Sdělení č. 13/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-13
Datum vyhlášení 26.02.2016
Uzavření smlouvy 10.02.2016
Platnost od 10.02.2016
Aktuální znění 10.02.2016

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. února 2016 byla v Praze podepsána Změna č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice1).

Změna č. 2 vstoupila v platnost na základě svého článku II dnem podpisu.

České znění Změny č. 2 se vyhlašuje současně.


ZMĚNA Č. 2

MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

MEZI

MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

O

ZŘÍZENÍ BRITSKÉHO VOJENSKÉHO PORADNÍHO A VÝCVIKOVÉHO TÝMU

V ČESKÉ REPUBLICE

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu z 25. července 2000 (dále jen “Memorandum o porozumění”), ve znění Změny č. 1 ze dne 31. května 2007, je sjednávána mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen “smluvní strany”).

Ve snaze prosazovat další úspěšnou spolupráci dosáhly smluvní strany následujícího porozumění:

ČLÁNEK I

ZMĚNA MEMORANDA O POROZUMĚNÍ

Memorandum o porozumění se mění následovně:

1. Text odstavce 2 článku 1 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Úkolem BVPVT (ČR) bude vést v krátkodobých kurzech výcvik důstojníků nebo jejich civilních ekvivalentů a vyšších poddůstojníků nebo jejich civilních ekvivalentů s cílem poskytnutí pomoci ozbrojeným silám partnerských států, ať už na území České republiky nebo odesláním podpůrných týmů do jakékoliv jiné z těchto zemí.”

2. Text odstavce 3 článku 1 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Účast příslušníků ozbrojených sil z jiných států než států NATO, PfP a EU v kurzech pořádaných BVPVT (ČR) na území České republiky bude podléhat předchozímu souhlasu obou smluvních stran. Návrhy dalších partnerských států mimo NATO, PfP a EU mohou být kteroukoli smluvní stranou předloženy v písemné formě ke schválení druhé smluvní straně prostřednictvím jejího přidělence obrany. Smluvní strany potvrdí svůj souhlas s dalším partnerským státem v písemné formě prostřednictvím svého přidělence obrany.”

3. Text odstavce 1 článku 3 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Členové BVPVT (ČR) zůstávají za všech okolností příslušníky ozbrojených sil Spojeného království. Zůstanou subjektem služebních zákonů a dalších předpisů Spojeného království a nebudou subjektem vojenských předpisů České republiky.”

4. Text odstavce 2 článku 4 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Otázky jurisdikce spojené s pobytem členů BVPVT (ČR) a na nich závislých osob na území České republiky budou řešeny v souladu s článkem VII NATO SOFA.”

5. Text odstavce 1 článku 5 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Nároky na náhradu škody, které vznikly na základě nebo v souvislosti s prováděním tohoto Memoranda na území České republiky budou vypořádány v souladu s článkem VIII NATO SOFA.”

6. Text pododstavce a) odstavce 1 článku 6 bude nahrazen následujícím způsobem:

„instruktorské, administrativní a kancelářské prostory s pevnými telefony, mobilními telefony, včetně mobilních služeb, faxy, přístupem k internetu a zařízeními na kopírování;”

7. V pododstavci c) odstavce 1 článku 6 bude termín „stravní dávky do pole“ nahrazen termínem „balené potraviny“.

8. Na konec odstavce 1 článku 6 bude přidán nový odstavec v tomto znění:

„Výše uvedená zařízení, vybavení a služby budou poskytnuty za obdobných podmínek, jaké platí pro české ozbrojené síly, a zůstanou ve vlastnictví Ministerstva obrany České republiky. Podrobnosti budou uvedeny v příslušných následných ujednáních.“

9. Text odstavce 2 článku 6 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Ministerstvo obrany České republiky jmenuje k podpoře velitele BVPVT (ČR) vhodného kvalifikovaného styčného důstojníka spolu s příslušným administrativním personálem, který bude nadále podléhat autoritě Ministerstva a spadat do jeho podřízenosti. Styčný důstojník bude mít znalost anglického jazyka minimálně stupně STANAG 6001 SLP3333. Úkolem styčného důstojníka a jeho/jejího podpůrného personálu bude podle potřeb zajišťovat styk mezi BVPVT (ČR) a příslušnými orgány Ministerstva obrany ČR, aktivně se účastnit aktivit BVPVT (ČR) a poskytovat podporu veliteli BVPVT (ČR).”

10. Text odstavce 6 článku 6 bude nahrazen následujícím způsobem:

„Na pozvání velitele BVPVT (ČR) může Ministerstvo obrany České republiky určit poradce z Armády České republiky, kteří se zúčastní cest uskutečňovaných BVPVT (ČR) v partnerských státech za účelem poskytování expertní pomoci, a může též jmenovat vhodné kvalifikované instruktory z Armády České republiky, kteří se připojí k instruktorům kurzů BVPVT (ČR).”

ČLÁNEK II

VSTUP V PLATNOST

Tato změna Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu ze dne 25. července 2000, ve znění Změny č. 1 ze dne 31. května 200i7, vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti stejně dlouho, jako Memorandum o porozumění, které mění. Pokud zde není uvedeno jinak, všechna ostatní ustanovení Memoranda o porozumění zůstávají nezměněna.


Dáno v Praze dne 10.2. 2016 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany České republiky
PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D., v. r.
náměstek ministra obrany

Za Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
Jan Thompson v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Poznámky pod čarou

1) Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského výcvikového a poradního týmu pro střední a východní Evropu, podepsané v Praze dne 25. července 2000, bylo vyhlášeno pod č. 17/2001 Sb. m. s.
Změna č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu, podepsaná v Praze dne 31. května 2007, byla vyhlášena pod č. 53/2007 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.02.2016 Aktuální znění (exportováno 23.10.2020 23:03)
0. 10.02.2016 Vyhlášené znění