Sdělení č. 56/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací  

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-56
Datum vyhlášení 07.10.2016
Uzavření smlouvy 16.12.2010
Platnost od 01.08.2016
Aktuální znění 01.08.2016

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 2010 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. srpna 2016.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA,

PREVENCE A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

Česká republika a Francouzská republika,

dále jen „strany“,

ve snaze posílit vztahy mezi oběma národy navázané v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti policie, veřejného pořádku a veřejné správy, podepsané v Praze dne 2. dubna 1997,

uznávajíce, že spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací přispívá k dobrým životním podmínkám a ochraně obyvatel obou zemí,

vědomy si nebezpečí, které je spojeno s mimořádnými situacemi v obou zemích,

berouce v úvahu, že výměna vědeckých a technických informací a vzdělávání specializovaných pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva, jakož i prevence a řešení mimořádných situací, jsou předmětem společného zájmu,

vědomy si nutnosti posilovat a rozvíjet spolupráci v humanitární oblasti,

berouce v úvahu, že vzájemná závislost ekologických systémů obou zemí vyžaduje koordinovanou politiku v oblasti prevence a řešení mimořádných situací,

berouce v úvahu mezinárodní závazky obou stran v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Pro účely této smlouvy se následujícími pojmy rozumí:

a) „žádající stranou“ strana, která žádá o pomoc;

b) „žádanou stranou“ strana, které je adresována žádost o pomoc;

c) „záchrannou jednotkou“ skupina specializovaných pracovníků žádané strany s určeným vedoucím, pověřená poskytnout pomoc a s příslušným vybavením;

d) „mimořádnou situací“ situace vzniklá v souvislosti s přírodní katastrofou nebo závažnou technologickou havárií, která může mít závažné dopady na obyvatelstvo nebo životní prostředí;

e) „prevencí mimořádné situace“ soubor předběžných opatření umožňujících snížení rizika vzniku mimořádné situace;

f) „řešením mimořádné situace“ záchranné a další práce prováděné v případě mimořádné situace;

g) „zasaženou oblastí“ část území, kde došlo k mimořádné situaci;

h) „záchrannými pracemi“ práce zaměřené na záchranu lidských životů a ochranu životního prostředí v zasažené oblasti, jakož i na maximální snížení úrovně rizik;

i) „vybavením“ materiál, technické a dopravní prostředky, záchranářští psi a základní výstroj a výzbroj členů záchranné jednotky a jednotlivých odborníků, včetně spotřebního materiálu potřebného pro činnost záchranné jednotky;

j) „předměty pomoci“ předměty, které jsou určeny ke zmírnění následků mimořádné situace nebo k bezplatnému rozdělení mezi postižené obyvatelstvo.

2. Pro účely této smlouvy se „územím Francouzské republiky“ rozumí pouze evropská část jejího území.

Článek 2

1. Orgány příslušnými pro provádění této smlouvy jsou:

- na České stráně Ministerstvo vnitra;

- na francouzské straně Ministerstvo vnitra, zámořských teritorií, územně samosprávných celků a přistěhovalectví.

2. Orgány podle odstavce 1 si vzájemně oznámí kontaktní adresy a údaje pro telefonní a elektronické spojení.

3. Strany si vzájemně oznámí diplomatickou cestou jakoukoliv změnu týkající se názvů orgánů podle odstavce 1.

Článek 3

Spolupráce v rámci této smlouvy zahrnuje zejména:

a) vzájemnou pomoc v rámci řešení mimořádných situací, která zahrnuje zejména vyslání záchranných jednotek, jednotlivých odborníků, poskytnutí předmětů pomoci a sdělení potřebných informací;

b) výměnu poznatků a zkušeností týkajících se technologických a ekologických procesů představujících riziko vzniku mimořádné situace;

c) plánování a provádění opatření pro prevenci mimořádných situací, včetně výměny informací v oblasti prevence požárů;

d) předvídám mimořádných situací a odhad jejich následků;

e) výměnu informací o mimořádných situacích, které by mohly postihnout území jedné nebo druhé strany, a konzultaci způsobu jejich řešení;

f) výměnu informací o přípravě obyvatelstva na mimořádné situace, včetně poskytování první pomoci;

g) vyhodnocování rizik přírodních katastrof nebo závažných technologických havárií a jejich následků;

h) výměnu informací o mechanismech přípravy a provádění humanitárních operací ve třetích státech za účelem případné spolupráce;

i) společné zpracování a realizaci vědeckovýzkumných projektů, vzájemnou výměnu odborné a technické dokumentace, fotografií a videozáznamů, jakož i výsledků výzkumných prací;

j) výměnu informací týkajících se objektů pro ochranu obyvatelstva;

k) organizování konferencí, seminářů, pracovních setkání, společných cvičení a výcviků, jakož i přípravu společných publikací a referátů;

l) vzdělávání specializovaných pracovníků ve vzdělávacích střediscích stran, výměnu stážistů, školitelů, vědců a odborníků.

Článek 4

1. Pomoc se poskytuje na základě žádosti, kterou orgán podle článku 2 žádající strany zašle orgánu podle článku 2 žádané strany. Tímto není dotčena možnost přijímání a předkládání žádostí prostřednictvím Monitorovacího a informačního střediska Evropské unie.

2. Orgány podle článku 2 podávají žádost o pomoc písemně. Žádající strana musí v žádosti upřesnit zasaženou oblast a povahu mimořádné situace, první odhad jejího rozsahu, jakož i podrobnosti požadované pomoci.

3. Žádaná strana posoudí žádost o pomoc žádající strany a sdělí jí své rozhodnutí v co nejkratším termínu. V případě vyhovění žádosti o pomoc dohodnou orgány podle článku 2 rozsah a podmínky pomoci.

4. Žádající strana může kdykoliv zrušit svoji žádost o pomoc.

5. Žádaná strana může kdykoliv rozhodnout o ukončení poskytování pomoci. V takovém případě o tom neprodleně informuje orgán podle článku 2 žádající strany.

Článek 5

1. Záchranné jednotky mohou být nasazeny pouze v zasažené oblasti, která byla uvedena v žádosti o pomoc. Uvnitř této oblasti mají volný přístup na jakékoliv místo vyžadující jejich zásah.

2. Řízení záchranných prací zajišťuje příslušný orgán žádající strany, který udílí potřebné pokyny vedoucím záchranných jednotek žádané strany.

3. Záchranné jednotky žádané strany zůstávají při poskytování pomoci stanovené žádající stranou podřízeny výlučně svým vedoucím.

4. Příslušný orgán žádající strany informuje vedoucího každé záchranné jednotky o situaci v zasažené oblasti a v místě zásahu jeho záchranně jednotky. V případě potřeby zajistí pro záchranné jednotky tlumočníky a komunikační prostředky.

5. Vybavení záchranných jednotek musí zajistit jejich soběstačnost po dobu 5 dnů, není-li orgány podle článku 2 dohodnuto jinak. Po uplynutí této doby je jejich zásobování zajištěno podle potřeby žádající stranou.

6. Záchranným jednotkám žádané strany je po dobu poskytování pomoci zajištěno stravování a ubytování, není-li orgány podle článku 2 dohodnuto jinak. V případě potřeby jim musí být poskytnuta i veškerá nutná lékařská péče.

Článek 6

1. Pobyt záchranných jednotek a jednotlivých odborníků na území žádající strany se řídí právními předpisy platnými na území žádající strany. Vedoucí záchranné jednotky musí mít u sebe doklad vydaný orgánem podle článku 2 žádané strany potvrzující jeho pověření a seznam členů záchranné jednotky.

2. členové záchranné jednotky žádané strany mohou během zásahu na území žádající strany nosit svoji uniformu, pokud náleží k jejich předepsané výstroji.

Článek 7

1. Přeprava vybavení a předmětů pomoci na území žádající strany se provádí jakýmikoliv dopravními prostředky v souladu s právními předpisy platnými na tomto území.

2. Členové záchranných jednotek nebo jednotliví odborníci žádané strany nesmějí dovážet na území žádající strany žádné zbraně, munici nebo výbušniny, není-li stranami dohodnuto jinak.

3. K prostředkům urgentní péče, kterými jsou vybaveny záchranně jednotky pro poskytnutí ošetření ve velmi naléhavých případech, patří léky obsahující omamné a psychotropní látky. Nakládání s těmito léky se řídí právními předpisy platnými na území stran a příslušnými mezinárodními smlouvami, jimiž jsou obě strany vázány. Žádající strana si ponechává právo provádět kontroly na místě.

Článek 8

1. Orgán podle článku 2 žádané strany informuje orgán podle článku 2 žádající strany o svém rozhodnutí použít v rámci poskytování pomoci letadla a uvede typ a registrační značku letadla, složení posádky a nákladu, trasu, plánovanou hodinu startu a přistání.

2. Žádající strana povolí let a přistání na svém území.

3. Let bude proveden v souladu s pravidly stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a v souladu s právními předpisy stran.

Článek 9

1. Pomoc se poskytuje bezúplatně, není-li orgány podle článku 2 dohodnuto jinak.

2. Letištní poplatky, navigační poplatky a doplňování pohonných hmot pro letadla při jejich nasazení v zasažené oblasti jdou k tíži žádající strany, není-li stranami dohodnuto jinak.

3. V jiných oblastech spolupráce podle této smlouvy hradí přijímající strana náklady na pobyt zástupců druhé strany a jejich přepravu na svém území, není-li orgány podle článku 2 dohodnuto jinak.

4. Strany realizují spolupráci v mezích dostupných rozpočtových prostředků.

Článek 10

1. Strany se zříkají veškerých vzájemných nároků na náhradu materiálních škod způsobených členem záchranné jednotky v souvislosti s poskytováním pomoci v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se jinak.

2. Strany se zříkají veškerých vzájemných nároků na náhradu škody v případě újmy na zdraví nebo úmrtí člena záchranné jednotky, k němuž došlo při poskytování pomoci v souladu s touto smlouvou.

3. Způsobí-li člen záchranné jednotky žádané strany při poskytování pomoci v rámci této smlouvy na území žádající strany škodu fyzické nebo právnické osobě, odpovědnost nese žádající strana.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí v případě škody neopodstatněné poskytováním pomoci, která byla způsobena úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se rovněž použijí i na odborníky, kteří byli vysláni poskytnout pomoc jednotlivě v rámci této smlouvy.

6. Orgány podle článku 2 úzce spolupracují, aby usnadnily vyřízení nároků na náhradu škody. Zejména si vyměňují veškeré jim dostupné informace týkající se škod ve smyslu tohoto článku.

Článek 11

1. Po ukončení poskytování pomoci orgán podle článku 2 žádaně strany zašle orgánu podle článku 2 žádající strany zprávu o poskytnuté pomoci.

2. Orgán podle článku 2 žádající strany předloží orgánu podle článku 2 žádané strany své závěry týkající se povahy a příčin mimořádné situace, forem a objemu obdržené pomoci, jakož i celkové zhodnocení záchranných prací.

Článek 12

Informace získané v souvislosti s prováděním této smlouvy, kromě informací, které nelze poskytovat v souladu s právními předpisy stran, mohou být zveřejňovány a využívány dle obvyklé praxe a pravidel platných v každé ze stran.

Článek 13

Strany podporují spolupráci mezi státními institucemi, vládami a nevládními organizacemi, právnickými i fyzickými osobami, které působí v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací.

Článek 14

Zástupci orgánů podle článku 2 se podle potřeby scházejí za účelem provádění ustanovení této smlouvy.

Článek 15

Veškeré sporné otázky týkající se výkladu a provádění této smlouvy jsou řešeny jednáním mezi orgány podle článku 2 a v případě neúspěchu těchto jednání diplomatickou cestou.

Článek 16

1. Tato smlouva podléhá ratifikaci. Vstupuje v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení, kterými si strany sdělí ukončení ratifikačního procesu.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá strana ji může písemní vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

3. Není-li orgány podle článku 2 dohodnuto jinak, nemá výpověď smlouvy vliv na již probíhající akce.


Dáno v Praze dne 16. prosince 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Mgr. Radek John v. r.
ministr vnitra

Za Francouzskou republiku
Pierre Levy v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské republiky v České republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2016 Aktuální znění (exportováno 04.12.2020 09:12)
0. 01.08.2016 Vyhlášené znění