(Ostatní) č. 12/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Pátém protokolu o opravě Lisabonské smlouvy (Lisabon, 13. prosince 2007)

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2012-12
Datum vyhlášení 31.01.2012
Uzavření smlouvy 08.11.2011
Platnost od 08.11.2011
Aktuální znění 08.11.2011

12

SDĚLENÍ

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje,

že dne 8. listopadu 2011 zaslal právní poradce Rady Evropské unie členským státům Evropské unie Pátý protokol o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství1), podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PÁTÝ PROTOKOL O OPRAVĚ LISABONSKÉ SMLOUVY POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVU O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PODEPSANÉ V LISABONU DNE 13. PROSINCE 2007

Vzhledem k tomu, že vyšlo najevo, že původní znění bulharské, české, dánské, irské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, slovinské a švédské jazykové verze Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, jejímž depozitářem je vláda Italské republiky, obsahuje chyby,

vzhledem k tomu, že signatářské státy uvedené smlouvy byly na tyto chyby upozorněny dopisem ze dne 8. listopadu 2011, který zaslal právní poradce Rady Evropské unie stálým zástupcům členských států,

vzhledem k tomu, že signatářské státy nevznesly k opravám navrženým v uvedeném dopise před uplynutím lhůty v něm stanovené žádné námitky,

byly uvedené chyby dnes opraveny Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky tak, jak je uvedeno v příloze.

Na důkaz toho byl vypracován tento pátý protokol s tím, že vláda každého signatářského státu uvedené smlouvy obdrží jeho kopii.

1) Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná dne 13. prosince 2007 v Lisabonu, včetně Druhého protokolu o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaného dne 30. dubna 2008 v Římě, byla vyhlášena pod č. 111/2009 Sb. m. s.
Třetí protokol o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ze dne 27. listopadu 2009 byl vyhlášen pod č. 40/2010 Sb. m. s.
Čtvrtý protokol o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ze dne 23. března 2010 byl vyhlášen pod č. 68/2010 Sb. m. s.


PŘÍLOHA

ZÁPIS O OPRAVĚ

Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,

podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007

(CIG 14/07, 3. prosince 2007)

(Úřední věstník Evropské unie C 306, 17. prosince 2007)

Změny Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství

a) Čl. 2 bod 173 - nový čl. 188n odst. 5

(CIG 14/07, 3.12.2007, s. TL/cs 128)

(Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 97)

Místo:

5. Rada přijme na návrh vyjednavače rozhodnutí, kterým dá zmocnění k podpisu dohody a případně k jejímu prozatímnímu uplatňování před vstupem v platnost.“

má být:

5. Rada přijme na návrh vyjednavače rozhodnutí, kterým dá zmocnění k podpisu dohody a případně k jejímu prozatímnímu provádění před vstupem v platnost.“

b) Čl. 2 bod 173 - novy čl. 188n odst. 9

(CIG 14/07, 3.12.2007, s. TL/cs 129)

(Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 98)

Místo:

9. Rada na návrh Komise nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme rozhodnutí o pozastavení uplatňování dohody a stanoví postoje, které má jménem Unie zaujmout orgán zřízený dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody.“

má být:

9. Rada na návrh Komise nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme rozhodnutí o pozastavení uplatňování dohody a stanoví postoje, které mají byt jménem Unie zaujaty v orgánu zřízeném dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody.“

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.11.2011 Aktuální znění (exportováno 04.12.2020 05:19)
0. 08.11.2011 Vyhlášené znění