprávního vztahu není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

(4) Pokud akademický pracovník působí na více fakultách UP, dohodnou se o vzájemném vyrovnání osobních nákladů na tohoto akademického pracovníka děkani příslušných fakult UP.

(5) Je nepřípustné zasahovat jakýmikoliv pracovními příkazy vydávanými akademickým pracovníkům do jejich akademických svobod a akademických práv.

(6) Profesor UP, který ukončil na UP svůj pracovní poměr (dále jen „emeritní profesor“), má právo po souhlasu rektora nebo děkana pokračovat v rámci UP ve své tvůrčí činnosti, pro což mu příslušné pracoviště UP, na kterém působil, vytvoří odpovídající podmínky.

Článek 31

Výběrové řízení

(1) Pravidla výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků jsou stanovena Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP.

(2) Výběrové řízení je možno konat i při přijímání dalších zaměstnanců UP než akademických pracovníků, a to zejména vědeckých a odborných pracovníků UP.

Článek 32

Mzdy

Pravidla pro odměňování akademických pracovníků a dalších zaměstnanců UP stanoví v mezích obecně závazných právních předpisů7) Vnitřní mzdový předpis UP.

Článek 33

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

(1) Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je uveden na úřední desce UP. O nových akreditacích oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, informuje rektor AS UP na jeho nejbližším možném zasedání.

(2) Podrobnosti o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem stanoví Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UP.

Článek 34

Hostující profesoři

(1) Učitelé zahraničních vysokých škol, kteří mají postavení srovnatelné s profesory nebo docenty podle zákona mohou na základě rozhodnutí rektora, jež se vydává na návrh vědecké rady fakulty UP, na níž zahraniční vysokoškolský učitel působí, užívat po dobu svého působení na UP (alespoň jeden semestr bez přerušení) pracovní označení „hostující profesor UP“.

(2) Hostující profesoři UP mají všechna práva a povinnosti členů akademické obce, avšak s výjimkou práva volit a být volen do akademických senátů.

Článek 35

Další zaměstnanci UP

(1) Kromě členů akademické obce působí na UP také další zaměstnanci UP (dále jen „další zaměstnanci“). Další zaměstnanci se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, nebo zajišťují další odborné a administrativně správní a hospodářské činnosti nezbytné pro naplňování poslání UP.

(2) Další zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu k UP.

(3) Před sjednáním pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce s dalším zaměstnancem je rektor, děkan nebo ředitel SKM UP povinen se přesvědčit, zda zamýšlené uzavření pracovněprávního vztahu není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

ČÁST VI

Organizační struktura UP

Článek 36

Součásti UP

(1) UP se skládá ze součástí, jimiž jsou fakulty, pracoviště, účelová zařízení a hospodářsko-správní středisko.

(2) UP má tyto fakulty:

a) Cyrilometodějskou teologickou fakultu (CMTF UP),

b) Lékařskou fakultu (LF UP),

c) Filozofickou fakultu (FF UP),

d) Přírodovědeckou fakultu (PřF UP),

e) Pedagogickou fakultu (PdF UP),

f) Fakultu tělesné kultury (FTK UP),

g) Právnickou fakultu (PF UP),

h) Fakultu zdravotnických věd (FZV UP).

(3) Pracovišti UP jsou:

a) Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (CPSSP UP),

b) Centrum výpočetní techniky (CVT UP),

c) Knihovna (KUP),

d) Projektový servis (PS UP),

e) Vědeckotechnický park (VTP UP),

f) Vydavatelství (VUP),

g) Konfuciův institut (KI UP).

(4) Účelovými zařízeními UP jsou:

a) Akademik sport centrum (ASC UP),

b) Správa kolejí a menz (SKM UP).

(5) Hospodářsko-správním střediskem UP je RUP.

(6) Součástí UP mohou být organizační jednotky vzniklé pro naplnění smlouvy podle čl. 2 odst. 8.

(7) Společný název pro pracoviště a účelová zařízení podle odst. 3 a 4 je „univerzitní zařízení“.

(8) Organizační vazby a řídicí vztahy na UP určuje Organizační řád UP.

(9) Anglické a latinské ekvivalenty názvu „Univerzity Palackého v Olomouci“ a názvů fakult a univerzitních zařízení jsou uvedeny v příloze č. 5.

Článek 37

Postavení a působnost fakult

(1) Postavení a působnost fakult upravují § 23 až 33 zákona.

(2) Vedle věcí uvedených v § 24 odst. 1 zákona jednají a rozhodují fakulty jménem UP v souladu s § 24 odst. 2 zákona:

a) o vypisování veřejných zakázek,

b) o záležitostech v rámci plnění povinností na úseku požární ochrany ve vztahu k majetku, který byl fakultě poskytnut k užívání,

c) o záležitostech v rámci plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k činnosti příslušné fakulty,

d) o uzavírání smluv o spolupráci nebo o sdružení, o záležitostech týkajících se dané fakulty, o uzavírání smluv s fakultami zahraničních vysokých škol ohledně studia cizinců a o uznávání části tohoto studia,

e) o přijímání uchazečů do programů celoživotního vzdělávání, které příslušná fakulta uskutečňuje a

f) o udělování cen studentům, kteří jsou na příslušné fakultě zapsáni.

(3) O všech věcech, které děkan rozhodne jménem UP, je povinen informovat bez zbytečného odkladu rektora. Všechny smlouvy uzavřené děkanem jménem UP musí být bez zbytečného odkladu v jednom originále předloženy Právnímu oddělení UP k archivaci; to neplatí pro oblast pracovněprávních vztahů.

(4) Každá fakulta má právo užívat majetek UP v souladu s čl. 41.

(5) Vztahy mezi děkany jsou založeny na principu rovnoprávnosti. Pokud dojde mezi děkany ve věcech práv fakulty ke sporu mezi fakultami, rozhoduje rektor.

Článek 38

Postavení a působnost univerzitních zařízení UP

(1) Univerzitní zařízení UP (dále jen „univerzitní zařízení“) jsou zřizována k zajištění nebo podpoře činností UP deklarovaných v čl. 2.

(2) Provoz univerzitních zařízení musí respektovat potřeby hlavního poslání UP.

(3) UP umožňuje ve volných kapacitách univerzitních zařízení a v souladu s danými pravidly zájmovou činnost členům akademické obce a ostatním zaměstnancům UP.

(4) Kapacity univerzitních zařízení nevyužité pro vlastní potřeby je možné využít pro doplňkovou činnost.

(5) V čele každého univerzitního zařízení stojí vedoucí zaměstnanec. Místa vedoucích zaměstnanců se obsazují na základě výběrového řízení. Vedoucí zaměstnance přímo řídí rektor, nepověří-li přímým řízením příslušného prorektora nebo kvestora.

Článek 39

Pořádek v prostorách UP

(1) Při užívání prostor UP (dále jen „prostory“) je každý povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku a aby žádný člen akademické obce nebyl ohrožen, natož omezen, na svých akademických právech nebo akademických svobodách.

(2) Podrobnější pravidla k zajištění pořádku při užívání prostor může stanovit rektor nebo, jde-li o prostory užívané fakultou, děkan.

ČÁST VII

HOSPODAŘENÍ UP

Článek 40

Rozpočet UP

(1) UP hospodaří podle svého rozpočtu příjmů a výdajů, který nesmí být sestaven jako deficitní. Příjmem rozpočtu se pro účely tohoto předpisu rozumí veškeré výnosy, o nichž je v daném období účtováno v souladu s platnými právními předpisy a rovněž tak i příjmy z přijatých úvěrů; výdajem rozpočtu se pro účely tohoto předpisu rozumí veškeré náklady, o nichž je v daném období účtováno v souladu s platnými právními předpisy a rovněž také i splátky přijatých úvěrů.

(2) Dílčí rozpočty fakult a dalších součástí UP jsou součástí rozpočtu UP podle odstavce 1.

(3) Dílčí rozpočty podle odstavce 2 nesmí být sestaveny jako deficitní.

(4) Návrh rozpočtu UP vychází ze zásad dlouhodobých pravidel rozdělování příjmů UP, které po schválení AS UP stanoví rektor. V souvislosti se schvalováním rozpočtu stanoví AS UP na návrh rektora konkretizaci těchto pravidel pro daný kalendářní rok a dále může též na návrh rektora stanovit ukazatele důležité z hlediska tvorby a čerpání vybraných položek rozpočtu.

(5) Při rozdělování příjmů UP se přihlíží zejména k dosaženým výsledkům vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti, k dlouhodobému záměru UP a dlouhodobým záměrům fakult, k typu a finanční náročnosti akreditovaných studijních programů a programu celoživotního vzdělávání a k počtu studentů.

(6) Po 1. lednu každého kalendářního roku se rozpočtové hospodaření až do schválení rozpočtu UP na takový kalendářní rok řídí rozpočtovým provizoriem. V období rozpočtového provizoria platí následující omezení v čerpání finančních prostředků:

a) přidělené dotace lze čerpat v souladu s pravidly příslušného poskytovatele do výše měsíčně uvolněného limitu bez omezení,

b) prostředky vlastních výnosů jednotlivých součástí lze čerpat do výše disponibilních zdrojů bez omezení,

c) prostředky příspěvku ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (§ 18 odst. 3 zákona) (dále jen „příspěvek ze státního rozpočtu“), dotace ze státního rozpočtu na rozvoj UP(§ 18 odst. 5 zákona) (dále jen „dotace ze státního rozpočtu“), dotace na specifický výzkum a dotace ze státního rozpočtu na ubytování a stravování studentů (§ 18 odst. 5 zákona) lze čerpat měsíčně do výše odpovídající 1/12 poskytnutého příspěvku a dotace ze státního rozpočtu a dotace ne specifický výzkum předchozího kalendářního roku,

d) prostředky na ubytovací stipendia lze čerpat bez omezení v souladu se Stipendijním řádem UP.

Finanční prostředky, které nejsou v souladu s předchozí větou uvolněny k čerpání, nejsou v období trvání rozpočtového provizoria předmětem měsíčně uvolňovaného limitu pro jednotlivé součásti UP. Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se zúčtují na rozpočet UP po jeho schválení.

Článek 41

Majetek UP a jeho užívání

(1) UP vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena. Tímto majetkem jsou movité a nemovité věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty.

(2) Se souhlasem AS UP rektor rozhodne, který nemovitý majetek UP a za jakým účelem bude užíván jednotlivými součástmi UP.

(3) Při nakládání s majetkem UP, zejména při nabývání, převádění a jeho dalším užívání, jedná a rozhoduje podle § 19 odst. 2 zákona jménem UP:

a) rektor po předchozím souhlasu SR UP, a to ve věcech podle § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona a ve věcech, které nejsou uvedeny v písmenech b) až d),

b) kvestor, a to ve věcech, které jsou uvedeny v opatření rektora podle § 16 odst. 1 zákona,

c) děkan, popřípadě v rozsahu stanoveném statutem příslušné fakulty a písemným opatřením děkana tajemník příslušné fakulty, a to ve věcech majetku, který je příslušná fakulta oprávněna podle odstavce 2 užívat, jde-li o nakládání s movitými věcmi, včetně vyřazování a likvidace neupotřebitelného movitého majetku, jehož zůstatková hodnota nepřesáhne částku 40.000 Kč pro každý jednotlivý případ, jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se svěřeným nemovitým a movitým majetkem (zejména o údržbu, opravy, provoz), v rámci svých finančních zdrojů, avšak s výjimkou případů, které vyžadují ohlášení drobné stavby, a to včetně vydání stavebního povolení, nájem nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, pokud doba trvání tohoto nájmu nepřesáhne pro jednotlivý případ dobu pěti pracovních dnů, pronájem movitého dlouhodobého majetku, pokud doba trvání tohoto pronájmu nepřesáhne dobu jednoho měsíce,

d) vedoucí zaměstnanec univerzitního zařízení, a to ve věcech majetku, který je tato součást UP oprávněna podle odstavce 2 užívat, rozsah rozhodování a jednání jménem UP ve věcech majetku svěřeného součásti UP je dán rozhodnutím rektora UP nebo statutem univerzitního zařízení.

(4) Pokud je některý majetek oprávněno užívat více součástí UP, je právní režim užívání takového majetku věcí dohody příslušných děkanů nebo vedoucích zaměstnanců univerzitních zařízení.

(5) Majetek UP je možno užívat pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy UP.

(6) Odpovědnost zaměstnanců UP za škody na majetku UP je upravena směrnicí rektora.

(7) Způsob nápravy následků škody vzniklé na majetku UP a související procedury upravuje směrnice rektora.

Článek 42

Pořizování a správa majetku UP

(1) Pořizování nemovitého i movitého majetku UP a úprava a oprava takového majetku se řídí zvláštními právními předpisy a směrnicí rektora. Nabývání cenných papírů se řídí § 19 odst. 3 zákona.

(2) Při pořizování dlouhodobého movitého majetku je nutné dbát na potlačení neefektivních duplicit.

(3) Správou majetku UP se rozumí zejména evidence, základní údržba, ostraha a úklid tohoto majetku.

(4) Majetek UP spravuje ta součást UP, která svěřený majetek užívá. Pokud majetek UP užívá více součástí UP, je správa majetku UP řešena dohodou mezi děkany a vedoucími zaměstnanci univerzitních zařízení .

(5) Správu majetku UP provádí buď zaměstnanci UP anebo jiné právnické osoby na základě písemné smlouvy s UP.

(6) Podrobnosti o správě majetku UP stanoví směrnice rektora vydaná podle čl. 38 odst. 1 Přílohy č. 2.

Článek 42a

Zakládání právnických osob

UP je v souladu se zákonem oprávněna zakládat nebo spoluzakládat právnické osoby a je oprávněna do těchto právnických osob vkládat jak peněžitý, tak nepeněžitý majetek.

Článek 43

Pravidla hospodaření UP

Pravidla hospodaření UP jsou uvedena v příloze č. 2.

Článek 44

Cenová tvorba

Tvorbu cen výkonů, které nejsou poplatky podle čl. 22, upravují obecně závazné právní předpisy.8) Ustanovení čl. 24 tím není dotčeno.

Článek 45

Kontrola hospodaření UP

(1) Kontrola hospodaření UP (dále jen „hospodaření“) je prováděna periodicky i mimořádně rektorem nebo rektorem pověřenými osobami na základě rozhodnutí rektora nebo usnesení AS UP.

(2) Hospodaření podléhá kontrole AS UP.9) Podrobnosti stanoví Volební a jednací řád AS UP.

(3) Ke kontrole hospodaření musí fakulty UP a další součásti UP kdykoli poskytnout rektorovi nebo rektorem pověřeným osobám všechny potřebné podklady. Všichni zaměstnanci UP jsou povinni poskytnout ke kontrole podle odstavce 1 pravdivé a úplné informace a na vyžádání rektora nebo jím pověřených osob jsou povinni podat i písemnévyjádření ke kontrolnímu zjištění.

(4) Výsledky kontrol se využívají k přípravě rozpočtu na následující rozpočtové období, k řízení UP a jejích součástí podle čl. 16 a při aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti10) UP (dále jen „dlouhodobý záměr“) podle čl. 46.

ČÁST VIII

Dlouhodobý záměr, výroční zprávy a hodnocení činnosti UP

Článek 46

Vypracování dlouhodobého záměru a jeho využití

(1) Dlouhodobý záměr je základním programovým dokumentem a jedním z podkladů pro stanovení výše dotace ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost.11)

(2) Dlouhodobý záměr vychází zejména z koncepce rozvoje jednotlivých oborů uskutečňovaných na UP a uvedených v příloze č. 1 a dlouhodobých záměrů fakult UP.12)

(3) Z dlouhodobého záměru se vychází zejména při realizaci změn vnitřní organizace, nových studijních programů, zaměření vědeckého výzkumu a stanovení priorit realizace.

(4) Aktualizace dlouhodobého záměru se provádí každoročně.13)

(5) Při aktualizaci dlouhodobého záměru se přihlíží k výsledkům hodnocení činnosti UP na jednotlivých úrovních.

Článek 47

Vypracovávání výročních zpráv UP

(1) Výroční zpráva UP o činnosti a výroční zpráva UP o hospodaření14) se zpracovávají na základě výročních zpráv fakult UP15) a podkladů předložených dalšími součástmi UP.

(2) Výroční zpráva UP podle odstavce 1 obsahuje závěry provedeného hodnocení.

(3) Komentář k výroční zprávě UP podle odstavce 1 podává AS UP a SR UP. Rektor může pověřit vypracováním komentáře k výroční zprávě UP o hospodaření kvestora.

(4) Závěry výročních zpráv UP podle odstavce 1 jsou využívány v řídící činnosti a pro účely aktualizace, popřípadě dalšího upřesnění dlouhodobého záměru.

Článek 48

Obsah a způsob hodnocení činnosti na UP

(1) Hodnocení činnosti16) na UP (dále jen „hodnocení činnosti“) spočívá v pravidelném hodnocení efektivity organizace úrovně vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a efektivity využívání zdrojů.

(2) Hodnocení činnosti se provádí jako hodnocení oborů uvedených v příloze č. 1, fakult UP a dalších součástí UP.

(3) Pro vnitřní potřebu fakult UP se provádějí rovněž hodnocení učitelů jejich studenty. Tato hodnocení slouží kolegiím oborů a děkanům jako podklady při plánování personálního rozvoje oborů.

Článek 49

Pravidla hodnocení činnosti na UP

(1) Vědecká rada UP určí, které obory, oblasti činností, případně které organizační jednotky UP a v jakém rozsahu a podle jakých kriterií budou v daném akademickém roce hodnoceny.

(2) Hodnocení každé fakulty UP nebo další součásti UP, která se podílí na vzdělávací, vědecké, výzkumné nebo vývojové činnosti, se zpracovává nejméně jedenkrát za pět let. Při stanovení této lhůty se přihlédne k výsledkům předchozího hodnocení činnosti.

(3) Vždy jednou za čtyři roky je provedeno hodnocení UP jako celku, a to v souladu s funkčním obdobím rektora.

(4) Podkladem pro hodnocení činnosti jsou údaje o vstupech a výstupech činnosti všech fakult UP a dalších součástí UP. Povinností všech součástí UP je všechny údaje požadované rektorem poskytovat včas, úplně a pravdivě.

(5) Podklady pro hodnocení činnosti posuzuje a návrh závěrů připravuje hodnotící komise jmenovaná rektorem pro přípravu konkrétní zprávy o hodnocení činnosti.

(6) V případě potřeby může rektor nařídit nebo hodnotící komise z vlastního podnětu provést doplňující šetření činnosti UP.

ČÁST IX

Akademické obřady a symboly

Článek 50

Akademické insignie

(1) Výrazem tradic a historie existence UP jsou akademické insignie UP a akademické insignie fakult UP, které při slavnostních příležitostech užívají rektor, prorektoři, děkani a proděkani (dále jen „akademičtí funkcionáři“).

(2) Akademickými insigniemi UP a jejích fakult jsou akademická žezla, řetězy a standarta.

(3) Používání akademických insignií UP a jejích fakult, způsob uložení těchto akademických insignií a odpovědnost za jejich evidenci a správu stanoví pro akademické insignie UP rektor a pro akademické insignie fakult UP děkani příslušných fakult.

Článek 51

Taláry UP

(1) Taláry UP jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat:

a) akademičtí funkcionáři a promotoři (taláry v barvách UP a fakult),

b) další zaměstnanci UP podle rozhodnutí rektora nebo děkana (černé taláry),

c) absolventi studia ve studijních programech uskutečňovaných UP při slavnostní promoci (černé taláry),

d) doktorandi při udělování titulu „doctor honoris causa“ (ve zkratce „Dr.h.c.“) a významní hosté podle rozhodnutí rektora (černé taláry),

e) pedelové (taláry pedelů).

(2) Dokumentaci talárů zajišťuje sekretariát rektora.

Článek 52

Akademické obřady, slavnostní inaugurace, imatrikulace a promoce

(1) Rektor a děkani jsou uváděni do svých funkcí slavnostní inaugurací za účasti členů akademické obce a pozvaných hostů. Při této příležitosti rektor a děkani zpravidla přednesou inaugurační řeč.

(2) Průběh slavnostní promoce při udělování titulu „doctor honoris causa“ (ve zkratce „Dr.h.c.“) je rektor oprávněn stanovit ad hoc.

(3) Slavnostní imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění je uvedeno ve statutech fakult, na nichž je student imatrikulován. Formu, náležitosti a průběh imatrikulace stanoví děkan příslušné fakulty po konzultaci s rektorem.

(4) Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů uskutečňovaných UP vysokoškolský diplom, dokládající získání odpovídajícího akademického titulu a dodatek k diplomu. Promoce jsou organizovány příslušnými fakultami UP ve spolupráci s rektorem. Součástí slavnostního aktu je slib (sponze). Znění slibů absolventů bakalářských a magisterských studijních programů je uvedeno ve statutech fakult. Znění slibu absolventů doktorských studijních programů je uvedeno v příloze č. 4.

(5) V průběhu akademických obřadů a promocí jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických funkcionářů:

a) Oslovení rektora je „Vaše Magnificence“ (Vznešenosti).

b) Oslovení prorektora je „Honorabilis“ (Ctihodný). V případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován „Vaše Magnificence“.

c) Oslovení děkana je „Spectabilis“ (Slovutný).

d) Oslovení proděkana je „Honorabilis“. V případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován „Spectabilis“.

Článek 53

Název, znak a razidlo UP

(1) Název UP je dán a chráněn obecně závaznými právními předpisy17) .

(2) Znak UP je vyobrazen v příloze č. 3, části A.

(3) Razidlo UP je variací na historické pečetidlo.

Razidlo UP se používá ve dvou velikostních variantách: 3 a 6 cm v průměru.

Otisk razidla UP může být černý, modrý, šedý, imitující kovy (zlato, stříbro, bronz) nebo provedený ražbou.

Vzory otisku razidla UP jsou vyobrazeny v příloze č. 3, části B.

(4) Pravidla pro používání znaku a razidla UP stanoví směrnice rektora UP.

Článek 54

Medaile a ceny

(1) Rektor UP uděluje osobám, které se zasloužily o rozvoj UP, medaile a ceny.

(2) Dokumentaci medailí UP a diplomů k nim vydaných zajišťuje sekretariát rektora.

(3) Udělování cen se řídí statuty příslušných cen.

Část X Společná ustanovení

Článek 55

Razítka UP

Druh, podobu, užívání, evidenci a ochranu razítek, jež UP používá, upravuje vnitřní norma UP.

Článek 56

Úřední deska UP a jejích fakult

(1) UP a každá fakulta UP mají svoji úřední desku. Nestanoví-li vnitřní předpisy UP nebo fakult UP něco jiného, vyvěšují se na úřední desce UP oznámení týkající se UP jako celku a na úředních deskách fakult UP oznámení týkající se těchto fakult.

(2) Každá úřední deska musí nést označení „Úřední deska“. Hmotná podoba úřední desky musí být umístěna tak, aby byl každému umožněn nepřetržitý přístup k informacím na ní zveřejněných. UP a fakulty UP vedou úřední desku i v elektronické podobě.

(3) Na úřední desce se vyvěšují oznámení stanovená obecně závaznými právními předpisy. Informace:

a) o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, období výuky a zkoušek a období prázdnin,

b) o termínech pro zápis ke studiu,

c) o termínech a místu konání státních zkoušek,

d) o termínu a místu konání nejbližšího zasedání AS UP nebo akademického senátu příslušné fakulty,

e) o tom, jakým způsobem jsou zveřejňovány výroční zprávy, respektive kde lze do nich nahlédnout,

f) o tom, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru,

g) o výši poplatků spojených se studiem a o výši úhrad vybíraných od studentů za některé úkony,

h) o sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem,

i) musí být zřetelně označeny a umístěny na dobře a každému přístupném místě v budově RUP nebo příslušné fakulty UP, a také na elektronické podobě úředních desek.

(4) Na úřední desce se vyvěšují kromě oznámení uvedených v odstavci 3 též další oznámení, o kterých tak stanoví vnitřní předpis UP nebo vnitřní předpis fakulty UP nebo o jejichž uveřejnění na úřední desce rozhodne rektor nebo děkan.

(5) Obsah a způsob uveřejňování oznámení a jiných informací na oficiálních internetových stránkách UP (www.upol.cz) se řídí vnitřní normou UP.

Článek 57

Předpisy UP

(1) Vnitřními předpisy UP podle § 17 odst. 1 zákona, jež jsou registrovány ministerstvem v souladu s § 36 zákona, jsou:

a) Statut UP,

b) Volební a jednací řád AS UP,

c) Vnitřní mzdový předpis UP,

d) Jednací řád VR UP,

e) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP,

f) Studijní a zkušební řád UP,

g) Stipendijní řád UP,

h) Disciplinární řád pro studenty UP,

i) Řád celoživotního vzdělávání na UP,

j) Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP.

(2) Dále AS UP schvaluje:

a) Řád rigorózního řízení UP,

b) Řád přijímacího řízení na UP,

c) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP,

d) Organizační řád UP,

e) Spisový a skartační řád UP,

f) Řád vysokoškolské koleje UP,

g) Řád menzy UP.

Článek 58

Výkladové pravidlo

Ustanovení všech vnitřních předpisů UP není přípustné vykládat jinak než ve smyslu principů vyjádřených v preambuli tohoto Statutu. V případě pochybností vykládá smysl ustanovení tohoto Statutu AS UP.

ČÁST XI

Závěrečná ustanovení

Článek 59

Zrušovací ustanovení

Statut Univerzity Palackého v Olomouci registrovaný ministerstvem dne 18. října 2001 pod čj. 27 163/200130, ve znění pozdějších změn, se zrušuje.

Článek 60

Platnost a účinnost Statutu UP

(1) Tento Statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS UP dne 28. června 2006.

(2) Tento Statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.

***

Změny Statutu Univerzity Palackého v Olomouci byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne 21. února 2007, dne 9. května 2007, dne 2.dubna 2008, dne 8. října 2008, dne 4. března 2009, dne 29. září 2010, dne 22. května 2013 a 12. června 2013, dne 25. září 2013, dne 21. května 2014, dne 8. října 2014, dne 29. dubna 2015 a dne 21. října 2015.

Změny Statutu Univerzity Palackého v Olomouci nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Změny Statutu Univerzity Palackého v Olomouci nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s výjimkou bodů 2 a 6 IX. změny registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 2014 pod čj. MSMT-21571/2014, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2014.


prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r. rektor


Příloha č. 1 Statutu UP

Výčet oborů uskutečňovaných na UP

(1) Biologie a ekologie

(2) Ekonomické vědy

(3) Filologie

(4) Filozofie

(5) Teologie

(6) Fyzika

(7) Geografie, geologie a mineralogie

(8) Chemie

(9) Lékařství

(10) Matematika a informatika

(11) Historie

(12) Psychologie

(13) Pedagogika, speciální pedagogika, učitelství a sociální péče

(14) Právo

(15) Publicistika

(16) Sociologie a politologie

(17) Tělesná kultura, tělovýchova, kinantropologie a sport

(18) Umění a teorie umění

(19) Zdravotnictví

Příloha č. 2 Statutu UP

Pravidla hospodaření UP

Část I

Základní ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) UP je právnickou osobou.

(2) O nakládání s majetkem UP rozhodují a jejím jménem v souvislostí s tím jednají orgány uvedené v čl. 41 Statutu.

(3) Při nakládání s finančními prostředky se UP řídí zejména:

a) Statutem,

b) zákonem

c) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a navazujícími předpisy,

d) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

e) zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

f) zákonem č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

g) dalšími daňovými zákony,

h) zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

i) zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

j) zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Podmínky poskytování příspěvků a dotací ze státního rozpočtu, jejich užití a zúčtování se řídí obecně závaznými právními předpisy, které upravují nakládání s prostředky státního rozpočtu, a zásadami nebo pravidly pro poskytování příspěvků a dotací ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám pro příslušný rok.

Článek 2

Vymezení hlavní činnosti UP

(1) S ohledem na poslání a činnost UP podle čl. 2 Statutu je hlavní činností UP zejména:

a) poskytování vzdělávání v akreditovaných studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona,

b) věda, výzkum a vývoj, umělecká a tvůrčí činnost v oborech vyjmenovaných v příloze č. 1 Statutu a jejich zhodnocování, není-li UP při výkonu těchto činností podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku,

c) organizování a pořádání studijních pobytů, odborných seminářů, kongresů a konferencí souvisejících s činnostmi podle písmena a) a b),

d) poskytování informačních služeb členům akademické obce, ostatním zaměstnancům UP, zájemcům o studium a absolventům UP,

e) vydávání a prodej odborné literatury, skript, učebních textů, periodických a neperiodických publikací a poskytování reprografických služeb pro členy akademické obce a ostatní zaměstnance UP,

f) tvorba audiovizuálních programů pro potřeby uskutečňovaných studijních programů nebo související s výzkumem a vývojem realizovaným na UP,

g) poradenská činnost ve smyslu § 21 odst. 1 písm. d) zákona,

h) organizování a zajišťování zájmové tělovýchovné a sportovní činnosti pro členy akademické obce a ostatní zaměstnance UP,

i) poskytování stravovacích služeb členům akademické obce, ostatním zaměstnancům UP ve vazbě na pracovní smlouvu nebo obdobný pracovněprávní vztah, důchodcům – bývalým zaměstnancům UP a účastníkům kongresů, konferencí, sportovních a studijních akcí a studijních pobytů pořádaných UP podle písmena c) a h),

j) poskytování ubytovacích služeb členům akademické obce, ostatním zaměstnancům UP ve vazbě na pracovní smlouvu nebo obdobný pracovněprávní vztah a účastníkům kongresů, konferencí, sportovních a studijních akcí a studijních pobytů pořádaných UP podle písmena c) a h),

k) poskytování dopravních služeb souvisejících s uskutečňováním studijních programů, výzkumem a vývojem, jakož i realizovaných pro studenty a zaměstnance UP,

l) výkon ostatních služeb, není-li UP při poskytování těchto služeb podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku,

m) pronájem dočasně nevyužitého nemovitého a movitého dlouhodobého majetku, prodej a likvidace nadbytečného, neupotřebitelného a nepoužitelného majetku s výjimkou majetku pořízeného a využívaného výhradně v rámci doplňkové činnosti UP.

Část II

Rozpočet UP

Článek 3

Rozpočet UP

(1) UP hospodaří podle rozpočtu příjmů a výdajů. UP sestavuje rozpočet na období jednoho kalendářního roku a nesmí být sestaven jako deficitní.

(2) Po skončení příslušného kalendářního roku provede UP vypořádání se státním rozpočtem a toto předkládá ve stanovených termínech ministerstvu.

Článek 4

Struktura rozpočtu UP

(1) Souhrnný rozpočet UP na příslušný kalendářní rok zahrnuje celkové předpokládané příjmy UP podle jednotlivých zdrojů uvedených v čl. 9 a celkové předpokládané výdaje na provoz UP ve vazbě na vybrané položky odpovídající struktuře syntetických a vybraných analytických účtů podle platného účtového rozvrhu UP.

(2) Souhrnný rozpočet UP zahrnuje rozdělení příjmů a výdajů podle jednotlivých dotačních titulů v souladu s pravidly ministerstva pro poskytování příspěvků a dotací ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám, a to tak, aby mohl být odpovídajícím způsobem sledován vývoj těchto příjmů a výdajů v průběhu příslušného kalendářníhoroku, jakož i souhrnný předpoklad nákladů a výnosů doplňkové činnosti UP.

Článek 5

Postup přípravy a schvalování rozpočtu UP a hospodářských jednotek UP

(1) Kvestor zpracuje na základě pokynů rektora a metodiky projednané a schválené AS UP návrh na rozdělení příspěvků a dotací ze státního rozpočtu na centrální prostředky a na prostředky pro jednotlivé součásti UP (dále „hospodářské jednotky UP“).

(2) Návrh na rozdělení prostředků podle odstavce 1 předloží rektor AS UP ke schválení.

(3) Na základě schváleného rozdělení prostředků podle odstavce 1 sestaví do termínu stanoveného rektorem jednotlivé hospodářské jednotky UP vlastní dílčí rozpočet příjmů a výdajů, který nesmí být sestaven jako deficitní.

(4) Postup přípravy a schvalování dílčích rozpočtů fakult UP stanoví vnitřní předpisy těchto fakult, u ostatních hospodářských jednotek UP to stanoví vedoucí těchto jednotek.

(5) Kvestor po termínu podle odstavce 3 zpracuje s využitím schválených dílčích rozpočtů jednotlivých hospodářských jednotek UP návrh souhrnného rozpočtu UP. Tento návrh předloží rektor SR UP a po jejím vyjádření jej předloží AS UP ke schválení.

Článek 6

Úpravy rozpočtu UP

(1) Souhrnný rozpočet UP a výše příspěvků a dotací ze státního rozpočtu přidělených jednotlivým hospodářským jednotkám UP jsou v průběhu příslušného kalendářního roku upravovány:

a) automaticky, a to na základě rozhodnutí poskytnutí příspěvku nebo dotace ze státního rozpočtu a uzavřených dotačních smluv,

b) o účelové prostředky (zejména granty) získané jednotlivými hospodářskými jednotkami UP.

(2) Na základě objektivních skutečností a vývoje hospodaření UP může rektor předložit AS UP ke schválení návrh na úpravu rozpočtu UP i v průběhu příslušného kalendářního roku.

Článek 7

Rozpočet a rozpočtové provizórium

Podrobnosti o rozpočtu UP a rozpočtovém provizóriu jsou upraveny zákonem a v čl. 40 odst. 6 Statutu.

Článek 8

Odvody do centrálních prostředků UP

(1) S ohledem na aktivity zajišťované z centrálních prostředků UP může rektor při projednávání výsledků hospodaření UP navrhnout AS UP ke schválení odvod části zisku po zdanění hospodářských jednotek UP do fondů UP. Návrh rektora musí být předložen vždy s návrhem na příslušné příděly do fondů jednotlivých hospodářských jednotek UP.

(2) Pro zajišťování investičních potřeb celouniverzitního charakteru může rektor navrhnout odvod části odpisů hmotného dlouhodobého majetku jednotlivých hospodářských jednotek UP do Fondu reprodukce investičního majetku UP. Odvod podléhá schválení AS UP.

Část III

Tvorba a užití finančních prostředků UP

Článek 9

Zdroje financování UP

(1) UP hospodaří samostatně s finančními prostředky získanými z příspěvků a dotací ze státního rozpočtu, s prostředky z vlastních výnosů, jakož i s dalšími získanými prostředky podle § 18 odst. 2 zákona.

(2) Finanční prostředky k zajištění činností financovaných z kapitálových prostředků získává UP zejména:

a) z individuálních nebo systémových kapitálových transferů (investičních dotací) ze státního rozpočtu,

b) z veřejných rozpočtů a ze státních fondů a rozpočtů Evropské unie,

c) z vlastních zdrojů fondu podle čl. 21,

d) sdružením prostředků,

e) z úvěrů a půjček,

f) z ostatních zdrojů tuzemských i zahraničních (zejména grantů)

g) z kapitálových příspěvků a dotací ze státního rozpočtu.

(3) Finanční prostředky k zajištění činností financovaných z běžných prostředků získává UP zejména:

a) z příspěvků a z dotací ze státního rozpočtu,

b) z poplatků spojených se studiem,

c) z výnosů z hmotného, nehmotného a finančního majetku,

d) z jiných příjmů ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtu obcí a rozpočtu Evropské unie,

e) z výnosů z doplňkové činnosti,

f) z příjmů z darů a dědictví, z příjmů od nadací a nadačních fondů,

g) sdružením finančních prostředků,

h) z vytvořených vlastních fondů,

i) z úvěrů a půjček,

j) z příjmů za ubytování a stravování,

k) z ostatních zdrojů tuzemských i zahraničních.

Článek 10

Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu

Na příspěvek a dotaci ze státního rozpočtu má UP nárok podle § 18 zákona. Prostředky ze státního rozpočtu je možno použít pouze na financování činností, pro které byla UP zřízena.

Článek 11

Poplatky spojené se studiem na UP

(1) Poplatky uvedené v čl. 22 odst. 3, 5 a 6 Statutu jsou příjmem Stipendijního fondu UP.

(2) Poplatky uvedené v čl. 22 odst. 9 Statutu jsou příjmem UP z hlavní činnosti.

Článek 12

Příjmy UP z dalších úhrad

Příjmy uvedené v čl. 24, 26, 29 a 33 Statutu se považují za příjmy UP z hlavní činnosti.

Článek 13

Výnosy z majetku UP

(1) Výnosy z pronájmů majetku UP jsou příjmem UP z hlavní činnosti. Výnosy jsou příjmem rozpočtů fakult UP a dalších součástí UP, jejichž orgánům bylo svěřeno užívání majetku.

(2) Výnosy z prodeje movitého majetku UP jsou příjmem z hlavní činnosti fakulty nebo součásti UP, jejímž orgánům bylo svěřeno jeho užívání.

(3) Výnosy z prodeje nemovitého majetku UP jsou příjmem centrálních prostředků UP z hlavní činnosti.

(4) Finanční výnosy jsou příjmem centrálních prostředků UP z hlavní činnosti.

Článek 14

Jiné příjmy UP z veřejných zdrojů

Jiné příjmy UP ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů obcí a z dalších veřejných zdrojů jsou příjmem UP z hlavní činnosti a podléhají podmínkám zúčtování podle zvláštních pokynů, popřípadě smluv.

Článek 15

Doplňková činnost UP

(1) UP provozuje doplňkovou činnost 18) za úplatu.

(2) Doplňková činnost UP je v účetnictví UP sledována samostatně.

(3) Doplňková činnost UP nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost hlavních činností UP.

Článek 16

Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů

Příjmy z darů a příjmy od nadací a nadačních fondů, pokud nejsou určeny na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, jsou v závislosti na svém účelu příjmem fondů podle čl. 22 až 24.

Článek 17

Sdružené finanční prostředky

(1) UP může v rozsahu stanoveném zákonem a po schválení příslušným orgánem sdružovat finanční prostředky s jinými osobami pouze v případě průkazné efektivnosti nebo jiného prospěchu pro UP.

(2) Sdružování prostředků, s nimiž hospodaří orgány fakult UP, je možné pouze na základě dohody příslušných děkanů.

Článek 18

Úvěry a půjčky

(1) Úvěry a půjčky lze sjednávat, jen je-li to pro UP nezbytné a pokud z jejich přijetí nevzniknou nároky vůči státnímu rozpočtu.

(2) Úvěry a půjčky může za UP sjednávat výhradně rektor, avšak vždy se souhlasem AS UP a SR UP.

Článek 19

Tvorba fondů UP a hospodaření s nimi

(1) UP zřizuje v souladu se zákonem tyto fondy:

a) rezervní fond určený zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích,

b) fond reprodukce investičního majetku,

c) stipendijní fond,

d) fond odměn,

e) fond účelově určených prostředků,

f) fond sociální,

g) fond provozních prostředků.

(2) Fondy UP jsou zdroji UP a jejich zůstatky k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku.

(3) Příděly do fondů uvedených v odstavci 1 písm. a), b),

d) a g) ze zisku po zdanění schvaluje na návrh rektora AS UP při schvalování výsledku hospodaření UP za předchozí rok, pokud není stanoveno zákonem nebo Statutem jinak.

(4) Převody prostředků mezi fondy uvedenými v odstavci 1 písm. a), b), d) a g) jsou možné pouze v případech uvedených v čl. 20 až 26, a to po schválení kvestorem.

Článek 20

Rezervní fond

(1) Zdrojem rezervního fondu je příděl ze zisku po zdanění.

(2) Prostředky rezervního fondu lze použít zejména ke krytí ztrát v následujících účetních obdobích. V případě, že byla uhrazena ztráta z předchozích období, lze prostředky rezervního fondu použít též k úhradě sankcí, ke krytí přechodného nedostatku finančních prostředků, případně k převodu do fondu reprodukce investičního majetku, fonduodměn nebo fondu provozních prostředků.

Článek 21

Fond reprodukce investičního majetku

(1) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku (dále jen „FRIM “) jsou:

a) finanční prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku UP včetně zůstatkové ceny vyřazeného majetku snížené o částku odpisů odpovídající podílu přijaté dotace ze státního rozpočtu na pořizovací ceně,

b) zůstatek příspěvku ze státního rozpočtu k 31. prosinci běžného roku,

c) sdružené investiční prostředky na základě uzavřených smluv o sdružení,

d) příděl ze zisku po zdanění,

e) peněžní prostředky rezervního fondu podle čl. 20 odst. 2 a fondu provozních prostředků podle čl. 26 odst. 3.

(2) Prostředky fondu reprodukce investičního majetku lze použít:

a) k zajištění investiční činnosti UP (v souladu s příslušnými pravidly Ministerstva financí a ministerstva),

b) k poskytování investičních prostředků jiným subjektům na základě uzavřených smluv o společné investiční činnosti,

c) k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku včetně úroků z těchto úvěrů a půjček do doby uvedení majetku do užívání,

d) jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku UP.

(3) O užití prostředků fondu podle odstavce 2 písm. d) se účtuje do nákladů a výnosů příslušné hospodářské jednotky UP.

Článek 22

Stipendijní fond

(1) Zdrojem stipendijního fondu jsou:

a) poplatky za studium v souladu s § 58 odst. 7 zákona,

b) peněžní dary účelově určené na stipendia,

c) daňově uznatelné náklady podle zvláštního právního předpisu.19)

(2) Zdrojem stipendijního fondu nejsou prostředky poskytnuté UP na stipendia v rámci příspěvku nebo dotace ze státního rozpočtu. Prostředky z příspěvku a dotace ze státního rozpočtu jsou předmětem každoročního vypořádání se státním rozpočtem.

(3) Prostředků stipendijního fondu lze použít pouze k výplatám stipendií v souladu se Stipendijním řádem UP.

(4) O užití stipendijního fondu se účtuje do nákladů a výnosů příslušné hospodářské jednotky UP.

Článek 23

Fond odměn

(1) Zdrojem fondu odměn jsou:

a) příděl ze zisku po zdanění,

b) peněžní dary účelově určené k odměňování zaměstnanců UP,

c) peněžní prostředky rezervního fondu podle čl. 20 odst. 2 a fondu provozních prostředků podle čl. 26 odst. 3.

(2) Prostředků fondu odměn lze použít pouze k výplatě složek mezd v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UP.

(3) O užití fondu odměn se účtuje do nákladů a výnosů příslušné hospodářské jednotky UP.

Článek 24

Fond účelově určených prostředků

(1) Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou:

a) účelově určené finanční dary s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

b) účelově určené finanční prostředky ze zdrojů ze zahraničí,

c) účelově určené veřejné prostředky, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být využity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty v souladu s § 18 odst. 10 zákona.

(2) Prostředky fondu účelově určených prostředků mohou být v souladu s § 18 odst. 11 zákona použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

(3) Další pravidla a podmínky převodu prostředků do fondu a způsob oznámení převodu prostředků jejich poskytovatelům stanoví samostatná vnitřní norma UP podle čl. 38 odst. 1 písm. p).

(4) O užití fondu účelově určených prostředků se účtuje do nákladů a výnosů příslušné hospodářské jednotky UP.

Článek 25

Fond sociální

(1) Zdrojem sociálního fondu je základní příděl na vrub nákladů UP do výše 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost.

(2) Stanovení konkrétní výše podílu nákladů podle odstavce 1 je součástí rozpočtu UP na příslušný kalendářní rok.

(3) Prostředky sociálního fondu lze použít pouze k úhradě sociálních nákladů zaměstnanců UP, a to zejména:

a) příspěvků na penzijní, důchodové, případně životní pojištění,

b) příspěvků na závodní stravování,

c) příspěvků na rehabilitaci, případně nákup zdravotních potřeb a vitamínů,

d) nákladů na společenské a sportovní akce organizované pro zaměstnance UP.

Podrobnosti stanoví samostatná vnitřní norma podle čl. 38 odst. 1 písm. o).

(4) O užití sociálního fondu se účtuje do nákladů a výnosů příslušné hospodářské jednotky UP.

Článek 26

Fond provozních prostředků

(1) Zdrojem fondu provozních prostředků jsou:

a) zůstatek příspěvku ze státního rozpočtu k 31. prosinci běžného roku,

b) příděl ze zisku po zdanění,

c) peněžní prostředky rezervního fondu podle čl. 20 odst. 2.

(2) Prostředky fondu provozních prostředků lze použít k úhradě v běžném roce rozpočtem nepokrytých provozních nákladů.

(3) Ve výjimečných případech je možné převést část prostředků fondu provozních prostředků do rezervního fondu, do fondu reprodukce investičního majetku nebo do fondu odměn.

(4) O užití fondu provozních prostředků se účtuje do nákladů a výnosů příslušné hospodářské jednotky UP.

Článek 27

Finanční hospodaření UP

(1) Pro účely financování svého provozu zřizuje UP u vybraných peněžních ústavů vlastní účty, a to podle potřeby v české měně nebo cizích měnách.

(2) K otevření nového účtu a k jeho zrušení je oprávněn rektor.

(3) Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu poskytnuté ministerstvem na základě rozhodnutí nebo uzavřených dotačních smluv převádí ministerstvo přímo na účty UP. Dotace jiných subjektů jsou převáděny na účty UP, pokud není poskytovatelem ve smlouvě stanoveno jinak.

(4) Kapitálové prostředky přidělované ministerstvem jako individuální a systémové dotace a prostředky na realizaci grantových projektů z kapitoly ministerstva a jiných kapitol státního rozpočtu jsou uvolňovány formou limitu.

(5) Ostatní výnosy UP, které nejsou uvedeny v odstavcích 3 a 4, jsou poukazovány přímo na účet UP.

(6) Náklady a výnosy spojené s uložením prostředků na účtech u peněžních ústavů jsou náklady, respektive výnosy centrálních prostředků UP, s výjimkou případů, kdy příslušná smlouva nebo rozhodnutí vyžadují jejich zúčtování v rámci financovaného projektu nebo grantu.

Článek 28

Základní pravidla hospodaření UP

(1) Prostředky přidělené ministerstvem na základě rozhodnutí o poskytnutí příspěvku nebo dotace ze státního rozpočtu, nebo uzavřených dotačních smluv je UP oprávněna použít pouze k účelům dohodnutým v těchto rozhodnutích nebo smlouvách a uvedeným v těchto pravidlech.

(2) Účelově určené prostředky z jiných zdrojů je UP oprávněna použít pouze k účelům, k nimž byly poskytnuty.

(3) Prostředky z vlastních výnosů a vlastních fondů může UP použít k financování své činnosti podle vlastního uvážení v souladu se Statutem UP.

(4) V souladu s § 20 odst. 3 zákona není UP oprávněna stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. Vstup UP do jiného typu obchodní společnosti, družstva nebo zejména občanského sdružení nebo založení takovéto právnické osoby je možný pouze při splnění následujících podmínek:

a) subjektem vstupu nebo zakladatelem může být pouze UP, nikoli její součást,

b) předmětem vkladu UP nebudou nemovité věci nabyté do vlastnictví veřejných vysokých škol od státu podle § 101 odst. 5 zákona ani finanční prostředky z příspěvku ze státního rozpočtu a z dotace ze státního rozpočtu,

c) ve společnostech, kde má UP peněžitý či nepeněžitý vklad, musí v zakladatelské listině takovéto právnické osoby být zajištěna kontrolní funkce UP a majoritní nebo alespoň blokační podíl na rozhodování,

d) nepeněžitý vklad musí být oceněn znaleckým posudkem podle obecně závazných právních předpisů platných v době vkladu,

e) ke vstupu UP do jakéhokoli subjektu a s výší a formou vkladu vyslovuje předchozí písemný souhlas SR UP po schválení AS UP.

(5) UP je oprávněna financovat kapitálové a běžné výdaje svých vlastních hospodářských jednotek, včetně účelových zařízení charakteru menz, kolejí, ubytoven, zařízení pro vzdělávání mládeže a dospělých, provozu knihoven, tělocvičen a jiných sportovních zařízení, pokud slouží studentům a zaměstnancům UP.

(6) Pokud UP využívá účelová zařízení společně s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, podílí se na nákladech, popřípadě i výnosech podle poměrových ukazatelů využití předmětného účelového zařízení, sjednaných v příslušných smlouvách, popřípadě dohodnutou paušální částkou.

(7) UP není oprávněna přispívat na stravování svým studentům, je však v souladu s odstavcem 5 oprávněna až do výše skutečných nákladů, vyjma hodnoty potravin, hradit provoz svých vlastních stravovacích zařízení zajišťujících stravování studentů UP.

(8) UP je v souladu s odstavcem 5 oprávněna hradit provoz vlastních zařízení závodního stravování zajišťujících stravování vlastních zaměstnanců jedním hlavním jídlem denně, a to s výjimkou ceny surovin.

(9) V případě, že některá hospodářská jednotka UP zajišťuje smluvně závodní stravování v jiných stravovacích zařízeních, může přispívat svým zaměstnancům na toto stravování až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla denně, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle metodického pokynu kvestora o cestovních náhradách. O výši příspěvku je příslušná hospodářská jednotka UP oprávněna rozhodnout samostatně.

(10) Odstavec 8 platí obdobně v případech, kdy je závodní stravování zajišťováno formou stravenek do zařízení veřejného stravování.

(11) Příspěvky jiným fyzickým nebo právnickým osobám je UP oprávněna poskytovat pouze ze zisku po zdanění v souladu se zvláštními právními předpisy.

(12) Úhrady plateb sankční povahy jsou nákladem té hospodářské jednotky UP, která je způsobila.

(13) Za studium v programu celoživotního vzdělávání může děkan fakulty, na níž je program uskutečňován, stanovit v souladu s § 60 odst. 1 zákona úhradu, která je příjmem z hlavní činnosti příslušné fakulty.

Článek 29

Hospodaření hospodářských jednotek UP

(1) UP hospodaří jako celek a prostřednictvím dílčích hospodářských jednotek UP.

(2) UP hospodaří jako celek s centrálními prostředky.

(3) Hospodářské jednotky UP hospodaří samostatně s přidělenými finančními prostředky podle pravidel stanovených Statutem.

(4) Hospodaření hospodářských jednotek UP je sledováno v účetnictví UP odděleně. Výsledné hospodaření je součtem hospodaření všech hospodářských jednotek UP.

(5) Oběh účetních dokladů se řídí vnitřní normou podle čl. 38 odst. 1 písm. b).

(6) Veškerý majetek UP přesahující finanční hodnotu určenou rektorem, musí být pojištěn.

(7) Pojištění majetku UP je smluvně zajištěno z úrovně UP po dohodě s jednotlivými jednotkami UP a je hrazeno z centrálních prostředků UP, případně prostředků SKM UP.

(8) Zákonné pojištění motorových vozidel zajišťuje a hradí UP z centrálních prostředků, u vozidel SKM UP z prostředků SKM UP. Další pojištění vozidel zajišťuje UP a hradí je hospodářská jednotka UP, která je uživatelem vozidla.

(9) Pojištění zaměstnanců UP při zahraničních pracovních cestách zajišťuje a hradí UP z centrálních prostředků.

Část IV

Účetnictví

Článek 30

Vedení účetnictví

(1) UP je účetní jednotkou, která účtuje v soustavě podvojného účetnictví.

(2) Fakulty UP a další součásti UP vedou účetnictví podle závazného účtového rozvrhu a postupů účtování vydaných podle příslušné normy UP.

(3) Hlavním rozlišovacím znakem fakult UP a dalších součástí UP je číselný symbol přidělený jednotlivým fakultám UP a dalším součástem UP.

(4) Za včasnost, věcnou správnost, úplnost a průkaznost zpracovaných podkladů odpovídají děkani, popřípadě tajemníci fakult UP, a vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení.

Článek 31

Účetní doklady

(1) Pro zpracování účetních dokladů jsou definovány číselné řady v souladu s příslušnou normou UP.

(2) Účetní doklady přijaté ke zpracování musejí mít vždy náležitosti daňového dokladu.

(3) Veškeré hospodářské operace uvnitř UP, mezi jednotlivými fakultami UP a dalšími součástmi UP jsou realizovány na základě interních účetních dokladů, a to zásadně bez daně z přidané hodnoty.

(4) Účetní doklady se zakládají v účetních řadách definovaných podle odstavce 1, kopie zůstávají uloženy u prvotního zpracovatele, originály se předávají Oddělení finanční a investiční účtárny k uložení do centrálního účetního archivu UP. Za řádné uložení účetních dokladů odpovídají v obou případech určení zaměstnanci, jejichž povinností je navyzvání oprávněné osoby předložit uložené doklady ke kontrole.

Článek 32

Roční účetní závěrka UP

(1) Za zpracování roční účetní závěrky UP a její předložení odpovídá kvestor.

(2) Roční účetní závěrka UP je součástí výroční zprávy o hospodaření UP podle § 21 odst. 3 písm. a) zákona.

(3) Součástí roční účetní závěrky UP jsou doplňující údaje předepsané ministerstvem, inventarizace majetku, pohledávek a závazků UP.

(4) Roční účetní závěrka UP se zpracovává vždy k 31. prosinci příslušného roku.

Část V

Daně a odvody

Článek 33

Daň z příjmů právnických osob

(1) V souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou předmětem daně z příjmů všechny příjmy UP s výjimkou příjmů z kapitálových transferů (investičních dotací ze státního rozpočtu) a z úroků z vkladů na běžných účtech.

(2) Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob zpracovává RUP a předkládá je za UP jako celek Finančnímu úřadu v Olomouci v zákonem stanovených termínech.

(3) Odvod odpovídající daně a jeho zúčtování provádí RUP.

(4) Za realizaci daňových záležitostí podle tohoto článku odpovídá kvestor rektorovi.

Článek 34

Daň z příjmů fyzických osob

(1) UP odvádí za zaměstnance, kteří jsou k ní v pracovním nebo obdobném pracovněprávním vztahu, zálohovou a srážkovou daň z příjmů fyzických osob.

(2) Na základě zaměstnancem podepsaného prohlášení zpracovává UP pro své zaměstnance daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zajišťuje roční zúčtování této daně.

(3) Za realizaci daňových záležitostí podle tohoto článku odpovídá kvestor rektorovi.

Článek 35

Daň z přidané hodnoty

(1) UP je plátcem daně z přidané hodnoty s měsíčním zúčtovacím obdobím. Jako subjekt, který není zřízen za účelem podnikání, využívá UP ve své hlavní činnosti možnosti osvobození od daně z přidané hodnoty v souladu s obecně závaznými právními předpisy o dani z přidané hodnoty.

(2) Tajemníci fakult UP, vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení a vedoucí zaměstnanci RUP odpovídají za řádné zpracování daňových dokladů v příslušném měsíčním období, za kontrolu jejich úplnosti a náležitostí.

(3) Přiznání k dani z přidané hodnoty za UP jako celek zpracovává a předává Finančnímu úřadu v Olomouci v zákonem stanovených termínech RUP.

(4) Odvod daně z přidané hodnoty a jeho zúčtování provádí RUP.

(5) Za realizaci daňových záležitostí podle tohoto článku odpovídá kvestor rektorovi.

Článek 36

Majetkové a ostatní daně

(1) V případě vzniku jiné daňové povinnosti než uvedené v čl. 33 až 35 (zejména daně z nemovitosti, daně silniční, daně darovací) zpracovává RUP příslušné daňové přiznání za UP jako celek a předkládá je v zákonem stanovených termínech příslušnému finančnímu úřadu.

(2) Odvod odpovídající daně a jeho zúčtování provádí RUP.

(3) Za realizaci daňových záležitostí podle tohoto článku odpovídá kvestor rektorovi.

Článek 37

Odvody příspěvků a pojistného

(1) UP je povinna odvádět za sebe a za své zaměstnance, kteří jsou k ní v pracovním nebo obdobném pracovněprávním vztahu, pojistné na důchodové a sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Odvody pojistného provádí měsíčně ve stanovených termínech RUP.

(2) UP je povinna odvádět odpovídající zdravotní pojištění za sebe a své zaměstnance. Odvody pojistného provádí příslušným zdravotním pojišťovnám měsíčně ve stanovených termínech RUP.

(3) UP je povinna odvádět pojistné zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Odvody provádí čtvrtletně ve stanovených termínech RUP.

(4) Za realizaci odvodů podle tohoto článku odpovídá kvestor rektorovi.

Část VI

Ustanovení společná

Článek 38

Další předpisy o hospodaření

(1) Pro potřeby řízení ekonomických činností uvnitř UP a v návaznosti na tato pravidla vydává rektor formou opatření zejména výčet hospodářských jednotek UP a směrnice:

a) o systému zpracovávání účetnictví,

b) o oběhu účetních dokladů,

c) o účtování dlouhodobého majetku UP,

d) o účtování zásob,

e) pro časové rozlišování nákladů a výnosů,

f) pro tvorbu a používání zákonných rezerv,

g) o tvorbě a používání opravných položek,

h) o účtování kursových rozdílů,

i) o inventarizaci majetku a závazků UP,

j) o cestovních náhradách a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců UP,

k) o doplňkové činnosti UP,

l) o řízení o škodě a o odpovědnosti za škodu,

m) o zadávání veřejných zakázek,

n) o hmotné odpovědnosti

o) o použití sociálního fondu,

p) o tvorbě a použití fondu účelově určených prostředků.

(2) Fakulty UP a další součásti UP jsou oprávněny vydávat pro svoji vnitřní potřebu podrobnější směrnice o vlastním hospodaření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito pravidly a ostatními platnými předpisy UP.

Příloha č. 3 Statutu UP

Část A:

Znak UP

barevné provedení

2016-08-02_12-19-04

černobílé provedení

2016-08-02_12-19-14

inverzní provedení

2016-08-02_12-19-19

Část B:

vzory otisku razidla UP

2016-08-02_12-20-33

Příloha č. 4 Statutu UP

Slib absolventa doktorského studijního programu

Slib absolventa doktorského studijního programu
(Latinská verze)

Slib absolventa doktorského studijního programu
(Česká verze)

Primum:

Vos almae matris Palackianae Universitatis Olomucensis,
in qua summum gradum ascenderitis,
gratos perpetuo memoriam habituros
eiusque res ac rationes, quoad poteritis,
esse adiuturos.

Dein:

Honorem, quem in vos collaturus (collatura) sum,
integrum incolumemque servaturos
neque umquam pravis moribus
aut vitae infamia commaculaturos.

Postremo:

Doctrinam, qua nunc polletis,
in prosperitatem hominum tali modo conversuros,
ut numquam rationes humanitatis et liberalitatis fallatis,
et impigro labore culturos,
non sordidi lucri causa aut ad vanam captandam gloriam,
sed ut veritas propagetur et lux eius,
qua salus generis humani continetur, quantum in vobis est, clarius effulgeat.

Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?

Spondeo ac polliceor.

Nejprve:

Že budete stále s vděčností vzpomínat
na svou mateřskou Univerzitu Palackého v Olomouci,
na níž dosáhnete vrcholné hodnosti,
a že budete podle svých možností podporovat
její prospěch a zájmy.

Dále:

Že budete uchovávat bez poskvrny a bez úhony
hodnost, kterou vám hodlám udělit,
a že ji nikdy neposkvrníte
špatnými mravy nebo nepočestným životem.

Konečně:

Že budete užívat nauku, kterou nyní ovládáte,
ku prospěchu lidí tak,
abyste nikdy neporušili zásady lidské ušlechtilosti,
a že ji budete pilnou prací pěstovat
ne pro špinavý zisk nebo marnou slávu,
ale aby se – nakolik to je ve vašich možnostech – šířila pravda
a aby její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji.

Zavazujete se k tomu a slibujete to na své dobré svědomí?

Zavazuji se a slibuji.

Příloha č. 5 Statutu UP

Anglické a latinské ekvivalenty názvu

„Univerzita Palackého v Olomouci“ a názvů fakult univerzity.

Název vysoké školy a jejích fakultAnglické ekvivalenty názvůLatinské ekvivalenty názvů
Univerzita PalackéhoPalacký University OlomoucUniversitas Palackiana Olomucensis
v Olomouci, zkratka „UP“
– fakulty:– faculties (schools):– facultates:
1. Cyrilometodějská teologickáSts Cyril and MethodiusFacultas Theologica
fakultaFaculty of TheologyCyrillo-Methodiana
2. Lékařská fakultaFaculty of Medicine and DentistryFacultas Medicinae
3. Filozofická fakultaFaculty of ArtsFacultas Artium
4. Přírodovědecká fakultaFaculty of ScienceFacultas Rerum Naturalium
5. Pedagogická fakultaFaculty of EducationFacultas Paedagogica
6. Fakulta tělesné kulturyFaculty of Physical CultureFacultas Culturae Physicae
7. Právnická fakultaFaculty of LawFacultas Iuridica
8. Fakulta zdravotnických vědFaculty of Health SciencesFacultas Sanitatis Artium

Příloha č. 6 Statutu UP

Poplatky spojené se studiem ve smyslu § 58 odst. 3 a § 58 odst. 4 zákona

Článek 1

(1) Výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a odst. 4 věty poslední zákona musí být nejméně jedenapůlnásobek základu.

(2) Výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona se zároveň určuje z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů vynaložených UP v uplynulém kalendářním roce na zabezpečení uskutečňovaných studijních programů na UP.

(3) Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 a odst. 4 věty poslední zákona je stanoven jednotně pro celou UP částkou 20 000,Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Článek 2

(1) Do doby studia dle § 58 odst. 3 zákona se započtou doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona (dále jen „neúspěšná studia“) bez ohledu na to, zda tato neúspěšná studia byla studentovi v minulosti již někdy započtena.

(2) Jestliže dle § 58 odst. 3 zákona student studoval souběžně více neúspěšných studií bez souběhu se studiem aktuálním, započítávají se doby těchto studií samostatně.

Článek 3

(1) Souběhem řádných studijních programů dle § 58 odst. 4 zákona je časové období, kdy je student UP zároveň studentem studijních programů jiných veřejných vysokých škol, nebo kdy je studentem více studijních programů UP současně.

Příloha č. 7 Statutu UP

Poplatek spojený se studiem ve smyslu § 58 odst. 5 zákona

Podle § 58 odst. 5 zákona je poplatek za studium v cizím jazyce na UP stanoven takto:

FakultaNázev studijního programu/oboruTyp studijního programuVýše poplatku za akademický rok (EUR)
FilozofickáDeutsche Philologiebakalářský (2oborové studium)1500
Deutsche Philologienavazující magisterský (2oborové studium)1500
Deutsche Philologienavazující magisterský (1oborové studium, kombinovaná forma)1500
Deutsche Philologienavazující magisterský (1oborové studium)1500
English Philologybakalářský (2oborové studium)750
English Philologybakalářský (1oborové studium)1500
English Philologynavazující magisterský (2oborové studium)850
English Philologynavazující magisterský (1oborové studium)1700
Euroculturenavazující magisterský (1oborové studium)EU – 2800 ostatní – 8000
European Studies and International Relationsnavazující magisterský (1oborové studium)4000
Chinese Philologybakalářský (1oborové studium)3600
Jewish and Israeli Studiesbakalářský (2oborové studium)1500
Jewish Studiesnavazující magisterský (1oborové studium)1500
Political Sciencedoktorský (3 roky)4000
Sociologydoktorský (3 roky)2000
PrávnickáEuropean and International Lawdoktorský (3 roky)2500
European and International Lawnavazující magisterský2500
LékařskáAnatomy, Histology and Embryologydoktorský (4 roky)3000
Dentistrydoktorský (4 roky)3000
Dentistrymagisterský11800
General Medicinemagisterský10000
Gynaecology and Obstetricsdoktorský (4 roky)3000
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiologydoktorský (4 roky)3000
Imaging Methodsdoktorský (4 roky)
Internal Medicinedoktorský (4 roky)
Medical Biologydoktorský (4 roky)
Medical Biophysicsdoktorský (4 roky)
Medical Geneticsdoktorský (4 roky)
Medical Chemistry and Clinical Biochemistrydoktorský (4 roky)
Medical Immunologydoktorský (4 roky)
Medical Microbiologydoktorský (4 roky)
Medical Pharmacologydoktorský (4 roky)
Neurologydoktorský (4 roky)
Neurosciencesdoktorský (4 roky)
Oncologydoktorský (4 roky)
Otorhinolaryngologydoktorský (4 roky)
Paediatricsdoktorský (4 roky)
Pathological Anatomy and Forensic Medicinedoktorský (4 roky)
Physiology and Pathological Physiologydoktorský (4 roky)
Psychiatrydoktorský (4 roky)
Social Medicinedoktorský (4 roky)
Surgerydoktorský (4 roky)
Urologydoktorský (4 roky)
PedagogickáEducationdoktorský (4 roky)
Leisure Time Activities Counselling and Managementnavazující magisterský
Music Theory and Educationdoktorský (3 roky)
Pre-primary Educationnavazující magisterský
Special Educationdoktorský (4 roky)2500
Special Education – Afterschool Supervisorbakalářský2500
Special Needs Counsellingnavazující magisterský2500
Specialnaja Pedagogikadoktorský (4 roky)2500
Specialnaja Pedagogikanavazující magisterský2500
Special EducationSpecial Needs Educationbakalářský2500
Special Needs Educationnavazující magisterský2500
Специальная педагогика
(Speciaľnaja pedagogika)
bakalářský2500
Специальная педагогика
(Speciaľnaja pedagogika)
Navazující magisterský2500
Special Needs Education – Drama Therapybakalářský2500
Special Needs Education – Drama Therapynavazující magisterský2500
Специальная педагогика – драматерапия
(Speciaľnaja pedagogika – dramatěrapija)
bakalářský2500
Специальная педагогика – драматерапия
(Speciaľnaja pedagogika – dramatěrapija)
Navazující magisterský2500
Special Needs Education for After-school Educatorsbakalářský2500
Специальная педагогика для воспитá тельных рабóтников
(Speciaľnaja pedagogika dlja vaspitátělnych rabótnikov)
bakalářský2500
Preschool Special Needs Education Teachingbakalářský2500
Специальная педагогика дошкольного возраста
(Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta)
bakalářský2500
Special Needs Education Andragogybakalářský2500
Специальнопедагогическая андрагóгика
(Speciaĺnopědagogičeskaja andragogika)
bakalářský2500
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Educationbakalářský2500
Primary School Teacher Training in Special Needs Educationmagisterský (5 let)2500
Speech and Language Therapymagisterský (5 let)2500
Specialization in EducationMathematics in Educationbakalářský2500
Lower Secondary School Teacher TrainingLower Secondary School Teacher Training in Mathematicsnavazující magisterský2500
Specialization in EducationEnglish Language in Educationbakalářský2500
Lower Secondary School Teacher TrainingLower Secondary School Teacher Training in English Languagenavazující magisterský2500
Lower Secondary School Teacher TrainingLower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental Educationnavazující magisterský2500
Specialization in EducationMusic Culture in Education (Music Education)bakalářský2500
Upper Secondary School Teacher TrainingUpper and Lower Secondary School Teacher Training in Music Educationnavazující magisterský2500
Upper Secondary School Teacher TrainingUpper Secondary School and Art School Teacher Training in Fine (Visual) Artsnavazující magisterský2500
Upper Secondary School Teacher TrainingUpper and Lower School Teacher Training in Technical and Informational Educationnavazující magisterský2500
Specialization in EducationHealth Educationbakalářský2500
Lower Secondary School Teacher TrainingLower School Teacher Training in Health Educationnavazující magisterský2500
Fakulta tělesné kulturyKinanthropologydoktorský (4 roky)3000
PřírodovědeckáAlgebra and Geometrydoktorský (4 roky)4000
Analytical Chemistrydoktorský (4 roky)4000
Aplied Mathematicsdoktorský (4 roky)4000
Applied Physicsdoktorský (4 roky)4000
Biochemistrydoktorský (4 roky)4000
Biochemistrynavazující magisterský4000
Biochemistry – Biotechnology and Genetic Engineeringnavazující magisterský4000
Biophysicsdoktorský (4 roky)4000
Botanydoktorský (4 roky)4000
Computer Sciencedoktorský (4 roky)4000
Ecologydoktorský (4 roky)4000
General Physics and Mathematical Physicsdoktorský (4 roky)4000
Geoinformatics and Cartographydoktorský (4 roky)4000
Inorganic Chemistrydoktorský (4 roky)4000
International Development Studiesnavazující magisterský3000
International Development Studiesdoktorský (4 roky)4000
Chemistry – Material Chemistrynavazující magisterský4000
Mathematical Analysisdoktorský (4 roky)4000
Molecular and Cell Biologydoktorský (4 roky)4000
Optics and Optoelectronicsdoktorský (4 roky)4000
Organic Chemistrydoktorský (4 roky)4000
Physics – Nanotechnologynavazující magisterský4000
Physical Chemistrydoktorský (4 roky)4000
Zoologydoktorský (4 roky)4000
Cyrilometodějská teologickáTeologia sistematica e filosofia cristianadoktorský (4 roky)1000

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 58/1950 Sb., zákon č. 163/1990 Sb., a zákon č. 172/1990 Sb.

2) § 3 zákona.

3) § 50 odst. 7, § 68 odst. 4, § 72 odst. 14 a § 74 odst. 8 zákona.

4) § 63 odst. 3 písm. b) zákona.

5) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 9 odst. 1 písm. c) zákona.

10) § 21 odst. 1 písm. b) zákona.

11) § 18 odst. 4 zákona.

12) § 27 odst. 1 písm. b) zákona.

13) § 9 odst. 1. písm. i) zákona.

14) § 21 odst. 1 písm. a) zákona.

15) § 27 odst. 1 písm. d) zákona.

16) § 21 odst. 1 písm. f) zákona.

17) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

18) § 20 odst. 2 zákona.

19) § 24 odst. 2 písm. zr) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru