Sdělení č. 33/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-33
Datum vyhlášení 18.04.2013
Uzavření smlouvy 04.03.2013
Platnost od 04.03.2013
Aktuální znění 04.03.2013

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. března 2013 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.

České znění Dohody a francouzské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MAROCKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Vláda České republiky a Vláda Marockého království (dále jen „Smluvní strany“):

Přejíce si rozšířit stávající přátelské vztahy mezi oběma zeměmi na bázi rovnosti;

Přejíce si rozvíjet vztahy v oblasti cestovního ruchu mezi oběma zeměmi;

SE DOHODLY TAKTO:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou v rozsahu svých pravomocí a v souladu s právními předpisy obou států činit všechna nezbytná opatření k propagaci a podpoře rozvoje cestovního ruchu mezi Českou republikou a Marockým královstvím.

Za tím účelem budou podporovat reciproční aktivity realizované institucemi a organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany se dohodly na výměně informací týkajících se zejména:

• strategií rozvoje a podpory cestovního ruchu;

• výhod a pobídkových opatření v cestovním ruchu;

• systémů odborné přípravy v cestovním ruchu;

• dokumentací (statistik, studií, brožur apod.).

ČLÁNEK 3

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou účast subjektů působících v oblasti cestovního ruchu:

• účastí na odborných veletrzích a salonech v obou zemích a

• pořádáním týdnů turistického ruchu a gastronomie a spoluprací v rámci dalších mezinárodních akcí pořádaných v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany budou podporovat zejména příjezdový cestovní ruch do turistických destinací své země. Za tím účelem vybídnou Smluvní strany k tomu příslušné organizace a jejich profesionální pracovníky, aby vzájemně spolupracovali a podíleli se na propagaci turistických produktů každé z obou zemí.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti a informace související se způsobem realizace cestovního ruchu ve své zemi a budou podporovat vzájemnou spolupráci odborných organizací v oblasti cestovního ruchu na mezinárodní úrovni.

ČLÁNEK 6

Smluvní strany budou v zájmu dalšího rozvoje cestovního ruchu podporovat vzájemné návštěvy odborníků působících v této oblasti.

Za účelem naplnění ustanovení této dohody Smluvní strany vytvoří Společný výbor pro cestovní ruch sestávající z vedoucích pracovníků v oblasti cestovního ruchu z obou států, s cílem projednám možných společných projektů a programů týkajících se rozvoje bilaterální spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Společný výbor pro cestovní ruch se bude scházet jednou za dva roky na základě vzájemné dohody Smluvních stran, a to střídavě v České republice a v Marockém království.

Smluvní strany mohou přizvat odborníky a zástupce soukromého sektoru z obou států, aby se účastnili aktivit Společného výboru pro cestovní ruch.

ČLÁNEK 7

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu neurčitou, každá ze Smluvních stran ji může diplomatickou cestou písemně vypovědět. Platnost této dohody bude ukončena šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.


Dáno v Praze dne 4. měsíce března roku 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a francouzském, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu rozhoduje znění v jazyce francouzském.

Za vládu České republiky
Ing. Kamil Jankovský v. r.
ministr pro místní rozvoj

Za vládu Marockého království
Lahcen Haddad v.r.
ministr cestovního ruchu

ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.03.2013 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 19:39)
0. 04.03.2013 Vyhlášené znění