Sdělení č. 89/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-89
Datum vyhlášení 06.11.2013
Uzavření smlouvy 10.09.2013
Platnost od 10.09.2013
Aktuální znění 10.09.2013

89

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. září 2013 byl v Moskvě podepsán Dodatek č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 19941).

Dodatek č. 5 vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

České znění Dodatku č. 5 se vyhlašuje současně.


Dodatek č. 5

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen smluvní strany,

s cílem předčasného splacení zůstatku zadluženosti Ruské federace vůči České republice, na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994, s ohledem na dodatky k této smlouvě, č. 1 ze dne 21. dubna 1997, č. 2 ze dne 9. října 2001, č. 3 ze dne 16. dubna 2002 a č. 4 ze dne 4. března 2004 (dále jen Dohoda ze dne 17. června 1994)

se dohodly takto:

Článek 1

Ustanovení tohoto Dodatku se vztahují k zůstatku zadluženosti Ruské federace vůči České republice na základě Dohody, která je ke dni podpisu tohoto dodatku tvořena následujícími vzájemnými závazky:

zbytek dluhu vůči České republice na účtu č. 2/077 ve výši 1.889.381,82 USD; zbytek dluhu vůči České republice na neúročeném účtu č. 2/109 ve výši 6.267.499,86 USD;

úroky z nesplaceného zůstatku k účtu č. 2/077 za období od 1. ledna 2010 do data podpisu tohoto Dodatku včetně ve výši 103.057,27 USD;

úroky přeplacené ruskou stranou vztahující se k účtu č. 2/077 za období v letech 2002-2005 ve výši 184.632,94 USD.

Článek 2

Částky uvedené v článku 1 tohoto Dodatku v celkové výši 8.075.306,01 USD budou ke dni podpisu tohoto dodatku konsolidovány na bezúročném účtu.

Článek 3

Řešení zbytku dluhu ve prospěch České republiky bude realizováno ruskou stranou jednorázovou platbou ve výši 80% sumy zadluženosti, specifikované v článku 2 tohoto Dodatku, tj. 6460244,81 USD. Banky zplnomocněné smluvními stranami odsouhlasí výši zadluženosti specifikovanou v článcích 1 a 2 tohoto Dodatku k datu podpisu tohoto Dodatku. Uvedená platba bude provedena nejpozději do 45 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku.

Článek 4

V den obdržení platby českou stranou, v souladu s článkem 3 tohoto Dodatku, jsou veškeré závazky Ruské federace v rámci Dohody ze dne 17. června 1994 splněny, česká strana nebude na ruské straně nárokovat na základě Dohody ze dne 17. června 1994 žádné jiné nároky.

Článek 5

Za účelem splnění ustanovení tohoto Dodatku banky zplnomocněné smluvními stranami podepíší nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku příslušný dodatek k mezibankovní dohodě ze dne 22. března 1995.

Článek 6

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Moskvě 10. září 2013 ve dvou vyhotoveních v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu České republiky
Martin Klučar v. r.
Chargé ďaffaires a.i. České republiky v Ruské federaci

Za vládu Ruské federace
Sergej Anatolijevič Storčak v. r.
náměstek ministra financí

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice podepsaná v Moskvě dne 17. června 1994 byla vyhlášena pod č. 85/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Praze dne 21. dubna 1997 byl vyhlášen pod č. 86/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Moskvě dne 16. dubna 2002 byl vyhlášen pod č. 87/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Praze dne 4. března 2004 byl vyhlášen pod č. 88/2013 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.09.2013 Aktuální znění (exportováno 28.09.2020 04:58)
0. 10.09.2013 Vyhlášené znění