Sdělení č. 88/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-88
Datum vyhlášení 06.11.2013
Uzavření smlouvy 04.03.2004
Platnost od 04.03.2004
Aktuální znění 04.03.2004

88

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. března 2004 byl v Praze podepsán Dodatek č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 19941).

Dodatek č. 4 vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.

České znění Dodatku č. 4 se vyhlašuje současně.


Dodatek č. 4

k Dohodě mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

Vláda Ruské federace a vláda České republiky (dále jen „Strany“), se za účelem co nejrychlejšího vypořádání zůstatku zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice, vyplývající z Dohody mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 (dále jen „Dohoda ze dne 17. června 1994“) a Dodatků k ní č. 1 ze dne 21. dubna 1997, č. 2 ze dne 9. října 2001, č. 3 ze dne 16. dubna 2002 a se zřetelem k Memorandu o vzájemném porozumění v otázkách vypořádání zadluženosti Ruské federace vůči České republice, vyplývající z mezivládní Dohody ze dne 17. června 1994, uzavřenému mezi Ministerstvem financí Ruské federace a Ministerstvem financí České republiky dne 24. září 1999, dohodly na následujícím:

Článek 1

Zůstatky zadluženosti, uvedené v bodu 1.3. Článku 1 Dohody ze dne 17. června 1994, dle stavu ke dni 1. lednu 2004, a zadluženosti uvedené v Dodatku č. 3 ze dne 16. dubna 2002, dle stavu ke dni 1. lednu 2004, budou Ruskou federací předčasně splaceny formou dodávek zboží.

Při realizaci dodávek zboží na vrub předčasného splacení uvedené zadluženosti bude Česká Strana provádět její odpis s použitím navyšujícího koeficientu 1,25 na částku realizované dodávky, a to proporcionálně v jednotlivých letech splácení v následující posloupnosti:

- zadluženost, uvedená v bodu 1.3. Dohody ze dne 17. června 1994;

- konsolidované úroky, uvedené v Dodatku č. 3 ze dne 16. dubna 2002 k Dohodě ze dne 17. června 1994.

Článek 2

Pověřené banky Stran provedou do 30 dnů od data podpisu tohoto Dodatku konečné odsouhlasení zadluženosti, uvedené v prvním odstavci Článku 1 tohoto Dodatku, odsouhlasí technický způsob jeho prováděni a podepíší příslušný Dodatek k mezibankovní Dohodě o technickém způsobu evidence a zúčtování při vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 22. března 1995.

Článek 3

Všechna ostatní ustanovení Dohody ze dne 17. června 1994 a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 k ní, která nejsou upravena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti.

Článek 4

Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.


Dáno v Praze dne 4: března 2004 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Ladislav Zelinka, PhD., v. r.
náměstek ministra financí

Za vládu Ruské federace
Sergej Ivanovic Kolotuchin v. r.
náměstek ministra financí

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice podepsaná v Moskvě dne 17. června 1994 byla vyhlášena pod č. 85/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Praze dne 21. dubna 1997 byl vyhlášen pod č. 86/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Moskvě dne 16. dubna 2002 byl vyhlášen pod č. 87/2013 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.03.2004 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 16:41)
0. 04.03.2004 Vyhlášené znění