Sdělení č. 49/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-49
Datum vyhlášení 26.09.2016
Uzavření smlouvy 09.07.2008
Platnost od 27.03.2009
Aktuální znění 27.03.2009

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. července 2008 byl v Bruselu podepsán Protokol o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 21. ledna 2009.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 27. března 2009 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Protokol o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě

Strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, s vědomím, že bezpečnost v severoatlantické oblasti bude posílena přístupem Albánské republiky k této smlouvě,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Poté, kdy tento Protokol vstoupí v platnost, předá generální tajemník Organizace Severoatlantické smlouvy jménem všech jejích členů vládě Albánské republiky pozvání k přístupu k Severoatlantické smlouvě. V souladu s článkem 10 Smlouvy se Albánská republika stane členem ke dni, kdy uloží listinu o přístupu u vlády Spojených států amerických.

Článek II

Tento Protokol vstoupí v platnost poté, kdy všechny strany Severoatlantické smlouvy oznámí vládě Spojených států amerických jeho schválení. Vláda Spojených států amerických bude informovat všechny strany Severoatlantické smlouvy o datu přijetí každé z těchto notifikací a o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

Článek III

Tento Protokol, jehož anglické i francouzské znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu vlády Spojených států amerických. Řádně ověřené kopie budou touto vládou předány vládám ostatních stran Severoatlantické smlouvy.


Na důkaz výše uvedeného níže podepsaní zmocněnci podepsali tento Protokol.

Podepsáno v Bruselu dne 9. července 2008

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.03.2009 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 13:19)
0. 27.03.2009 Vyhlášené znění