Sdělení č. 9/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2014-9
Datum vyhlášení 20.02.2014
Uzavření smlouvy 23.05.1969
Platnost od 20.02.2014
Aktuální znění 20.02.2014

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého znění následujících článků Vídeňské úmluvy o smluvním právu, přijaté dne 23. května 1969 ve Vídni a vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.:

1. V článku 17 odst. 1 se za slova „účinný“ vkládají slova „jen tehdy“;

2. V nadpisu čl. 19 se slovo „Učinění“ nahrazuje slovem „Formulování“;

3. V návětí článku 19 se slovo „učinit“ nahrazuje slovem „formulovat“;

4. V čl. 20 odst. 5 se slova „nebo ode dne“ nahrazují slovy „nebo do dne“;

5. V textu čl. 22 odst. 3 písm. b) se slovo „učinil“ nahrazuje slovem „formuloval“;

6. V čl. 23 odst. 1 se slovo „učiněny“ nahrazuje slovem „formulovány“;

7. V první větě čl. 23 odst. 2 se slovo „učiněná“ nahrazuje slovem „formulovaná“;

8. V čl. 23 odst. 4 se slovo „učiněny“ nahrazuje slovem „formulovány“;

9. V čl. 24 odst. 3 se za slovo „smlouvou“ vkládá čárka;

10. V čl. 28 se slova „do dne vstupu Úmluvy v platnost“ nahrazují slovy „do dne, kdy pro ni smlouva vstoupila v platnost“;

11. V čl. 44 odst. 1 se slova „se zřetelem“ nahrazují slovy „ve vztahu“;

12. V čl. 44 odst. 2 se slova „se zřetelem“ nahrazují slovy „ve vztahu“;

13. V čl. 44 odst. 3 se slova „tehdy, pokud jde o tato ustanovení“ nahrazují slovy „ve vztahu k těmto ustanovením“;

14. V čl. 44 odst. 4 se slova „pokud jde o smlouvu jako celek“ nahrazují slovy „ve vztahu ke smlouvě jako celku“ a slova „pokud jde o její určitá ustanovení“ slovy „ve vztahu k jejím určitým ustanovením“;

15. V čl. 54 písm. a) se slovo „ustanovením“ nahrazuje slovem „ustanoveními“;

16. V čl. 59 odst. 2 se slovo „přerušení“ nahrazuje slovem „přerušené“;

17. V čl. 60 odst. 5 se slovo „humanitní“ nahrazuje slovem „humanitární“;

18. V čl. 65 odst. 1 se vypouštějí slova „a to“;

19. V čl. 70 odst. 1 písm. b) se slova „do jejího skončení“ nahrazují slovy „před jejím zánikem“;

20. V čl. 77 odst. 2 se čárka mezi slovy „signatářské státy“ a „smluvní státy“ nahrazuje spojkou „a“, spojka „a“ mezi slovy „smluvní státy“ a „příslušný orgán“ se nahrazuje spojkou „nebo“;

21. V čl. 79 odst. 1 se slova „stanovení autentického textu“ nahrazují slovy „ověření textu“;

22. V čl. 79 odst. 3 se slovo „autenticky“ nahrazuje slovem „původně“, slovo „původních“ se vypouští a slova „musí být upraven po dohodě signatářských a smluvních států“ se nahrazují slovy „podle dohody signatářských a smluvních států musí být upraven“;

23. V čl. 79 odst. 4 se slova „od počátku vadný text“ nahrazují slovy „vadný text ab initio“;

24. V odstavci 6 Přílohy se slova „o právních skutečnostech a včetně právních úvah“ nahrazují slovy „o skutečnostech a právních otázkách“.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.02.2014 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 05:34)
0. 20.02.2014 Vyhlášené znění