Sdělení č. 18/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o kazetové munici

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2012-18
Datum vyhlášení 07.03.2012
Uzavření smlouvy 30.05.2008
Ratifikace Smlouvy 22.09.2011
Platnost od 01.08.2010
Aktuální znění 01.08.2010

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2008 byla v Dublinu přijata Úmluva o kazetové munici.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v Oslo dne 3. prosince 2008.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 22. září 2011.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. srpna 2010. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. března 2012.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Convention on Cluster Munitions

PŘEKLAD

Úmluva o kazetové munici

Smluvní strany této Úmluvy,

hluboce znepokojeny tím, že civilní obyvatelstvo i jednotliví civilisté nadále nesou tíhu ozbrojených konfliktů,

odhodlány navždy zamezit utrpení, úrazům a ztrátám na lidských životech způsobeným kazetovou municí při jejím použití, pokud dojde k jejímu selhání nebo je-li opuštěna,

znepokojeny tím, že zbytky kazetové munice zabíjí či mrzačí civilní obyvatele, včetně žen a dětí, brání ekonomickému a společenskému rozvoji, a to i v důsledku ztráty prostředků k obživě, brání obnově po skončení konfliktu, způsobuje odklady či brání návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, mohou mít negativní dopad na vnitrostátní a mezinárodní úsilí směřující k nastolení míru a k poskytování humanitární pomoci a má další závažné následky, které mohou přetrvávat řadu let po použití této munice,

hluboce znepokojeny rovněž nebezpečím, které představují velké vnitrostátní zásoby kazetové munice uchovávané pro operační použití a odhodlány zajistit jejich bezodkladné zničení,

považující za nezbytné přispět účinným a koordinovaným způsobem k vyřešení těžkého úkolu odstranit zbytky kazetové munice nacházející se v různých částech celého světa a zajistit jejich zničení,

odhodlány rovněž zajistit v plném rozsahu uplatňování práv obětí kazetové munice -a uznávajíce jejich přirozenou, neodmyslitelnou důstojnost,

pevně rozhodnuty učinit vše, co je v jejich silách, pro poskytnutí pomoci obětem kazetové munice, včetně zajištění zdravotní péče, rehabilitace a psychologické pomoci, stejně jako zabezpečení jejich sociálního a ekonomického začlenění,

uznávajíce nutnost poskytovat pomoc obětem kazetové munice s ohledem na věk a pohlaví a zohledňovat zvláštní potřeby ohrožených skupin,

majíce na paměti Úmluvu o právech zdravotně postižených osob, která mimo jiné stanoví požadavek, aby se smluvní strany Úmluvy zavázaly, že zajistí a budou podporovat úplné uplatňování veškerých lidských práv a základních svobod všech osob se zdravotním postižením tak, aby nedocházelo k jakékoli diskriminaci na základě zdravotního postižení,

dbajíce na to, že je nutné přiměřeným způsobem koordinovat úsilí vynakládané na různých fórech s cílem zabývat se právy a potřebami obětí různých druhů zbraní, zpěvně rozhodnuty zamezit diskriminaci mezi oběťmi různých druhů zbraní,

opětovně potvrzujíce, že v případech, na které se nevztahuje tato Úmluva či jiné mezinárodní smlouvy, zůstává civilní obyvatelstvo i kombatanti pod ochranou a autoritou principů mezinárodního práva odvozených ze zavedených zvyklostí, ze zásad lidskosti a z požadavků svědomí veřejnosti,

rozhodnuty rovněž, že ozbrojeným skupinám, které nejsou ozbrojenými silami státu, nebude za žádných okolností dovoleno provádět jakoukoli činnost zakázanou smluvní straně této Úmluvy,

vítajíce širokou mezinárodní podporu mezinárodní normy zakazující protipěchotní miny, vtělené do Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení z roku 1997,

vítajíce rovněž přijetí Protokolu o výbušných zbytcích války, který je přílohou Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky a jeho vstup v platnost dne 12. listopadu 2006, & přejíce si zvyšovat ochranu civilních obyvatel před účinky zbytků kazetové munice v prostředí po skončení konfliktu,

majíce na paměti také rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 týkající se žen, míru a bezpečnosti a rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1612 týkající se dětí v ozbrojených konfliktech,

vítajíce dále kroky přijaté v posledních letech na státní, regionální i celosvětové úrovni s cílem zakázat, omezit nebo pozastavit používání, skladování, výrobu a převody kazetové munice,

zdůrazňujíce úlohu svědomí veřejnosti při podporování zásad lidskosti, jak ji dokládá celosvětové volání po tom, aby bylo ukončeno utrpení civilních obyvatel způsobované kazetovou municí, a uznávajíce úsilí vynakládané za tímto účelem Organizací spojených národů, Mezinárodním výborem Červeného kříže, Koalicí proti kazetové munici a četnými dalšími nevládními organizacemi po celém světě,

opětovně potvrzujíce Deklaraci konference v Oslu o zákazu kazetové munice, kterou státy mimo jiné uznaly závažné důsledky způsobené použitím kazetové munice a ve které se zavázaly sjednat do konce roku 2008 právně závazný nástroj zakazující používání, výrobu, převody a skladování kazetové munice, která způsobuje nepřijatelnou újmu civilnímu obyvatelstvu, a vytvořit rámec pro spolupráci a pomoc zajišťující přiměřené poskytování péče a rehabilitace obětem, čištění postižených oblastí, osvětu zaměřenou na zmírnění rizika a zničení zásob,

zdůrazňujíce potřebu přimět všechny státy, aby dodržovaly tuto Úmluvu, a odhodlány usilovně pracovat na podpoře její univerzalizace a důsledném provádění,

vycházejíce z principů a pravidel mezinárodního humanitárního práva, a zejména z principu, který stanoví, že právo stran ozbrojeného konfliktu volit způsoby a prostředky vedení boje není neomezené, a z pravidel, podle kterých strany konfliktu musí vždy jinak přistupovat k civilnímu obyvatelstvu a jinak ke kombatantům, rozlišovat mezi civilními objekty a vojenskými cíli a v souladu s tím vést své operace pouze proti vojenským cílům, a podle kterých musí být při vedení vojenských operací

věnována trvalá péče tomu, aby bylo šetřeno civilní obyvatelstvo, jednotliví civilisté a civilní objekty, a že civilní obyvatelstvo a jednotliví civilisté požívají obecné ochrany před nebezpečími vznikajícími při vojenských operacích,

SE DOHODLY na tomto znění:

Článek 1

Všeobecné závazky a rozsah působnosti

1. Každá smluvní strana se zavazuje, že nikdy a za žádných okolností:

(a) nepoužije kazetovou munici;

(b) nebude vyvíjet, vyrábět, jinak získávat, skladovat, ponechávat si kazetovou munici nebo ji přímo nebo nepřímo převádět jiným;

(c) nebude nikomu napomáhat, nikoho podporovat nebo nutit, aby se zabýval jakoukoli činností, kterou tato Úmluva smluvní straně zakazuje.

2. Odstavec 1 tohoto článku se přiměřeně uplatní na letecké pumy malé ráže, které jsou zkonstruovány tak, aby byly rozptýleny či vypuštěny ze zásobníku připevněného k letadlu.

3. Tato Úmluva se nevztahuje na miny.

Článek 2

Definice

Pro účely této Úmluvy:

1. „Oběti kazetové munice“ jsou osoby, které důsledkem použití kazetové munice byly zabity nebo utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu, ekonomickou ztrátu, sociální marginalizaci nebo podstatné zhoršení možnosti uplatňování svých práv. Patří mezi ně rovněž osoby přímo postižené účinky kazetové munice, i jejich rodiny a komunity;

2. „Kazetová munice“ označuje konvenční munici zkonstruovanou tak, aby rozptýlila nebo vypustila výbušnou submunici, z nichž každá má hmotnost nižší než 20 kg, a která obsahuje takovou výbušnou submunici. Neoznačuje tyto druhy munice:

(a) munici nebo submunici určenou k vypouštění infračervených klamných cílů, dýmu, pyrotechnických prostředků nebo dipólových odražečů; anebo munici zkonstruovanou výlučně pro úkoly protivzdušné obrany;

(b) munici nebo submunici s elektrickými či elektronickými účinky;

(c) munici, která má za účelem vyhnutí se nerozlišujícímu účinku v oblasti použití a rizikům představovaným nevybuchlou submunici všechny následující vlastnosti:

(i) každá munice obsahuje méně než 10 kusů submunice;

(ii) každá výbušná submunice váží více než 4 kg;

(iii) každá výbušná submunice je konstruována tak, aby rozpoznala a zasáhla jediný konkrétní cíl;

(iv) každá výbušná submunice je vybavena elektronickým samodestrukčním mechanizmem;

(v) každá výbušná submunice je vybavena elektronickým samodezadjustačním mechanizmem;

3. „Výbušná submunice“ je konvenční munice, která je za účelem splnění úkolu rozptýlena nebo vypuštěna z kazetové munice a která funguje tak, že výbušná náplň detonuje před dopadem, při dopadu, anebo po dopadu;

4. „Kazetová munice, která selhala“ označuje kazetovou munici, která byla vystřelena, shozena, vypuštěna či vržena či jinak dopravena a která měla rozptýlit či vypustit výbušnou submunici, ale selhala při tom;

5. „Nevybuchlá submunice“ označuje výbušnou submunici, která byla rozptýlena či vypuštěna, či se jinak oddělila od kazetové munice a nevybuchlá tak, jak měla;

6. „Opuštěná kazetová munice“ označuje kazetovou munici či výbušnou submunici, která nebyla použita, a která byla opuštěna či odhozena a již není pod kontrolou strany, která ji opustila či odhodila. Opuštěná kazetová munice mohla či nemusela být připravena k použití;

7. „Zbytky kazetové munice“ označují kazetovou munici, která selhala, opuštěnou kazetovou munici, nevybuchlou submunici a nevybuchlé letecké pumy malé ráže;

8. „Převod“ zahrnuje, kromě fyzického pohybu kazetové munice na území státu nebo z tohoto území, také postoupení vlastnických práv ke kazetové munici a kontroly nad ní, ale nezahrnuje postoupení území, kde jsou zbytky kazetové munice umístěny;

9. „Samodestrukční mechanizmus“ označuje automatický mechanizmus, který je přidán k primárnímu spouštěcímu mechanizmu munice a který zajistí zničení munice, do níž je zabudován;

10. „Samodezadjustace“ označuje automatické uvedení munice do nefunkčního stavu nevratnou eliminací součástky, např. baterie, která je pro fungování munice nepostradatelná;

11. „Oblast postižená kazetovou municí“ je oblast, o které je známo anebo existuje podezření, že se na ní nacházejí zbytky kazetové munice;

12. „Mina“ označuje munici zkonstruovanou tak, aby byla umístěna pod zem, na zemi nebo v blízkosti země či jiného povrchu a aby explodovala přítomností, blízkostí nebo kontaktem osoby či vozidla;

13. „Výbušná letecká puma malé ráže“ označuje konvenční munici o hmotnosti méně než 20 kg, která není samohybná a která je za účelem splnění úkolu rozptýlena nebo vypuštěna ze zásobníku a je zkonstruována tak, že výbušná náplň detonuje před dopadem, při dopadu, anebo po dopadu;

14. „Zásobník“ označuje kontejner zkonstruovaný tak, aby rozptýlil či vypustil výbušné letecké pumy malé ráže, a který jev době rozptýlení či vypuštění připevněn k letadlu;

15. „Nevybuchlá letecká puma malé ráže“ označuje výbušnou leteckou pumu malé ráže, která byla rozptýlena, vypuštěna či se jinak oddělila od zásobníku a nevybuchlá tak, j ak měla.

Článek 3

Skladování a ničení zásob

1. Každá smluvní strana se zavazuje oddělit v souladu s vnitrostátními předpisy veškerou kazetovou munici pod její jurisdikcí a kontrolou od munice uchovávané pro operační použití a označit ji za účelem zničení.

2. Každá smluvní strana se zavazuje zničit nebo zajistit zničení veškeré kazetové munice podle odstavce 1 co nejdříve, nejpozději však do osmi let od vstupu této Úmluvy v platnost pro tuto smluvní stranu. Každá smluvní strana se zavazuje zajistit, že metody zničení budou v souladu s platnými mezinárodními standardy na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.

3. Pokud se smluvní strana domnívá, že nebude schopna zničit či zajistit zničení veškeré kazetové munice uvedené v odstavci 1 do osmi let od vstupu této Úmluvy v platnost pro tuto smluvní stranu, může schůzce smluvních stran nebo hodnotící konferenci předložit žádost o prodloužení konečného termínu pro dokončení zničení této kazetové munice o dobu nepřesahující čtyři roky. Za výjimečných okolností může smluvní strana požádat o další prodloužení termínu o dobu nepřesahující čtyři roky. Vyžádaná prodloužení nepřekročí počet let nezbytně nutný pro smluvní stranu k dokončení svých závazků podle odstavce 2 tohoto článku.

4. Každá žádost o prodloužení musí obsahovat:

(a) dobu trvání navrhovaného prodloužení;

(b) podrobné vysvětlení navrhovaného prodloužení, včetně finančních a technických prostředků dostupných nebo požadovaných smluvní stranou ke zničení veškeré kazetové munice uvedené v odstavci 1 tohoto článku a kde to připadá v úvahu, tak i výjimečné okolnosti, které jej ospravedlňují;

(c) plán, který stanoví, jak a kdy bude dokončeno zničení zásob;

(d) množství a typy kazetové munice a výbušné submunice, které měla smluvní strana v době vstupu Úmluvy v platnost pro smluvní stranu a veškerou další kazetovou munici či výbušnou submunici zjištěnou po takovém vstupu v platnost;

(e) množství a typy kazetové munice a výbušné submunice zničené v období stanoveném v odstavci 2 tohoto článku; a

(f) množství a typy kazetové munice a výbušné submunice zbývající ke zničení v navrženém prodlouženém období a předpokládané množství, jehož zničení má být dosaženo ročně.

5. Schůzka smluvních stran či hodnotící konference posoudí žádost s ohledem na faktory uvedené v odstavci 4 tohoto článku a na základě většinového hlasu přítomných a hlasujících smluvních stran rozhodne o tom, zda žádosti o prodloužený termín vyhoví. Smluvní strany mohou rozhodnout o přiznání kratšího prodloužení, než o jaké bylo žádáno, a mohou, je-li to vhodné, navrhnout kritéria pro prodloužení. Žádost o prodloužení musí být předložena nejpozději devět měsíců před konáním schůzky smluvních stran či hodnotící konference, na níž má být posouzena.

6. Bez ohledu na ustanovení článku 1 této Úmluvy je povoleno ponechat si či pořídit omezené množství kazetové munice a výbušné submunice pro účely vývoje a výcviku ve vyhledávání kazetové munice a výbušné submunice, techniky odstraňování a ničení a za účelem vývoje prostředků proti kazetové munici. Množství ponechané či pořízené výbušné submunice nepřekročí minimální počet nezbytně nutný pro tyto účely.

7. Bez ohledu na ustanovení článku 1 této Úmluvy se povoluje převod kazetové munice jiné smluvní straně pro účely zničení, stejně jako pro účely uvedené v odstavci 6 tohoto článku.

8. Smluvní strany, které si ponechají, pořídí nebo převedou kazetovou munici či výbušnou submunici pro účely uvedené v odstavcích 6 a 7 tohoto článku, předloží podrobnou zprávu o plánovaném i současném použití této kazetové munice a výbušné submunice a jejich typu, množství a sériových číslech. Pokud je kazetová munice či výbušná submunice pro tyto účely převedena jiné smluvní straně, zpráva by měla obsahovat odkaz na přijímající stranu. Taková zpráva bude vypracována za každý rok, v jehož průběhu si smluvní strana ponechala, pořídila nebo převedla kazetovou munici či výbušnou submunici a bude předložena generálnímu tajemníkovi OSN do 30. dubna následujícího roku.

Článek 4

Odstraňování a ničení zbytků kazetové munice a osvěta zaměřená na snižování rizik

1. Každá smluvní strana se zavazuje odstranit a zničit nebo zajistit odstranění a zničení zbytků kazetové munice nacházejících se v oblastech postižených kazetovou municí, které spadají pod její jurisdikci či kontrolu, následujícím způsobem:

(a) v případech, kdy se zbytky kazetové munice nacházejí v oblastech pod její jurisdikcí či kontrolou v době vstupu této Úmluvy v platnost pro tuto smluvní stranu, bude takové odstranění a zničení dokončeno co nejdříve, nejdéle však do deseti let od uvedeného data;

(b) v případech, kdy se poté, co pro smluvní stranu vstoupí tato Úmluva v platnost, z kazetové munice stanou zbytky kazetové munice nacházející se v oblastech pod její jurisdikcí anebo kontrolou, musí být toto odstranění a zničení dokončeno co nejdříve, nejdéle však do deseti let po ukončení aktivního nepřátelství, během kterého se z kazetové munice staly zbytky kazetové munice; a

(c) při splnění některého ze závazků stanovených v pododstavcích (a) a (b) tohoto odstavce učiní smluvní strana na následující schůzce smluvních stran prohlášení o dodržování Úmluvy.

2. Při plnění závazků stanovených v odstavci 1 tohoto článku musí každá smluvní strana s ohledem na ustanovení článku 6 této Úmluvy týkající se mezinárodní spolupráce a pomoci přijmout co nejdříve následující opatření:

(a) prozkoumat, vyhodnotit a zaznamenat hrozby představované zbytky kazetové munice, za současného vynaložení veškerého úsilí na identifikaci veškerých oblastí postižených kazetovou municí;

(b) vyhodnotit a stanovit prioritní požadavky, pokud jde o označování, ochranu civilního obyvatelstva, odstraňování a ničení a přijmout kroky k získání zdrojů a přípravě národního plánu k provedení těchto činností, vycházejíce, je-li to vhodné, z existujících struktur, zkušeností a metodologií;

(c) přijmout veškeré vhodné kroky k zajištění toho, že veškeré oblasti postižené kazetovou municí, které spadají pod její jurisdikci či kontrolu, jsou ohraničeny, monitorovány a chráněny oplocením či jinými prostředky k zajištění účinného vyloučení civilního obyvatelstva. Při označování podezřelých nebezpečných oblastí by měly být používány metody značení známé postiženému obyvatelstvu. Značky a jiná označení ohraničující nebezpečnou oblast by měly být v co nejvyšší míře viditelné, čitelné, trvalé a odolné vůči vlivům prostředí a měly by jasně identifikovat, která strana vyznačené hranice je považována za součást oblasti postižené kazetovou municí a která strana je považována za bezpečnou;

(d) odstranit a zničit veškeré zbytky kazetové munice nacházející se v oblastech, které spadají pod její jurisdikci či kontrolu; a

(e) provádět osvětovou činnost zaměřenou na hrozící rizika s cílem zajistit, aby civilní obyvatelé žijící v oblastech nebo v blízkosti oblastí postižených kazetovou municí, byli informováni o nebezpečí, které takové zbytky představují.

3. Při provádění činností uvedených v odstavci 2 tohoto článku bude každá smluvní strana brát v úvahu mezinárodní standardy, včetně mezinárodních standardů pro aktivity vedoucí ke snižování minového nebezpečí (IMAS).

4. Tento odstavec se uplatní v případech, kdy kazetová munice byla použita či opuštěna jednou ze smluvních stran před vstupem Úmluvy v platnost pro tuto smluvní stranu a stala se zbytky kazetové munice nacházejícími se v oblastech spadajících pod jurisdikci či kontrolu další smluvní strany při vstupu této Úmluvy v platnost pro tuto další smluvní stranu.

(a) V takových případech je první smluvní strana po vstupu Úmluvy v platnost pro obě smluvní strany důrazně vyzývána poskytnout mimo jiné technickou, finanční a materiální pomoc či pomoc v podobě lidských zdrojů druhé smluvní straně, buď na bilaterálním základě či prostřednictvím třetí strany, na které se obě smluvní strany vzájemně dohodly, včetně systému Organizace spojených národů nebo jiných příslušných organizací, za účelem usnadnění označení, odstranění a zničení takových zbytků kazetové munice.

(b) Jsou-li k dispozici, bude taková pomoc zahrnovat informace o typech a množství použité kazetové munice, přesné lokalizaci zásahů kazetovou municí a o oblastech, o kterých je známo, že se v nich zbytky kazetové munice nacházejí.

5. Domnívá-li se smluvní strana, že nebude schopna odstranit a zničit nebo zajistit odstranění a zničení veškerých zbytků kazetové munice uvedených v odstavci 1 tohoto článku v desetileté lhůtě od vstupu Úmluvy v platnost pro tuto smluvní stranu, může schůzce smluvních stran nebo hodnotící konferenci předložit žádost o prodloužení konečného termínu pro dokončení odstranění a zničení takových zbytků kazetové munice o dobu nepřesahující pět let. Požadované prodloužení nepřekročí počet let nezbytně nutných pro smluvní stranu k dokončení svých závazků podle odstavce 1 tohoto článku.

6. Žádost o prodloužení lhůty musí být předložena schůzce smluvních stran nebo hodnotící konferenci před vypršením lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro tuto smluvní stranu. Každá žádost musí být předložena nejpozději devět měsíců před konáním schůzky smluvních stran či hodnotící konference, na níž má být posouzena. Každá žádost musí obsahovat:

(a) dobu trvání navrhovaného prodloužení;

(b) podrobné vysvětlení důvodů navrhovaného prodloužení, včetně finančních a technických prostředků dostupných a požadovaných smluvní stranou k odstranění a zničení veškerých zbytků kazetové munice během navrhovaného prodloužení;

(c) přípravu budoucích prací a stav prací již prováděných v rámci národních programů pro odstraňování a odminování během počáteční desetileté lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku a jakýchkoli následujících prodloužení;

(d) celkovou oblast se zbytky kazetové munice v době vstupu Úmluvy v platnost pro tuto smluvní stranu a veškeré další oblasti se zbytky kazetové munice zjištěné po tomto vstupu v platnost;

(e) celkovou oblast, ve které byly zbytky kazetové munice odstraněny od vstupu Úmluvy v platnost;

(f) celkovou oblast se zbytky kazetové munice, které zbývá odstranit během navrženého prodloužení;

(g) okolnosti, které znemožnily dané smluvní straně zničit veškeré zbytky kazetové munice, které se nacházejí v oblastech, které spadají pod její jurisdikci či kontrolu během počáteční desetileté lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku a okolnosti, které jí zničení mohou znemožnit během navrhovaného prodloužení;

(h) humanitární, sociální, ekonomické a ekologické důsledky navrhovaného prodloužení; a

(i) jakékoliv další informace vztahující se k žádosti o navrhované prodloužení.

7. Schůzka smluvních stran nebo hodnotící konference posoudí žádost s ohledem na faktory uvedené v odstavci 6 tohoto článku, mimo jiné včetně oznámeného množství zbytků kazetové munice, a na základě většinového hlasu přítomných a hlasujících smluvních stran rozhodne o tom, zda žádosti o prodloužení vyhoví. Smluvní strany mohou rozhodnout o přiznání kratšího prodloužení, než o jaké bylo žádáno a mohou, je-li to vhodné, navrhnout kritéria pro prodloužení.

8. Toto prodloužení lze obnovit o dobu nepřesahující pět let na základě předložení nové žádosti v souladu s odstavci 5, 6 a 7 tohoto článku. V rámci žádosti o další termín prodloužení předloží smluvní strana další relevantní informace o tom, co bylo vykonáno v předchozím prodlouženém termínu v souladu s tímto článkem.

Článek 5

Pomoc obětem

1. Každá smluvní strana této Úmluvy se zřetelem k obětem kazetové munice v oblastech, které spadají pod její jurisdikci anebo pod její kontrolu, v souladu s platným mezinárodním humanitárním právem a právem lidských práv zajistí těmto obětem s ohledem na věk a pohlaví odpovídajícím způsobem pomoc, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické pomoci, stejně jako sociální a ekonomické začlenění. Každá smluvní strana této Úmluvy vynaloží veškeré úsilí s cílem shromáždit spolehlivé relevantní údaje týkající se obětí kazetové munice.

2. Při plnění svých závazků podle odstavce 1 tohoto článku každá smluvní strana:

(a) zhodnotí potřeby obětí kazetové munice;

(b) bude vytvářet, realizovat a vynucovat veškeré nezbytné vnitrostátní právní předpisy a politiku;

(c) vytvoří národní plán a rozpočet, včetně časového rámce pro provedení těchto činností, s cílem začlenit je do existujících vnitrostátních systémů a mechanizmů pro pomoc zdravotně postiženým osobám, pro rozvoj a pro lidská práva s tím, že bude brát v úvahu zvláštní úlohu a přínos relevantních subjektů;

(d) přijme kroky k získání vnitrostátních a mezinárodních zdrojů;

(e) nebude diskriminovat oběti kazetové munice nebo mezi nimi rozlišovat, anebo rozlišovat mezi oběťmi kazetové munice a těmi, kteří utrpěli zranění nebo fyzické postižení z jiných příčin; rozdíly v zacházení by měly být založeny pouze na zdravotních, rehabilitačních, psychologických anebo sociálně ekonomických potřebách;

(f) se bude úzce radit s oběťmi kazetové munice a s organizacemi, které je zastupují, a bude aktivně podporovat jejich účast;

(g) označí ústřední kontaktní místo v rámci státních orgánů pro koordinaci záležitostí vztahujících se k provádění tohoto článku; a

(h) bude usilovat o právní zakotvení relevantních odborných pravidel a osvědčených metod i v oblastech poskytování zdravotní péče, rehabilitace a psychologické pomoci a zabezpečování sociálního a ekonomického začlenění.

Článek 6

Mezinárodní spolupráce a pomoc

1. Při plnění svých závazků podle této Úmluvy má každá smluvní strana právo požádat o pomoc a na přijetí pomoci.

2. Každá smluvní strana, která je schopna tak učinit, poskytne technickou, materiální a finanční pomoc smluvním stranám postiženým kazetovou municí, se zaměřením na plnění závazků z této Úmluvy. Taková pomoc může být mimo jiné poskytnuta prostřednictvím systému Organizace spojených národů, mezinárodních, regionálních nebo vnitrostátních organizací či institucí, nevládních organizací nebo institucí nebo na bilaterálním základě.

3. Každá smluvní strana se zavazuje usnadnit co nejširší výměnu vybavení a vědeckých a technologických informací týkajících se provádění této Úmluvy, a je oprávněna se takové co nejširší výměny účastnit. Smluvní strany nebudou uvalovat nepřiměřená omezení na poskytování a získávání vybavení k odstraňování kazetové munice a s tím související technologické informace pro humanitární účely.

4. Kromě závazků, které pro ni vyplývají z odstavce 4 článku 4 této Úmluvy, poskytne každá smluvní strana, která je schopna tak učinit, pomoc při odstraňování a ničení zbytků kazetové munice a informace týkající se různých prostředků a technologií vztahujících se k odstraňování kazetové munice, stejně jako seznam odborníků, odborných institucí nebo vnitrostátních kontaktních míst pro odstraňování a ničení zbytků kazetové munice a pro související činnosti.

5. Každá smluvní strana, která je schopna tak učinit, poskytne pomoc při ničení skladované kazetové munice a také poskytne pomoc při identifikaci, hodnocení a stanovování prioritních požadavků a praktických opatření, pokud jde o označování, osvětovou činnost zaměřenou na snižování rizik, ochranu civilního obyvatelstva a odstraňování a ničení podle článku 4 této Úmluvy.

6. V případě, že se po vstupu této Úmluvy v platnost staly z kazetové munice zbytky kazetové munice, které se nacházejí v oblastech spadajících pod jurisdikci nebo kontrolu smluvní strany, poskytne každá smluvní strana, která je schopna tak učinit, okamžitě mimořádnou pomoc postižené smluvní straně.

7. Každá smluvní strana, která je schopna tak učinit, poskytne pomoc při plnění závazků uvedených v článku 5 této Úmluvy za účelem náležitého zajištění pomoci zohledňující věk a pohlaví, včetně zdravotní péče, rehabilitace a psychologické podpory, stejně jako zabezpečení sociálního a ekonomického začlenění všech obětí kazetové munice. Taková pomoc může být mimo jiné poskytnuta prostřednictvím systému Organizace spojených národů, mezinárodních, regionálních nebo vnitrostátních organizací či institucí, Mezinárodního výboru Červeného kříže, národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a jejich mezinárodní federace, nevládních organizací nebo na bilaterálním základě.

8. Každá smluvní strana, která je schopna tak učinit, poskytne pomoc, aby přispěla k ekonomické a společenské obnově potřebné v důsledku použití kazetové munice na územích postižených smluvních stran.

9. Každá smluvní strana, která je schopna tak učinit, může za účelem usnadnění poskytování pomoci podle tohoto článku přispět do příslušných svěřeneckých fondů.

10. Každá smluvní strana, která žádá a obdrží pomoc, přijme veškerá vhodná opatření za účelem usnadnění včasného a účinného provádění této Úmluvy, včetně usnadnění vstupu a výstupu personálu, materiálu a vybavení, a to způsobem, který je v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zohledňuje nejlepší mezinárodní postupy.

11. Za účelem vypracování národního akčního programu může každá smluvní strana požádat Organizaci spojených národů, regionální organizace, jiné smluvní strany nebo jiné příslušné mezinárodní nebo nevládní instituce o pomoc svým úřadům, při určení mimo jiné:

(a) druhu a rozsahu zbytků kazetové munice nacházejících se v oblastech, které spadají pod její jurisdikci či kontrolu;

(b) finančních, technických a lidských zdrojů požadovaných pro takový program;

(c) odhadovaného času potřebného ke zničení všech zbytků kazetové munice nacházejících se v oblastech, jež spadají pod její jurisdikci nebo kontrolu;

(d) programů osvětové činnosti zaměřených na snižování rizika a aktivit, jejichž cílem je zajistit informovanost s cílem snížit výskyt zranění a úmrtí způsobených zbytky kazetové munice;

(e) pomoci obětem kazetové munice; a

(f) koordinačního vztahu mezi vládou příslušné smluvní strany a příslušnými vládními, mezivládními či nevládními subjekty, jež se zúčastní provádění programu.

12. Smluvní strany, které poskytují a přijímají pomoc na základě ustanovení tohoto článku, budou spolupracovat při zajišťování řádného a okamžitého provádění dohodnutých programů pomoci.

Článek 7

Opatření k zajištění transparentnosti

1. Každá smluvní strana podá generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů co nejdříve, ale v každém případě nejpozději do 180 dnů poté, co pro ni tato Úmluva vstoupí v platnost, zprávu:

(a) o vnitrostátních realizačních opatřeních uvedených v článku 9 této Úmluvy;

(b) o celkovém množství kazetové munice a výbušné submunice podle odstavce 1 článku 3 této Úmluvy, včetně specifikace typu, množství a pokud možno sériových čísel každého typu kazetové munice;

(c) ve známém rozsahu o technických parametrech všech typů kazetové munice vyrobených smluvní stranou před tím, než pro ni Úmluva vstoupila v platnost, a té, kterou smluvní strana aktuálně vlastní či má, s uvedením pokud možno takových informací, jež usnadní zjišťování a odstraňování kazetové munice; minimálně by tyto informace měly zahrnovat rozměry, druh jištění, obsah výbušniny, kovový obsah, barevné fotografie a další informace, které usnadňují odstraňování zbytků kazetové munice;

(d) o stavu a vývoji programů zaměřených na konverzi zařízení, která vyrábějí kazetovou munici, nebo na jejich vyřazení z provozu;

(e) o stavu a vývoji programů zaměřených na zničení kazetové munice v souladu s článkem 3 této Úmluvy, včetně podrobností o metodách, jež se při ničení použijí, o poloze všech míst, ve kterých se bude kazetová munice i výbušná submunice ničit, a o příslušných normách, které se týkají bezpečnosti a životního prostředí, jež při tom bude třeba dodržovat;

(f) o typech a množství kazetové munice i výbušné submunice zničené v souladu s článkem 3 této Úmluvy, včetně podrobností o použitých metodách ničení, o poloze všech míst, ve kterých k ničení došlo, a o příslušných normách, které se týkají bezpečnosti a životního prostředí, podle kterých se postupovalo;

(g) o zásobách kazetové munice i výbušné submunice objevených po sdělení o dokončení programu podle písmene (e) tohoto odstavce a o plánech na její zničení v souladu s článkem 3 této Úmluvy;

(h) podle možností o velikosti a poloze všech oblastí postižených kazetovou municí, které spadají pod její jurisdikci či kontrolu, včetně maximálního množství podrobností ohledně typu a množství každého typu kazetové munice v každé takové oblasti a data, kdy byla použita;

(i) o stavu a vývoji programů zaměřených na odstraňování a ničení všech typů a množství zbytků kazetové munice odstraněných a zničených v souladu s článkem 4 této Úmluvy, včetně velikosti a umístění vyčištěných oblastí postižených kazetovou municí a specifikace množství každého typu odstraněných a zničených zbytků kazetové munice;

(j) o opatřeních přijatých za účelem poskytování poučení o rizicích a zejména o bezodkladných a účinných výstrahách civilnímu obyvatelstvu žijícímu v oblastech postižených kazetovou municí, jež spadají pod její jurisdikci či kontrolu;

(k) o stavu a postupu realizace jejích závazků podle článku 5 této Úmluvy za účelem poskytování odpovídající pomoci s ohledem na věk a pohlaví, včetně zdravotní péče, rehabilitace a psychologické podpory i zabezpečení sociálního a ekonomického začlenění obětí kazetové munice, stejně jako za účelem sběru spolehlivých relevantních dat týkajících se obětí kazetové munice; a

(l) o názvu a podrobných kontaktních údajích institucí pověřených poskytováním informací a prováděním opatření popsaných v tomto odstavci;

(m) o výši vnitrostátních zdrojů, a to i finančních, materiálních a naturálních, přidělených k plnění článků 3, 4, a 5 této Úmluvy; a

(n) o rozsahu, typech a místech určení mezinárodní spolupráce a pomoci poskytnuté podle článku 6 této Úmluvy.

2. Informace poskytované v souladu s odstavcem 1 tohoto článku budou smluvní strany každoročně aktualizovat tak, aby pokrývaly poslední kalendářní rok, a budou je sdělovat generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů nejpozději do 30. dubna každého roku.

3. Generální tajemník Organizace spojených národů bude tyto získané zprávy předávat smluvním stranám.

Článek 8

Usnadňování a objasňování při realizaci Úmluvy

1. Smluvní strany souhlasí, že se budou vzájemně radit a spolupracovat při realizaci ustanovení této Úmluvy a v kooperativním duchu společně napomáhat dodržování závazků, které z této Úmluvy pro smluvní strany vyplývají.

2. Jestliže si jedna nebo více smluvních stran přeje objasnit nebo usiluje vyřešit otázky, které se týkají dodržování ustanovení této Úmluvy ze strany jiné smluvní strany, může této smluvní straně předložit prostřednictvím generálního tajemníka Organizace spojených národů žádost o objasnění takové záležitosti. K takové žádosti se musí připojit všechny příslušné informace. Každá smluvní strana se musí zdržet neopodstatněných žádostí o objasnění s tím, že bude dbáno na zabránění zneužití. Smluvní strana, jež obdrží žádost o objasnění, poskytne žádající smluvní straně prostřednictvím generálního tajemníka Organizace spojených národů do 28 dnů veškeré informace, jež mohou napomoci takovou záležitost objasnit.

3. Neobdrží-li žádající smluvní strana prostřednictvím generálního tajemníka Organizace spojených národů v tomto termínu odpověď nebo bude-li považovat odpověď na žádost o objasnění za neuspokojivou, může prostřednictvím generálního tajemníka Organizace spojených národů předložit tuto záležitost na nejbližší schůzce smluvních stran. Generální tajemník Organizace spojených národů předá toto podání, se všemi příslušnými připojenými informacemi náležejícími k žádosti o objasnění, všem smluvním stranám. Všechny tyto informace se předloží žádané smluvní straně, která má právo na odpověď.

4. Během svolání jakékoli schůzky smluvních stran může kterákoli zainteresovaná smluvní strana požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů o zprostředkování v rámci usnadnění požadovaného objasnění.

5. Pokud byla záležitost v souladu s odstavcem 3 tohoto článku předložena schůzce smluvních stran, ta v první fázi rozhodne, zda se bude, s přihlédnutím ke všem informacím předloženým zainteresovanými smluvními stranami, záležitostí dále zabývat. Pokud tak rozhodne, může schůzka smluvních stran zainteresovaným smluvním stranám navrhnout způsoby a prostředky dalšího objasnění nebo řešení dotyčné záležitosti včetně zahájení příslušných postupů v souladu s mezinárodním právem. Za okolností, kdy je předmětný problém kvalifikován jako problém způsobený okolnostmi, jež žádaná smluvní strana nemůže ovlivnit, může schůzka smluvních stran doporučit vhodná opatření včetně kooperativních opatření uvedených v článku 6 této Úmluvy.

6. Kromě postupů stanovených v odstavcích 2 až 5 tohoto článku může schůzka smluvních stran rozhodnout o přijetí jiných obecných postupů či zvláštních mechanizmů k objasnění dodržování Úmluvy, včetně prověření faktů, a řešení případů nedodržování ustanovení této Úmluvy, jaké považuje za vhodné.

Článek 9

Vnitrostátní prováděcí opatření

Každá smluvní strana učiní veškerá potřebná právní, administrativní a další opatření k provádění této Úmluvy, včetně uvalení trestních sankcí, s cílem zabránit a potlačit jakoukoli činnost, která je smluvní straně zakázána na základě této Úmluvy, jež je prováděna ze strany osob nebo na území, které spadá pod jurisdikci či kontrolu této smluvní strany.

Článek 10

Řešení sporů

1. Vznikne-li mezi dvěma nebo více smluvními stranami spor týkající se výkladu nebo aplikace této Úmluvy, budou dotčené smluvní strany konzultovat za účelem rychlého urovnání sporu vzájemným jednáním nebo jinými mírovými prostředky podle své volby, včetně jeho předložení schůzce smluvních stran či předání Mezinárodnímu soudnímu dvoru v souladu se statutem dvora.

2. Schůzka smluvních stran může přispět k řešení sporu všemi prostředky, které považuje za vhodné, včetně nabídky zprostředkování, s výzvou smluvním stranám, jež jsou stranami sporu, aby započaly se zvoleným postupem řešení, a může doporučit lhůty pro jakýkoli dohodnutý způsob.

Článek 11

Schůzky smluvních stran

1. Smluvní strany se budou pravidelně scházet pro posouzení, a pokud to bude nutné pro přijetí rozhodnutí, v jakékoli záležitosti s ohledem na aplikaci či provádění této Úmluvy, včetně:

(a) provádění a stavu této Úmluvy;

(b) záležitostí, které vyplývají ze zpráv předkládaných na základě ustanovení této Úmluvy;

(c) mezinárodní spolupráce a pomoci v souladu s článkem 6 této Úmluvy;

(d) vývoje technologií odstraňování zbytků kazetové munice;

(e) podání ze strany smluvních stran podle článků 8 a 10 této Úmluvy; a

(f) podání ze strany smluvních stran na základě článků 3 a 4 této Úmluvy.

2. První schůzku smluvních stran svolá generální tajemník Organizace spojených národů do jednoho roku po vstupu této Úmluvy v platnost. Následné schůzky bude svolávat generální tajemník Organizace spojených národů každoročně až do první hodnotící konference.

3. Státy, které nejsou stranami této Úmluvy, jakož i Organizace spojených národů, další příslušné mezinárodní organizace a instituce, regionální organizace, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a příslušné nevládní organizace mohou být přizvány k účasti na těchto schůzkách jako pozorovatelé v souladu s dohodnutým jednacím řádem.

Článek 12

Hodnotící konference

1. Hodnotící konferenci svolá generální tajemník Organizace spojených národů pět let po vstupu této Úmluvy v platnost. Následné hodnotící konference bude svolávat generální tajemník Organizace spojených národů na žádost jednoho nebo více smluvních stran s tím, že interval mezi jednotlivými hodnotícími konferencemi nesmí být v žádném případě kratší než pět let. Na každou hodnotící konferenci budou přizvány všechny smluvní strany této Úmluvy.

2. Účelem hodnotící konference bude:

(a) hodnocení provádění a stavu této Úmluvy;

(b) posouzení potřeby konání dalších schůzek smluvních stran a intervalu mezi nimi tak, jak to stanovuje odstavec 2 článku 11 této Úmluvy; a

(c) přijetí rozhodnutí o podáních smluvních stran na základě článků 3 a 4 této Úmluvy.

3. Státy, jež nejsou stranami této Úmluvy, jakož i Organizace spojených národů, další příslušné mezinárodní organizace či instituce, regionální organizace, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a příslušné nevládní organizace mohou být přizvány k účasti na každé hodnotící konferenci jako pozorovatelé v souladu s dohodnutým jednacím řádem.

Článek 13

Změny

1. Kdykoli po vstupu této Úmluvy v platnost může kterákoliv smluvní strana předložit k této Úmluvě pozměňovací návrhy. Jakýkoli pozměňovací návrh se sděluje generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který jej rozešle všem smluvním stranám se žádostí o jejich názor na to, zda by se měla svolávat k posouzení takového návrhu konference ke změnám Úmluvy. Informuje-li většina smluvních stran do devadesáti dnů po jeho rozeslání generálního tajemníka Organizace spojených národů o své podpoře dalšímu posouzení takového návrhu, svolá generální tajemník Organizace spojených národů konferenci ke změnám Úmluvy, na kterou budou pozvány všechny smluvní strany.

2. Státy, které nejsou stranami této Úmluvy, jakož i Organizace spojených národů, další příslušné mezinárodní organizace či instituce, regionální organizace, Mezinárodní výbor Červeného kříže, Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a příslušné nevládní organizace mohou být přizvány k účasti na každé konferenci ke změnám Úmluvy jako pozorovatelé v souladu s dohodnutým jednacím řádem.

3. Konference ke změnám Úmluvy se koná okamžitě po schůzce smluvních stran nebo hodnotící konferenci, nepožádá-li většina smluvních stran o její konání v dřívějším termínu.

4. Jakékoli změny této Úmluvy se přijmou dvoutřetinovou většinou smluvních stran přítomných a hlasujících na konferenci ke změnám Úmluvy. Depozitář sdělí smluvním stranám každou takto přijatou změnu.

5. Jakákoli změna této Úmluvy vstoupí v platnost pro smluvní strany, které tuto změnu přijaly, k datu, kdy většina smluvních stran, které byly smluvními stranami v době přijetí změny, uloží u depozitáře listiny o přijetí. Pro ostatní smluvní strany pak vstoupí v platnost k datu uložení jejich listin o přijetí.

Článek 14

Výdaje a administrativní úkoly

1. Výdaje spojené se schůzkami smluvních stran, hodnotícími konferencemi smluvních stran a konferencemi ke změnám Úmluvy ponesou smluvní strany a státy, jež nejsou stranami této Úmluvy, ale jež se jich účastní, v souladu s hodnotící stupnicí Organizace spojených národů odpovídajícím způsobem upravenou.

2. Výdaje vzniklé generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů na základě článku 7 a 8 této Úmluvy hradí smluvní strany v souladu s odpovídajícím způsobem upravenou hodnotící stupnicí Organizace spojených národů.

3. Plnění administrativních úkolů generálním tajemníkem Organizace spojených národů, které jsou mu uloženy touto Úmluvou, podléhá příslušnému mandátu Organizace spojených národů.

Článek 15

Podpis

Tato Úmluva, jež byla sjednána v Dublinu dne 30. května 2008, bude otevřena k podpisu v Oslu všem státům dne 3. prosince 2008, a poté v sídle Organizace spojených národů v New Yorku až do jejího vstupu v platnost.

Článek 16

Ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení

1. Tato Úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení jejími signatáři.

2. Každý stát, který Úmluvu nepodepsal, k ní může přistoupit.

3. Ratifikační listiny či listiny o přijetí, schválení nebo přistoupení budou uloženy u depozitáře.

Článek 17

Vstup v platnost

1. Tato Úmluva vstoupí v platnost prvním dnem šestého měsíce po měsíci, v němž byla uložena 30. ratifikační listina či listina o přijetí, schválení nebo přistoupení.

2. Pro každou smluvní stranu, která uloží svou ratifikační listinu či listinu o přijetí, schválení nebo přistoupení po datu uložení 30. ratifikační listiny či listiny o přijetí, schválení nebo přistoupení, vstoupí tato Úmluva v platnost prvním dnem šestého měsíce po datu, ke kterému tento stát uložil svou ratifikační listinu či listinu o přijetí, schválení nebo přistoupení.

Článek 18

Prozatímní provádění

Kterýkoli stát může v době své ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení prohlásit, že bude prozatímně provádět článek 1 této Úmluvy, a to po dobu, než tato Úmluva vstoupí v platnost.

Článek 19

Výhrady

Články této Úmluvy nepodléhají výhradám.

Článek 20

Doba platnosti a odstoupení

1. Tato Úmluva se sjednává na dobu neurčitou.

2. V rámci uplatňování své státní svrchovanosti má každá smluvní strana právo od této Úmluvy odstoupit. Oznámení o takovém odstoupení podá všem ostatním smluvním stranám, depozitáři a Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Tato listina o odstoupení musí obsahovat úplné vysvětlení důvodů, jež toto odstoupení motivovaly.

3. Toto odstoupení nabude platnosti teprve šest měsíců poté, co listinu o odstoupení obdrží depozitář. Dostane-li se však do vypršení této šestiměsíční lhůty odstupující smluvní strana do ozbrojeného konfliktu, nenabude odstoupení platnosti, dokud ozbrojený konflikt neskončí.

Článek 21

Vztahy se státy, které nejsou smluvními stranami této Úmluvy

1. Každá smluvní strana bude podporovat státy, které nejsou stranou této Úmluvy, aby ratifikovaly, přijaly, schválily anebo přistoupily ktéto Úmluvě s cílem přimět k dodržování této Úmluvy všechny státy.

2. Každá smluvní strana bude informovat vlády veškerých států, které nejsou stranou této Úmluvy a na které odkazuje odstavec 3 tohoto článku, o svých závazcích podle této Úmluvy, bude prosazovat pravidla, která stanoví, a vyvine veškeré úsilí, aby odradila státy, které nejsou stranami této Úmluvy, od používání kazetové munice.

3. Bez ohledu na ustanovení článku 1 této Úmluvy a v souladu s mezinárodním právem se mohou smluvní strany, jejich vojenský personál a státní příslušníci podílet na vojenské spolupráci a operacích se státy, které nejsou smluvními stranami této Úmluvy a které se mohou zabývat činnostmi zakázanými smluvní straně.

4. Ustanovení odstavce 3 tohoto článku neopravňuje smluvní stranu k tomu, aby:

(a) vyvíjela, vyráběla či jinak získávala kazetovou munici;

(b) sama skladovala či převáděla kazetovou munici;

(c) sama používala kazetovou munici; anebo

(d) výslovně požádala o použití kazetové munice v případech, ve kterých je volba použité munice pod její výlučnou kontrolou.

Článek 22

Depozitář

Depozitářem této Úmluvy je tímto stanoven generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 23

Autentické texty

Anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění této Úmluvy mají stejnou platnost.


Tímto potvrzuji, že předcházející text je přesnou kopií Úmluvy o kazetové munici přijaté v Dublinu dne 30. května 2008, jejíž originál je uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Za generálního tajemníka, právní poradkyně zástupce generálního tajemníka pro právní otázky
Patricia O'Brien

Organizace spojených národů
New York, 30. října 2008

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2010 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 06:47)
0. 01.08.2010 Vyhlášené znění