Sdělení č. 56/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, vyhlášeného pod č. 43/2013 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-56
Datum vyhlášení 31.07.2013
Uzavření smlouvy 27.05.2011
Ratifikace Smlouvy 12.03.2012
Platnost od 27.05.2011
Aktuální znění 27.05.2011

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, vyhlášeného pod č. 43/2013 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, přijatého v Bratislavě dne 27. května 2011 a vyhlášeného pod č. 43/2013 Sb. m. s.

Za článkem 2 odst. 2 následuje článek 3 písm. (a) a (b) následujícího znění:

„Článek 3

Definice

Pro účely tohoto Protokolu:

(a) „Protokol o biologické rozmanitosti“ znamená Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti ke Karpatské úmluvě přijatý v Bukurešti dne 19. června 2008;

(b) „Biologická rozmanitost“ znamená variabilitu žijících organismů, jež zahrnuje rozmanitost uvnitř druhů samotných, rozmanitost mezi druhy a rozmanitost ekosystémů;“.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.05.2011 Aktuální znění (exportováno 28.09.2020 04:46)
0. 27.05.2011 Vyhlášené znění