Sdělení č. 66/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014–2016

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2014-66
Datum vyhlášení 28.11.2014
Uzavření smlouvy 05.11.2014
Platnost od 05.11.2014
Aktuální znění 05.11.2014

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. listopadu 2014 byl v Praze podepsán Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 9 dnem podpisu.

Anglické znění Prováděcího programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi

vládou České republiky a

vládou Korejské republiky na léta 2014-2016

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním upevnit svou vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti školství a kultury,

se v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, podepsanou v Soulu dne 6. října 1994,

dohodly takto:

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto Prováděcího programu je podpořit spolupráci smluvních stran v oblasti školství a kultury.

Článek 2

Školství

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti školství prostřednictvím těchto aktivit:

(a) na požádání si vymění informace o vzdělávacích systémech ve svých státech, včetně informací o studijních programech a možnostech studia nabízených vysokými školami, a rovněž aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání;

(b) budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi vysokými školami působícími v jejich státech;

(c) poskytnou si informace o konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, které se budou konat na území států smluvních stran;

(d) budou usilovat o každoroční nabídku pěti (5) stipendií pro studenty vysokých škol ze státu druhé smluvní strany k účasti na letních jazykových kurzech pořádaných vysokými školami; a

(e) česká smluvní strana se bude snažit poskytnout dvouletá stipendia dvěma (2) korejským studentům určená k postgraduálním studijním pobytům (studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech) nebo výzkumným pobytům na veřejných vysokých školách v České republice;

(f) korejská smluvní strana se bude snažit poskytnout dvouletá nebo tříletá stipendia dvěma (2) českým studentům určená k postgraduálním studijním pobytům (studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech) v Korejské republice.

(g) Náklady související s realizací programu budou hrazeny v mezích rozpočtových možností ústředních správních orgánů.

2. V případě letních jazykových kurzů zmíněných v odst. 1 písm. (d) tohoto článku:

(a) vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně přihlášky uchazečů a další nezbytnou dokumentaci požadovanou od uchazečů v termínu určeném přijímající smluvní stranou (tj. do 31. března v případě kurzů českého jazyka a do 31. května v případě kurzů korejského jazyka); přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně, zda byli uchazeči přijati, nejpozději do 30. června téhož roku a současně jí sdělí související praktické informace;

(b) přijímající smluvní strana uhradí stravování, ubytování a zápisné a výdaje za exkurze pořádané v rámci kurzu;

(c) česká smluvní strana se bude snažit uhradit mezinárodní dopravu svých kandidátů vyslaných do Korejské republiky na základě odst. 2 písm. (a) tohoto článku; a

(d) další podrobnosti budou projednány smluvními stranami diplomatickou cestou.

3. V případě výzkumných pobytů a studia v magisterských a doktorských studijních programech zmíněných v odst. 1 písm. (e) a (f) tohoto článku:

(a) vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně přihlášky uchazečů a další nezbytnou dokumentaci požadovanou od uchazečů v termínu určeném přijímající smluvní stranou a přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně, zda byli uchazeči přijati, každoročně nejpozději do 30. června téhož roku a současně jí sdělí související praktické informace;

(b) přijímající smluvní strana poskytne kandidátům přijatým na základě odst. 3 písm. (a) tohoto článku měsíční stipendium v souladu s platnými právními předpisy svého státu a možnost stravování a ubytování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají studenti ze státu přijímající smluvní strany;

(c) česká smluvní strana se bude snažit uhradit jednu zpáteční letenku svým kandidátům vyslaným do Korejské republiky na základě odst. 3 písm. (a) tohoto článku; a

(d) další podrobnosti budou projednány smluvními stranami diplomatickou cestou.

4. Smluvní strany nenesou odpovědnost za zajištění úhrady zdravotního pojištění studentů vysílaných do státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Kultura

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hudby, divadelního a tanečního umění, audiovizuální tvorby, výtvarného umění, užitého umění, ochrany kulturního dědictví, knihoven, muzeí a tradiční lidové kultury a rovněž aktivit dětí a mládeže.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury prostřednictvím těchto činností:

(a) navzájem se budou informovat o prioritních aktivitách na bilaterální a multilaterální úrovni na příslušných mezinárodních fórech a přispívat k ochraně rozmanitosti kulturních projevů;

(b) budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi profesionálními kolektivy, odborníky, tvůrčími svazy a dalšími organizacemi a institucemi, působícími v oblasti kultury a rovněž mezi sdruženími a svazy sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, architekty, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce;

(c) budou podporovat výměnu výstav a uměleckých představení a účast umělců na mezinárodních festivalech včetně filmových festivalů a dalších akcí na základě tohoto Prováděcího programu;

(d) budou si vyměňovat informace o národních a mezinárodních kulturních akcích pořádaných ve státech smluvních stran;

(e) budou podporovat účast svých zástupců na konferencích a dalších akcích kulturního charakteru pořádaných druhou smluvní stranou;

(f) budou podporovat vytváření nových programů a služeb, zejména v knihovnách, prostřednictvím sdílení informací a zkušeností a rovněž výměny pracovníků a knihovních materiálů;

(g) budou si vyměňovat odborníky, aby tak podpořily vydávání překladů ve státech smluvních stran, přičemž počet vyslaných osob a délka jejich pobytu bude určena účelem a povahou výměnné aktivity;

(h) budou podporovat spolupráci příslušných institucí působících ve státech smluvních stran v oblasti hromadných sdělovacích prostředků;

(i) budou podněcovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie;

(j) budou podporovat výměnu výstav designu, výtvarného umění, užitého umění nebo fotografie;

(k) budou usilovat o výměnu informace týkajících se ochrany kulturního dědictví proti nezákonnému obchodu a usnadňovat navracení kulturních statků původním vlastníkům;

(l) budou si vyměňovat zástupce kulturní sféry, umělce a odborníky. Za tímto účelem budou smluvní strany usilovat o každoroční výměnu maximálně pěti (5) svých zástupců během platnosti tohoto Prováděcího programu. Konkrétní podmínky každé výměny v oblasti kultury (specifikaci počtu vyslaných osob a délky pobytu vysílané skupiny i tématu výměny) smluvní strany projednají diplomatickou cestou.

3. Za účelem zajištění výměny odborníků a umělců podle odst. 2 vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně návrhy na uskutečnění takových návštěv nejméně dva (2) měsíce před zahájením navrhovaného pobytu a přijímající smluvní strana potvrdí přijetí do jednoho (1) měsíce od předložení návrhu. Podrobné informace o pobytu budou sděleny přijímající smluvní straně tři (3) týdny před příjezdem vyslaných osob.

Článek 4

Výstavy

Výměna výstav se uskuteční na základě podmínek a zásad vymezených v samostatných ujednáních mezi organizátory ve státech smluvních stran. Pořádání výstav se bude řídit těmito zásadami:

(a) nejpozději osm (8) týdnů před plánovaným termínem zahájení výstavy zašle vysílající smluvní strana technické podrobnosti a informační materiály dané výstavy přijímající smluvní straně (soupis exponátů, podklady pro propagaci atd.);

(b) vysílající smluvní strana dopraví exponáty do místa konání alespoň jeden (1) týden před zahájením výstavy;

(c) vysílající smluvní strana hradí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, náklady na mezinárodní dopravu, pojištění výstavy, náklady spojené s tiskem materiálů k výstavě;

(d) přijímající smluvní strana poskytne výstavní prostory a zajistí bezpečnost, nedotknutelnost a neporušenost vystavených děl a poskytne zprávu o technických charakteristikách výstavních prostor minimálně čtyřicet pět (45) dní před zahájením výstavy;

(e) přijímající smluvní strana zajistí pozvánky na slavnostní zahájení výstavy a poskytne potřebný podpůrný servis zástupcům zainteresovaných institucí vysílající smluvní strany, kteří se slavnostního zahájení zúčastní.

Článek 5

Provádění

Každá z aktivit uskutečňovaných na základě tohoto Prováděcího programu bude realizována podle zásad reciprocity a vzájemné prospěšnosti, v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a v mezích jejich rozpočtových možností. V případě duševního vlastnictví smluvní strany zajistí ochranu veškerých autorských práv a práv s ním souvisejících v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami, jejichž stranami jsou státy smluvních stran.

Článek 6

Další aktivity

Ustanovení tohoto Prováděcího programu nevylučují možnost, že se smluvní strany dohodnou na realizaci dalších aktivit v oblasti školství a kultury, které nebyly v tomto Prováděcím programu vymezeny.

Článek 7

Řešení sporů

Jakýkoli spor, k němuž může dojít při výkladu nebo naplňování tohoto Prováděcího programu, bude řešen konzultacemi smluvních stran vedenými diplomatickou cestou.

Článek 8

Změny

Smluvní strany mohou projednat případné návrhy změn tohoto Prováděcího programu diplomatickou cestou.

Článek 9

Vstup v platnost a doba platnosti

Tento Prováděcí program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2016. Jeho platnost může být prodloužena o jeden (1) rok, pokud s tím obě smluvní strany vyjádří písemně souhlas.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně za tímto účelem zplnomocnění svými vládami, k tomuto Prováděcímu programu své podpisy.

Dáno v Praze dne 5. listopadu 2014 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
JUDr. et PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Korejské republiky
KimDong-gi v. r.
vrchní ředitel sekce kulturní spolupráce Ministerstva zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.11.2014 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 07:04)
0. 05.11.2014 Vyhlášené znění