Sdělení č. 23/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2014-23
Datum vyhlášení 20.03.2014
Uzavření smlouvy 26.10.1990
Ratifikace Smlouvy 24.08.2001
Platnost od 18.04.2005
Aktuální znění 18.04.2005

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 1990 byl v Montrealu přijat Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví1).

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 24. srpna 2001, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Protokolu, dne 2. října 2001.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 písm. d) dne 18. dubna 2005 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsaný v Montrealu dne 26. října 1990

SHROMÁŽDĚNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

na svém dvacátém osmém (mimořádném) zasedání, které se sešlo dne 25. října 1990 v Montrealu;

PO ZJIŠTĚNÍ, zeje přáním velkého počtu smluvních států zvýšit počet členů Rady, aby byla zajištěna lepší rovnováha prostřednictvím širšího zastoupení členských států;

PO UVÁŽENÍ, že je nutné k tomuto účelu zvýšit počet členů tohoto orgánu ze třiceti tří na třicet šest;

PO UVÁŽENÍ, že je nutné k tomuto účelu pozměnit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne 7. prosince 1944;

1. SCHVALUJE, v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) této Úmluvy, tuto navrhovanou změnu Úmluvy:

„Ve článku 50 písm. a) Úmluvy bude druhá věta pozměněna nahrazením výrazu „třicet tři“ výrazem „třicet šest“. “

2. STANOVÍ, že v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) této Úmluvy shora uvedená změna vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována sto osmi členskými státy.

3. USNÁŠÍ SE na tom, že generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví vyhotoví Protokol v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, kde všechna tato znění budou stejně autentická a který bude obsahovat shora uvedenou změnu a následující náležitosti:

a) Protokol bude podepsán předsedou Shromáždění a jeho generálním tajemníkem.

b) Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.

c) Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

d) Tento Protokol vstoupí v platnost pro státy, které jej ratifikovaly, dnem uložení sto osmé ratifikační listiny.

e) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny smluvní státy o datu uložení každé ratifikační listiny k tomuto Protokolu.

f) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny státy, které jsou stranami této Úmluvy, o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

g) Pro každý stát, který ratifikuje tento protokol až po shora uvedeném datu, vstoupí Protokol v platnost, jakmile bude jeho ratifikační listina uložena u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

V DŮSLEDKU TOHO, v souladu s výše uvedeným jednáním Shromáždění, byl generálním tajemníkem Organizace vyhotoven tento Protokol.


NA DŮKAZ TOHO předseda a generální tajemník shora uvedeného dvacátého osmého (mimořádného) zasedání Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zmocněni k tomu Shromážděním, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Montrealu dne dvacátého šestého října roku tisíc devět set devadesát v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž všechna tato znění jsou stejně autentická. Tento Protokol zůstane uložen v archivech Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jeho ověřené kopie předá generální tajemník Organizace všem státům, které jsou stranami Úmluvy o civilním letectví, sjednané v Chicagu dne sedmého prosince 1944.

Assad Kotaite
Předseda Dvacátého osmého (mimořádného) zasedání Shromáždění

S. S. Sidhu
Generální tajemník

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla přijata v Chicagu dne 7. prosince 1944 a vyhlášena pod č. 147/1947 Sb.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] z 15. září 1962 byl vyhlášen pod č. 13/2014 Sb. m. s.
Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z 24. září 1968 byl vyhlášen pod č. 14/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] z 12. března 1971 byl vyhlášen pod č. 15/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 7. července 1971 byl vyhlášen pod č. 16/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 16. října 1974 byl vyhlášen pod č. 17/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) z 30. září 1977 byl vyhlášen pod č. 18/2014 Sb. m. s.
Protokol o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z 30. září 1977 byl vyhlášen pod č. 19/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) ze 6. října 1980 byl vyhlášen pod č. 20/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) z 10. května 1984 byl vyhlášen pod č. 21/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 6. října 1989 byl vyhlášen pod č. 22/2014 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.04.2005 Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 10:37)
0. 18.04.2005 Vyhlášené znění