Sdělení č. 31/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2014-31
Datum vyhlášení 30.05.2014
Uzavření smlouvy 10.04.2013
Platnost od 01.10.2013
Aktuální znění 01.10.2013

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 2013 byla v Tbilisi podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 1. října 2013.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Gruzie (dále jen „Smluvní sírany“),

S přáním vytvořit vhodný rámec pro trvalý dialog mezi Smluvními stranami, který umožní analyzovat a přijmout opatření nezbytná k podpoře a rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů, ze kterých budou mít prospěch obě země;

S vědomím závazku vyplývajících z Členství České republiky v Evropské unii;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou, na základě této Dohody a v souladu s právními předpisy platnými na územích státu Smluvních stran, podporovat rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů a podněcovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci.

Článek 2

Smluvní strany souhlasí s podporou hospodářské spolupráce v následujících oblastech:

a) energetický sektor;

b) průmysl;

c) využívání přírodních zdrojů a rozvoj moderního těžebního průmyslu;

d) ochrana životního prostředí a využívání moderních environmentálních technologií;

e) infrastruktura;

f) dopravní systémy;

g) stavebnictví a společné projekty na třetích trzích;

h) technická normalizace, posuzování shody a metrologie;

i) cestovní ruch;

j) spolupráce mezi malými a středními podniky;

k) doprava, námořní záležitosti a telekomunikace;

l) podpora investic;

m) průmyslový výzkum a rozvoj;

n) jiné oblasti společného zájmu.

Článek 3

1. Smluvní strany, v souladu s právními předpisy platnými na území států, budou podporovat mimo jiné následující činnosti:

a) rozvoj průmyslové, technické a technologické spolupráce včetně výměny informaci v těchto oblastech, stejně jako podporu vypracovávání studií k investičním projektům;

b) vypracování studií a implementace společných projektu zaměřených na rozvoj průmyslu vyhledávání, těžbu a zpracování nerostných surovin, energetických zdrojů, dopravy, telekomunikací a všech ostatních oblastí společného zájmu; příprava studií a projektů na modernizaci, rozšiřování a výstavbu nové infrastruktury, stejně tak jako výstavby a renovace infrastruktury, dle dohody Smluvních stran;

c) technická pomoc expertů, odborníků na oblast školení státních zaměstnanců ohledně vytváření rozvojových plánů a jiných oblastí vztahujících se k infrastrukturním projektům;

d) spolupráce umožňující transfer technologií, technickou podporu, školení expertů a vytváření společných dokumentů, včetně těch vztahujících se ke třetím zemím;

e) organizování podnikatelských misí, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, organizování veletrhů, sympozií, konferencí a jiných událostí prospěšných pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů a nových podnikatelských příležitostí;

f) zakládáni joint-ventures, vědecká a technologická spolupráce a vyhledávání investičních příležitostí;

g) hledání výhodných podmínek pro financování projektů spolupráce dohodnutých podle této Dohody;

h) posílení hospodářské spolupráce vládních orgánů, profesních organizací a podnikatelských kruhů, komor a asociací, regionálních a místních orgánů, včetně výměny hospodářských informací společného zájmu, stejně jako vzájemné návštěvy představitelů vládních orgánů a obchodu Smluvních stran;

i) podpora zřízení nových a prohloubení stávajících podnikatelských kontaktů, podpora vzájemných kontaktů a návštěv soukromých osob a podnikatelů;

j) výměna obchodních informací, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, poskytování pomoci při organizování událostí pro zástupce podnikatelů, seminářů, konferencí a sympozií;

k) posílení role malých a středních podnikatelů v dvoustranných hospodářských vztazích;

l) spolupráce v oblafli marketingu, konzultace a odborné služby v oblasti vzájemného zájmu;

m) rozvoj užších vztahů a spolupráce finančních a bankovních institucí;

n) pomoc rozvoji dvoustranných investičních aktivit;

o) otevírání nových zastoupení a poboček společností obou stran;

p) posílení spolupráce subjektů obou Smluvních stran na trzích třetích zemí;

q) výměna informací o programech a projektech vzájemného zájmu, podpora zapojení podnikatelů při jejich prováděni.

2. Tento výčet není vyčerpávající a nevylučuje jiné formy spolupráce, které Smluvní strany mohou dle svého uvážení stanovit za společný zájem.

Článek 4

1. Činností uvedené ve článku 3, odstavce 1, písmeno a) a b) mohou být prováděny prostřednictvím uzavření finančních nebo obchodních smluv, programů nebo projektů, vytvořených kompetentními úřady a institucemi obou Smluvních stran, které upřesní práci, plán, finanční rozpis a zabývají se jinými záležitostmi, jak je dohodnuto v této Dohodě v souladu s právními přepisy platnými na území daného státu.

2. Programy a projekty a zvláštní smlouvy uvedené ve článku 4, odstavci 1 této Dohody se posoudí v souladu s právními předpisy platnými na území přijímajícího státu, berouce při tom v úvahu mimo jiné jejích konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, obzvláště, co se týče ceny, platby, podmínek plnění a doručeni, stejně jako úrovně a kvality a původu vybavení, zboží a služeb a /nebo jiných kritérií stanovených kompetentním orgánem přijímajícího státu.

Článek 5

1. Smluvní strany, s cílem usnadnit provádění této Dohody a vedeny úsilím rozšířit a rozvinout vzájemné hospodářské vztahy, tímto zřizují Smíšený výbor pro dvoustrannou hospodářskou spoluprácí, dále jen „Smíšenou komisi“,

2. Úkoly Smíšeného výboru zahrnují:

- projednávání dvoustranných hospodářských rozvojových témat;

- rozvoj návrhů na zlepšení hospodářské spolupráce mezi subjekty Smluvních stran;

- hodnocení provádění této Dohody.

Článek 6

Smíšený výbor vykonává především následující činnosti.

a) slouží jako poradní orgán Smluvních stran v oblastech podpory průmyslu, hospodářství a investic;

b) vyměňuje informace o hospodářském rozvoji a o rozvojových programech v obou zemích a usnadňuje vyhledávání příležitostí pro intenzivnější dvoustrannou hospodářskou, obchodní, investiční a průmyslovou spolupráci;

c) navrhuje, posuzuje, vyhodnocuje a stanovuje prioritní oblasti, ve kterých by bylo možné provádět specifické projekty hospodářské a obchodní spolupráce a definuje předpoklady pro jejich provádění, a také spolupráci projektů a programů zahrnujících stanovení strategických cílů a forem činností; Smíšený výbor se může dohodnout ohledně prioritních projektů;

d) v rámci svých kompetenci a v souladu s právními předpisy platnými na území států Smluvních stran, usiluje o dosažení vzájemně uspokojivých řešeni jakýchkoli rozporů, které mohou vyvstat v souvislosti s prováděním této Dohody.

Článek 7

1. Smíšenému výboru předsedají společně zástupci příslušných ministerstev zodpovědní za hospodářskou a průmyslovou spolupráci obou Smluvních stran, na úrovni náměstka ministra, nebo zástupce, který byl jimi k tomuto účelu zplnomocněn.

2. Smíšený výbor se skládá ze zástupců příslušných úřadu a institucí obou Smluvních stran. Smíšená komise může pozvat zástupce jiných veřejných orgánu a instituci obou Smluvních stran stejně jako zástupce ze soukromého sektoru, kteří budou mít o rozvoj vzájemné spolupráce zájem, k účasti na své práci.

3. Smíšený výbor může zřídit ad hoc nebo stalé expertní skupiny a může delegovat některé ze svých povinností na tyto skupiny. Zprávy a doporučení těchto skupin a jiných subjektů zmiňovaných v odstavci 2 tohoto článku se předkládají Smíšené komisi ke zvážení.

4. Smíšený výbor se schází tak, jak Smluvní strany uznají za vhodné, střídavě v České republice a v Gruzii v dohodnutých datech, pod podmínkou, že tato setkání se mohou také uskutečnit formou video konference.

5. Pracovním jazykem Smíšeného výboru je angličtina.

6. Zápis se provádí z každého zasedání a diskusí na něm konaných a je učiněn v angličtině.

Článek 8

Spor, který může vzniknout v souladu s výkladem a prováděním ustanovení této Dohody, bude řešen Smluvními stranami prostřednictvím konzultací a/nebo vyjednáváni.

Článek 9

1. Spolupráce mezi Smluvními stranami podle této Dohody bude probíhat v souladu s mezinárodními závazky Smluvních stran, včetně závazků vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie, na jedné straně, a Gruzií na druhé straně.

2. Spolupráce mezi Smluvními stranami podle této Dohody neovlivní práva a závazky kterékoliv Smluvní strany vyplývající z jiných mezinárodních smluv, které uzavřela, a z členství České republiky v Evropské unii a členství Gruzie v mezinárodních organizacích.

Článek 10

Tato Dohoda vstoupí v platnost první den následujícího měsíce po datu přijetí pozdější nóty v níž si Smluvní strany vzájemně oznámí ukončení vnitrostátních právních postupů nezbytných pro vstup v platnost této Smlouvy.

Článek 11

1. Tato Dohoda je uzavřená na dobu pěti (5) let a bude automaticky vždy prodloužena o další následující období 5 let. Každá Smluvní strana může ukončit Smlouvu písemným oznámením o ukončení platnosti druhé Smluvní straně, jeden rok před uplynutím úvodního nebo jakéhokoliv následujícího pětiletého období, učiněným diplomatickou cestou. V takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena 6 měsíců po obdržení oznámení o ukončení platnosti druhou Smluvní stranou.

2. Pokud není dohodnuto jinak Smluvními stranami ukončeni této Dohody neovlivní provádění činností, které probíhají.

3. Změny a dodatky mohou být zaváděny do této Dohody na základě souhlasu obou Smluvních stran, a to ve formě samostatného dokumentu, který vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 10 této Dohody. Takto vytvořený dokument bude nedílnou součástí této Dohody.


Dáno v Tbilisi, dne 10. dubna 2013, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, gruzínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu smluvními stranami je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Gruzie
Mikheil Janelidze v.r.
náměstek ministra ekonomiky a udržitelného rozvoje

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.2013 Aktuální znění (exportováno 31.10.2020 08:44)
0. 01.10.2013 Vyhlášené znění