Sdělení č. 19/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-19
Datum vyhlášení 25.02.2013
Uzavření smlouvy 28.11.2003
Ratifikace Smlouvy 16.01.2008
Platnost od 06.02.2013
Aktuální znění 06.02.2013

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2003 byly v Madridu přijaty změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer1).

Se změnami Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí změn Úmluvy Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 16. ledna 2008, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 29. ledna 2008.

Změny Úmluvy vstoupily v platnost na základě svého článku 21 odst. 4 Úmluvy dne 6. února 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Annex DECISION III/1 AMENDMENT TO THE WATER CONVENTION

PŘEKLAD

ECE/MP.WAT/14

Příloha

Rozhodnutí III/1

Změna Vodní úmluvy

Zasedání smluvních stran,

Vyjadřujíce pevnou víru v to, že spolupráce mezi zainteresovanými stranami týkající se hraničních vodních toků a mezinárodních jezer přispívá k míru a bezpečnosti, udržitelnému hospodaření s vodou a je ku prospěchu každého,

Chtějíce podporovat spolupráci týkající se povodí na celém světě a sdílet zkušenosti s ostatními regiony světa,

Přejíce si proto umožnit státům, které se nacházejí vně regionu EHK OSN, stát se stranami úmluvy tak, jak se již předvídá u jiných environmentálních úmluv EHK OSN (tj. Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států) a také u Protokolu o občanskoprávní odpovědnosti a náhradě škody způsobené účinky průmyslových havárií přesahujícími hranice států na vody přesahující hranice států,

1. Přijala následující změny úmluvy:

(a) V článku 25 za odstavec 2 se vkládá nový odstavec, který zní

3. Jakýkoli stát neuvedený v odstavci 2, který je členem Organizace spojených národů, může přistoupit k úmluvě na základě souhlasu zasedání stran. Takový stát učiní ve své listině o přistoupení k úmluvě prohlášení o tom, že souhlas s jeho přistoupením k úmluvě byl získán od zasedání stran, a uvede den, kdy souhlas byl obdržen. Zasedáním stran nebude zvážena žádná žádost člena Organizace spojených národů o souhlas s přistoupením k úmluvě, dokud tento odstavec nevstoupí v platnost pro všechny státy a organizace, které byly stranami úmluvy dne 28. listopadu 2003.“

a u zbývajících odstavců se změní číslování.

(b) V odstavci 3, článku 26, za „uvedený v článku 23“ se vkládá „nebo v odstavci 3 článku 25“;

2. Vyzývá strany úmluvy, aby urychleně uložily své listiny o přijetí této změny;

3. Naléhavě žádá, aby stát nebo organizace, které úmluvu ratifikují, přijmou nebo schválí, současně ratifikovaly, přijaly nebo schválily shora uvedenou změnu;

4. Povzbuzuje státy, které se nacházejí vně regionu EHK OSN, zejména ty, které s ním sousedí, aby přistoupily k úmluvě a za tímto účelem požádaly o souhlas zasedání stran;

5. Vyzývá zainteresované členské státy Organizace spojených národů, aby se účastnily jejích zasedání jako pozorovatelé a aby se účastnily činností podle programu práce úmluvy;

6. Vyzývá státy sousedící s regionem EHK OSN, které tak dosud neučinily, aby se bezodkladně zapojily do technické spolupráce a přistoupily ke dvoustranným nebo mnohostranným smlouvám se zainteresovanými státy EHK OSN v souladu s ustanoveními části II úmluvy.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer přijatá v Helsinkách dne 17. března 1992 byla vyhlášena pod č. 59/2002 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.02.2013 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 20:35)
0. 06.02.2013 Vyhlášené znění