Sdělení č. 34/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí přílohy 9 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2012-34
Datum vyhlášení 27.03.2012
Uzavření smlouvy 27.05.2010
Platnost od 30.11.2011
Aktuální znění 30.11.2011

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/1992 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. května 2010 v Ženevě byla Správním výborem Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží1) Evropské hospodářské komise – Organizace spojených národů přijata příloha 9 Úmluvy.

Příloha 9 Úmluvy vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany na základě článku 22 odst. 3 Úmluvy dne 30. listopadu 2011.

Anglické znění přílohy 9 Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ANNEX 9 FACILITATION OF BORDER CROSSING PROCEDURES FOR INTERNATIONAL RAIL FREIGHT

PŘEKLAD

Změna Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží uzavřené v Ženevě dne 21. října 1982

Změna platná od 30. listopadu 2011

„PŘÍLOHA 9

USNADNĚNÍ POSTUPŮ PRO PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC PRO MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

Článek 1

Zásady

1. Tato příloha, která doplňuje ustanovení úmluvy, má stanovit opatření, jež musí být přijata, aby bylo možno usnadnit a urychlit postupy pro překračování hranic pro mezinárodní silniční dopravu.

2. Smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat s cílem standardizovat co nejvíce formality a požadavky týkající se dokladů a postupů ve všech oblastech spojených s přepravou zboží po železnici.

Článek 2

Definice

„Hraniční (výměnnou) stanicí“ se rozumí železniční stanice, v níž jsou prováděny provozní nebo správní postupy s cílem umožnit železniční nákladní dopravě překročení hranice. Tato železniční stanice se může nacházet na hranici či v její blízkosti.

Článek 3

Překračování hranic úředníky a ostatními osobami podílejícími se na mezinárodní železniční dopravě

1. Smluvní strany budou usilovat o to, aby byly v souladu s jejich osvědčenými postupy pro všechny žadatele o víza usnadněny postupy pro udělování víz posádkám lokomotiv, chladírenských vagónů, osobám doprovázejícím nákladní zásilky a pracovníkům hraničních (výměnných) stanic podílejícím se na mezinárodní železniční dopravě.

2. Postup pro překračování hranic v případě osob uvedených v odstavci 1, včetně úředních dokladů potvrzujících jejich postavení, se stanoví na základě dvoustranných dohod.

3. Při provádění společné kontroly překračují úředníci pohraničních, celních a ostatních orgánů, kteří při výkonu svých úředních povinností provádějí kontroly v hraničních (výměnných) stanicích, státní hranici s pomocí dokladů, které smluvní strany stanoví pro své státní příslušníky.

Článek 4

Požadavky na hraniční (výměnné) stanice

V zájmu racionalizace a urychlení potřebných formalit v hraničních (výměnných) stanicích dodržují smluvní strany tyto minimální požadavky vztahující se na hraniční (výměnné) stanice, které jsou otevřeny mezinárodní železniční nákladní dopravě:

1. hraniční (výměnné) stanice mají stavby (prostory), budovy, zařízení a technické vybavení, jež jim umožňuje provádět kontroly 24 hodin denně, je-li to opodstatněné a přiměřené vzhledem k objemu nákladní dopravy;

2. hraniční (výměnné) stanice, v nichž jsou prováděny rostlinolékařské, veterinární a jiné kontroly, mají k dispozici potřebné technické vybavení;

3. přepravní a provozní kapacita hraničních (výměnných) stanic a přilehlých tratí musí být přiměřená vzhledem k objemu dopravy;

4. musí být k dispozici inspekční prostory a rovněž sklady pro dočasné uskladňování zboží, jež je předmětem celní kontroly či jiných forem kontroly;

5. musí být k dispozici vybavení, zařízení, informační technologie a komunikační systémy, jež umožňují předchozí výměnu informací, včetně informací o zboží blížícím se do hraničních (výměnných) stanic, jež jsou obsaženy v železničním nákladním listu a celním prohlášení;

6. v hraničních (výměnných) stanicích musí být k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků železničních, celních, pohraničních a jiných orgánů, aby bylo možno zvládnout příslušný objem nákladní dopravy;

7. hraniční (výměnné) stanice musí mít technické vybavení, zařízení, informační technologie a komunikační systémy, aby byly schopny před příjezdem kolejového vozidla na hranice přijmout a použít údaje týkající se technického schválení a technických kontrol kolejového vozidla, které provedly orgány a železnice v rámci své pravomoci, nezavedou-li smluvní strany za účelem plnění těchto funkcí jiná ujednání.

Článek 5

Spolupráce mezi sousedními zeměmi v hraničních (výměnných) stanicích

V souladu s článkem 7 úmluvy smluvní strany koordinují opatření s ohledem na kontroly kolejových vozidel, kontejnerů, návěsů pro kombinovanou dopravu a zboží, jakož i vyřizování přepravních a průvodních dokladů a usilují o to, aby na základě dvoustranných dohod zajistily všechny formy společných kontrol.

Článek 6

Kontroly Smluvní strany:

1. stanoví mechanismus pro vzájemné uznávání veškerých forem kontroly kolejových vozidel, kontejnerů, návěsů pro kombinovanou dopravu a zboží, jestliže jsou jejich cíle shodné;

2. provádějí celní kontroly podle zásady výběru na základě posouzení a řízení rizik. Obecně platí, že pokud byly poskytnuty požadované informace o zboží a je-li zboží uloženo v řádně uzavřeném a zapečetěném kolejovém vozidle, kontejneru, návěsu pro kombinovanou dopravu nebo vagónu, neprovádí se fyzická prohlídka;

3. provádějí v hraničních (výměnných) stanicích zjednodušené kontroly a pokud možno přesunou určité formy kontroly na výchozí stanice a do místa určení;

4. aniž je dotčen článek 10 úmluvy, článek 4 přílohy 2, článek 5 přílohy 3 a článek 5 přílohy 4, provádějí kontroly zboží v tranzitu pouze tehdy, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti nebo rizika.

Článek 7

Lhůty

1. Smluvní strany zajistí dodržování lhůt stanovených v dvoustranných dohodách pro technické operace zahrnující příjem a předání vlaků v hraničních (výměnných) stanicích, včetně všech druhů kontrol, a vynasnaží se tyto lhůty zkracovat zlepšením používané technologie a vybavení. Smluvní strany se zavazují, že v nadcházejících letech dosáhnou maximálního zkrácení lhůt.

2. Smluvní strany zaznamenávají prostoje vlaků nebo vagónů v hraničních (výměnných) stanicích a předávají informace dotčeným stranám, které provádějí následnou analýzu a navrhují opatření ke zkrácení prostojů.

Článek 8

Dokumentace

1. Smluvní strany zajistí, aby byly přepravní a průvodní doklady náležitě vyhotoveny v souladu s právními předpisy dovážejících a tranzitních zemí.

2. Ve svých vzájemných vztazích se smluvní strany vynasnaží omezit papírové doklady a zjednodušit dokumentační postupy používáním elektronických systémů pro výměnu informací odpovídajících údajům obsaženým v železničních nákladních listech a celních prohlášeních připojených ke zboží, jež byly vyhotoveny v souladu s právními předpisy smluvních stran.

3. Smluvní strany se vynasnaží poskytnout celním orgánům předem informace o zboží přicházejícím do hraničních (výměnných) stanic, jak jsou obsaženy v železničním nákladním listu a celním prohlášení. Formát, postup a lhůty pro poskytnutí informací stanoví smluvní strany.

Článek 9

Používání železničního nákladního listu CIM/SMGS

Smluvní strany mohou namísto jiných přepravních dokladů, jež jsou v současnosti stanoveny v mezinárodních smlouvách, používat železniční nákladní list CIM/SMGS, jenž může být současně celním dokladem.“

1) Mezinárodní úmluva o sladění hraničních kontrol zboží přijatá v Ženevě dne 21. října 1982 byla vyhlášena pod č. 55/1992 Sb.
Příloha 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží přijatá v Ženevě dne 3. října 2005 byla vyhlášena pod č. 33/2012 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.11.2011 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 10:20)
0. 30.11.2011 Vyhlášené znění