Sdělení č. 60/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky  

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-60
Datum vyhlášení 14.11.2016
Uzavření smlouvy 12.10.2016
Platnost od 12.10.2016
Aktuální znění 12.10.2016

60

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. října 2016 byla v Pekingu podepsána Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací

mezi

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

a

Ministerstvem školství Čínské lidové republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Čínské lidové republiky (dále jen „smluvní strany“), vědomy si přínosů a výhod, které přináší vzájemné uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací, s cílem podporovat spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání a usnadnit výměnu studentů vysokých škol států smluvních stran, se dohodly následovně:

Článek 1

1. Cílem této Dohody je usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací.

2. Smluvní strany budou vysokoškolským institucím ve své zemi poskytovat poradenství o vysokoškolském systému ve státě druhé smluvní strany a srovnatelnosti vysokoškolských kvalifikací obou systémů s cílem usnadnit akademickou mobilitu a spolupráci.

3. Smluvní strany si budou poskytovat seznamy svých státem uznaných vysokoškolských institucí, které poskytují akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na území státu smluvní strany, kde mají sídlo a kde byla udělena akreditace. Tyto seznamy budou pravidelně aktualizovány.

Článek 2

1. Tato Dohoda se vztahuje na usnadnění vzájemného uznávání diplomů nebo obdobných dokladů o absolvování studijního programu vydávaných příslušnými vysokoškolskými institucemi států smluvních stran.

2. Pro Českou republiku se tato Dohoda vztahuje na vysokoškolské kvalifikace dokládající absolutorium:

A. bakalářského studijního programu se standardní dobou studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky,

B. magisterského studijního programu se standardní dobou studia nejméně jeden a nejvýše tři roky v případě, že se jedná o magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,

C. magisterského studijního programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky a nejvýše šest let v případě, že se jedná o magisterský studijní program, který nenavazuje na bakalářský studijní program,

D. doktorského studijního programu se standardní dobou studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

3. Pro Čínskou lidovou republiku se tato Dohoda vztahuje na vysokoškolské kvalifikace dokládající absolutorium:

A. bakalářského studijního programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky a nejvýše pět let,

B. magisterského studijního programu, který navazuje na bakalářský studijní program, se standardní dobou studia nejméně dva a nejvýše tři roky,

C. doktorského studijního programu se standardní dobou studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

4. Smluvní strany budou vzájemně respektovat nezávislost vysokoškolských institucí při přijímání uchazečů ke studiu v souladu s platnými právními předpisy států smluvních stran.

5. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro rozhodování o uznání/neuznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací získaných ve státech smluvních stran i pro posouzení srovnatelnosti studijních programů států smluvních stran.

6. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi států smluvních stran při uznávání částí studia a jednotlivých zkoušek a při převádění kreditů.

7. Předpokladem pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program v České republice je uznání vzdělání získaného v bakalářském či magisterském studijním programu na vysoké škole v Čínské lidové republice a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v České republice.

8. Předpokladem pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu v České republice je uznání vzdělání získaného v magisterském studijním programu na vysoké škole v Čínské lidové republice, uznání zamýšleného výzkumu a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v České republice.

9. Předpokladem pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program v Čínské lidové republice je uznání vzdělání získaného v bakalářském či magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v Čínské lidové republice.

10. Předpokladem pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu v Čínské lidové republice je uznání vzdělání získaného v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice, uznání zamýšleného výzkumu a splnění konkrétních požadavků stanovených přijímající vysokoškolskou institucí v Čínské lidové republice.

Článek 3

Každá smluvní strana jmenuje Výbor expertů, jehož hlavní funkcí bude:

1. vyjasnit otázky vyplývající z této Dohody,

2. vyměňovat si informace o vývoji a změnách systémů vysokoškolského vzdělávání a příslušných platných právních předpisů ve státech smluvních stran,

3. podporovat a monitorovat spolupráci mezi smluvními stranami a dalšími příslušnými institucemi s cílem zajistit výměnu informací a další rozvoj mechanismů pro uznávání kvalifikací ve státech smluvních stran.

Článek 4

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, každá ze smluvních stran ponese náklady jí vzniklé z provádění této Dohody.

Článek 5

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět. Platnost této Dohody skončí tři měsíce ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Pekingu dne 12. října 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.


Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., v. r. ministryně

Za Ministerstvo školství Čínské lidové republiky
Chen Baosheng v. r. ministr

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.10.2016 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 09:00)
0. 12.10.2016 Vyhlášené znění