Sdělení č. 63/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-63
Datum vyhlášení 28.06.2011
Uzavření smlouvy 18.12.2009
Ratifikace Smlouvy 04.03.2011
Platnost od 31.03.2011
Aktuální znění 31.03.2011

63

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2009 byly v Ženevě přijaty změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států1).

Se změnami vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí změn Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 4. března 2011, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 31. března 2011.

Změny vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 4 dne 13. prosince 2010. Pro Českou republiku vstoupily v platnost podle článku 14 odst. 5 dne 31. března 2011.

Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Decision 2009/3 Amendment of annexes V and VII to the 1998 Protocol on Persistent Organic Pollutants

ECE/EB.AIR/99/Add.l

Rozhodnutí 2009/3

Změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech

Smluvní strany Protokolu o perzistentních organických polutantech, 1998, na jednání 27. zasedání Výkonného orgánu

Rozhodly změnit Protokol o perzistentních organických polutantech, 1998 (dále „protokol“) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států následovně:

ČLÁNEK 1

ZMĚNA

A. Příloha V

1. Odstavec 1 přílohy V protokolu se nahrazuje následovně:

1. Účelem této přílohy je poskytnout smluvním stranám Úmluvy vodítko pro identifikaci nejlepších dostupných technik s cílem umožnit jim splnit povinnosti čl. 3 odstavec 5 protokolu. Další popis a návod týkající se nejlepších dostupných technik je poskytnut v návodu přijatém smluvními stranami na zasedání Výkonného orgánu a může být aktualizován podle potřeby na základě konsenzu smluvních stran na zasedání Výkonného orgánu.“

2. Odstavec 4 přílohy V protokolu se nahrazuje následujícím odstavcem:

4. Zkušenosti s novými závody zahrnující nízkoemisní techniky a zkušenosti s dovybavováním existujících závodů stále rostou. Návod uvedený výše v odstavci 1 bude proto nutno pravidelně rozpracovávat a pozměňovat. Nejlepší dostupné techniky (BAT) zjištěné pro nové závody mohou být obvykle používány i ve stávajících závodech za předpokladu, že bude poskytnuta dostatečná přechodná doba a že tyto technologie budou přizpůsobeny.“

3. Odstavec 5 přílohy V protokolu se nahrazuje následovně:

5. Návod zmíněný výše v odstavci 1 výše uvádí řadu opatření s širokým rozsahem nákladů a účinností. Volba opatření pro každý jednotlivý případ bude záviset na řadě faktorů, včetně ekonomických podmínek, technologické infrastruktury a kapacity, a již zavedených opatřeních na omezování emisí.“

4. Části III, IV a V přílohy V se ruší.

B. Příloha VII

Příloha VII Protokolu se ruší.

ČLÁNEK 2

VSTUP V PLATNOST

V souladu s článkem 14 odstavcem 4 protokolu vstupuje tato změna v platnost pro ty smluvní strany, které nezaslaly depozitáři oznámení v souladu s článkem 14 odstavcem 5 protokolu ve lhůtě 90 dnů od rozeslání oznámení o přijetí změny výkonným tajemníkem Komise všem smluvním stranám.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států přijatá v Ženevě dne 13. listopadu 1979 byla vyhlášena pod č. 5/1985 Sb.
Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (1979) o perzistentních organických polutantech přijatý v Aarhusu dne 24. června 1998 byl vyhlášený pod č. 80/2010 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.03.2011 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 10:04)
0. 31.03.2011 Vyhlášené znění