Sdělení č. 24/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2018-24
Datum vyhlášení 05.06.2018
Uzavření smlouvy 12.02.2015
Platnost od 12.02.2015
Aktuální znění 12.02.2015

24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 2015 byla ve Vídni podepsána Dohoda týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dnem podpisu.

České znění se vyhlašuje současně.


Dohoda

týkající se vzájemné spolupráce

při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha

mezi

Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií

Rakouské republiky

a

Ministerstvem dopravy

České republiky

Preambule

Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvo dopravy České republiky, dále jen „Strany“,

majíce záměr vytvořit předpoklady pro kapacitní železniční dopravu mezi Rakouskou republikou a Českou republikou,

majíce na zřeteli stanovené cíle a obsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě,

majíce na zřeteli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy,

v souladu s Prohlášením ministrů dopravy Polské republiky, České republiky, Slovenské republiky, Rakouské republiky a Italské republiky ze dne 12. října 2006 o zájmu na rozvoji Baltsko-jadranského dopravního koridoru, včetně rozšíření VI. panevropského dopravního koridoru,

majíce na zřeteli Dohodu o spolupráci při dalším rozvoji železniční dopravy mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem pro veřejný sektor a dopravu Rakouské republiky ze dne 7. června 1995,

majíce na zřeteli Smlouvu o spolupráci na dalším rozvoji železničního spojení Berlín -Praha Vídeň, podepsanou ministry dopravy Spolkové republiky Německo, České republiky a Rakouské republiky dne 7. června 1995,

vědomy si významu železniční trati Vídeň - Břeclav - Brno jako úseku koridorů hlavní sítě TEN-T Baltsko-jadranského a Východ-východní Středomoří a koridorů pro železniční nákladní dopravu č. 5 a 7,

vedeny snahou poskytnout co nej lepší infrastrukturu pro přeshraniční železniční dopravu Vídeň - Praha a umožnit zkrácení jízdní doby,

vědomy si skutečnosti, že po provedení modernizace na české straně posílí svůj význam pro dálkovou dopravu také trať Linec - České Budějovice - Praha a že bude usilováno o čtyřhodinovou jízdní dobu Praha Linec s možností přestupu v Linci na dálkovou dopravu horního přepravního segmentu ve směru na Západ,

vedeny úmyslem zlepšit infrastrukturní předpoklady v transevropské železniční síti v dopravním tahu Baltsko-jadranského koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří hlavní sítě TEN-T,

vedeny úmyslem optimálním způsobem vzájemně propojit Vídeň a Prahu jakož i po nich následující centra pomocí transevropské železniční sítě, vyřešit přetížené úseky
a optimálně je spojit v Baltsko-jadranském koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří hlavní sítě TEN-T,

vedeny úmyslem vytvořit v Baltsko-jadranském koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří základy pro převedení silniční nákladní dopravy na železnici v souladu s cíli bílé knihy Evropské komise „Plán jednotného evropského dopravního prostoru -vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ z roku 2011,

vědomy si skutečnosti, že díky takto rozvinutelnému potenciálu cestujících bude pro spojení Vídně a Prahy přednostně používána trať Vídeň - Břeclav - Brno,

majíce záměr umožnit zkrácení cestovních dob v osobní dopravě propojením rakouského taktového jízdního řádu s českým taktovým jízdním řádem v železničním uzlu Břeclav,

se v rámci své příslušnosti dohodly takto:

Článek 1

Cíl dohody

Strany sledují společný cíl podpořit mezinárodní osobní a nákladní železniční dopravu mezi Rakouskou republikou a Českou republikou ve snaze dosáhnout dalšího zkrácení jízdní doby a zvýšení kapacity trati na trase Vídeň - Praha. Za tímto účelem a v rámci jejich příslušnosti má být vzájemně projednanými opatřeními zlepšena přeshraniční železniční infrastruktura a s ohledem na možnosti dlouhodobého rozvoje budou prověřena další opatření, která budou společně blíže upřesněna.

Článek 2

Předmět dohody

(1) Pro dosažení cíle uvedeného v článku 1 budou v rámci postupů vyžadovaných příslušnými vnitrostátními předpisy Strany usilovat o to, aby byla navržena opatření, která povedou zvyšováním kapacity k růstu výkonů a zkrácením jízdních dob umožní dosáhnout na trati Vídeň Brno - Praha cílové jízdní doby 3 hodiny 45 minut.

(2) Strany se dohodly na tom, že vzájemně projednají projekty, které podle odstavce 1 povedou k naplnění této dohody, a budou usilovat o časově koordinovanou modernizaci.

(3) K tomuto účelu se stanovují následující opatření a termíny dokončení:

I) Modernizační opatření na železniční trati Vídeň (uzel Süßenbrunn) - státní hranice poblíž Bemhardsthalu a Břeclavi za účelem dosažení systémové jízdní doby 60 minut Vídeň hlavní nádraží • Břeclav (reálná jízdní doba asi 47 minut) a rovněž k dosažení vyšší kapacity trati (rok 2024).

II) Modernizační opatření na železniční trati Břeclav Praha za účelem dosažení systémové jízdní doby 180 minut Břeclav - Praha (reálná jízdní doba včetně zastavení v Břeclavi asi 178 minut) a rovněž k dosažení vyšší kapacity trati (rok 2024).

(4) Strany zdůrazňují význam modernizačních opatření uvedených v odstavcích 1 až 3 jako přeshraničního projektu TEN a budou jednat tak, aby byly pro společnou modernizaci zajištěny v co nej vyšší míře dotace z Evropské unie, přičemž se v tom vzájemně podpoří.

(5) Se zřetelem na cíle této dohody podle článku 1 budou Strany usilovat o to, aby bylo zajištěno odpovídající financování umožňující včasnou realizaci uvedených opatření.

Článek 3

Realizace dohody

(1) Předmětná dohoda bude prováděna v rámci pracovní skupiny podle článku 3 „Dohody o spolupráci při dalším rozvoji železniční dopravy mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem pro veřejný sektor a dopravu Rakouské republiky“ ze dne 7. června 1995.

(2) Pracovní skupina uvedená v odstavci 1 je složena ze zástupců Spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstva dopravy České republiky. Podle potřeby může být přizvána Evropská komise, případně příslušní evropští koordinátoři pro koridory hlavní sítě a dále dotčené regiony a provozovatelé železniční infrastruktury. Pracovní skupina rozhoduje po vzájemné shodě.

(3) Ve snaze využít synergie bude pracovní skupina podle odstavce 1 spolupracovat také s budoucími grémii Baltsko-jadranského koridoru a koridoru Východ-východní Středomoří hlavní sítě TEN-T.

Článek 4

Nabytí účinnosti

(1) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu Stranami.

(2) Doplňky a změny dohody musí mít písemnou formu.

(3) Tato dohoda platí po dobu deseti let od podpisu Stran a prodlužuje se vždy o jeden další rok, pokud jí nejpozději šest měsíců před koncem příslušného kalendářního roku některá ze Stran písemně nevypoví.


Podepsáno dne 12. února 2015 ve Vídni ve dvou vyhotoveních, a to v německém a českém

Za Ministerstvo dopravy České republiky
Dan Ťok v. r.
ministr

Za Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky
Alois Stoger v. r.
ministr

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.02.2015 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 16:20)
0. 12.02.2015 Vyhlášené znění