Sdělení č. 46/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2018-46
Datum vyhlášení 09.11.2018
Uzavření smlouvy 04.08.2018
Platnost od 31.08.2018
Aktuální znění 31.08.2018

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Černou Horou o právním nástupnictví do dvoustranných mezinárodních smluv, sjednaných mezi Českou republikou, resp. bývalým Československem na jedné straně a bývalou Jugoslávií na straně druhé (při nichž česká strana vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo bývalé Československo), a s ohledem na nótu černohorské strany ze dne 4. června 2018 a nótu české strany ze dne 31. srpna 2018, jsou od 31. srpna 2018 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou pouze následující smlouvy, jež byly uvedeny v příloze I k citovaným nótám:


1. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. února 1936);

2. Dohoda mezi Republikou československou a Demokratickou svazovou republikou Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót (Praha, 22. listopadu 1945);

3. Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek (Praha, 11. února 1956);

4. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Čekoslovenské republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie (Bělehrad, 29. ledna 1957);

5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě (Praha, 22. října 1962);

6. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. ledna 1964);

7. Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Bělehrad, 14. března 1964);

8. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie (Praha, 15. února 1966);

9. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané dne 22. října 1962 (Praha, 15. května 1980);

10. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. prosince 1981);

11. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 13. dubna 1989);

12. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (Praha, 23. května 1989);

13. Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. února 1991);

14. Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtu konaného 23. až 26. března 1992 (výměna dopisů ze dne 7. a 11. května 1992);

15. Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. října 1997);

16. Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách (Bělehrad, 9. září 1998);

17. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora (Budva, 27. dubna 2001);

18. Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení (Bělehrad, 17. ledna 2002);

19. Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení (Praha, 23. května 2002);

20. Dohoda o stavu dvoustranných smluv mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, sjednaná výměnou nót ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002;

21. Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 11. listopadu 2004).

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.08.2018 Aktuální znění (exportováno 05.07.2020 03:03)
0. 31.08.2018 Vyhlášené znění