Sdělení č. 8/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)  

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-8
Datum vyhlášení 25.01.2017
Uzavření smlouvy 14.12.2016
Platnost od 01.01.2017
Vyhlášené znění 01.01.2017

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2016 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)1).

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 14. PROSINCE 2016

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 51 A 162 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 17/16)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1(c), na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu, s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Pravidlo 51 odst. 2 je v tomto znění:

„Není-li udržovací poplatek zaplacen k datu splatnosti podle odstavce 1, lze ho uhradit do šesti měsíců od uvedeného data tehdy, je-li v této lhůtě uhrazen i příplatek. Právní následek stanovený v článku 86 odst. 1 vznikne po uplynutí šestiměsíční lhůty.“

2. Pravidlo 162 odst. 2 je v tomto znění:

„Nejsou-li poplatky za nároky zaplaceny ve lhůtě, lze je ještě zaplatit ve lhůtě podle pravidla 161 odst. 1 nebo případně odst. 2. Jsou-li v této lhůtě podány pozměněné nároky, počítají se splatné poplatky na základě těchto pozměněných nároků a v této lhůtě se zaplatí.“

ČLÁNEK 2

Pravidla 51 a 162 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněná článkem 1 tohoto rozhodnutí vstupují v platnost dne 1. ledna 2017.

ČLÁNEK 3

Pravidlo 162 odst. 2 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí se použije na každou Euro-PCT přihlášku, u které nebylo k uvedenému dni vstupu v platnost vydáno sdělení podle pravidla 161 a 162 Úmluvy o udělování evropských patentů.


V Mnichově, dne 14. prosince 2016

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 7/12) bylo vyhlášeno pod č. 30/2013 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 15/13) bylo vyhlášeno pod č. 24/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/13) bylo vyhlášeno pod č. 25/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 19/13) bylo vyhlášeno pod č. 26/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 17/13) bylo vyhlášeno pod č. 63/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14) bylo vyhlášeno pod č. 24/2015 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 82 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 9/15) bylo vyhlášeno pod č. 19/2016 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15) bylo vyhlášeno pod č. 58/2016 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16) bylo vyhlášeno pod č. 7/2017 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2017 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 13:52)
0. 01.01.2017 Vyhlášené znění