Sdělení č. 92/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-92
Datum vyhlášení 25.11.2013
Uzavření smlouvy 08.12.2011
Platnost od 01.12.2013
Aktuální znění 01.12.2013

92

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. prosince 2011 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. prosince 2013.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti

Vláda České republiky a vláda Ruské federace (dále jen „strany“),

uvědomujíce si nárůst nadnárodní trestné činnosti,

jsouce přesvědčeny o tom, že spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu, zejména proti takovým jeho druhům jako je legalizace výnosů z trestné činnosti a korupce, a rovněž proti nezákonnému nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory, terorismu a dalším druhům trestné činnosti a při účinném předcházení jim má zásadní význam,

vědomy si závažnosti problému nárůstu nelegální migrace a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,

vedeny přáním účinně rozvíjet spolupráci na bilaterální úrovni,

se dohodly na níže uvedeném:

Článek 1

1. Strany, v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky svých států, budou spolupracovat při předcházení, zamezování a odhalování trestných činů s důrazem na boj proti organizovanému zločinu. Strany budou spolupracovat rovněž v boji proti nelegální migraci.

2. Spolupráce podle odstavce 1 tohoto článku se uskutečňuje zejména v boji proti:

1) trestné činnosti proti životu a zdraví,

2) terorismu a jeho financování,

3) projevům extremismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie,

4) obchodování s lidmi, sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,

5) nezákonnému nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory a rovněž s jedy,

6) nezákonnému nakládání se zbraněmi, střelivem, výbušninami, radioaktivními látkami, s materiály, které mohou sloužit jako komponenty zbraní hromadného ničení, zbožím vojenského a dvojího užití a nebezpečnými odpady,

7) padělání a uvádění do oběhu padělaných peněz, úředních dokumentu, prostředků poštovních plateb, cenných papírů a prostředků bezhotovostního platebního styku,

8) nezákonným finančním operacím, legalizaci výnosů z trestné činnosti,

9) korupci,

10) podvodům,

11) nezákonnému nakládání s díly kulturní a historické hodnoty,

12) krádežím a nezákonnému nakládání s motorovými vozidly,

13) trestné činnosti v oblasti informačních technologií,

14) porušování celních a daňových předpisů, a to včetně jejich porušování při dovozu a vývozu alkoholických, tabákových a ropných výrobků.

3. Tato smlouva se nedotýká otázek poskytování právní pomoci ve věcech trestních a vydávání.

Článek 2

1. Orgány příslušnými k přímé spolupráci v rámci této smlouvy (dále jen „příslušné orgány4') jsou v rámci svých kompetencí:

v České republice:

Ministerstvo vnitra České republiky,

Policejní prezidium České republiky,

Ministerstvo financí České republiky- Finanční analytický útvar,

Generální ředitelství cel;

v Ruské federaci:

Ministerstvo vnitra Ruské federace,

Federální bezpečnostní služba Ruské federace,

Federální celní služba,

Federální služba pro finanční monitoring,

Generální prokuratura Ruské federace,

Federální migrační služba,

Federální služba Ruské federace pro kontrolu oběhu narkotik,

Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruské federace.

2. Strany si do dne vstupu této smlouvy v platnost diplomatickou cestou vzájemně sdělí oblasti kompetencí a kontaktní údaje příslušných orgánů a budou se neprodleně informovat o změnách těchto údajů a případných změnách v názvech příslušných orgánů.

Článek 3

Za účelem provádění této smlouvy a rozvoje spolupráce mohou příslušné orgány stran v mezích své kompetence navazovat přímé kontakty a uzavírat dodatečné dohody o spolupráci v jednotlivých oblastech své činnosti.

Článek 4

Strany budou uskutečňovat spolupráci podle této smlouvy zejména v následujících formách:

1) výměna informací o připravovaných a spáchaných trestných činech a jejich účastnících,

2) předávání informací o plánovaných teroristických činech směřujících proti zájmům států stran a o teroristických skupinách, jejichž členové plánují, páchají nebo již spáchali trestné činy na území států stran,

3) spolupráce při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestné činnosti, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,

4) spolupráce při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků,

5) spolupráce při vyhledávání výnosů z trestné činnosti a prostředků určených k financování terorismu,

6) spolupráce při pátrání po věcech získaných z trestné činnosti nebo použitých při trestné činnosti,

7) poskytování technické, organizační a jiné pomoci při předcházení, zamezování a odhalování trestných činů,

8) uskutečňování pracovních setkám s cílem přípravy a koordinace příslušných opatření,

9) výměna informací p výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, o způsobech a formách páchání trestné činnosti, včetně nových způsobů a forem, a také o zkušenostech v oblasti předcházení, zamezování a odhalování trestné činnosti,

10) výměna informací a spolupráce v boji s nelegální migrací,

11) výměna textů zákonů a jiných právních předpisů, koncepčních a analytických materiálů a odborné literatury,

12) spolupráce v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a výcviku personálu, vzájemného vysílání odborníků s cílem prohloubení jejich odborných znalostí.

Článek 5

1. Poskytnutí součinnosti a poskytnutí informací podle této smlouvy se uskutečňuje na základě iniciativy nebo na žádost příslušného orgánu jedné ze stran. Žádost se podává písemně, včetně využití faxového spojení nebo elektronické pošty, pokud existují zabezpečené kanály pro přenos informací, nebo jiným způsobem, na kterém se příslušné orgány dohodnou.

2. V případě nutnosti nebo vzniku pochybnosti o pravosti nebo obsahu žádosti obdržené při využití technických prostředků pro přenos informací si může žádaný příslušný orgán vyžádat potvrzení od žádajícího příslušného orgánu v písemné podobě.

3. V případech, které nesnesou odkladu, je možno přijmout ústní žádost, avšak tato žádost musí být do tří dnů potvrzena v písemné podobě.

4. Žádost podaná podle odstavce 1 tohoto článku musí obsahovat označení žádajícího a žádaného příslušného orgánu, předmět a účel žádosti. Může také obsahovat předpokládanou lhůtu pro vyřízení žádosti a jakékoli další informace, které mohou přispět k vyhovění žádosti.

5. Písemná žádost je podávána na hlavičkovém papíru žádajícího příslušného orgánu a podepisuje ji vedoucí příslušného orgánu nebo jeho zástupce nebo jiné osoby jimi zplnomocněné.

6. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku vyřídí příslušné orgány stran bez odkladu. Příslušný orgán, kterému je požadavek adresován, si může vyžádat doplňující informace, je-li to nezbytné k vyhovění žádosti.

7. Pokud vyhovění žádosti nepatří do kompetence žádaného orgánu, je tento orgán povinen předat ji bez odkladu: odpovídajícímu příslušnému orgánu a informovat o tom příslušný orgán žádající strany.

Článek 6

1. Vyhovění žádosti může být zcela nebo částečně odmítnuto, jestliže žádaný příslušný orgán má za to, že vyhovění žádosti může ohrozit svrchovanost, národní bezpečnost, veřejný pořádek nebo jiný důležitý zájem jeho státu, nebo pokud by to bylo v rozporu právním řádem nebo s mezinárodními závazky jeho státu.

2. V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti příslušné orgány stran neprodleně písemně informují, včetně sdělení důvodů, které vedly k odmítnutí nebo částečnému vyhovění žádosti.

3. Žádaný příslušný orgán může odložit vyhovění žádosti a určit zvláštní podmínky pro její vyhovění, o čemž je žádající příslušný orgán informován.

Článek 7

1. Při provádění této smlouvy, pokud není dohodnuto jinak, používají příslušné orgány stran státní jazyk každé ze stran a k žádostem, odpovědím na ně či jiným sdělením přiloží překlad do státního jazyka druhé strany nebo do anglického jazyka.

2. Zástupci příslušných orgánů stran v případě nutnosti organizují pracovní setkání a konzultace za účelem zvyšování efektivity spolupráce na základě této smlouvy.

Článek 8

1. Každá strana může po dohodě s druhou stranou vysílat k jejím příslušným orgánům představitele svých příslušných orgánů pro navazování kontaktů a zajištění součinnosti.

2. Strana, na území jejíhož státu působí představitelé příslušných orgánů druhé strany, jim poskytuje potřebnou součinnost při výkonu jejich činnosti.

Článek 9

Předávání osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s nimi probíhá v souladu s právními předpisy států stran při dodržování následujících podmínek:

1) Příslušné orgány strany přijímající údaje je mohou použít pouze pro účely a za podmínek stanovených příslušnými orgány předávající strany. K jiným účelům lze údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem příslušných orgánů předávající strany.

2) Příslušné orgány strany přijímající údaje na žádost příslušného orgánu předávající strany podají informace o použití předaných údajů.

3) Údaje se mohou předávat výlučně příslušným orgánům podle této smlouvy a dalším orgánům, které provádějí dohled nad činností příslušných orgánů nebo kterým jsou postupovány k posouzení výsledky práce příslušných orgánů. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze na základě písemného souhlasu příslušných orgánů předávající strany.

4) Příslušné orgány předávající strany zajistí správnost předávaných údajů a budou dbát na nutnost a účelnost předávám údajů. Bude-li zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit příslušné orgány strany přijímající údaje, které musí nesprávné údaje opravit, nebo šlo-li o údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

5) Osobě, jejíž údaje byly předány podle této smlouvy, bude na její žádost podanou příslušnému orgánu jedné strany a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu druhé strany poskytnuta informace o předaných údajích a o účelu jejich použití za předpokladu, že to neodporuje právním předpisům státu strany, jejímuž příslušnému orgánu tato osoba podala žádost.

6) Příslušné orgány strany přijímající údaje zlikvidují přijaté údaje, pokud je již nepotřebují ke splnění účelu, pro který byly údaje předány. V případě skončení platnosti této smlouvy budou všechny údaje, jež byly přijaty na jejím základě, zlikvidovány, a to k datu ukončení její platnosti, nebude-li nahrazena novou smlouvou, nebo pokud se příslušné orgány nedohodnou jinak.

7) Příslušné orgány stran vedou evidenci o předávání, přebírání a likvidaci údajů. Evidence obsahuje informace o důvodech předání údajů, o příslušných orgánech stran předávajících a přijímajících údaje, čase předání, rozsahu údajů a o jejich likvidaci.

8) Příslušné orgány stran účinně chrání údaje proti neoprávněnému přístupu k nim, dalšímu předávání a změnám nebo zveřejnění.

Článek 10

1. Strany v souladu s právními předpisy svých států zajišťují nezbytnou ochranu informací, dokumentů a materiálů předávaných podle této smlouvy. Žádající strana využívá obdržené informace pouze k účelům uvedeným v žádosti.

2. Při předávání utajovaných informací se budou strany řídit ustanoveními platné zvláštní smlouvy upravující předávání utajovaných informací.

Článek 11

Aniž by byla dotčena ustanovení článku 9 této smlouvy, poskytování předaných informací a materiálů třetím státům, mezinárodním orgánům a organizacím, fyzickým a právnickým osobám je možné pouze na základě písemného souhlasu druhé strany.

Článek 12

Příslušné orgány stran samostatně nesou náklady spojené s prováděním této smlouvy, pokud v každém konkrétním případě není dohodnuto jinak.

Článek 13

Touto smlouvou nejsou dotčeny závazky států stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy stran vázány.

Článek 14

Všechny sporné otázky vyvolané výkladem nebo prováděním této smlouvy budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány stran. Nepodaří-li se vyřešit spory uvedeným způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 15

1. Strany si vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění vnitrostátních podmínek pro vstup této smlouvy v platnost. Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni doručení pozdějšího z těchto oznámení.

2. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze stran může smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Platnost smlouvy skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé straně.


Dáno v Praze dne 8. prosince 2011 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Jan Kubice v. r.
ministr vnitra

Za vládu Ruské federace
Vladimir Gennadijevič Titov v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.2013 Aktuální znění (exportováno 23.09.2020 02:04)
0. 25.11.2013 Vyhlášené znění