Sdělení č. 22/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-22
Datum vyhlášení 13.05.2016
Uzavření smlouvy 04.03.2016
Platnost od 01.04.2016
Aktuální znění 01.04.2016

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. března 2016 a 21. března 2016 byl sjednán Dodatek č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 4 vstoupil v platnost dne 1. dubna 2016.

České znění české nóty a francouzské znění francouzské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 4, se vyhlašují současně. Součástí Dodatku č. 4 jsou Pokyny pro zastupování mezi Českou republikou a Francií při vydávání víz, jež tvoří přílohu Dodatku č. 4. Do této přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.


Č.j. 301077/2016-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky a má čest sdělit následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby tato výměna verbálních nót byla považována za dvojstranné ujednání mezi zastupujícím členským státem a zastupovaným členským státem podle článku 8.4 vízového kodexu.

Dohoda o vzájemném zastupování mezi Francouzskou republikou a Českou republikou uzavřená výměnou francouzských verbálních nót č. j.: 002713 z 18.2.2010 a č.j.: 16188 FAE/MPV z 15.10.2010 a českých verbálních nót č. j.: 24863/2009-KO ze 7.12.2009 a č. j.: 23758/2010-KO z 24.9.2010, jakož i výměnou nedatované české verbální nóty č. j.: 22165/2011-KO a francouzské nóty č. j.: 8841 FAE/MPV ze 17.6.2011, doplněna výměnou francouzské verbální nóty č. j.: 4583 FAE/MPV z 8.4.2013 a české verbální nóty 21551/2013-KO z 24.4.2013 (Dodatek), a dále doplněna výměnou české verbální nóty č.j.: 307488/2013-KKM z 21.10.2013 a francouzské verbální nóty č. j.: NV 1076 z 14.11.2013 (Dodatek č. 2) a následně doplněna výměnou české verbální nóty č. j.: 300787/2014-KKM ze 4.2.2014 a francouzské odpovědní nóty č. j.: 130/RT-2014 z 17.2.2014 Velvyslanectví Francie v Praze (Dodatek č. 3) se doplňuje takto:

Zastupování České republiky Francouzskou republikou se rozšiřuje na následující zemi:

- Bangladéšská lidová republika (Dháka)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby v případě schválení tohoto textu francouzskou stranou tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky tvořily Dodatek č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost 1. dubna 2016. Kopie zvláštního dodatku (Pokyny pro zastupování ve vydávání víz mezi Francií a Českou republikou / Guidelines for the Visa Issuance Representation between France and the Czech Republic) s aktualizovanými údaji o zastupování je přiložena k této verbální nótě.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze 4. března 2016

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní rozvojové spolupráce Francouzské republiky

Paříž


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE

ODBOR KONZULÁRNÍ SPRÁVY A PRO FRANCOUZE V ZAHRANIČÍ

Paříž, 21. března 2016

REFERÁT VÍZOVÉ POLITIKY

CISLO FAE/MPV 2016-216962

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Francii a má čest sdělit společně s Ministerstvem vnitra s odkazem na českou verbální nótou č.j. 301077/2016-KKM ze 4. března 2016 obsahující žádost o zastupování při vydávání schengenských víz v Dháce (Bangladéšská lidová republika) následující:

Francouzské úřady souhlasí se zastupováním České republiky Francií při posuzování žádostí, vydávání a zamítám schengenských víz ke krátkodobému pobytu (víza typu A a C) francouzským konzulárním úřadem v Dháce (Bangladéšská lidová republika). Tato výměna nót je považována na dvoustranné ujednání obou smluvních stran podle článku 8.4 Vízového kodexu. Zastupování, které bude probíhat způsobem popsaným v dohodě o vzájemném zastupování obou smluvních stran, která byla uzavřena výměnou verbálních nót uvedených ve výše uvedené české nótě a dodatkem č. 4 k Ujednání mezi Francií a Českou republikou o zastupování při udělování schengenských víz, vstoupí v platnost 1. dubna 2016.

Kontaktní údaje uvedeného francouzského konzulárního úřadu jsou následující:

Velvyslanectví Francie v Dháce

Road 108, House 18 - Gulshan - Dacca

tel: (880)2 5881 38 11-14

E-mail: admin-etrangers.dacca-amba@diplomatie.gouv.fr

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje, odbor konzulární správy a pro Francouze v zahraničí, referát vízové politiky, využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví České republiky ve Francii

adresa

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2010 a 15. října 2010 bylo vyhlášeno pod č. 99/2010 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 8. dubna 2013 a 24. dubna 2013 byl vyhlášen pod č. 44/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 21. října 2013 a 14. listopadu 2013 byl vyhlášen pod č. 100/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz sjednaný výměnou nót ze dne 4. února 2014 a 17. února 2014 byl vyhlášen pod č. 11/2014 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2016 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 00:47)
0. 01.04.2016 Vyhlášené znění