Sdělení č. 22/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-22
Datum vyhlášení 28.04.2017
Uzavření smlouvy 26.03.2017
Platnost od 26.03.2017
Platnost do 18.12.2018
Minulé znění 26.03.2017 - 18.12.2018

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. března 2017 bylo v Bagdádu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 8.1 dnem podpisu.

Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Ujednání

mezi

Ministerstvem vnitra České republiky

a

Ministerstvem obrany Italské republiky

o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Ministerstvo vnitra České republiky, zastoupené velvyslancem České republiky v Iráku,

a

Ministerstvo obrany Italské republiky, zastoupené vojenským atašé na italské ambasádě v Iráku,

(dále jen „strany“),

BEROUCE V ÚVAHU, že Italská republika zahájila v roce 2015 v Irácké republice ve spolupráci Ministerstvem vnitra Iráku a v rámci Globální koalice proti ISIL (dále jen „Koalice“) výcvikový program s cílem poskytnout Ministerstvu vnitra Iráku a Policii Iráku výcvikové a poradenské služby (dále jen „výcvikový program“;)

VĚDOMY SI toho, že Zvláštní jednotka italských karabiniérů (IT CC TF) v Iráku je součástí Kombinovaného velení spojených pozemních jednotek - operace Inherent Resolve (CJFLCC-OIR);

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Italská republika, která v rámci Koalice předsedá pracovní skupině pro policejní výcvik, přizvala ostatní účastníky Koalice, aby se podíleli na výcvikovém programu;

BEROUCE V ÚVAHU záměr České republiky účastnit se výcvikového programu;

BEROUCE V ÚVAHU souhlas irácké vlády s vysláním českých policistů do Iráku, aby se připojili k IT CC TF;

PŘEJÍCE SI stanovit podmínky spolupráce mezi stranami, inspirovány zásadami Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsané v Římě dne 23. ledna 1996;

se dohodly takto:

1. Účel

1.1 Účelem tohoto ujednání je stanovit podmínky spolupráce mezi stranami při realizaci výcvikového programu v rámci Koalice.

1.2 Spolupráce podle tohoto ujednání probíhá v souladu správními předpisy států stran, jakož i s ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou státy stran vázány.

2. Kontaktní místa

Kontaktními místy určenými pro účely spolupráce podle tohoto ujednání jsou:

za Ministerstvo vnitra České republiky:

Policejní prezidium České republiky
odbor mezinárodní policejní spolupráce;

za Ministerstvo obrany Italské republiky:

velitel IT CC TF.

3. Spolupráce při výcviku

3.1 Česká strana má v úmyslu vyslat do Irácké republiky policisty, aby se v období mezi dnem vstupu tohoto ujednání v platnost a 31. prosincem 2018 připojili k IT CC TF v Irácké republice. Čeští policisté (dále jen „čeští policejní instruktoři“) by se měli zapojit do základního výcviku a v závislosti na potřebách Policie Iráku také do speciálního výcviku.

3.2 Počet českých policejních instruktorů, kteří by měli být vysláni do Irácké republiky v rámci spolupráce podle tohoto ujednání, bude stanoven českou stranou na základě jednání stran.

3.3 V rámci provádění výcviku budou čeští policejní instruktoři dostávat úkoly od velitele IT CC TF. Pokud jde o záležitosti týkající se jejich služebního poměru, podléhají čeští policejní instruktoři pouze českým právním předpisům, zejména pak pokud jde o disciplinární záležitosti, které budou řešeny českou stranou.

4. Logistická podpora

4.1 Čeští policejní instruktoři budou spolu s italskými instruktory - karabiniéry ubytováni v areálu Camp Dublin. Italské straně nebudou za poskytování ubytování hrazeny žádné náhrady či poplatky.

4.2 Čeští policejní instruktoři se budou stejně jako italští instruktoři - karabiniéři stravovat v Diplomatickém podpůrném centru Bagdád (BDSC). Platba za stravu, jakož i další potřebná logistická podpora bude zajištěna českou stranou.

4.3 Logistická podpora v areálu Camp Dublin je zajišťována Speciálním výcvikovým zařízením Irácké federální policie. Strany se mohou dohodnout na financování nebo realizaci oprav za účelem zlepšení životních podmínek v areálu Camp Dublin.

4.4 IT CC TF poskytne českým policejním instruktorům dopravu mezi letištěm Bagdád, areálem Camp Dublin a BDSC do doby, než budou mít k dispozici vlastní dopravní prostředek. Za tyto přesuny a přepravní služby nebudou italské straně hrazeny žádné finanční náhrady či poplatky.

5. Vnitřní bezpečnost

5.1 Bezpečnost v areálu Camp Dublin je zajišťována iráckými bezpečnostními složkami. Avšak za účelem zvýšení bezpečnosti byla v areálu Camp Dublin zřízena strážní služba v režimu 24/7, kterou zajišťují instruktoři IT CC TF pod velením velitele IT CC TF. Čeští policejní instruktoři se budou podílet na plnění povinností souvisejících se zajištěním vnitřní bezpečnosti, včetně strážní služby v režimu 24/7.

5.2 Podpora jednotky rychlé reakce (QRF) je zajišťována koaličními sílami, které jsou pro tyto účely dislokovány v BDSC. IT CC TF seznámí české policejní instruktory s bezpečnostními pravidly, které budou dodržovány.

6. Uniformy a vybavení

6.1 Čeští policejní instruktoři budou nosit své národní uniformy a budou mít při sobě služební střelné zbraně, munici, donucovací prostředky, neprůstřelnou vestu a další vybavení nezbytné pro jejich vlastní bezpečí a také výcvikové činnosti.

6.2 Strany jsou odpovědné za poskytnutí potřebného vybavení, zbraní a munice vlastnímu personálu.

6.3 Zbraně a munice budou uskladněny ve zbrojnici IT CC TF v areálu Camp Dublin.

7. Řešení sporů

Jakékoli spory týkající výkladu a provádění tohoto ujednání budou řešeny jednáním mezi stranami.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Toto ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu.

8.2 Toto ujednání muže být měněno nebo ukončeno na základě písemné dohody stran. Všechny změny vstoupí v platnost dnem podpisu.

8.3 Každá ze stran může toto ujednání vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce.


Podepsáno v Bagdádu dne 26. března 2017 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Mgr. Jan Vyčítal v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Irácké republice

Za Ministerstvo obrany Italské republiky
Alfonso Manfredi v. r.
vojenský přidělenec,
Velvyslanectví Italské republiky v Irácké republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.03.2017 - 18.12.2018
0. 26.03.2017 Vyhlášené znění