Sdělení č. 3/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-3
Datum vyhlášení 24.01.2019
Uzavření smlouvy 15.10.2016
Ratifikace Smlouvy 24.10.2017
Platnost od 01.01.2019
Aktuální znění 01.01.2019

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2016 byla v Kigali přijata změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1).

Se změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 24. října 2017 listinu o přijetí této změny. Listina o přijetí byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Montrealského protokolu, dne 27. září 2018.

Na základě článku IV odst. 1 změny Montrealského protokolu vstoupila tato změna, s výjimkou uvedenou v odstavci 2 téhož článku, v platnost dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny Montrealského protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Článek I: Změna

Článek 1 odst. 4

V článku 1 odst. 4 protokolu se slova:

"v příloze C nebo příloze E" nahrazují slovy:

"v příloze C, příloze E nebo příloze F".

Článek 2 odst. 5

V článku 2 odst. 5 protokolu se slova:

"a článek 2 H"

nahrazují slovy:

", článku 2 H a 2 J".

Článek 2 odst. 8 písm. a), odst. 9 písm. a) a odst. 11

V článku 2 odst. 8 písm. a) a odstavci 11 protokolu se slova:

"články 2 A až 2 I"

nahrazují slovy:

"články 2 A až 2 J".

V článku 2 odst. 8 protokolu na konci textu písmene a) doplňuje nová věta, která zní:

"Každá taková dohoda může být rozšířena tak, aby zahrnovala závazky týkající se spotřeby nebo výroby podle článku 2 J za předpokladu, že celková kombinovaná vypočtená úroveň spotřeby nebo výroby dotčených smluvních stran nepřekročí úrovně požadované článkem 2 J.".

V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se na konci bodu i) vypouští slovo

"a".

V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se dosavadní bod ii) označuje jako bod iii).

V článku 2 odst. 9 písm. a) protokolu se za bod i) vkládá bod ii), který zní:

"je třeba provést úpravy hodnot potenciálu globálního oteplování uvedených ve skupině I v příloze A, příloze C a příloze F, a pokud ano, jaké úpravy, a".

Článek 2 J

Za článek 2 I protokolu se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 2 J: Částečně fluorované uhlovodíky

1. Každá smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2019 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně patnácti procent její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 1, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2019 až 2023: 90 procent

b) 2024 až 2028: 60 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

d) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

2. Bez ohledu na odst. 1 tohoto článku se smluvní strany mohou rozhodnout, že smluvní strana zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň spotřeby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně dvaceti pěti procent její vypočtené úrovně spotřeby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 1, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2020 až 2024: 95 procent

b) 2025 až 2028: 65 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

d) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

3. Každá smluvní strana vyrábějící regulované látky v příloze F zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2019 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně patnácti procent její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 2, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2019 až 2023: 90 procent

b) 2024 až 2028: 60 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

c) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

4. Bez ohledu na odst. 3 tohoto článku se smluvní strany mohou rozhodnout, že smluvní strana vyrábějící regulované látky v příloze F zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její vypočtená úroveň výroby regulovaných látek v příloze F, vyjádřená v ekvivalentech CO2, nepřekročila procentní podíl, stanovený pro příslušná období uvedená níže v písm. a) až e), z ročního průměru jejích vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2011, 2012 a 2013, včetně dvaceti pěti procent její vypočtené úrovně výroby regulovaných látek ve skupině I přílohy C, jak je uvedeno v článku 2 F odst. 2, vyjádřené v ekvivalentech CO2:

a) 2020 až 2024: 95 procent

b) 2025 až 2028: 65 procent

c) 2029 až 2033: 30 procent

d) 2034 až 2035: 20 procent

e) 2036 a dále: 15 procent

5. Odstavce 1 až 4 tohoto článku se použijí s výjimkou případu, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, která je nezbytná pro uspokojení použití schválených smluvními stranami jako použití v režimu výjimky.

6. Každá smluvní strana vyrábějící látky ve skupině I přílohy C nebo v příloze F zajistí, aby v dvanáctiměsíčním období počínaje dnem 1. ledna 2020 a v každém dalším následujícím dvanáctiměsíčním období její emise látek ve skupině II v příloze F vypouštěné každým výrobním zařízením, které vyrábí látky ve skupině I v příloze C nebo v příloze F, byly zneškodněny v rozsahu proveditelném za použití technologie schválené smluvními stranami ve stejném dvanáctiměsíčním období.

7. Každá smluvní strana zajistí, aby jakékoli zneškodňování látek ve skupině II přílohy F produkovaných v zařízeních, která vyrábějí látky ve skupině I přílohy C nebo v příloze F, bylo prováděno pouze technologiemi schválenými smluvními stranami.

Článek 3

Návětí článku 3 protokolu se nahrazuje těmito slovy:

"1. Pro účely článků 2, 2 A až 2 J a 5 stanoví každá smluvní strana pro každou skupinu látek v příloze A, příloze B, příloze C, příloze E nebo v příloze F své vypočtené úrovně:".

V článku 3 písm. a), bodě i) protokolu se slovo „a“ na konci věty nahrazuje těmito slovy:

", s výjimkou případů uvedených v odst. 2;".

V článku 3 protokolu se doplňuje text, který zní:

", a

d) emisí látek ve skupině II přílohy F vypouštěné každým zařízením, které produkuje látky ve skupině I přílohy C nebo v příloze F, započtením, mimo jiné, množství vypouštěného v důsledku úniků ze zařízení, z definovaných výduchů a zařízení ke zneškodňování, avšak vyjma množství zachyceného pro použití, zneškodnění nebo skladování.

2. Při výpočtu úrovní výroby, spotřeby, dovozu, vývozu a emisí látek v příloze F a ve skupině I v příloze C, vyjádřených v ekvivalentu CO2, pro účely článku 2 J, článku 2 odst. 5 a článku 3 odst. 1 písm. d) použije každá smluvní strana hodnoty potenciálu globálního oteplování těchto látek uvedených ve skupině I v příloze A, příloze C a příloze F."

Článek 4 odst. 1 sept

Za článek 4 odst. 1 sex protokolu se vkládá nový odstavec, který zní:

"1 sept. Po vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní strana dovoz regulovaných látek v příloze F z jakéhokoliv státu, který není smluvní stranou tohoto protokolu."

Článek 4 odst. 2 sept

Za článek 4 odst. 2 sex protokolu se vkládá nový odstavec, který zní:

"2 sept. Po vstupu tohoto odstavce v platnost zakáže každá smluvní strana vývoz regulovaných látek v příloze F do jakéhokoliv státu, který není smluvní stranou tohoto protokolu."

Článek 4 odstavce 5, 6 a 7

V článku 4 odstavcích 5, 6 a 7 protokolu se slova:

"přílohy A, B, C a E"

nahrazují slovy:

"přílohy A, B, C, E a F".

Článek 4 odst. 8

V článku 4 odst. 8 protokolu se slova:

"články 2 A až 2 I"

nahrazují slovy:

"články 2 A až 2 J".

Článek 4 B

V článku 4 B protokolu se za odstavec 2 vkládá nový odstavec, který zní:

"2 bis. Každá smluvní strana do 1. ledna 2019 nebo do tří měsíců od data vstupu tohoto odstavce pro ni v platnost, podle toho, co nastane později, zřídí a uplatňuje systém udělování licencí na dovoz a vývoz nových, použitých, recyklovaných a znovuzískaných regulovaných látek v příloze F. Každá smluvní strana jednající podle článku 5 odst. 1, která se rozhodne, že není schopna zřídit a uplatňovat takový systém do 1. ledna 2019, může odložit zavedení těchto opatření do 1. ledna 2021."

Článek 5

V článku 5 odst. 4 protokolu se slova:

"2 I"

nahrazují slovy:

"2 J".

V článku 5 odst. 5 a 6 protokolu se slova:

"článek 2 I"

nahrazují slovy:

"články 2 I a 2 J".

V článku 5 odst. 5 protokolu se slova:

"všechna regulační opatření" nahrazují slovy:

" všech regulační opatření".

V článku 5 protokolu se za odstavec 8 ter vkládá nový odstavec, který zní:

"8 qua

a) Každá smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku, s výhradou jakýchkoli úprav provedených u regulačních opatření v článku 2 J v souladu s článkem 2 odst. 9, je oprávněna odložit plnění regulačních opatření stanovených v článku 2 J odst. 1 písm. a) až e) a článku 2 J odst. 3 písm. a) až e) a upravit tato opatření takto:

i) 2024 až 2028: 100 procent

ii) 2029 až 2034: 90 procent

iii) 2035 až 2039: 70 procent

iv) 2040 až 2044: 50 procent

v) 2045 a dále: 20 procent

b) Bez ohledu na písm. a) výše mohou smluvní strany rozhodnout, že smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku, s výhradou jakýchkoli úprav provedených u regulačních opatření v článku 2 J v souladu s článkem 2 odst. 9, je oprávněna odložit své plnění regulačních opatření stanovených v článku 2 J odst. 1 písm. a) až e) a článku 2 J odst. 3 písm. a) až e) a upravit tato opatření takto:

i) 2028 až 2031: 100 procent

ii) 2032 až 2036: 90 procent

iii) 2037 až 2041: 80 procent

iv) 2042 až 2046: 70 procent

v) 2047 a dále: 15 procent

c) Každá smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své spotřeby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2020, 2021 a 2022, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své spotřeby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

d) Bez ohledu na písm. c) výše mohou smluvní strany rozhodnout, že smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své spotřeby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní spotřeby regulovaných látek v příloze F v letech 2024, 2025 a 2026, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své spotřeby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

e) Každá smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku a vyrábějící regulované látky v příloze F je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své výroby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2020, 2021 a 2022, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své výroby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

f) Bez ohledu na písm. e) výše mohou smluvní strany rozhodnout, že smluvní strana jednající podle odst. 1 tohoto článku a vyrábějící regulované látky v příloze F je oprávněna pro účely výpočtu referenční úrovně své výroby podle článku 2 J používat průměr svých vypočtených úrovní výroby regulovaných látek v příloze F v letech 2024, 2025 a 2026, včetně šedesáti pěti procent referenční úrovně své výroby regulovaných látek ve skupině I v příloze C, jak je uvedeno v odst. 8 ter tohoto článku.

g) Písm. a) až f) tohoto odstavce se použijí na vypočtené úrovně výroby a spotřeby kromě případu, kdy se použije výjimka týkající se vysoké teploty prostředí založená na kritériích, o nichž rozhodnou smluvní strany."

Článek 6

V článku 6 protokolu se slova:

"články 2 A až 2 I" nahrazují slovy:

"článcích 2 A až 2 J".

Článek 7 odstavce 2, 3 a 3 ter

V článku 7 odst. 2 protokolu se za řádek ve znění" - v příloze E za rok 1991," doplňuje nový řádek, který zní:

v příloze F za roky 2011 až 2013 s tou výjimkou, že smluvní strany jednající podle článku 5 odst. 1 poskytnou tyto údaje za roky 2020 až 2022, avšak ty smluvní strany jednající podle článku 5 odst. 1, na něž se vztahuje článek 5 odst. 8 qua písm. d) a f), poskytnou tyto údaje za roky 2024 až 2026;"

V článku 7 odstavcích 2 a 3 protokolu se slova:

"C a E"

nahrazují slovy:

"C, E a F".

V článku 7 protokolu se za odstavec 3 bis vkládá nový odstavec, který zní:

"3 ter. Každá smluvní strana poskytne sekretariátu statistické údaje o svých ročních emisích regulovaných látek ve skupině II v příloze F za zařízení v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. d) protokolu.".

Článek 7 odst. 4

V článku 7 odst. 4 se za slova:

"statistickým údajům o" a "poskytne údaje o" vkládá slovo:

"výrobě,"

Článek 10 odst. 1

V článku 10 odst. 1 protokolu se slova:

"a článku 2 I"

nahrazují slovy:

", článku 2 I a článku 2 J".

V článku 10 odst. 1 protokolu se doplňuje nová věta, která zní:

"V případě, že smluvní strana jednající podle článku 5 odst. 1 se rozhodne využít financování z jakéhokoli jiného finančního mechanismu, které by mohlo vést k pokrytí jakékoli části jejích dohodnutých přírůstkových nákladů, tato část nesmí být kryta finančním mechanismem podle článku 10 tohoto protokolu."

Článek 17

V článku 17 protokolu se slova:

"článků 2 A až 2 I"

nahrazují slovy:

"článků 2 A až 2J".

Příloha A

V příloze A protokolu se tabulka skupiny I nahrazuje touto tabulkou:

SkupinaLátkaPotenciál poškozování
ozonu*
Stoletý potenciál globálního
oteplování
Skupina l
CFCl3(CFC-11)1,04 750
CF2Cl2(CFC-12)1,010 900
C2F3Cl3(CFC-113)0,86 130
C2F4Cl2(CFC-114)1,010 000
C2F5Cl(CFC-115)0,67 370

Příloha C a příloha F

V příloze C protokolu se tabulka skupiny I nahrazuje touto tabulkou:

SkupinaLátkaPočet
izomerů
Potenciál
poškozování
ozonu*
Stoletý potenciál
globálního
oteplování***
Skupina 1
CHFCl2(HCFC-21) **10,04151
CHF2Cl(HCFC-22) **10,0551810
CH2FCl(HCFC-31)10,02
C2HFCl4(HCFC-121)20,01-0,04
C2HF2Cl3(HCFC-122)30,02-0,08
C2HF3Cl2(HCFC-123)30,02-0,0677
CHCl2CF3(HCFC-123) **-0,02
C2HF4Cl(HCFC-124)20,02-0,04609
CHFClCF3(HCFC-124) **-0,022
C2H2FCl3(HCFC-131)30,007-0,05
C2H2F2Cl2(HCFC-132)40,008-0,05
C2H2F3Cl(HCFC-133)30,02-0,06
C2H3FCl2(HCFC-141)30,005-0,07
CH3CFCl2(HCFC-141b) **-0,11725
C2H3F2Cl(HCFC-142)30,008-0,07
CH3CF2Cl(HCFC-142b) **-0,0652310
C2H4FCl(HCFC-151)20,003-0,005
C3HFCl6(HCFC-221)50,015-0,07
C3HF2Cl5(HCFC-222)90,01-0,09
C3HF3Cl4(HCFC-223)120,01-0,08
C3HF4Cl3(HCFC-224)120,01-0,09
C3HF5Cl2(HCFC-225)90,02-0.07
CF3CF2CHCl2(HCFC-225ca) **-0,025122
CF2ClCF2CHClF(HCFC-225cb) **0,033 595
C3HF6Cl(HCFC-226)50,02-0,10
C3H2FCl5(HCFC-231)90,05-0,09
C3H2F2Cl4(HCFC-232)160,008-0,10
C3H2F3Cl3(HCFC-233)180,007-0,23
C3H2F4Cl2(HCFC-234)160,01-0,28
C3H2F5Cl(HCFC-235)90,03-0,52
C3H3FCl4(HCFC-241)120,004-0,09
C3H3F2Cl3(HCFC-242)180,005-0,13
C3H3F3Cl2(HCFC-243)180,007-0,12
C3H3F4Cl(HCFC-244)120,009-0,14
C3H4FCl3(HCFC-251)120,001-0,01
C3H4F2Cl2(HCFC-252)160,005-0,04
C3H4F3Cl(HCFC-253)120,003-0,03
C3H5FCl2(HCFC-261)90,002-0,02
C3H5F2Cl(HCFC-262)90,002-0,02
C3H6FCl(HCFC-271)50,001-0,03

* V případě, že je vyznačeno rozmezí ODP (hodnot potenciálu poškozování ozonu), použije se pro účely tohoto protokolu nejvyšší hodnota v tomto rozmezí. ODP uvedené jako jediná hodnota byly stanoveny z výpočtů založených na laboratorních měřeních. Ty, které jsou uvedeny jako rozmezí, jsou založeny na odhadech a jsou méně přesné. Rozmezí se týká isomerní skupiny. Horní hodnota je odhadem ODP izomeru s nejvyšší hodnotou ODP, dolní hodnota je odhadem ODP izomeru s nejnižší hodnotou ODP.

** Označuje obchodně nejvýznamnější látky s hodnotami ODP uvedenými u nich k použití pro účely protokolu.

*** V případě látek, u nichž není uveden GWP (potenciál globálního oteplování), se použije výchozí hodnota 0, dokud hodnota GWP není vyznačena prostřednictvím postupu uvedeného v článku 2 odst. 9 písm. a) bodu ii).

Příloha v následujícím znění se vkládá do protokolu za přílohu E:

"Příloha F: Regulované látky

SkupinaLátkaStoletý potenciál
globálního oteplování
Skupina 1
CHF2CHF2HFC-1341 100
CH2FCF3HFC-134a1 430
CH2FCHF2HFC-143353
CHF2CH2CF3HFC-245fa1 030
CF3CH2CF2CH3HFC-365mfc794
CF3CHFCF3HFC-227ea3 220
CH2FCF2CF3HFC-236cb1 340
CHF2CHFCF3HFC-236ea1 370
CF3CH2CF3HFC-236fa9 810
CH2FCF2CHF2HFC-245ca693
CF3CHFCHFCF2CF3HFC-43-10mee1 640
CH2F2HFC-32675
CHF2CF3HFC-1253 500
CH3CF3HFC-143a4 470
CH3FHFC-4192
CH2FCH2FHFC-15253
CH3CHF2HFC-152a124
Skupina II
CHF3HFC-2314 800

Článek II: Vztah ke změně z roku 1999

Žádný stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci nesmí uložit listinu o ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo přístupu k této změně, pokud předtím nebo současně neuloží takovou listinu ke změně přijaté na jedenáctém zasedání smluvních stran v Pekingu dne 3. prosince 1999.

Článek III: Vztah k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu a jejímu Kjótskému protokolu

Tato změna nemá za následek vynětí částečně fluorovaných uhlovodíků z působnosti závazků obsažených v článcích 4 a 12 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu nebo v článcích 2, 5, 7 a 10 Kjótského protokolu.

Článek IV: Vstup v platnost

1. S výjimkou uvedenou v odst. 2 níže vstupuje tato změna v platnost dnem 1. ledna 2019 za předpokladu, že nejméně dvacet listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této změny bylo uloženo státy nebo organizacemi pro regionální hospodářskou integraci, které jsou smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

V případě, že tato podmínka nebude splněna k uvedenému datu, vstoupí změna v platnost devadesátým dnem následujícím po dni, kdy byla splněna.

2. Úpravy článku 4 protokolu, regulace obchodu se státy, které nejsou smluvními stranami, uvedené v článku I této změny vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2033 za předpokladu, že nejméně sedmdesát listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této změny bylo uloženo státy nebo organizacemi pro regionální hospodářskou integraci, které jsou smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. V případě, že tato podmínka nebude splněna k uvedenému datu, vstoupí změna v platnost devadesátým dnem následujícím po dni, kdy byla splněna.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 se žádná listina uložená organizací pro regionální hospodářskou integraci nezapočte jako další k těm, které uložily členské státy takové organizace.

4. Po vstupu této změny v platnost, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2, tato změna vstoupí v platnost pro jakoukoli další smluvní stranu protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení.

Článek V: Prozatímní provádění

Každá smluvní strana může kdykoliv předtím, než tato změna pro ni vstoupí v platnost, prohlásit, že bude v období do takového vstupu v platnost provádět prozatímně jakékoli z regulačních opatření uvedených v článku 2 J a odpovídající oznamovací povinnosti v článku 7.

Poznámky pod čarou

1) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s; opravy této změny byly vyhlášeny pod č. 32/2010 Sb. m. s. a č. 33/2010 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb. m. s.
Změna Montrealského protokolu, přijatá v Pekingu dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s.
Úpravy Montrealského protokolu byly vyhlášeny pod č. 17-22/2009 Sb. m. s.
Příloha D Montrealského protokolu, přijatá v Nairobi ve dnech 19. - 21. června 1991, byla vyhlášena pod č. 31/2010 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2019 Aktuální znění (exportováno 30.09.2020 17:43)
0. 01.01.2019 Vyhlášené znění