Sdělení č. 53/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-53
Datum vyhlášení 20.11.2019
Uzavření smlouvy 22.09.1995
Ratifikace Smlouvy 23.07.2014
Platnost od 23.07.2014
Aktuální znění 23.07.2014

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. září 1995 byla v Ženevě přijata změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování1).

Listina o přijetí změny Úmluvy byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 28. února 2000.

S Úmluvou ve znění změny z r. 1995 dodatečně vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. července 2014 listinu o přístupu České republiky k Úmluvě.

Anglické znění změny Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

C.N. 456.1995. TREATIES-1 (příloha)

Změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování přijatá na třetím zasedání konference smluvních stran dne 22. září 1995 v Ženevě.

Vložit do preambule nový odstavec 7a:

„Uznávajíce, že pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států, zvláště do rozvojových zemí, představuje vysoké riziko, že s nebezpečnými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí, jak vyžaduje tato úmluva,

Vložit nový článek 4A:

1. Každá smluvní strana uvedená v příloze VII zakáže jakýkoliv pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států, které jsou určeny pro postupy podle přílohy IV A, do států neuvedených v příloze VII.

2. Každá smluvní strana uvedená v příloze VII postupně ukončí k 31. prosinci 1997 a k tomuto datu zakáže jakýkoliv pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států podle čl. 1 odst. 1 písm. a) úmluvy, které jsou určeny pro postupy podle přílohy IV B, do států neuvedených) v příloze VII. Takový pohyb přes hranice států není zakázán, pokud dané odpady nejsou charakterizovány jako nebezpečné podle úmluvy.“

„Příloha VII

Smluvní strany a jiné státy, které jsou členy OECD, ES, Lichtenštejnsko.“

Poznámky pod čarou

1) Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijatá v Basileji dne 22. března 1989, byla vyhlášena pod č. 6/2015 Sb. m. s.
Změny přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013, byly vyhlášeny pod č. 7/2015 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.07.2014 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 21:21)
0. 23.07.2014 Vyhlášené znění