Sdělení č. 76/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2012-76
Datum vyhlášení 05.09.2012
Uzavření smlouvy 09.06.2011
Platnost od 01.09.2012
Aktuální znění 01.09.2012

76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. června 2011 byla v Nicósii podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. září 2012.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KYPERSKOU REPUBLIKOU O VÝMĚNĚ A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Česká republika a Kyperská republika (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu všech informací utajených v souladu s vnitrostátní legislativou jedné ze smluvních stran a předaných druhé smluvní straně, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ROZSAH PŮSOBNOSTI

1. Cílem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných nebo vytvořených v průběhu spolupráce smluvních stran v souladu s ustanoveními této Smlouvy a vnitrostátní legislativou.

2. Tato Smlouva se vztahuje na všechny dohody, smlouvy a další formy spolupráce smluvních stran, které zahrnují utajované informace.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účel této Smlouvy se rozumí:

„Utajovanou informací“ každá informace, bez ohledu na svoji formu, která vyžaduje ochranu proti vyzrazení, zneužití nebo ztrátě, v souladu s vnitrostátní legislativou některé smluvní strany, a která byla takto označena stupněm utajení;

„Utajovanou smlouvou“ smlouva, upravující vymahatelná práva a povinnosti mezi kontraktory, jejíž provádění zahrnuje přístup k utajovaným informacím nebo jejich vytváření;

„Kontraktorem“ fyzická nebo právnická osoba nebo organizační jednotka, která je právně způsobilá k uzavírání smluv;

„Poskytující stranou“ smluvní strana, včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která poskytne utajovanou informaci;

„Přijímající stranou“ smluvní strana, včetně právnických a fyzických osob pod její jurisdikcí, která přijme utajovanou informaci;

„Třetí stranou“ stát, včetně právnických a fyzických osob pod jeho jurisdikcí, nebo mezinárodní organizace, která není smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘADY

1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými za ochranu utajovaných informací a aplikaci této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad

v Kyperské republice:

Εθνική Αρχή Ασφαλείας

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí své oficiální kontaktní údaje.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

v České republicev Kyperské republicev anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉΑΚΡΩΣΑΠΟΡΡΗΤΟTOP SECRET
TAJNÉΑΠΟΡΡΗΤΟSECRET
DŮVĚRNÉΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣRESTRICTED

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím vyměněným nebo vytvořeným podle této Smlouvy lze umožnit pouze osobám k tomu oprávněným v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající strany.

ČLÁNEK 6

OMEZENÍ POUŽITÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci vyměněnou nebo vytvořenou podle této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

2. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta, a v souladu s požadavky stanovenými poskytující stranou.

ČLÁNEK 7

NAKLÁDÁNÍ S UTAJOVANÝMI INFORMACEMI

1. Poskytující strana:

a) zajistí, že utajovaná informace je označena příslušným stupněm utajení v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;

b) informuje přijímající stranu o všech omezeních poskytnutí utajované informace;

c) informuje přijímající stranu o všech následných změnách nebo zrušení stupně utajení.

2. Přijímající strana:

a) zajistí označení utajované informace rovnocenným stupněm utajení v souladu s článkem 4 této Smlouvy;

b) zajistí utajované informaci stejnou úroveň ochrany, jakou poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení;

c) zajistí, že stupeň utajení nebude bez písemného souhlasu poskytující strany změněn nebo zrušen.

ČLÁNEK 8

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Národní bezpečnostní úřady obou smluvních stran si na vyžádání a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy poskytují součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

3. Smluvní strany si v souladu s vnitrostátními právními předpisy uznávají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů. Článek 4 této Smlouvy se použije obdobně.

4. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně oznamují změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení nebo uplynutí doby platnosti.

5. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v jazyce anglickém.

ČLÁNEK 9

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Národní bezpečnostní úřady si na vyžádání potvrdí, že navrhovaní kontrahenti nebo fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo plnění utajovaných smluv jsou držiteli příslušného osvědčení fyzické osoby nebo osvědčení podnikatele.

2. Národní bezpečnostní úřady mohou požadovat provedení bezpečnostní inspekce subjektu umístěného na území buď poskytující, nebo přijímající strany s cílem zajistit, aby byly vnitrostátní právní předpisy této smluvní strany, upravující ochranu utajovaných informací, nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, které určují bezpečnostní požadavky a stupně utajení jednotlivých fází a částí utajované smlouvy. Kopie bezpečnostních pokynů se zašle národnímu bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, pod jejíž jurisdikcí bude utajovaná smlouva plněna.

ČLÁNEK 10

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Utajované informace se předávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušné smluvní strany způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

2. Smluvní strany si mohou utajované informace předávat elektronicky v souladu s bezpečnostními postupy schválenými a vzájemně odsouhlasenými národními bezpečnostními úřady.

ČLÁNEK 11

REPRODUKCE, PŘEKLAD A NIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajovaných informací musí být vytvářeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy jedné ze smluvních stran, musí být označeny příslušným stupněm utajení a musí jim být poskytnuta ochrana jako původním utajovaným informacím. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajované informace poskytující strany.

3. Překlady nebo reprodukce utajovaných informací stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ / TOP SECRET lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ / TOP SECRET nesmí být zničeny a musí být vráceny na žádost poskytující strany.

5. Aniž by bylo dotčeno ustanovení odstavce 4, musí být utajované informace ničeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran způsobem vylučujícím jejich úplnou nebo částečnou obnovu.

ČLÁNEK 12

NÁVŠTĚVY

1. Návštěvy vyžadující přístup k utajovaným informacím podléhají předchozímu písemnému povolení příslušného národního bezpečnostního úřadu, pokud se národní bezpečnostní úřady nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se podává prostřednictvím národních bezpečnostních úřadů alespoň dvacet dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy podána, na základě předchozí součinnosti národních bezpečnostních úřadů, ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo pasu / průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) stupeň utajení, pro který bylo návštěvníkovi vydáno osvědčení fyzické osoby včetně doby jeho platnosti;

d) datum a délku návštěvy, v případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka národního bezpečnostního úřadu.

4. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu návštěvníků, jimž bude povolena opakovaná návštěva. Na podrobnostech opakované návštěvy se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

5. Utajovaná informace zpřístupněná návštěvníkovi se považuje za utajovanou informaci poskytnutou podle této Smlouvy.

ČLÁNEK 13

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Smluvní strany se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, při kterém došlo ke ztrátě, zneužití nebo vyzrazení utajované informace, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Příslušné bezpečnostní úřady smluvní strany, na jejímž území k incidentu došlo, incident bezodkladně vyšetří. Příslušné bezpečnostní úřady druhé smluvní strany spolupracují na vyšetřování, pokud je to vyžadováno.

3. V každém případě smluvní strana, na jejímž území k incidentu došlo, písemně informuje druhou smluvní stranu o okolnostech incidentu, rozsahu škody, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

4. V případě, že k incidentu dojde na území třetí strany, přijme přijímající strana opatření uvedená v odstavcích 1, 2 a 3.

ČLÁNEK 14

NÁKLADY

Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy si smluvní strany hradí samy.

ČLÁNEK 15

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo aplikace této Smlouvy bude řešen jednáním mezi Národními bezpečnostními úřady a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

2. Nebude-li možno vyřešit spor v souladu s postupem popsaným v odstavci 1 tohoto článku, bude takový spor řešen diplomatickou cestou.

ČLÁNEK 16

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny všechny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců následujících po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

4. Veškerým utajovaným informacím vyměněným nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude podle této Smlouvy zajištěna ochrana i po ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocnění k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Nikósii dne 9. června 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, řeckém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Českou republiku
Dušan Navrátil
Ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za Kyperskou republiku
Costas Papacostas
Ministr obrany

AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF CYPRUS ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTIONOF CLASSIFIED INFORMATION

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2012 Aktuální znění (exportováno 19.01.2021 12:40)
0. 01.09.2012 Vyhlášené znění