Sdělení č. 54/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-54
Datum vyhlášení 10.06.2011
Uzavření smlouvy 12.05.2011
Platnost od 12.05.2011
Aktuální znění 12.05.2011

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. května 2011 byla v Levoči podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE CZECH REPUBLIC AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF MILITARY GEOGRAPHY

DOHODA MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY UKRAJINY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ukrajiny, dále jen jako „Strany“,

majíce na paměti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemné spolupráci, podepsané v Praze 2. dubna 1996,

uznávajíce, že všechna ustanovení Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně 19. června 1951 (dále jen „NATO SOFA“) jsou implementována v souladu s Dohodou mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil (dále jen „PfP SOFA“) a Dodatkovým protokolem k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, podepsanými v Bruselu 19. června 1955,

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

Účel

1. Účelem této Dohody je stanovit formy, zásady a pravidla spolupráce mezi Stranami v oblasti vojenské geografie.

2. Vojenská geografie je pro účely této Dohody definována jako vědecké, výzkumné a vývojové, výrobní a podpůrné aktivity v ozbrojených silách nebo v jejich prospěch v oblastech, jako jsou geodézie a geofyzika, geografie, topografie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, kartoreprodukce, a v dalších oblastech souvisejících s údaji o povrchu Země a jejich vlivu na bojové aktivity.

ČLÁNEK 2

Prováděcí orgány

1. Tato Dohoda bude na ukrajinské straně prováděna Topografickou službou ozbrojených sil Ukrajiny.

2. Tato Dohoda bude na české straně prováděna Geografickou službou Armády České republiky.

3. Kontaktní informace prováděcích orgánů budou obsaženy v Technické příloze k této Dohodě.

ČLÁNEK 3

Oblasti spolupráce

1. Strany budou spolupracovat zejména v následujících oblastech:

a) vzájemná výměna vojenských geografických produktů, geodetických, geomagnetických a gravimetrických dat, softwaru (dále jen „produkty“) a jejich využití;

b) výměny dalších technických dokumentů, specifikací, materiálů a služeb;

c) poskytování informací o vlastní produkci a možnostech její výměny;

d) organizace krátkodobých návštěv a vzdělávacích kurzů pro odborníky zaměřených na nové technologie;

e) výměna odborníků;

f) účast na sympoziích a seminářích organizovaných Stranami a

g) společná produkce a společné projekty výzkumu a vývoje, zaměřené zejména na všeobecnou geodézii a geofyziku a geografické informační systémy.

2. Výměna produktů bude probíhat na žádost a bude bezplatná.

3. Strany se mohou dohodnout na automatické výměně produktů. Taková výměna bude upřesněna v samostatné příloze podle článku 4, odstavec 10.

ČLÁNEK 4

Zásady

1. Strany budou vzájemně spolupracovat v oblasti společného zájmu na základě svých technických, personálních, finančních a dalších možností.

2. Dodávky produktů budou poskytovány na základě souhlasu poskytující smluvní strany a bez prodlení.

3. Strany provedou vyhodnocení aktivit a výměny produktů prováděných na základě této Dohody. Vyhodnocení bude založeno na principu účetní rovnováhy, jak je stanoveno v článku 8 této Dohody.

4. Strany si budou poskytovat pouze neutajované produkty a informace vztahující se k území jejich států.

5. Podle této Dohody mohou být poskytovány pouze produkty, k nimž má poskytující smluvní strana vlastnická nebo autorská práva a jejichž poskytování není jinak omezeno.

6. Pokud nebude prováděcími orgány dohodnuto jinak, budou informace poskytovány v anglickém jazyce nebo v jazyce země poskytující Strany.

7. Formáty dat a záznamová média pro předávání digitálních produktů budou vzájemně dohodnuty prováděcími orgány.

8. Technická podpora včetně nezbytné odborné přípravy a vzdělávání odborníků, kteří mají pracovat na společných projektech, bude poskytnuta na žádost příslušné Strany. Náležitosti a podmínky této technické podpory budou vzájemně dohodnuty a schváleny prováděcími orgány.

9. Společné projekty budou vymezeny písemně a schváleny prováděcími orgány.

10. Ke stanovení podrobností spolupráce podle této Dohody k ní mohou prováděcí orgány sjednat přílohy. Tyto přílohy nebudou nedílnou součástí této Dohody.

ČLÁNEK 5

Vzájemné závazky

1. Strany jsou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv, za dodržování omezení týkajících se užívání nebo reprodukce produktů nebo odvozených informací.

2. Žádná ze Stran nepřevede jakýmkoli způsobem třetí straně produkty poskytnuté druhou Stranou ani výsledky společné produkce Stran podle této Dohody bez písemného souhlasu druhé Strany.

3. Strany nepoužijí ani nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených informací, produktů a/nebo podkladů k nim pro jiné účely než ty, jež byly předem písemně odsouhlaseny druhou Stranou.

4. Strana poskytující třetí straně produkty druhé Strany bude výlučně odpovědná za povolení a realizaci takového převodu včetně ochrany poskytnutých produktů a informací v nich obsažených.

5. Strany souhlasí s tím, že jimi poskytnuté analogové produkty mohou být druhou Stranou skenovány na základě písemného souhlasu poskytující Strany. Dožadující Strana podá písemnou žádost pro každé skenování. Analogové produkty mohou být skenovány pouze pro vojenské účely dožadující Strany a nesmí být užity pro komerční účely.

6. Je nepřípustné získávat zdrojový kód dekódováním poskytnutého aplikačního programového vybavení a/nebo kopírovat aplikační programové vybavení bez předchozího písemného souhlasu poskytující Strany.

7. V případě nutnosti úprav poskytnutého aplikačního programového vybavení požádá přijímající Strana poskytující Stranu o písemný souhlas. Strany budou společně koordinovat projekt těchto úprav.

ČLÁNEK 6

Dodávka produktů

1. Všechny produkty doručované podle této Dohody budou doprovázeny dodacími dokumenty jasně stanovícími obsah každé zásilky.

2. Dodací dokumenty budou vystaveny ve dvou vyhotoveních, přiloženy k zásilce a odeslány přímo na oficiální adresu příslušného prováděcího orgánu. Jedno vyhotovení dodacího dokumentu bude potvrzeno přijímající Stranou a odesláno zpět odesílající Straně jako potvrzení dodání.

3. Požadavky na dodávky produktů budou zaslány přímo prováděcím orgánům.

4. Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny odesílající Stranou.

5. Cla, dovozní a vývozní daně a další související poplatky budou uplatňovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu příslušné Strany.

ČLÁNEK 7

Standardní mapová jednotka

1. Pro stanovení účetní rovnováhy spolupráce se zavádí „Standardní mapová jednotka/Standard Map Unit“ (dále jen „SMU“). SMU slouží pouze pro vnitřní a administrativní účely spolupráce mezi Stranami a jako zúčtovací jednotka.

2. SMU je definována jako jeden výtisk pětibarevné topografické mapy o rozměrech 56 x 76 cm.

3. Pro přepočet produktů na SMU platí následující:

- 1 výtisk mapy velkého formátu - tj. ONC, TPC, LFC a další letecké mapy = 3 SMU.

- 1 výtisk mapy středního formátu - série 1501, série 1501-AIR, topografické mapy, plány měst = 1 SMU.

- 1 výtisk mapy série TFC (L) = 1.5 SMU.

4. Poměr pro přepočet digitálních geografických produktů a souvisejících specifikací a technických publikací, dalších materiálů a služeb a produktů neuvedených v odstavci 3 tohoto článku na SMU bude určen vzájemnou písemnou dohodou prováděcích orgánů.

5. Počet SMU bude obsažen v dodacích dokumentech ke každé zásilce připravené v souladu s odstavcem 2 článku 6 této Dohody.

ČLÁNEK 8

Vyhodnocení vzájemné spolupráce

1. Vyhodnocení vzájemné spolupráce podle této Dohody bude prováděno každou ze Stran jednou ročně ke dni 31. prosince daného roku a zasláno formou dopisu druhé Straně do 31. března následujícího roku. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy produktů, materiálů a služeb poskytnutých a obdržených v rámci poskytování na žádost (dále jen „seznam“).

2. Předané seznamy budou příslušnými prováděcími orgány zkontrolovány a vzájemně písemně odsouhlaseny.

3. V případě, že jakákoliv Strana nepovažuje vzájemné vyhodnocení za vyvážené, dohodnou se prováděcí orgány na kompenzaci výhradně formou poskytnutí dalších produktů, specifikací a technických dokumentů, materiálů a služeb Straně, která poskytla více produktů, materiálů či služeb. Toto vyrovnání bude uskutečněno za podmínek písemně dohodnutých přímo mezi prováděcími orgány.

4. Po vzájemném souhlasu prováděcích orgánů může být kompenzace nerovnováhy převedena do následujícího kalendářního roku.

5. V případě ukončení platnosti této Dohody bude závěrečné vyhodnocení vzájemné spolupráce ke dni ukončení její platnosti nedílnou součástí Závěrečného protokolu. Případná kompenzace nerovnováhy bude řešena podle odstavce 3 tohoto článku.

ČLÁNEK 9

Nároky na náhradu škody

1. Nároky na náhradu škody vzniklé při provádění této Dohody nebo v souvislosti s ním budou uspokojeny v souladu s ustanoveními NATO SOFA.

ČLÁNEK 10

Spory

1. Jakékoli spory týkající se výkladu a provádění této Dohody a jeho technické přílohy budou řešeny neprodleně přímým jednáním mezi prováděcími orgány. Pokud prováděcí orgány nebudou schopny dosáhnout shody, postoupí spor Stranám.

ČLÁNEK 11

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma Stranami.

2. Technická příloha, která jasně stanoví adresy prováděcích orgánů, nebude považována za nedílnou součást této Dohody a může být písemně kdykoliv změněna kteroukoliv ze Stran.

3. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

4. Každá ze Stran může tuto Dohodu písemně vypovědět. Tato výpověď vstoupí v platnost po šesti (6) měsících ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Straně.

5. Tato Dohoda může být měněna či doplňována na základě vzájemného písemného souhlasu Stran.

6. V případě ukončení platnosti této Dohody Strany připraví Závěrečný protokol upravující vzájemně dohodnutý postup vypořádání nesplněných závazků vzniklých v době platnosti této Dohody. Závěrečný protokol zůstane v platnosti na dobu neurčitou, pokud se Strany nedohodnou jinak.

7. Závazky a odpovědnost Stran stanovené v článku 5 této Dohody zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti této Dohody, pokud se Strany písemně nedohodnou jinak.


Dáno v Levoči dne 12. května 2011, ve dvou původních vyhotoveních,v českém, ukrajinském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu má přednost znění anglické.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Jiří Šedivý, Ph.D., v. r.
první náměstek ministra obrany

Za Ministerstvo obrany Ukrajiny
Mikhailo Bronislav Yezhel
ministr obrany


TECHNICKÁ PŘÍLOHA

K DOHODĚ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY¨ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY UKRAJINY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

KONTAKTNÍ INFORMACE PROVÁDĚCÍCH ORGÁNŮ

Prováděcí orgány k této Dohodě jsou stanoveny v článku 2 Dohody.

DODACÍ ADRESY PRO UKRAJINSKOU STRANU:

Všechny žádosti a dodávky:

Ukrajina, 03168
Kiev-168
Povitroflotskij Prospekt, 6
Україна, 03168
M. Київ-168
Повітрофлотський пр-т, 6
Ústřední odbor vojenské topografie a
navigace Hlavní sekce operačního
zabezpečení ozbrojených sil Ukrajiny
Центральне управління воєнно-топографічне
та навігації Головного управління оперативного
забезпечення Збройних Сил України
tel./fax: +38044 4815906тел./факс: +38044 4815906

Dodávky geoprostorových dat a produktů:

a) Ukrajina, 08298
smt. Kocjubinske
Kievská oblast
Ponomarjova ul., 24
a) Україна, 08298
сыт. Коцюбинське
Київська область
вул. Пономарьова 24
Kartografické centrum
Topografické služby ozbrojených sil Ukrajiny
Картографічний центр топографічної
служби Збройних Сил України
b) Ukrajina, 04176
Kiev-176,
Ul. Elektrykiv, 33
б)Україна, 04176
м. Київ-176
вул. Електриків, 33
Hlavní zpravodajský odbor Ministerstva
obrany Ukrajiny
Головне управління розвідки
Міністерства оборони України

DODACÍ ADRESY PRO ČESKOU STRANU:

Žádosti o produkty a služby:

Geografická služba Armády
České republiky
Географічна служба Збройних Сил
Чеської Республіки
Ministerstvo obrany 5368
Vítězné náměstí 5
161 01 Praha 6
Česká republika
Міністерство оборони 5368
Вітезнапл. 5
161 01 Прага 6
Чеська Республіка
Tel: +420 973 216 411
Fax: +420 973 216 409
E-mail: geosacr@army.cz
Тел.: +420 973 216 411
Факс: +420 973 216 409
Емаіл: geosacr@army.cz

Dodávky geoprostorových dat a produktů:

Vojenský geografický a
hydrometeorolologický úřad
Військово-географічний та
гідрометеорологічний центр
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
Česká republika
Чш. одбоє 676
518 16 Добрушка
Чеська Республіка
Tel: +420 973 247 611
Fax: +420 973 247 620
Email: vghur@vghur.army.cz
Тел.:+420 973 247 611
Факс: +420 973 247 620
Емаіл: vghur@vghur.army.cz

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.05.2011 Aktuální znění (exportováno 19.01.2021 13:06)
0. 12.05.2011 Vyhlášené znění