Sdělení č. 16/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-16
Datum vyhlášení 16.04.2019
Uzavření smlouvy 04.04.2001
Platnost od 02.10.2005
Aktuální znění 02.10.2005

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 29. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1997, byl přijat Revidovaný text Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951 a revidované na 20. zasedání konference Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, konaném v listopadu 1979.

Listina o přijetí revidované Úmluvy byla uložena u generálního ředitele Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu, depozitáře Úmluvy, dne 4. dubna 2001.

Revidovaná Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XXI dne 2. října 2005 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění revidované Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA O OCHRANĚ ROSTLIN

(Nový revidovaný text schválený konferencí FAO na jejím 29. zasedání - listopad 1997)

PREAMBULE

Smluvní strany,

- uznávajíce nezbytnost mezinárodní spolupráce při ochraně rostlin a rostlinných produktů před škodlivými organismy a při prevenci mezinárodního šíření škodlivých organismů, zejména jejich introdukci do ohrožených oblastí,

- uznávajíce, že fytosanitární opatření by měla být odborně opodstatněná, transparentní a neměla by být používána tak, aby se stala buď prostředkem svévolné či neopodstatněné diskriminace, nebo skrytým omezením, zejména v mezinárodním obchodu,

- přejíce si zabezpečit úzkou koordinaci opatření zaměřených k těmto cílům,

- přejíce si vytvořit rámec pro vývoj a používání vzájemně sladěných fytosanitárních opatření a vypracování mezinárodních standardů sloužících pro tento účel,

- berouce v úvahu mezinárodně schválené zásady, kterými se řídí ochrana zdraví rostlin, lidí a zvířat a ochrana životního prostředí, a

- respektujíce dohody uzavřené jako výsledek Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, včetně Dohody o používání sanitárních a fytosanitárních opatření,

se dohodly takto:

ČLÁNEK I

Účel dohody a odpovědnost za její plnění

1. S cílem zajistit společný a účinný postup pro prevenci šíření a introdukce škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů a k podpoře vhodných opatření k jejich regulaci se smluvní strany zavazují přijmout legislativní, odborná a administrativní opatření uvedená v této Úmluvě a v doplňujících dohodách podle ustanovení článku XVI.

2. Každá ze smluvních stran přejímá odpovědnost za splnění všech požadavků uvedených v této Úmluvě na svém území, aniž by to ovlivnilo její povinnosti vyplývající z jiných mezinárodních dohod.

3. Rozdělení odpovědnosti za plnění požadavků této Úmluvy mezi členské organizace FAO a jejich členské státy, jež jsou smluvními stranami, musí být v souladu s jejich příslušnými kompetencemi.

4. Kde je to vhodné, mohou být ustanovení této Úmluvy smluvními stranami rozšířena kromě rostlin a rostlinných produktů též na skladovací místa, obaly, dopravní prostředky, kontejnery, zeminu a jakýkoliv jiný organismus, předmět nebo materiál, který může hostit škodlivé organismy rostlin nebo jejichž prostřednictvím se mohou tyto škodlivé organismy šířit, zejména tam, kde se jedná o mezinárodní přepravu.

ČLÁNEK II

Používání termínů

1. Pro účely této Úmluvy mají následující termíny níže uvedený význam:

„Oblast se slabým výskytem škodlivého organismu“ - oblast, ať již celá země, část země, několik zemí jako celek nebo jejich část, určená oprávněným úřadem, ve které je výskyt určitého škodlivého organismu na nízké úrovni, a v níž se uplatňuje účinný dozor a ochranná nebo eradikační opatření.

„Komise“ - Komise pro fytosanitární opatření zřízená podle ustanovení článku XI.

„Ohrožená oblast“ - oblast, kde jsou příznivé ekologické podmínky pro usídlení škodlivého organismu, jehož přítomnost v oblasti by měla za následek hospodářsky významné ztráty.

„Usídlení“ - přetrvání (přežití) škodlivého organismu v dohledné budoucnosti v území po jeho vstupu

„Harmonizovaná fytosanitární opatření“ - fytosanitární opatření zavedená smluvními stranami na základě mezinárodních standardů.

„Mezinárodní standardy“ - mezinárodní standardy zavedené v souladu s ustanoveními článku X odst. 1. a 2.

„Introdukce“ - vstup škodlivého organismu, které vede k jeho usídlení.

„Škodlivý organismus“ - jakýkoliv druh, kmen nebo biotyp rostliny, živočicha nebo původce choroby, který je škodlivý pro rostliny nebo rostlinné produkty.

„Analýza rizika škodlivého organismu“ - proces vyhodnocování biologických nebo jiných vědeckých a ekonomických důkazů pro stanovení, zda by škodlivý organismus měl být regulován a pro stanovení míry fytosanitárních opatření, která mají být proti němu zavedena.

„Fytosanitární opatření“ - jakákoliv právní norma nebo úřední postup, jehož účelem je zabránit introdukci anebo šíření škodlivých organismů.

„Rostlinné produkty“- nezpracovaný materiál rostlinného původu (včetně zrna) a zpracované produkty, které svou povahou nebo způsobem svého zpracování mohou představovat riziko introdukce a šíření škodlivých organismů.

„Rostliny“- živé rostliny a jejich části včetně semen určených k pěstování a zárodečné plazmy.

„Karanténní škodlivý organismus“ - škodlivý organismus s potenciálním hospodářským významem pro jím ohroženou oblast, který se v oblasti ještě nevyskytuje, nebo již vyskytuje, ale není široce rozšířen a je úředně regulován.

“Regionální standardy“ - standardy zavedené regionální organizací ochrany rostlin jako směrnice pro členy této organizace.

„Regulovaný předmět“ - jakákoliv rostlina, rostlinný produkt, místo skladování, obal, dopravní prostředek, kontejner, zemina nebo jakýkoliv jiný organismus, předmět nebo materiál, na němž mohou škodlivé organismy přežívat nebo kterým se mohou rozšiřovat, u kterého je považováno za nutné zavést fytosanitární opatření, zejména pokud se jedná o mezinárodní přepravu.

„Regulovaný nekaranténní škodlivý organismus“ - nekaranténní škodlivý organismus, jehož přítomnost na rostlinách určených k pěstování ovlivňuje zamýšlené použití těchto rostlin s hospodářsky nepřijatelným dopadem, a který je proto na území dovážející smluvní strany regulován.

„Regulovaný škodlivý organismus“ - karanténní škodlivý organismus nebo regulovaný nekaranténní škodlivý organismus.

„Tajemník“ - tajemník Komise jmenovaný podle článku XII.

„Odborně zdůvodněný“ - zdůvodněný na základě závěrů získaných využitím příslušné analýzy rizika škodlivého organismu, nebo tam, kde je to použitelné, jiného srovnatelného šetření a vyhodnocení dostupných vědeckých informací.

2. ,Definice uvedené v tomto článku jsou omezeny na použití této Úmluvy a nemohou ovlivnit definice zavedené podle domácích zákonů nebo jiných předpisů smluvních stran.

ČLÁNEK III

Vztah k jiným mezinárodním dohodám

Žádným z ustanovení této úmluvy nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z příslušných mezinárodních dohod.

ČLÁNEK IV

Všeobecná ustanovení týkající se organizačních opatření pro národní ochranu rostlin

1. Každá ze smluvních stran ustanoví podle svých nejlepších schopností úřední národní organizaci ochrany rostlin s hlavními odpovědnostmi uvedenými v tomto článku.

2. Úřední národní organizace ochrany rostlin budou odpovědné zejména za:

a) vydávání osvědčení podle fytosanitárních předpisů dovážející smluvní strany pro zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných regulovaných předmětů;

b) soustavnou kontrolu rostoucích rostlin, a to pěstovaných (např. na polích, v plantážích, školkách, zahradách, sklenících a laboratořích) i planě rostoucích rostlin a rostlin a rostlinných produktů ve skladech nebo při jejich přepravě, zejména se zaměřením na hlášení výskytu škodlivých organismů, jejich ohnisek a šíření a na regulaci těchto škodlivých organismů, včetně hlášení podle ustanovení článku VIII odst. 1 písm. a);

c) kontrolu zásilek rostlin a rostlinných produktů při mezinárodní přepravě a tam, kde je to vhodné, kontrolu ostatních regulovaných předmětů, zejména se zaměřením na prevenci introdukce anebo rozšíření škodlivých organismů;

d) dezinfekci nebo dezinsekci zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných regulovaných předmětů při mezinárodní přepravě, aby byly splněny fytosanitární požadavky;

e) ochranu ohrožených oblastí, vymezování a udržování a soustavná kontrola nad oblastmi prostých škodlivých organismů a oblastmi se slabým výskytem škodlivých organismů;

f) provádění analýzy rizik škodlivých organismů;

g) zajištění toho, že pomocí vhodných postupů bude po certifikaci zásilek až do doby vývozu uchována jejich fytosanitární bezpečnost pokud jde o jejich složení, záměny a opětovné zamoření;

h) školení a rozvoj odborného personálu.

3. Každá ze smluvních stran provede opatření podle svých nejlepších schopností, aby zabezpečila:

a) šíření informací na území smluvní strany, které se týkají regulovaných škodlivých organismů a prostředků k prevenci jejich rozšíření a k jejich regulaci,

b) výzkum v oblasti ochrany rostlin,

c) vydávám fytosanitárních předpisů, a

d) výkon všech funkcí, potřebných k realizaci ustanovení této Úmluvy.

4. Každá ze smluvních stran předloží tajemníkovi popis své úřední národní organizace ochrany rostlin a popis změn v této organizaci. Smluvní strana poskytne na vyžádání druhé smluvní straně popis svých organizačních opatření pro ochranu rostlin.

ČLÁNEK V

Fytosanitární certifikace

1. Každá ze smluvních stran učiní opatření pro provádění fytosanitární certifikace, s cílem zabezpečit, aby vyvážené rostliny, rostlinné produkty a jiné regulované předměty a jejich zásilky byly v souladu s certifikačním prohlášením, odpovídajícím odstavci 2 písm. b) tohoto článku.

2. Každá ze smluvních stran učiní opatření pro vydávání rostlinolékařských osvědčení v souladu s následujícími ustanoveními:

a) Kontroly a jiné související úkony vedoucí k vydávání rostlinolékařských osvědčení musí být prováděny pouze úřední národní organizací pro ochranu rostlin nebo pod jejich dohledem. Vydávat rostlinolékařská osvědčení mohou jen státní úředníci s odpovídající odbornou kvalifikací a plně oprávnění úřední národní organizací ochrany rostlin jednat jejím jménem a pod její kontrolou, a s takovými znalostmi a informacemi, aby úřady dovážejících smluvních stran mohly přijímat rostlinolékařská osvědčení s důvěrou, že se jedná o spolehlivé dokumenty.

b) Rostlinolékařská osvědčení nebo jejich elektronické ekvivalenty, přijímané příslušnou dovážející smluvní stranou musí být formulovány v souladu se vzorem uvedeným v Příloze k této Úmluvě. Tato osvědčení musí být vyplňována a vystavována s ohledem na příslušné mezinárodní standardy.

c) Neověřené změny nebo výmazy údajů budou mít za následek neplatnost osvědčení.

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že nebude vyžadovat, aby zásilky rostlin nebo rostlinných produktů nebo jiných regulovaných předmětů, dovážené na její území, byly opatřeny rostlinolékařskými osvědčeními, která neodpovídají vzorům uvedeným v Příloze této Úmluvy. Jakékoliv požadavky na dodatková prohlášení musí být omezeny na ty, které jsou odborně zdůvodněné.

ČLÁNEK VI

Regulované škodlivé organismy

1. Smluvní strany mohou vyžadovat fytosanitární opatření pro karanténní škodlivé organismy a regulované nekaranténní škodlivé organismy, za předpokladu, že tato opatření:

a) nejsou přísnější než opatření použitá pro stejné škodlivé organismy, pokud se vyskytují na území dovážející smluvní strany, a

b) jsou omezena na to, co je nezbytné pro ochranu zdraví rostlin anebo pro zabezpečení jejich zamýšleného použití a mohou být odborně zdůvodněna příslušnou smluvní stranou

2. Smluvní strany nebudou vyžadovat fytosanitární opatření pro neregulované škodlivé organismy.

ČLÁNEK VII

Požadavky v souvislosti s dovozem

1. S cílem zabránit zavlečení anebo rozšíření regulovaných škodlivých organismů na svá území, mají mít smluvní strany svrchovanou pravomoc regulovat v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami, vstup rostlin, rostlinných produktů a ostatních regulovaných předmětů a mohou proto:

a) stanovit a přijmout fytosanitární opatření týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných regulovaných předmětů zahrnující například rostlinolékařské kontroly, zákaz dovozu a ošetření;

b) odmítnout nebo pozdržet vstup nebo požadovat ošetření nebo zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných regulovaných předmětů nebo jejich zásilek, které nevyhovují fytosanitárním opatřením podle písm. a); nebo jejich vrácení z území smluvní strany;

c) zakázat nebo omezit přesun regulovaných škodlivých organismů na svá území;

d) zakázat nebo omezit přepravu organismů pro biologickou ochranu a jiných organismů fytosanitárního významu, které jsou prohlašovány za prospěšné, na svá území.

2. Za účelem omezit narušování mezinárodního obchodu na minimum, každá ze smluvních stran, při výkonu svých pravomocí podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku, se zavazuje jednat v souladu s následujícími pravidly:

a) Smluvní strany ve svých fytosanitárních právních předpisech nepřijmou žádná opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku, pokud tato opatření nebudou nezbytná z hlediska fytosanitárního a nebudou odborně zdůvodněná.

b) Smluvní strany zveřejní a předají fytosanitární požadavky, omezení a zákazy, okamžitě po jejich přijetí, všem smluvním stranám, o nichž se domnívají, že mohou být těmito opatřeními přímo dotčeny.

c) Smluvní strany poskytnou na vyžádám kterékoliv ze smluvních stran odborné odůvodnění fytosanitárních požadavků, omezení a zákazů.

d) Pokud některá ze smluvních stran požaduje, aby zásilky určitých rostlin nebo rostlinných produktů byly dováženy pouze přes určitá vstupní místa, budou tato zvolena tak, aby byl co nejméně omezen mezinárodní obchod. Smluvní strana zveřejní seznam těchto vstupních míst a předá jej tajemníkovi, regionální organizaci ochrany rostlin, jíž je tato smluvní strana členem, všem jiným smluvním stranám, o nichž se smluvní strana domnívá, že budou přímo dotčeny, a ostatním smluvním stranám na vyžádání. K takovému omezení vstupních míst se nepřistoupí, pokud nebude požadováno, aby příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné regulované předměty byly opatřeny rostlinolékařskými osvědčeními, nebo aby byly podrobeny kontrole nebo ošetření.

e) Jakákoliv kontrola nebo jiný fytosanitární postup vyžadovaný organizací ochrany rostlin smluvní strany pro zásilku rostlin, rostlinných produktů nebo jiných regulovaných předmětů, předložených k dovozu, se uskuteční co nejrychleji s ohledem na dobu, po které podléhají zkáze.

f) Dovážející smluvní strany budou co nejdříve informovat příslušnou vyvážející smluvní stranu, popřípadě příslušnou reexportující smluvní stranu o závažných případech nesouladu s fytosanitární certifikací. Vyvážející smluvní strana, popřípadě příslušná reexportující smluvní strana věc vyšetří a na vyžádání oznámí výsledek šetření příslušné dovážející smluvní straně.

g) Smluvní strany stanoví pouze taková fytosanitární opatření, která jsou odborně zdůvodněná, odpovídají příslušnému riziku z výskytu škodlivého organismu a představují nejmenší možná omezující opatření a mají za následek minimální narušení mezinárodního pohybu lidí, komodit a dopravních prostředků.

h) Smluvní strany zabezpečí, že při změnách podmínek a jakmile budou dostupné nové skutečnosti, budou fytosanitární opatření neprodleně změněna nebo zrušena, pokud se zjistí, že nejsou nadále potřebná.

i) Smluvní strany, podle svých nej lepších schopností, zavedou a budou aktualizovat seznamy regulovaných škodlivých organismů, u nichž budou používat vědeckých názvů, a poskytnou tyto seznamy tajemníkovi, regionálním organizacím ochrany rostlin, jejichž jsou členy, a na vyžádání i ostatním smluvním stranám.

j) Smluvní strany zajistí podle svých nejlepších schopností sledování škodlivých organismů a budou vypracovávat a uchovávat odpovídající informace o statutu škodlivých organismů, aby tak napomohly jejich kategorizaci a vypracování vhodných fytosanitárních opatření. Tyto informace budou na vyžádám k dispozici smluvním stranám.

3. Smluvní strana může použít opatření specifikovaná v tomto článku i pro škodlivé organismy, které nejsou schopny se trvale usídlit na jejím území, ale v případě, že na toto území proniknou, způsobí ekonomické ztráty. Opatření použitá proti těmto škodlivým organismům musí být odborně zdůvodněná.

4. Smluvní strany mohou použít opatření specifikovaná v tomto článku pro průvoz zásilek přes svá území pouze v případě, že tato opatření jsou odborně zdůvodněná a nezbytná pro zabránění introdukce anebo rozšíření škodlivých organismů.

5. Nic z toho, co je obsaženo v tomto článku, nebude bránit dovážejícím smluvním stranám v zavedení zvláštních opatření pro dovoz rostlin, rostlinných produktů, jiných regulovaných předmětů a škodlivých organismů za účelem vědeckého výzkumu, vzdělávám nebo jiného specifického využití, s podmínkou dodržení odpovídajících bezpečnostních opatření.

6. Nic z toho, co je obsaženo v tomto článku, nebude bránit kterékoliv smluvní straně v přijetí vhodného mimořádného opatření při zjištění škodlivého organismu, který představuje potencionální ohrožení pro její území, nebo na základě ohlášení tohoto zjištění. Každé takové opatření bude co nejdříve vyhodnoceno, aby bylo zajištěno, že jeho pokračování je opodstatněné. Přijaté opatření musí být neprodleně oznámeno dotčeným smluvním stranám, tajemníkovi a regionální organizaci ochrany rostlin, jejímž členem je příslušná smluvní strana.

ČLÁNEK VIII

Mezinárodní spolupráce

1. Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v co největším rozsahu, za účelem dosažení cílů této Úmluvy, a budou zejména:

a) spolupracovat v oblasti vzájemné výměny informací o škodlivých organismech, zvláště pak oznamovat výskyt, ohnisko výskytu nebo šíření škodlivých organismů, které mohou představovat okamžité nebo potenciální nebezpečí, v souladu s postupy, které mohou být stanoveny Komisí;

b) podílet se, v rámci svých možností, na speciálních kampaních pro boj se škodlivými organismy, které mohou vážně ohrozit rostlinnou produkci a kdy je třeba podniknout mezinárodní akci pro zvládnutí mimořádné situace; a

c) spolupracovat v co největším rozsahu při poskytování odborných a biologických informací nezbytných pro vypracování analýzy rizika škodlivých organismů.

2. Každá ze smluvních stran určí kontaktní místo pro výměnu informací spojených s plněním této Úmluvy.

ČLÁNEK IX

Regionální organizace ochrany rostlin

1. Smluvní strany se zavazují k vzájemné spolupráci při zřizování regionálních organizací ochrany rostlin v příslušných oblastech.

2 Regionální organizace ochrany rostlin budou působit jako koordinační orgány v příslušných oblastech, budou se podílet na různých aktivitách k dosažení cílů této Úmluvy a tam, kde je to účelné, budou shromažďovat a rozšiřovat informace.

3. Regionální organizace ochrany rostlin budou spolupracovat s tajemníkem při naplňování cílů této Úmluvy a tam, kde je to vhodné, budou spolupracovat s tajemníkem a s Komisí při vypracování mezinárodních standardů.

4. Tajemník bude svolávat pravidelné odborné konzultace zástupců regionálních organizací ochrany rostlin za účelem podpory:

a) vypracování a užívání příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření a

b) meziregionální spolupráce při prosazování harmonizovaných fytosanitárních opatření k regulaci škodlivých organismů a v prevenci jejich šíření anebo zavlékání.

ČLÁNEK X

Standardy

1. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat ve vývoji mezinárodních standardů v souladu s postupy přijatými Komisí.

2. Mezinárodní standardy musejí být přijaty Komisí.

3. Regionální standardy by měly být v souladu se zásadami této Úmluvy. Tyto standardy mohou být uloženy u Komise pro zvážení jejich případného využití jako mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, pokud budou použitelné v širším měřítku.

4. Smluvní strany by měly brát v úvahu vhodné mezinárodní standardy při činnostech souvisejících s touto Úmluvou.

ČLÁNEK XI

Komise pro fytosanitární opatření

1. Smluvní strany se dohodly na zřízení Komise pro fytosanitární opatření v rámci Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO).

2. Funkcí Komise bude podporovat plnou realizaci cílů této Úmluvy a zejména:

a) posuzovat stav ochrany rostlin ve světě a potřebu aktivit pro regulaci mezinárodního rozšiřování škodlivých organismů a jejich introdukce do ohrožených oblastí,

b) zavést a průběžně sledovat nezbytná institucionální opatření a postupy pro vypracování a přijímání mezinárodních standardů a schvalovat mezinárodní standardy,

c) stanovit pravidla a postupy pro řešení sporů v souladu s článkem XIII,

d) zřídit pomocné orgány Komise, které budou nezbytné pro náležitou realizaci jejích funkcí,

e) přijmout směrnice pro uznávání regionálních organizací ochrany rostlin,

f) navázat spolupráci s jinými příslušnými mezinárodními organizacemi v záležitostech týkajících se této Úmluvy,

g) přijímat doporučení nezbytná k realizaci této Úmluvy, a

h) vykonávat jiné funkce nezbytné pro plnění cílů této Úmluvy.

3. Členství v Komisi bude otevřené pro všechny smluvní strany.

4. Na zasedáních Komise může být každá ze smluvních stran zastoupena jedním delegátem, který může být doprovázen zástupcem a specialisty a poradci. Zástupci, specialisté a poradci se mohou zúčastnit jednání Komise, ale nesmějí hlasovat, s výjimkou zástupce, který je řádně pověřen zastupováním delegáta.

5. Smluvní strany vyvinou veškeré možné úsilí, aby dosáhly dohody ve všech otázkách prostřednictvím konsensu. Jestliže bude veškerá snaha dosáhnou konsensu vyčerpána a nebude dosaženo dohody, bude rozhodnutí, jakožto poslední instancí, učiněno dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran, jakožto poslední instancí.

6. Členská organizace FAO, která je smluvní stranou a členské státy této organizace, které jsou zároveň smluvními stranami, budou využívat svých členských práv a plnit své členské povinnosti v souladu, mutatis mutandis, se Stanovami a Všeobecnými pravidly FAO.

7. Komise může přijímat a měnit podle potřeby svůj vlastní jednací řád, který nesmí být v rozporu s touto Úmluvou nebo se Stanovami FAO.

8. Předseda Komise bude svolávat pravidelná roční zasedání Komise.

9. Zvláštní zasedání Komise budou svolávána předsedou Komise na žádost nejméně jedné třetiny jejích členů.

10. Komise si zvolí svého předsedu a ne více než dva místopředsedy, z nichž každý bude ve funkci po dobu dvou let.

ČLÁNEK XII

Sekretariát

1. Tajemník Komise bude jmenován generálním ředitelem FAO.

2. Tajemník bude mít k dispozici zaměstnance sekretariátu, jejichž počet bude stanoven podle potřeby.

3. Tajemník bude odpovídat za realizaci politiky a aktivit Komise a za výkon dalších funkcí, které mu mohou být určeny podle této Úmluvy, a bude o nich podávat zprávy Komisi.

4. Tajemník bude rozesílat:

a) mezinárodní standardy všem smluvním stranám do šedesáti dnů po jejich přijetí,

b) všem smluvním stranám seznamy vstupních míst podle ustanovení článku VII odst. 2 písm. d), které mu předají příslušné smluvní strany,

c) seznamy regulovaných škodlivých organismů, jejichž dovoz je zakázán nebo které jsou uvedeni v článku VII odst. 2 písm. i), všem smluvním stranám a regionálním organizacím ochrany rostlin,

d) informace získané od smluvních stran týkající se fytosanitárních požadavků, omezení a zákazů uvedených v článku VII odst. 2 písm. b) a popisy úředních národních organizací ochrany rostlin podle článku IV odst. 4.

5. Tajemník bude zabezpečovat překlady dokumentace pro jednání Komise a mezinárodních standardů do úředních jazyků FAO.

6. Tajemník bude spolupracovat s regionálními organizacemi ochrany rostlin při naplňování cílů této Úmluvy.

ČLÁNEK XIII

Řešení sporů

1. V případě, že se vyskytne jakýkoliv spor v souvislosti s interpretací nebo aplikací této Úmluvy, nebo pokud se některá ze smluvních stran domnívá, že jakákoliv aktivita jiné smluvní strany je v rozporu s jejími povinnostmi podle ustanovení článku V a VII této Úmluvy, zejména pokud se týče důvodu zákazu nebo omezení dovozu rostlin, rostlinných produktů, nebo jiných regulovaných předmětů, pocházejících z jejího území, uskuteční příslušné smluvní stany v co nejkratším termínu vzájemnou konzultaci s cílem spor vyřešit.

2. V případě, že spor nelze vyřešit prostředky uvedenými v odstavci 1, mohou příslušné smluvní strany požádat generálního ředitele FAO, aby jmenoval výbor odborníků, kteří posoudí sporný problém v souladu s pravidly a postupy, které mohou být stanoveny Komisí.

3. V tomto výboru budou zastoupeni zástupci jmenovaní každou z dotčených stran. Výbor posoudí sporný problém s ohledem na všechny dokumenty a jiné formy důkazů předložené příslušnými smluvními stranami. Výbor připraví zprávu o odborných aspektech sporu za účelem hledání jeho vyřešení. Příprava zprávy a její schválení musí být v souladu s pravidly a postupy stanovenými Komisí. Zprávu předá generální ředitel příslušným smluvním stranám. Na vyžádání může být zpráva rovněž předložena příslušnému orgánu mezinárodní organizace odpovědné za řešení obchodních sporů.

4. Smluvní strany se dohodly, že doporučení tohoto výboru, ačkoliv nejsou svou povahou závazná, budou základem pro nové posouzení záležitosti, ze které vznikla neshoda, příslušnými smluvními stranami.

5. Dotčené smluvní strany se budou podílet na nákladech na činnost odborníků.

6. Ustanovení tohoto článku pouze doplňují a nenarušují postupy při řešení sporů podle jiných mezinárodních dohod zabývajících se obchodními záležitostmi.

ČLÁNEK XIV

Nahrazení předcházejících smluv

Tato Úmluva ukončuje a nahrazuje mezi smluvními stranami Mezinárodní úmluvu ve věci opatření proti Phylloxera vastatrix ze dne 3. listopadu 1881, dodatečnou Úmluvu podepsanou v Bernu dne 15. dubna 1889 a Mezinárodní úmluvu o ochraně rostlin podepsanou v Římě dne 16.dubna 1929.

ČLÁNEK XV

Územní platnost

1. Kterákoliv ze smluvních stran může, v době ratifikace nebo v době přístupu k Úmluvě nebo v kterékoliv jiné době poté, předat generálnímu řediteli FAO prohlášení, že se tato Úmluva rozšiřuje na všechna nebo na některá území, za jejichž mezinárodní vztahy je zodpovědná, a tato Úmluva pak bude platná na všech územích specifikovaných v tomto prohlášení od třicátého dne poté, co prohlášení obdrží generální ředitel.

2. Kterákoliv smluvní strana, která předala generálnímu řediteli FAO prohlášení v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, může kdykoliv předat další prohlášení měnící rozsah kteréhokoliv předešlého prohlášení nebo ukončující platnost ustanovení současné Úmluvy s ohledem na kterékoliv území. Takováto změna nebo ukončení nabývá účinnosti třicátého dne poté, kdy prohlášení obdrží generální ředitel.

3. Generální ředitel FAO bude informovat všechny smluvní strany o každém prohlášení, které obdrží v souvislosti s ustanoveními tohoto článku.

ČLÁNEK XVI

Doplňující dohody

1. Smluvní strany mohou, za účelem řešení speciálních problémů ochrany rostlin, které vyžadují zvláštní pozornost nebo akci, uzavřít doplňující dohody. Takovéto dohody se mohou vztahovat na určité regiony, určité škodlivé organismy, určité rostliny a rostlinné produkty, určité metody mezinárodní přepravy rostlin a rostlinných produktů nebo jinak doplňovat ustanovení této Úmluvy.

2. Jakákoliv takováto doplňující dohoda vstoupí v platnost pro každou z dotčených smluvních stran po jejím přijetí v souladu s ustanoveními příslušných doplňujících dohod.

3. Doplňující dohody musí podporovat účel této Úmluvy a musí být v souladu se zásadami a ustanoveními této Úmluvy, jakož i se zásadami transparentnosti, nediskriminace a vyhýbání se skrytým omezením, zejména v mezinárodním obchodu.

ČLÁNEK XVII

Ratifikace a přistoupení

1. Tuto Úmluvu mohou podepsat všechny státy do 1. května 1952 a bude ratifikována v co nejbližším možném termínu. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního ředitele FAO, který oznámí datum uložení každému ze signatářských států.

2. Jakmile tato Úmluva vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku XXII, mohou k ní přistoupit nesignatářské státy a členské organizace FAO. Přistoupení vstoupí v platnost uložením listiny o přistoupení u generálního ředitele FAO, který o tom uvědomí všechny smluvní strany.

3. Stane-li se členská organizace FAO smluvní stranou této Úmluvy, oznámí v době svého přistoupení, v souladu s ustanoveními článku II odst. 7 Ústavy FAO, takové změny a vysvětlení ke svému prohlášení o dělbě pravomocí, předloženému v souladu s článkem II odst. 5 Ústavy FAO, které budou nezbytné v souvislosti s přijetím této Úmluvy. Kterákoliv smluvní strana této Úmluvy může kdykoliv požádat členskou organizaci FAO, která je smluvní stranou této Úmluvy, o poskytnutí informací o jakékoliv speciální záležitosti týkající se této Úmluvy, za jejíž realizaci ve svých členských státech nese zodpovědnost. Členská organizace musí tyto informace v přiměřené době poskytnout.

ČLÁNEK XVIII

Nesmluvní strany

Smluvní strany budou doporučovat jiným státům nebo členským organizacím FAO, které nejsou smluvními stranami této Úmluvy, aby tuto Úmluvu přijaly, a budou doporučovat nesmluvním stranám, aby používaly fytosanitární opatření odpovídající ustanovením této Úmluvy a mezinárodním standardům přijatým podle ní.

ČLÁNEK XIX

Jazyky

1. Platnými jazyky této Úmluvy jsou všechny úřední jazyky FAO.

2. Nic z toho, co je obsaženo v této Úmluvě, nesmí být vykládáno jako požadavek na smluvní strany, aby poskytly a zveřejnily dokumenty nebo poskytly jejich kopie v jiném jazyce než je jazyk příslušné smluvní strany, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

3. Následující dokumenty musí být alespoň v jednom z úředních jazyků FAO:

a) informace poskytované podle článku IV odst. 4;

b) průvodní listy uvádějící bibliografické údaje dokumentů předkládaných podle článku VII odst. 2 písm. b);

c) informace poskytované podle článku VII odst. 2 písm. b), d), i) a j);

d) sdělení uvádějící bibliografické údaje a stručný přehled příslušných dokumentů týkajících se informací poskytovaných podle článku VIII odst. 1 písm. a);

e) žádosti o informace z kontaktních míst jakož i odpovědi na tyto žádosti, ale nikoliv včetně všech přiložených dokumentů;

f) dokumenty vypracované smluvními stranami pro účely zasedání Komise.

ČLÁNEK XX

Technická pomoc

Smluvní strany souhlasí, že budou podporovat ustanovení o technické pomoci smluvním stranám, zejména rozvojovým smluvním stranám, ať už bilaterálně nebo prostřednictvím příslušných mezinárodních organizací, s cílem zabezpečit realizaci ustanovení této Úmluvy.

ČLÁNEK XXI

Změny

1. Jakýkoliv návrh některé ze smluvních stran na změnu této Úmluvy bude předán generálnímu řediteli FAO.

2. Jakékoliv navržená změna této Úmluvy, kterou obdrží generální ředitel FAO od některé ze smluvních stran, bude předložena pravidelnému nebo zvláštnímu zasedání Komise ke schválení a v případě, že změna obsahuje důležité odborné změny nebo ukládá další povinnost pro smluvní strany, bude zvážena poradním výborem odborníků svolaným FAO před zasedáním Komise.

3. Oznámení o jakékoliv navrhované změně této Úmluvy, jiné než změny Přílohy, předloží generální ředitel FAO smluvním stranám nejpozději v době, kdy je rozesílán program zasedání Komise, na němž má být tato záležitost projednávána.

4. Jakákoliv takováto navržená změna vyžaduje schválení Komise a vstoupí v platnost od třicátého dne po jejím přijetí dvoutřetinovou většinou smluvních stran. Pro účely tohoto článku se dokument uložený členskou organizací FAO nepovažuje za dodatečný k těm, které byly uložené členskými státy této organizace.

5. Nicméně změny obsahující nové povinnosti pro smluvní strany vstoupí v platnost pro každou smluvní stranu pouze na základě jejího přijetí takovýchto změn a to od třicátého dne po tomto přijetí. Dokumenty o přijetí změn obsahujících nové povinnosti budou uloženy u generálního ředitele FAO, který bude informovat všechny smluvní strany o tom, že obdržel dokumenty o přijetí a o vstupu v platnost příslušných změn.

6. Návrhy na změny vzorů rostlinolékařských osvědčení, uvedených v Příloze této Úmluvy budou zasílány tajemníkovi a jejich odsouhlasení bude zvažováno Komisí. Schválené změny vzorů rostlinolékařských osvědčení uvedených v Příloze této Úmluvy vstoupí v platnost devadesát dní po té, co je tajemník oznámí smluvním stranám.

7. Po dobu ne delší než dvanáct měsíců od doby, kdy vstoupí v platnost změna vzorů rostlinolékařských osvědčení uvedených v Příloze této Úmluvy, bude pro účely této Úmluvy právně platná rovněž předchozí verze rostlinolékařských osvědčení.

ČLÁNEK XXII

Vstup v platnost

Jakmile bude tato Úmluva ratifikována třemi signatářskými státy, vstoupí mezi nimi v platnost. Pro každý jednotlivý stát nebo členskou organizaci FAO, která ji bude ratifikovat nebo k ní následně přistoupí, vstoupí Úmluva v platnost od data uložení příslušné ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení.

ČLÁNEK XXIII

Vypovězení Úmluvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může kdykoliv písemně oznámit generálnímu řediteli FAO, že tuto Úmluvu vypovídá. Generální ředitel bude neprodleně informovat všechny smluvní strany.

2. Vypovězení Úmluvy vstoupí v platnost jeden rok poté, co generální ředitel FAO obdrží oznámení o vypovězení Úmluvy.


PŘÍLOHA

Příloha 001

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 02.10.2005 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 13:40)
0. 02.10.2005 Vyhlášené znění