Sdělení č. 66/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-66
Datum vyhlášení 20.09.2013
Uzavření smlouvy 27.08.2013
Platnost od 27.08.2013
Aktuální znění 27.08.2013

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. srpna 2013 bylo v Bayreuthu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 20001).

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu. České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


UJEDNÁNÍ

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra

k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Ministerstvo vnitra České republiky

a

Saské státní ministerstvo vnitra

(dále „smluvní strany“)

v úmyslu přispět k rozvoji dobrých sousedských vztahů v Evropě,

na základě článku 3 a článku 13 odstavce 3 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000 (dále „Smlouva z 19. září 2000“),

ve snaze prohloubit spolupráci v oblasti poskytování informací, prevence a zvládání katastrof a velkých havárií,

se dohodly takto:

Článek 1

Toto ujednání se použije v rámci vnitrostátních kompetencí smluvních stran, jestliže katastrofy a velké havárie mohou mít přeshraniční dopady nebo jestliže orgány příslušné ke zvládání katastrof a velkých havárií považují za potřebné podpořit svá vlastní opatření silami a prostředky z území státu druhé smluvní strany, a upravuje výměnu informací.

Článek 2

1) V souladu s článkem 3 odstavcem 3 Smlouvy z 19. září 2000 jsou ke spolupráci, podávání a přijímání žádostí o poskytnutí pomoci vedle Ministerstva vnitra České republiky a Saského státního ministerstva vnitra příslušnými Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zmocnit další místa pro výměnu informací o katastrofách a velkých haváriích v příhraničních oblastech.

3) Adresy a telekomunikační spojem orgánů uvedených v odstavci 1 a míst zmocněných podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze 1 tohoto ujednání.

Článek 3

1) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 nebo místa zmocněná podle článku 2 odstavce 2 se budou vzájemně informovat o katastrofách a velkých haváriích v příhraničních oblastech s možnými dopady na území státu druhé smluvní strany, zejména o katastrofách a velkých haváriích na území do 15 kilometrů po obou stranách státních hranic. Považují-li orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 za nutné nasadit síly a prostředky z území státu druhé smluvní strany za účelem podpory svých vlastních opatření při likvidaci katastrof a velkých havárií, tak se s žádostí o poskytnutí pomoci, v níž jsou uvedeny druh a rozsah poskytnutí pomoci, obrátí na kontaktní místo orgánu uvedeného v článku 2 odstavci 1, které je uvedeno v příloze 1.

2) Pro předávání informací jakož i žádostí o poskytnutí pomoci se použije formulář podle přílohy 2 tohoto ujednání.

Článek 4

1) Orgán uvedený v článku 2 odstavci 1 žádající o pomoc poskytne záchranné jednotce nebo jednotlivým odborníkům na dohodnutém místě kontaktní osobu a popřípadě prostředky potřebné k poskytnutí pomoci, které jsou k dispozici.

2) Vedoucí záchranné jednotky nebo jednotliví odborníci se po svém příjezdu na místo zásahu ohlásí u řízem zásahu.

3) Vedoucí záchranné jednotky po dohodě s řízením zásahu vyšle v případě potřeby zástupce do řízení zásahu.

4) V případě potřeby učiní smluvní strany v souladu s vnitrostátními předpisy a mezinárodními smlouvami v rámci svých možností opatření, aby vyslané záchranné jednotky mohly po dohodě s řízením zásahu používat k plnění svého úkolu své vlastní radiové prostředky a kmitočty. O přijatých opatřeních se budou smluvní strany vzájemně informovat.

5) Orgán uvedený v článku 2 odstavci 1 žádající o pomoc poskytne v případě potřeby záchranné jednotce nebo jednotlivým odborníkům tlumočníka.

Článek 5

Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 se dohodnou na přípravě poskytování pomoci a informují se navzájem o:

1. možných a nastalých nebezpečích, včetně odpovídajících údajů z měření a prognóz, jakož i o dopadech a plánovaných a přijatých opatřeních na území do 15 kilometrů po obou stranách státních hranic,

2. silách a prostředcích, které považují za vhodné pro poskytování pomoci,

3. zásadách společného zásahu a předávání informací.

Článek 6

1) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 si budou ročně vyměňovat své zkušenosti z provádění tohoto ujednání.

2) Smluvní strany učiní opatření, aby se orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 navzájem informovaly o cvičeních, vzájemně se na ně zvaly a aby se jich zúčastňovaly.

3) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 mohou svou spolupráci dále prohlubovat, především v následujících oblastech:

1. odborné vzdělávání a další vzdělávání,

2. výměna zkušeností a informací v oblasti zásahů, zásahových prostředků a zásahové techniky,

3. účast na soutěžích.

4) Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 mohou za účelem řešení otázek souvisejících s prováděním tohoto ujednání vytvářet pracovní skupiny.

Článek 7

Přílohy 1 a 2 nejsou nedílnou součástí tohoto ujednání. Ministerstvo vnitra České republiky a Saské státní ministerstvo vnitra si vzájemně písemně oznámí změny přílohy 1 a kdykoliv se mohou písemně dohodnout na změně formuláře uvedeného v příloze 2 tohoto ujednání.

Článek 8

1) Toto ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.

2) Změna tohoto ujednání vyžaduje písemnou formu.

3) Smluvní strany mohou toto ujednám kdykoliv písemně vypovědět; v takovém případě nabude výpověď účinnosti šest měsíců od okamžiku, kdy byla doručena druhé smluvní straně.

4) Pozbude-li platnosti Smlouva z 19. září 2000, tak ve stejném okamžiku pozbude platnosti i toto ujednání.

5) Ujednání o poskytování vzájemné pomoci, která existují v okamžiku vstupu tohoto ujednání v platnost, nejsou tímto ujednáním dotčena, pokud s ním nejsou v rozporu.


Dáno v Bayreuthu dne 27.8.2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. Martin Pecina, MB A, v. r.
místopředseda vlády a ministr vnitra

Za Saské státní ministerstvo vnitra
Markus Ulbig v.r.
saský státní ministr vnitra

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích podepsaná v Berlíně dne 19. září 2000 byla vyhlášena pod č. 10/2003 Sb. m. s.


Příloha 1

k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a S as kým státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Orgány uvedené v článku 2 odstavci 1 výše uvedeného ujednání
Saské státní ministerstvo vnitra

Sächsisches Staatsministerium des Innern
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Tel: +49 351564 3775
Fax: +49 351564 3779
E-mail: platz2.lagezentrum@smi.sachsen.de

Kontaktní místo:
Saské státní ministerstvo vnitra Situační středisko
Sächsisches Staatsministerium des Innern
Lagezentrum
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

Tel.: +49 351564 3775
Fax: +49 351564 3779
E-mail: platz2.lagezentrum@smi.sachsen.de
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 26
P.O. Box 69
148 01 Praha 414

Tel.: +420 950 819 220
Fax: +420 950 819 960
E-mail: sekretariat.gr@grh.izscr.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Tel:
+ 420 950 819 820
+ 420 224 232 220
+ 420 224 232 255
Mobil: + 420 725 000 510
Fax:
+420 224 232 321
+ 420 950 819 958
E-mail: opis@grh.izscr.cz
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205
360 06 Karlovy Vary

Tel.: +420 950 370 101
Fax: +420 950 370102
E-mail: podatelna@hzs-kvk.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Tel.:
+420 950 370112/113
+ 420 950 370114/115
+ 420 271 999 807
Mobil: + 420 725 050 510/511
Fax: +420 950 370118
E-mail: opis@kvk.izscr.cz
Hasičsky záchranný sbor Ústeckého kraje

Horova 1340/10
P.O. BOX 8
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 950 430 011
Fax: +420 950 430 002
E-mail: spisovna@ulk.izscr.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko Hasičsky záchranný sbor Ústeckého kraje

Tel.:
+420 950 431010
+ 420 950 431112/113
Mobil: +420 725 060 510
Fax: +420 950 431008
E-mail: opis@ulk.izscr.cz
Hasičsky záchranný sbor Libereckého kraje

Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III

Tel.: +420 950 470 111
Fax: +420 950 470 125
E-mail: spisovna@hzslk.cz

Kontaktní místo:
Operační a informační středisko
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Tel.:
+420 950 471111/011
+ 420 950 471100
Mobil: + 420 725 070 510/511
Fax: +420 950 471105
E-mail: opis@lik.izscr.cz

Příloha 2

k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000

Příloha 2

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.08.2013 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 19:04)
0. 27.08.2013 Vyhlášené znění