Sdělení č. 28/2019 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-28
Datum vyhlášení 13.06.2019
Uzavření smlouvy 10.12.2018
Platnost od 09.05.2019
Aktuální znění 09.05.2019

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. prosince 2018 byla v Lánech podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 9. května 2019. Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Dohoda

mezi

vládou České republiky

a

vládou Srbské republiky

o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice

Vláda České republiky (dále jen „česká Strana“) a

vláda Srbské republiky (dále jen „srbská Strana" a společně uváděné jako „Strany“),

přejíce si rozvíjet dlouhodobou a stabilní obchodní, ekonomickou a finanční spolupráci založenou na principech vzájemných výhod,

majíce v úmyslu vyřešit dluh Srbské republiky vůči České republice,

odvolávajíce se na

Platební dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 8. února 1991,

Protokol z jednání o řešení salda na likvidačním účtu konaného mezi 23. a 26. březnem 1992 v Praze, potvrzený výměnou dopisů předsedů vlád České a Slovenské Federativní Republiky a Svazové republiky Jugoslávie, datovaných 7. května a 11. května 1992 (dále jen „Protokol z roku 1992“),

Dohodu mezi vládami České republiky a Slovenské republiky o převodu vládních pohledávek vůči zahraničí do kompetence České republiky a Slovenské republiky a o zajištění vnitřního financování poskytnutých vládních úvěrů, podepsanou v Bratislavě dne 7. dubna 1993,

Dohodu o sukcesních otázkách, uzavřenou ve Vídni dne 29. června 2001, její Přílohu C,

Dohodu o úpravě členství v mezinárodních finančních organizacích a rozdělení finančních aktiv a pasiv mezi Srbskou republiku a Republiku Černá Hora, podepsanou v Bělehradě dne 10. července 2006,

Vídeňskou úmluvu o smluvním právu, uzavřenou ve Vídni dne 23. května 1969;

respektujíce skutečnost, že Česká republika jakožto jeden ze dvou právních nástupců bývalé České a Slovenské Federativní republiky (dále jen „bývalá ČSFR“) spravuje, nezávisle a samostatně, svůj podíl na aktivech a pasivech bývalé ČSFR,

Berouce v úvahu

Záznam z expertního jednání mezi Národní bankou Jugoslávie a Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen ,,ČSOB“) ze dne 22. října 1997,

Protokol z jednání ke konsolidaci dluhu Svazové republiky Jugoslávie, uzavřený dne 13. prosince 2001 mezi zúčastněnými věřitelskými zeměmi Pařížského klubu a vládou Svazové republiky Jugoslávie,

Protokol ze šestého zasedání Společné pracovní skupiny mající za cíl vyřešení zbývajícího dluhu Srbské republiky vůči České republice, podepsaný v Bělehradě dne 6. června 2017,

Mezibankovní ujednání uzavřené mezi Národní bankou Srbska a Československou obchodní bankou, a.s. (ČSOB), podepsané v Praze dne 17. července 2017 a v Bělehradě dne 20. července 2017,

se dohodly takto:

Článek 1

Řešený dluh

1. Strany potvrzují, že:

a) původní jistina dluhu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie (dále jen „bývalá SFRJ“) vůči bývalé ČSFR evidovaná na likvidačním clearingovém účtu činí 85 970 743,82 clearingových dolarů;

b) dne 11. dubna 2000 Česká republika postoupila 25% hodnoty české původní části pohledávky bývalé ČSFR za bývalou SFRJ ve výši 13 720 481,57 clearingových dolarů společnosti Rondex Finance lnc., Britské Panenské Ostrovy;

c) nové odsouhlasené saldo na původním Likvidačním clearingovém účtu činí 72 250 262,25 clearingových dolarů, z nichž 41 161 444,69 clearingových dolarů představuje českou část výše jistiny.

2. Strany se dohodly, že jistina dluhu Srbské republiky vůči České republice činí 35,7656% dluhu bývalé SFRJ vůči České republice, tj. 14 721 637,66 clearingových dolarů.

3. Strany se dohodly, že jistina uvedená v odstavci 2 tohoto článku je úročena jednoduchým úrokem, který bude počítán dle principu počítání dnů 30/360 p. a., s následujícími sazbami:

a) fixní úroková sazba 5,50% bude použita od 1. listopadu 1991 do 31. srpna 2013;

b) šestiměsíční úroková sazba USD LIBOR uveřejněná ICE (Intercontinental Exchange Benchmark Administration) fixovaná poslední pracovní den před nadcházejícím šestiměsíčním úrokovým obdobím, bude použita od 1. září 2013 do 30. června 2017;

c) od 1. července 2017 nebude žádný úrok aplikován.

4. Konečné saldo řešené mezi Českou republikou a Srbskou republikou, včetně jednoduchého úroku vypočteného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku kdatu 30. června 2017, činí 32 755 576,55 clearingových dolarů. Tato částka sestává z:

a) jistiny ve výši 14 721 637,66 clearingových dolarů a

b) úroku ve výši 18 033 938,89 clearingových dolarů.

5. Strany se dohodly, že převedou částku definovanou v odstavci 4 tohoto článku při použití směnného kurzu 1 clearingový dolar = 1 americký dolar, v souladu s Protokolem z roku 1992, na částku 32 755 576,55 amerických dolarů, která tvoří dluh Srbské republiky vůči České republice ke dni 30. června 2017.

Článek 2

Řešení dluhu

1. Strany se dohodly na následujících podmínkách řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice:

a) Po vstupu této Dohody v platnost srbská Strana uhradí dluh vůči české Straně vycházejíce z podmínek Pařížského klubu věřitelů. Dluh Srbské republiky bude vyřešen prostřednictvím jednorázové platby. Tato platba ve výši 9 800 450,00 amerických dolarů (devět miliónů osm set tisíc čtyři sta padesát amerických dolarů) bude uskutečněna do 45 dnů od vstupu této Dohody v platnost, a to převodem celkové splatné částky na účet ČSOB specifikovaný v písmeni c) níže;

b) Strany vydají instrukce svým příslušným bankám, aby provedly potřebné kroky k technické implementaci tohoto článku;

c) Tato platba srbské Strany ve prospěch české Strany bude provedena ve volně převoditelných amerických dolarech z okamžitě přístupných prostředků v příslušný platební den, bez jakýchkoli výloh, daní, odvodů nebo poplatků. Příslušná platba české Straně bude provedena ve prospěch účtu ČSOB, č. 4030004, ABA směrové č. 021001033 USD, vedeného u Deutsche Bank Trust Americas, NY, swift BKTRUS33. Pokud by platba měla být provedena v sobotu, neděli nebo jiný den, který není pracovním dnem, bude tato platba provedena další následující pracovní den.

2. Po provedení platby ve výši specifikované v odst. 1. písm. a) tohoto článku bude dluh Srbské republiky vůči České republice považován za plně vyřešený, s výhradou ustanovení článku 6 této Dohody.

Článek 3

Řešení sporů

Jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout mezi Stranami v souvislosti s výkladem nebo prováděním této Dohody, bude řešen vzájemným jednáním oprávněných zástupců Stran.

Článek 4

Dodatky

Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou Stran. Každá změna nebo doplnění této Dohody musí být v písemné podobě a s podpisy obou Stran.

Článek 5

Oznámení a další komunikace

Oznámení a další komunikace provedené dle této Dohody, adresované jedné ze Stran, budou učiněny na adresu stanovenou diplomatickými notami, které budou vyměněny dle článku 7 této Dohody.

Článek 6

Ustanovení o revizi

Pokud nástupnické státy bývalé SFRJ uzavřou novou dohodu o konečném rozdělení celého dluhu bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR, což způsobí, že se jistina dluhu Srbské republiky vůči České republice bude lišit od částky uvedené v článku 1 odst. 2 této Dohody, pak Strany příslušným způsobem zrevidují tuto Dohodu.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení pozdější z notifikací, prostřednictvím diplomatických kanálů, jimiž se Strany vzájemně informují, že byly dokončeny jejich vnitrostátní procedury pro vstup Dohody v platnost.


Dáno v Lánech, dne 10. prosince 2018, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
ministryně financí
Za vládu
České republiky

Siniša Mali v. r.
ministr financí
Za vládu
Srbské republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.05.2019 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 21:50)
0. 09.05.2019 Vyhlášené znění