Sdělení č. 25/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-25
Datum vyhlášení 12.05.2017
Uzavření smlouvy 17.01.2017
Platnost od 23.04.2017
Aktuální znění 23.04.2017

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. ledna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 3 dne 23. dubna 2017.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky

a Rakouskou spolkovou vládou

o propojení české dálnice D 3

a rakouské rychlostní silnice S 10

na česko-rakouských státních hranicích

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále jen „smluvní strany“),

- ve snaze o zkvalitnění silničního spojení,

- se záměrem podporovat rozvoj obchodu a hospodářských vztahů mezi oběma státy,

- ve snaze o ochranu životního prostředí, efektivní využití energie, bezpečnost silničního provozu a zlepšení pracovních podmínek řidičů a

- při uznání vzájemných výhod a zájmu propojení dálnice D 3 a rychlostní silnice S 10 na společných státních hranicích se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Předmětem této dohody je propojení dálnice D 3 na území České republiky a rychlostní silnice S 10 na území Rakouské republiky na česko-rakouských státních hranicích mezi obcemi Dolní Dvořiště a Wullowitz.

ČLÁNEK 2

1. Propojení kapacitních pozemních komunikací se uskuteční na společných státních hranicích na území obce Dolní Dvořiště na české straně a na území obce Wullowitz na rakouské straně mezi hraničními znaky III/28-010 staré číslování (III/28-16 nové číslování) a III/30-1 staré číslování (III/30-4 nové číslování).

2. Podrobné stanovení trasy a parametrů přiřazených pozemním komunikacím v místě propojení na česko-rakouských státních hranicích bude provedeno na základě vzájemně zkoordinované projektové dokumentace.

3. Realizaci ustanovení odstavce 2 na území České republiky zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR a na území Rakouské republiky Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií).

ČLÁNEK 3

Prováděním této dohody nedojde ke změně průběhu česko-rakouských státních hranic.

ČLÁNEK 4

Případné spory vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody budou smluvní strany řešit v zásadě smírnou cestou diplomatických jednání.

ČLÁNEK 5

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Změny nebo doplnění musí být provedeny písemnou formou a na základě vzájemného souhlasu.

2. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany. Sdělení o ukončení schvalovacího procesu se uskuteční výměnou nót.

3. Dohoda vstoupí v platnost třicátý den ode dne doručení pozdější nóty.


Dáno v Praze dne 17. ledna 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Dan Ťok v. r.
Ministr dopravy

Za Rakouskou spolkovou vládu
Mag. Jörg Leichtfried v. r.
Ministr dopravy, inovací a technologií

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.04.2017 Aktuální znění (exportováno 23.10.2020 23:51)
0. 23.04.2017 Vyhlášené znění