Sdělení č. 7/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-7
Datum vyhlášení 13.01.2016
Uzavření smlouvy 08.10.2015
Platnost od 08.10.2015
Aktuální znění 08.10.2015

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. října 2015 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

MEZI

MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ČESKÉ REPUBLIKY

ZASTOUPENÝM MINISTRYNÍ KATEŘINOU VALACHOVOU

A

MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY

ZASTOUPENÝM MINISTREM LAURENTEM FABIUSEM

O PODPOŘE ČINNOSTI

ČESKO-FRANCOUZSKÝCH DVOJJAZYČNÝCH TŘÍD

VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupené ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupené ministrem Laurentem Fabiusem (dále jen „smluvní strany“),

berouce v úvahu význam česko-francouzských dvojjazyčných tříd s výukou některých předmětů ve francouzském jazyce na gymnáziích v České republice,

přejíce si usnadnit jejich činnost a zlepšit jejich kvalitu a posílit jejich atraktivnost,

vyjadřujíce spokojenost se znalostí francouzského jazyka nejméně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou dosahují absolventi uvedených tříd,

v souladu s legislativními předpisy a v rámci finančních možností smluvních stran, se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou i nadále podporovat vzdělávání ve dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou některých předmětů ve francouzském jazyce (dále také „dvojjazyčné třídy“), uskutečňované v České republice těmito právnickými osobami vykonávajícími činnost gymnázia:

a) Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3,

b) Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace,

c) Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13,

d) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860.

ČLÁNEK 2

Vzdělávání ve dvojjazyčných třídách gymnázií uvedených v článku 1 je šestileté se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty, vyučované ve francouzském jazyce, a probíhá takto:

1. V prvních dvou ročnících je vyučovacím jazykem jazyk český. Zároveň probíhá intenzivní výuka francouzského jazyka v rozsahu 10 vyučovacích hodin týdně.

2. V průběhu třetího až šestého ročníku šestiletého vzdělávání se vedle výuky francouzského jazyka a literatury vyučuje ve francouzštině matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis. (Celkový týdenní počet vyučovacích hodin povinných předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce, který je shodný pro všechny dvojjazyčné třídy, je uveden v Příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto Ujednání.)

3. Vzdělávací obsah předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce respektuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia a zároveň přihlíží k francouzským učebním dokumentům. Při výuce jsou používány originální francouzské učebnice.

ČLÁNEK 3

Na podporu výuky francouzského jazyka a předmětů vyučovaných v tomto jazyce se francouzská smluvní strana zavazuje:

a) spoluorganizovat a spolufinancovat jazyková a pedagogická školení pro české a frankofonní učitele, uskutečňovaná formou seminářů v České republice a ve Slovenské republice nebo formou stáží ve Francouzské republice (jazykové stáže a doprovodné stáže na francouzských školách); počet těchto stáží je určován Francouzským institutem a jsou přidělovány každoročně na návrh české školy, Česká smluvní strana bude spolufinancovat tyto aktivity v rámci svých rozpočtových možností a v souladu s legislativními předpisy platnými v České republice,

b) ve spolupráci s gymnázii uvedenými v článku 1 se podílet na výběru frankofonních učitelů-lektorů, kteří budou vyučovat v dvojjazyčných třídách,

c) jmenovat pro každé gymnázium s dvojjazyčnou třídou, uvedené v článku 1, nejméně jednoho učitele, který bude vyslán Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky (dále jen „učitel CRSP“); počet 4 učitelů CRSP, kteří na začátku školního roku 2015/2016 budou vyučovat v těchto třídách, bude zachován do června 2016,

d) poskytnout peněžní příspěvek gymnáziím uvedeným v článku 1. První splátka v celkové výši 160 000,- Kč (sto šedesát tisíc korun českých) bude vyplacena na začátku školního roku 2015/2016, druhá splátka, jejíž výše bude upřesněna francouzskou stranou později, bude vyplacena v březnu 2016.

ČLÁNEK 4

1. Česká smluvní strana ve snaze vytvořit odpovídající materiální a personální podmínky pro úspěšný rozvoj činnosti dvojjazyčných tříd se zavazuje v rámci svých možností a ve spolupráci s gymnázii uvedenými v článku 1 a jejich zřizovateli:

a) usilovat o to, aby příslušní čeští zaměstnavatelé - školy uvedené v článku 1 - uzavřely s frankofonními učiteli-lektory a učiteli CRSP pracovní smlouvy na dobu minimálně jednoho školního roku; trvání pracovního poměru může být prodlouženo za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky,

b) nabídnout frankofonním učitelům uvedeným v písmenu a) ubytování ve městech, ve kterých se nacházejí sídla gymnázií uvedených v článku 1.

2. Česká smluvní strana bude poskytovat právnickým osobám vykonávajícím činnost gymnázia uvedeným v článku 1, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, měsíční paušální dotaci ve výši 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun Českých) na každého z níže uvedených frankofonních učitelů-lektorů, určenou na pokrytí části životních nákladů, zejména ubytování:

a) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost vykonává „Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13“,

b) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost vykonává „Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860“,

c) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost vykonává „Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3“,

d) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost vykonává „Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace“.

Dotace bude poskytována pro období školního vyučování (září až červen); pro období hlavních školních prázdnin bude poskytnut pouze v případě, že frankofonní učitel-lektor bude ve výkonu pedagogické činnosti prokazatelně pokračovat v následujícím školním roce.

3. Česká smluvní strana se zavazuje zabezpečit úhradu cestovních výdajů učitelů škol uvedených v článku 1 písm. a) - d) vzniklých v rámci jejich dalšího vzdělávání v zahraničí v souladu se souvisejícími právními předpisy platnými v České republice.

ČLÁNEK 5

1. Výběr frankofonních učitelů-lektorů provádí komise složená za českou stranu ze dvou (2) zástupců příslušného gymnázia a za francouzskou stranu ze zástupce Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice.

2. První kolo výběru probíhá na základě posouzení životopisu a motivačního dopisu uchazeče.

3. Konečný výběr se provádí na základě osobního pohovoru s uchazečem a je zaměřen na odborné kompetence, motivaci a schopnosti adaptace.

ČLÁNEK 6

1. Maturitní zkouška v dvojjazyčných třídách se koná v souladu s platnými právními předpisy České republiky a příslušnými rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterými se uděluje souhlas s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v dvojjazyčných třídách gymnázií (dále jen „maturitní zkouška“).

2. Žáci dvojjazyčných tříd, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, dostávají na základě Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministra školství Francouzské republiky, podepsaného v Praze dne 30. března 2009, osvědčení o znalosti francouzského jazyka nejméně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, podepsané velvyslancem Francouzské republiky v České republice. Uvedené osvědčení je dokladem o ukončeném dvojjazyčném vzdělávacím programu ve francouzském jazyce. Tento doklad může absolventy osvobodit od jazykového testu potřebného k přijetí na francouzskou univerzitu.

3. Žákům dvojjazyčných tříd, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, je vystaveno „vysvědčení o maturitní zkoušce", jež obsahuje seznam všech zkušebních předmětů, ze kterých žák konal zkoušku ve francouzském a českém jazyce, a hodnocení, které z daných zkoušek obdržel.

4. Zástupce Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice může být přítomen jednání zkušební maturitní komise jako pozorovatel.

ČLÁNEK 7

1. Smluvní strany budou podněcovat v rámci svých možností individuální nebo skupinové výměny žáků a učitelů dvojjazyčných tříd gymnázií, uvedených v článku 1, s jejich partnery ve Francouzské republice.

2. Zvláštní zřetel bude kladen na programy „Rok ve Francii“, „Génération bilingue“ (ve spolupráci s Francouzským institutem) a na letní divadelní školu „Ecole du spectateur“ organizovanou v rámci divadelního festivalu v Avignonu.

ČLÁNEK 8

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. srpna 2016. Následně bude automaticky prodlužováno vždy o jeden rok.

2. Toto Ujednání může být kdykoli pozměněno písemnou formou a vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. Tyto změny vstoupí v platnost dnem, který stanoví smluvní strany, a stanou se nedílnou součástí tohoto Ujednání. Smluvní strany pozorně posoudí každý návrh na změnu tohoto Ujednání.

3. Každý spor týkající se výkladu závazků uvedených v tomto Ujednání bude řešen smírčí cestou formou konzultací nebo jednáním mezi smluvními stranami.

4. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání kdykoli písemně vypovědět, přičemž platnost Ujednání v takovém případě skončí po uplynutí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

5. Vypovězení tohoto Ujednání se žádným způsobem nedotkne ustanovení v článku 3 a článku 4 ani platnosti a délky vzdělávacích programů nebo projektů uskutečňovaných v rámci tohoto Ujednání, a to až do jejich ukončení, pokud smluvní strany nestanoví jinak.

6. V případě jakékoli nesrovnalosti, která by mohla zpochybnit znění tohoto Ujednání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice musejí být okamžitě informovány.


Dáno v Praze dne 8. 10. 2015 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D., v. r.
ministryně

Za Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky
Jean-Pierre Asvazadourian v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské republiky v České republice


Příloha 1

Minimální celkový týdenní počet vyučovacích hodin povinných předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce v česko-francouzských třídách gymnázií uvedených v článku 1

Vzdělávání v dvojjazyčných třídách se uskutečňuje (počínaje 1. ročníkem od 1. září 2009) v souladu s českým Rámcovým vzdělávacím programem pro dvojjazyčná gymnázia, školními vzdělávacími programy a učebními plány jednotlivých dvojjazyčných tříd.

Česko-francouzské dvojjazyčné třídy gymnázií uvedených v článku 1 mají shodný učební plán pro všechny předměty vyučované ve francouzském jazyce.

předmět/ročník1.2.3.4.5.6. Celkem
hodin ve
francouzském
jazyce
Francouzský jazyk101020
Francouzský jazyk a literatura44412
Dějepis22228
Zeměpis22228
Matematika4444 16
Fyzika3333 12
Chemie 333 2 11
Minimální počet hodin
vyučovaných ve francouzském
jazyce
101018181813 87

Učební plán předmětů vyučovaných v českém jazyce nebo v dalším cizím jazyce je obsažen ve školním vzdělávacím programu jednotlivých gymnázií.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.10.2015 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 00:53)
0. 08.10.2015 Vyhlášené znění