Sdělení č. 59/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-59
Datum vyhlášení 17.06.2011
Uzavření smlouvy 28.03.2011
Platnost od 01.07.2011
Aktuální znění 01.07.2011

59

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2011 bylo v Canbeře podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení1).

Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 12 dne 1. července 2011.

České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.


SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne 16. září 2009, (dále jen „Smlouva“) vypracovaly příslušné úřady pro provádění této smlouvy správní ujednání (dále jen „Ujednání“) uvedené v následujících ustanoveních.

Část 1

Definice

Výraz definovaný ve Smlouvě bude mít při použití v tomto Ujednání stejný význam jako ve Smlouvě.

Část 2

Styčná místa

Pro provádění Smlouvy a tohoto Ujednání jsou styčnými místy:

za Českou republiku: Česká správa sociálního zabezpečení; a

za Austrálii:

(a) pro zákony formující právo sociálního zabezpečení: Centrelink International;

(b) pro zákon týkající se penzijního pojištění: Australský daňový úřad.

Část 3

Komunikace mezi příslušnými institucemi a styčnými místy

1. Komunikace týkající se provádění Smlouvy a tohoto Ujednání probíhá, podle okolností, mezi určenými příslušnými institucemi nebo styčnými místy.

2. Příslušné instituce a styčná místa mohou komunikovat přímo mezi sebou a se svými klienty.

3. Je-li to možné, informace může být posílána mezi příslušnými institucemi a styčnými místy elektronickými prostředky, jako je faxový přenos nebo elektronická pošta.

Část 4

Příprava formulářů a dokumentů

1. Styčná místa obou smluvních států společně dohodnou formuláře a dokumenty nezbytné pro provádění Smlouvy a tohoto Ujednání.

2. Styčná místa společně stanoví postupy nezbytné pro provádění Smlouvy a tohoto Ujednání.

Část 5

Potvrzení o pojištění

1. V případech uvedených v části II Smlouvy je časově omezené potvrzení uvádějící, že na osobu se v rámci dané pracovní činnosti vztahují právní předpisy smluvního státu, vydáno na žádost zaměstnance a/nebo zaměstnavatele na společně dohodnutém formuláři:

- v České republice Českou správou sociálního zabezpečení,

- v Austrálii komisařem pro daně nebo zmocněným zástupcem komisaře.

2. Vydané potvrzení je zasláno dotčené osobě a v případech uvedených v článku 7 odstavec 2 a v článku 8 odstavec 2 Smlouvy jsou stejnopis potvrzení a zpráva o počtu vydaných potvrzení zasílány ve čtvrtletním termínu styčnému místu druhého smluvního státu. Zpráva bude vyhotovena ve formě společně dohodnuté styčnými místy.

3.

(a) Příslušné úřady nebo jimi pověřené instituce uvedené v odstavci 1 této části jsou zmocněny k udělení výjimek z části II podle článku 9 Smlouvy.

(b) Zaměstnanec a/nebo jeho zaměstnavatel předloží žádost o výjimku v písemné formě příslušnému úřadu nebo jím pověřené instituci smluvního státu uvedené v odstavci 1 této části, jehož právní předpisy se mají podle žádosti použít.

(c) Žádost o výjimku z používání právních předpisů smluvního státu zaměstnání u vyslaných pracovníků uvedených v článku 7 odstavec 2 Smlouvy, kteří jsou již v tomto smluvním státě zaměstnáni a jejichž lhůta pro vyslání končí, bude předložena před koncem probíhající doby vyslání.

(d) Rozhodnutí příslušných úřadů nebo jimi pověřených institucí smluvních států o výjimce se dokládá potvrzením vystaveným a předaným podle odstavců 1 a 2 této části.

4. Příslušný úřad nebo jím pověřená instituce, která potvrzení vydala, může toto potvrzení zrušit nebo pozměnit v důsledku změn rozhodujících okolností. Styčné místo poté informuje styčné místo druhého smluvního státu.

Část 6

Přepočet dob pojištění/dob pobytu v Austrálii v produktivním věku

V případě potřeby bude přepočet pro účely sčítání ve smyslu článků 11 a 13 Smlouvy prováděn podle následujících pravidel:

(a) Každých 30 dní získaných podle českých právních předpisů bude odpovídat jednomu měsíci podle australských právních předpisů. Pokud přepočet podle předchozí věty povede ke zbytkovému počtu dní, budou tyto zbytkové dny považovány za dodatečný měsíc. Celková doba získaná v jednom kalendářním roce nepřesáhne 12 měsíců.

(b) Jeden měsíc získaný podle australských právních předpisů bude odpovídat 30 dnům podle českých právních předpisů. Celková doba pojištění získaná v jednom kalendářním roce nepřesáhne 365 dní.

Část 7

Předkládání

Žádosti o dávky, opravné prostředky, veškeré související dokumenty a všechna oznámení nebo jiná sdělení osoby se předkládají příslušné instituci smluvního státu.

Část 8

Vyřizování žádostí

1. Příslušná instituce smluvního státu, která obdrží žádost o dávku podle právních předpisů druhého smluvního státu, s ní naloží následovně:

(a) zaznamená přijetí žádosti a opatří ji razítkem s datem přijetí;

(b) ověří totožnost žadatele a potvrdí osobní údaje obsažené ve formuláři žádosti podle úředních záznamů nebo na základě dokumentace poskytnuté žadatelem;

(c) překontroluje úplnost a v případě nekompletnosti zajistí obstarání chybějících údajů;

(d) v případě potřeby vyhotoví ověřené kopie originálních dokumentů přiložených k žádosti;

(e) vyplní styčný formulář vztahující se k žádosti, zejména s uvedením dob pobytu v Austrálii v produktivním věku nebo českých dob pojištění;

(f) odešle formulář žádosti, originály nebo ověřené kopie dokumentů nezbytných pro rozhodnutí o nároku, kopii svého vlastního rozhodnutí o dávce, bylo-li učiněno, a styčný formulář příslušné instituci druhého smluvního státu.

2. Příslušná instituce druhého smluvního státu následně rozhodne o nároku žadatele a o svém rozhodnutí informuje příslušnou instituci prvního smluvního státu.
Spolu s rozhodnutím v případě nutnosti nebo na žádost příslušnému úřadu prvního smluvního státu zašle:

(a) podklady o dobách pojištění/dobách pobytu v Austrálii v produktivním věku získaných podle příslušných právních předpisů; a

(b) veškerou další dostupnou dokumentaci nezbytnou pro příslušnou instituci prvního smluvního státu pro rozhodnutí o nároku žadatele na dávku prvního smluvního státu.

3. Styčná místa obou smluvních států vzájemně určí druh informací, které budou ověřovány příslušnými institucemi, a způsob ověřování.

Část 9

Opravné prostředky a související dokumenty

Příslušná instituce, která obdrží opravný prostředek a související dokumenty podle právních předpisů druhého smluvního státu:

(a) zaznamená přijetí a opatří dokumenty razítkem s datem přijetí; a

(b) zašle dokumenty co nejrychleji příslušné instituci druhého smluvního státu.

Část 10

Správní pomoc

1. Příslušné instituce a styčná místa obou smluvních států budou spolupracovat k zajištění včasného vyřizování žádostí předložených podle Smlouvy a ve všech ostatních aspektech provádění Smlouvy.

2. Příslušné instituce a styčná místa obou smluvních států se dohodnou na všech opatřeních, která by mohla být potřebná a vhodná pro zlepšení provádění Smlouvy.

3. Každá příslušná instituce poskytne druhé na žádost informace o dobách pobytu, pojištění nebo vyplacených dávkách nebo veškeré další dostupné informace v souladu s článkem 19 Smlouvy.

4. Příslušná instituce České republiky poskytne v elektronické podobě příslušné instituci Austrálie informace o zvýšení dávek jejích klientů v době, kdy k takovému všeobecnému zvýšení dojde.

5. Každá příslušná instituce poskytne druhé informace o zaznamenaných událostech týkajících se společných příjemců dávek, včetně úmrtí, změny adres a rodinného stavu.

6. Příslušná instituce smluvního státu poskytne bezplatně na žádost příslušné instituci druhého smluvního státu dostupné lékařské informace a dokumentaci, které se týkají zdravotního postižení žadatele nebo příjemce dávky. Žádost o informace a dokumentaci a jejich předání se uskuteční prostřednictvím styčných míst smluvních států.

7. Jestliže příslušná instituce smluvního státu požaduje, aby se žadatel nebo příjemce dávky bydlící na území druhého smluvního státu podrobil lékařské prohlídce, příslušná instituce posléze uvedeného smluvního státu zajistí na žádost příslušné instituce prvního smluvního státu provedení této prohlídky podle svých pravidel a na náklady příslušné instituce, která lékařskou prohlídku požaduje.

8. Příslušná instituce jednoho smluvního státu uhradí částky dlužné podle odstavce 7 této části na základě výkazu nákladů předložených příslušnou institucí druhého smluvního státu.

9. Příslušné instituce si ve vzájemně dohodnutém termínu budou vyměňovat roční statistické údaje. Tyto statistické údaje budou zahrnovat údaje o počtu příjemců dávek a platbách vyplacených příjemcům na základě Smlouvy a celkové částce dávek s rozdělením podle druhu dávek. Tyto statistické údaje budou vyhotoveny ve formě společně stanovené styčnými místy.

Část 11

Přezkum Ujednání

1. Toto Ujednání může být kdykoliv po dohodě příslušných úřadů písemně změněno.

2. Příslušné úřady si mohou vzájemně písemně oznámit změny v názvech styčných míst bez potřeby měnit toto Ujednání.

Část 12

Vstup v platnost

Toto Ujednání vstoupí v platnost ve stejný den jako Smlouva a bude se používat po stejnou dobu.


Dáno v Canbeře dne 28. března 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně platná.

Za příslušný úřad České republiky
Radim Pecl v. r.
chargé d’affaires a. i.
Velvyslanectví České republiky v Austrálii

Za příslušný úřad Austrálie
Jeff Harmer v. r.
tajemník Ministerstva pro rodinu, bydlení, veřejné služby a záležitosti původního obyvatelstva

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení podepsaná dne 16. září 2009 v Canbeře byla vyhlášena pod č. 58/2011 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2011 Aktuální znění (exportováno 25.10.2020 18:03)
0. 17.06.2011 Vyhlášené znění