Sdělení č. 28/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014–2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2014-28
Datum vyhlášení 07.04.2014
Uzavření smlouvy 04.03.2014
Platnost od 04.03.2014
Aktuální znění 04.03.2014

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. března 2014 bylo v Praze podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014–2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014 - 2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolská, dále jen „strany“,

berouce v úvahu Dohodu o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky, podepsanou v Praze dne 25. dubna 1973,

vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

I. VÝMĚNY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ

Článek 1

Strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a podkladů v oblasti kultury a umem za účelem zvýšení znalostí a porozumění o kultuře druhé země.

Článek 2

Strany budou podporovat výměny kulturních delegací, včetně úředníků a pracovníků v oblasti kultury, účinkujících, umělců a expertů na dobu nepřesahující pět dnů během jednoho kalendářního roku.

Článek 3

Strany budou podporovat výměnu výstav, podmínky jejich realizace budou dojednány mezi pořádajícími institucemi.

Článek 4

Strany budou podporovat účast svých souborů na mezinárodních kulturních festivalech pořádaných druhou stranou.

Článek 5

Strany budou podporovat výměnu pracovníků knihoven za účelem získávání technologických informací o moderních způsobech uchování kulturního dědictví a jeho zpřístupnění.

Článek 6

Strany budou vyhledávat možnosti spolupráce na vydavatelském trhu a podporovat druhou stranu prostřednictvím knižních výstav, přednášek a konferencí, stejně jako budou podporovat překlady literatury druhé země do svého jazyka.

Článek 7

Strany budou podporovat účast filmových tvůrců na mezinárodních filmových festivalech pořádaných druhou stranou.

Článek 8

Strany podpoří účast mongolských zástupců při účasti na Pražském Quadriennale 2015 podle termínů a podmínek daných pořadateli přehlídky.

Článek 9

Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany a zachovávání kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou stran.

Strany se zavazují, že v případech zápůjček kulturních statků přijmou v souladu se svým právním řádem opatření bránící zábavem majetku státu, který je součástí jeho kulturního dědictví nebo součástí jeho archívů a není nabízen nebo určen k prodeji či který je součástí výstavy předmětů vědeckého, kulturního nebo historického významu a není nabízen nebo určen k prodeji.

Článek 10

Strany budou podporovat účast delegací mongolských dětí v mezinárodní dětské výtvarné soutěži LIDICE podle termínů a podmínek daných pořadateli soutěže.

Článek 11

Strany podpoří účast mongolských zástupců na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech “Jeden svět“ podle termínů a podmínek daných pořadateli festivalu.

Článek 12

Strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a) Spolupráce divadel, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury;

b) Spolupráce nevládních neziskových organizací.

Detaily této spolupráce budou dohodnuty prostřednictvím oficiální korespondence a v koordinaci a po konzultaci s příslušnými úřady obou zemí.

II. VYSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ DELEGACÍ

Článek 13

Vysílající strana předloží přijímací straně nejpozději dva měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a) jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby;

b) termín návštěvy;

c) návrh programové náplně pobytu.

Článek 14

Vysílající strana hradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající strany a zpět.

Článek 15

Strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných na základě tohoto ujednání na dobu jejich pobytu ve státě přijímající strany ani za sjednám a úhradu pojištění nákladů repatriace ani jiná pojištění, jež vyžadují příslušné právní předpisy státu přijímající strany.

Článek 16

Přijímající strana hradí:

a) cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu;

b) náklady na ubytování hotelového typu;

c) náklady na tlumočení;

d) náklady na stravné a kapesné v souladu s příslušnými právními předpisy svého státu.

III. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Toto Ujednám bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území obou stran.

Článek 18

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2016. Jeho platnost může být prodloužena o 1 (jeden) rok, pokud s tím obě strany vyjádří písemně souhlas. Každá smluvní strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno v Praze dne 4. 3. 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo kultury
Mgr. Daniel Herman v. r.
ministr kultury

Za Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska
Zumberellkham Dorjdamba v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Mongolska v České republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.03.2014 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 07:41)
0. 04.03.2014 Vyhlášené znění