Sdělení č. 37/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-37
Datum vyhlášení 29.07.2016
Uzavření smlouvy 09.06.2015
Platnost od 03.06.2016
Aktuální znění 03.06.2016

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. června 2015 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 3. června 2016.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezi

Ministerstvem zemědělství České republiky

a

Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska

o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska, dále jen „Strany“,

odkazujíce na to, že jejích vlády jsou účastníky Protokolu o trvale udržitelném hospodaření v lesích k Rámcové úmluvě o ochraně a trvale udržitelném rozvoji Karpat,

přesvědčena o nutnosti na dlouhodobém základě rozvíjet oboustrannou spolupráci v oblasti lesního hospodářství,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Strany budou spolupracovat v oblasti lesního hospodářství na základě rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu v souladu s jejich platnou legislativou.

Článek 2

Vzájemná spolupráce mezi Stranami bude probíhat v následujících oblastech:

a) udržitelné hospodaření v lesích, včetně rozšiřování lesních ploch, úloha produkce lesů a jejich úloha v rozvoji venkova, udržitelné využívání dřeva a dalších lesnických produktů a zlepšování životnosti a zdraví lesů;

b) identifikace a ochrana přírodních a zejména panenských lesů, s cílem udržet genetickou rozmanitost lesů;

c) monitorování lesů;

d) myslivost;

e) lesní hospodářské plánování, databáze a Geografický informační systém využívaný pro lesní hospodářství;

f) ochranné funkce lesů, jako prevence proti povodním a sesuvům půdy;

g) prevence lesních požárů;

h) vypracování legislativy týkající se lesního hospodářství a kontrola jejího využívání, se zvláštním důrazem na nepovolené kácení lesních porostů a obchod s ním spojený;

i) implementace Strategie EU v oblasti lesního hospodářství;

j) výzkum v oblasti lesního hospodářství;

k) další oblasti společného zájmu.

Článek 3

1. Spolupráce mezi Stranami bude v rámci této Dohody probíhat v následujících formách:

a) výměna zkušeností, know-how, příkladů dobré praxe, informací, vědeckých a technických údajů

b) pořádání výchovných a školících programů, včetně workshopů a odborných seminářů pro experty obou Stran podle dostupných finančních zdrojů;

c) výměna expertů a výzkumných pracovníků;

d) společné programy, studie a projekty, včetně společných žádostí o národní a mezinárodní financování;

e) kontakty a spolupráce v rámci Evropské unie a v mezinárodním kontextu;

2. Další formy spolupráce mohou být zahrnuty do této Dohody na základě vzájemného souhlasu Stran.

Článek 4

Strany budou napomáhat navázání a rozvíjení přímých styků v oblasti lesního hospodářství mezi právnickými osobami České republiky a Rumunska.

Článek 5

Výměna vědecko-technických informací, dokumentace a výsledků vědeckých výzkumů, uskutečnění společných programů a projektů a jiných forem spolupráce, uvedených ve článcích 3 a 4 této Dohody, se bude uskutečňovat v souladu s platnou národní legislativou a předpisy na základě vzájemného prospěchu a rovnoprávnosti.

Článek 6

Za účelem koordinace činnosti při realizaci této Dohody mohou Strany, v rámci platné národní legislativy a předpisů, vytvořit společnou pracovní skupinu.

Článek 7

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost druhý den po převzetí posledního písemného oznámení, jímž se Strany vzájemně informují o splnění interních zákonných postupů potřebných pro vstoupení v platnost této Dohody.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze Stran však může tuto Dohodu písemně vypovědět se 3 (tří) měsíční výpovědní lhůtou. Platnost Dohody skončí 90 dní ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Straně.

3. Tato Dohoda může být po vzájemné dohodě Stran změněna nebo doplněna. Změny a dodatky musí být učiněny v písemné podobě.

4. Ukončení platnosti této Dohody se nedotkne akcí spolupráce, které se již realizují.


Podepsáno v Bukurešti dne 9. 6. 2015 ve dvou originálech, v českém, rumunském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě neshod ve výkladu je rozhodující verze v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo zemědělství České republiky
Mgr. Patrik Mlynář
náměstek ministra pro Sekci lesního hospodářství

Za Ministerstvo životního prostředí vodního a lesního hospodářství Rumunska
Graţiela Leocadia Gavrilescu
ministryně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.06.2016 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 09:14)
0. 03.06.2016 Vyhlášené znění