Sdělení č. 46/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-46
Datum vyhlášení 24.09.2019
Uzavření smlouvy 10.01.2018
Platnost od 24.09.2019
Aktuální znění 24.09.2019

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 10. ledna 2018 a 11. dubna 2018 byla sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti.1)

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Na základě ustanovení uvedených v nótách vstupuje Dohoda v platnost dne 24. září 2019 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti.

Anglické znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DPT.2701.6.2018/1

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a má tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti (dále jen "Dohoda"):

1. Ukončuje se platnost Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti.

2. Strany Dohody ujednávají, že pokud jde o investice uskutečněné před datem, kdy se ukončuje platnost Dohody, uvedené v odstavci 1, žádná z jejích ustanovení nezůstanou v platnosti včetně čí. 12 odst. 3.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Česká republika souhlasí s návrhem této nóty, tato nóta spolu s nótou obsahující odpověď tvořily Dohodu mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti. Dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty, potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva, nezbytných pro vstup této Dohody v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti k ujištění Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.

Varšava, 10. ledna 2018

Velvyslanectví České republiky
ve Varšavě


PŘEKLAD

Č. 1515-2/2018- VARS

Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má tu čest potvrdit přijetí nóty Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky ze dne 10. ledna 2018, č. DPT.2701.6.2018/1, která zní následovně:

”Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a má tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti (dále jen "Dohoda"):

1. Ukončuje se platnost Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti

2. Strany Dohody ujednávají, že pokud jde o investice uskutečněné před datem, kdy se ukončuje platnost Dohody uvedené v odstavci 1, žádná z jejích ustanovení nezůstanou v platnosti, včetně čí. 12 odst. 3.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Česká republika souhlasí s návrhem této nóty, tato nóta spolu s nótou obsahující odpověď tvořily Dohodu mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti. Dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této Dohody v platnost

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti k ujištění Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.“

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě si přeje informovat Ministerstvo zahraničí Polské republiky o tom, že Česká republiko souhlasí s uzavřením Dohody navržené Polskou republikou.

Aby se zabránilo pochybnostem, Velvyslanectví České republiky ve Varšavě si přeje informovat Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o tom, že Česká republika chápe odstavec 2 výše uvedené nóty jako ustanovení vylučující použití článku 12, odstavce 3.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své nejhlubší úctě.

Varšava, 11. dubna 2018

Ministerstvo zahraničních věcí
Polské republiky

Varšava

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti, byla vyhlášena pod č. 181/1994 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.09.2019 Aktuální znění (exportováno 03.06.2020 12:06)
0. 24.09.2019 Vyhlášené znění