Sdělení č. 43/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-43
Datum vyhlášení 17.05.2011
Uzavření smlouvy 31.03.2010
Platnost od 01.06.2011
Aktuální znění 01.06.2011

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. března 2010 byla v Bukurešti podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. června 2011.

Dnem vstupu této Smlouvy v platnost se podle článku 15 odst. 3 Smlouvy ukončuje platnost Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícího se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsaného v Bukurešti dne 17. července 2000, vyhlášeného pod č. 53/2001 Sb. m. s.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON MUTUAL PROTECTION OF THE EXCHANGED CLASSIFIED INFORMATION

SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU RUMUNSKA O VZÁJEMNÉ OCHRANĚ VYMĚNĚNÝCH UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Vláda České republiky a vláda Rumunska (dále jen „smluvní strany“), přejíce si zajistit ochranu utajovaných informací vyměněných mezi nimi nebo mezi veřejnoprávními a soukromoprávními osobami jejich států, se při vzájemném respektování národních zájmů a bezpečnosti dohodly takto:

ČLÁNEK 1

ÚČEL A PŮSOBNOST SMLOUVY

1. Účelem této Smlouvy je zajistit ochranu utajovaným informacím vyměněným nebo společně vytvořeným v rámci spolupráce mezi smluvními stranami, nebo mezi veřejnoprávními a soukromoprávními osobami jejich států.

2. Tato Smlouva se nevztahuje na výměnu informací v souvislosti s přímou spoluprácí mezi zpravodajskými službami států obou smluvních stran.

ČLÁNEK 2

VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Smlouvy se rozumí:

a) Utajovanou informací jakákoliv informace, dokument nebo materiál, který, bez ohledu na svoji formu, vyžaduje podle právních předpisů státu některé ze smluvních stran ochranu proti vyzrazení, neoprávněnému zničení, zneužití, poškození nebo ztrátě, a který byl takto označen;

b) Utajovanou smlouvou smlouva, která obsahuje utajovanou informaci nebo v souvislosti s níž může k přístupu k utajované informaci dojít;

c) Poskytující stranou smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních osob státu této smluvní strany, která je původcem a poskytovatelem utajované informace;

d) Přijímající stranou smluvní strana včetně veřejnoprávních a soukromoprávních osob státu této smluvní strany, která přijme utajovanou informaci;

e) Bezpečnostním incidentem jednání nebo opomenutí v rozporu s vnitrostátními právními předpisy, které má nebo může mít za následek vyzrazení, neoprávněné zničení, zneužití, poškození nebo ztrátu utajované informace;

f) Třetí stranou stát včetně veřejnoprávních a soukromoprávních osob pod jeho jurisdikcí nebo mezinárodní organizace, které nejsou smluvní stranou této Smlouvy.

ČLÁNEK 3

národní bezpečnostní úřady

1. Národními bezpečnostními úřady odpovědnými na vnitrostátní úrovni za provádění této Smlouvy jsou:

v České republice:

Národní bezpečnostní úřad
Na Popelce 2/16
Praha 56
ČESKÁ REPUBLIKA

v Rumunsku:

Guvernul României
Oficiul Registrului National al Informaţiilor
Secrete de Stat
Str. Mureş nr.4 sect.1
Bucureşti
ROMÂNIA

2. Národní bezpečnostní úřady si sdělí jakékoli významné změny v oficiálních kontaktních údajích.

ČLÁNEK 4

STUPNĚ UTAJENÍ

Rovnocennost stupňů utajení je následující:

v České republicev Rumunskuv anglickém jazyce
PŘÍSNĚ TAJNÉSTRICT SECRET DE
IMPORTANTĂ
DEOSEBITĂ
TOP SECRET
TAJNÉSTRICT SECRETSECRET
DŮVĚRNÉSECRETCONFIDENTIAL
VYHRAZENÉSECRET DE SERVICIURESTRICTED

ČLÁNEK 5

PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Přístup k utajovaným informacím vyměněným podle této Smlouvy lze umožnit v souladu s právními předpisy státu příslušné smluvní strany pouze osobám k tomu oprávněným, jejichž povinnosti, výkon práce, funkce nebo služby takový přístup nezbytně vyžadují.

ČLÁNEK 6

PRAVIDLA OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Přijímající strana podnikne náležitá opatření k ochraně přijaté utajované informace.

2. Přijímající strana poskytne přijaté utajované informaci stejnou úroveň ochrany jako poskytuje národním utajovaným informacím rovnocenného stupně utajení v souladu s článkem 4.

3. Přijímající strana nesníží stupeň utajení přijaté utajované informace ani jej nezruší bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

4. Přijímající strana použije utajovanou informaci pouze k účelu, za kterým byla poskytnuta. Poskytující strana může stanovit zvláštní požadavky pro poskytnutí utajované informace.

5. Přijímající strana neposkytne utajovanou informaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

6. Poskytující strana informuje přijímající stranu o změnách stupně utajení poskytnuté utajované informace.

ČLÁNEK 7

BEZPEČNOSTNÍ SPOLUPRÁCE

1. Za účelem udržení srovnatelných bezpečnostních standardů si národní bezpečnostní úřady na vyžádání sdělují informace o vnitrostátních právních předpisech upravujících ochranu utajovaných informací a o uplatňovaných postupech a zkušenostech získaných při jejich provádění.

2. Národní bezpečnostní úřady mohou uzavírat bezpečnostní ujednání o zvláštních technických aspektech provádění této Smlouvy.

3. Na žádost a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy si smluvní strany poskytnou součinnost při provádění bezpečnostních řízení o vydání osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele.

4. Smluvní strany si vzájemně uznají osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, vydaná v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Uznaná osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů umožní přístup k utajovaným informacím odpovídajícího stupně utajení podle článku 4.

5. Národní bezpečnostní úřady si bezodkladně oznámí změny týkající se uznaných osvědčení fyzických osob a osvědčení podnikatelů, zejména v případech jejich zrušení.

6. Smluvní strany si vzájemně uznají certifikaci informačních a komunikačních systémů užívaných pro ukládání a zpracovávání přijatých utajovaných informací. V případě jejich propojení musí být kryptografické řešení odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

7. Spolupráce podle této Smlouvy se uskutečňuje v anglickém jazyce.

ČLÁNEK 8

UTAJOVANÉ SMLOUVY

1. Na žádost si národní bezpečnostní úřady potvrdí, že navrhovaní kontrahenti, jakož i fyzické osoby účastnící se sjednávání nebo provádění utajovaných smluv jsou držiteli osvědčení podnikatele nebo osvědčení fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení.

2. Smluvní strany budou provádět v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy bezpečnostní inspekce subjektů umístěných na území jejich států s cílem zajistit, že bezpečnostní předpisy upravující ochranu utajovaných informací jsou nadále dodržovány.

3. Utajované smlouvy obsahují bezpečnostní pokyny, určující bezpečnostní požadavky včetně seznamu utajovaných informací a stupňů jejich utajení. Kopie bezpečnostních pokynů se zasílá národnímu bezpečnostnímu úřadu smluvní strany, na území jejíhož státu bude utajovaná smlouva prováděna.

4. Na utajované vedlejší smlouvy se výše uvedená ustanovení uplatní obdobně.

ČLÁNEK 9

PŘEDÁVÁNÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Utajované informace se předávají diplomatickou nebo vojenskou cestou, nebo jiným způsobem, na kterém se národní bezpečnostní úřady dohodnou.

ČLÁNEK 10

REPRODUKCE, PŘEKLAD A ZNIČENÍ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Reprodukce a překlady utajované informace musí být označeny příslušným stupněm utajení a doplňujícím označením a musí jim být poskytnuta ochrana jako původní utajované informaci. Počet reprodukcí se omezí na nezbytné minimum.

2. Překlady musí být opatřeny poznámkou v jazyce překladu, ze které je zřejmé, že obsahují utajovanou informaci poskytující strany.

3. Překlad nebo reprodukci utajované informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ lze vyhotovit pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

4. Utajovaná informace stupně utajení DŮVĚRNÉ / SECRET a vyššího může být zničena pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany.

5. Utajovaná informace stupně utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ / STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ nesmí být zničena a musí být vrácena poskytující straně.

ČLÁNEK 11

NÁVŠTĚVY

1. Žádost o návštěvu vyžadující přístup k utajovaným informacím se předkládá prostřednictvím národních bezpečnostních úřadů, pokud se tyto nedohodnou jinak.

2. Žádost o povolení návštěvy se předkládá alespoň třicet dnů před jejím zahájením. V naléhavých případech může být žádost o povolení návštěvy předložena na základě předchozí součinnosti národních bezpečnostních úřadů ve lhůtě kratší.

3. Žádost o povolení návštěvy obsahuje:

a) jméno a příjmení návštěvníka, datum a místo narození, státní občanství, číslo cestovního pasu/průkazu totožnosti;

b) pracovní zařazení návštěvníka a určení subjektu, který zastupuje;

c) potvrzení o osvědčení fyzické osoby, jeho platnosti a stupně utajení informací, k nimž je návštěvník oprávněn mít přístup;

d) datum a délku návštěvy a v případě opakované návštěvy se uvede její celková délka;

e) účel návštěvy včetně nejvyššího stupně utajení informací, ke kterým bude přístup vyžadován;

f) název, adresu, telefonní/faxové číslo, e-mailovou adresu a kontaktní osobu subjektu, který bude navštíven;

g) datum, podpis a otisk úředního razítka národního bezpečnostního úřadu.

4. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na seznamu osob, jimž je povolena opakovaná návštěva. Seznam je platný po dobu nepřesahující dvanáct měsíců.

5. Národní bezpečnostní úřady se mohou dohodnout na dalších podrobnostech opakovaných návštěv.

ČLÁNEK 12

BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY

1. Smluvní strany se bezodkladně písemně informují o bezpečnostním incidentu, nebo o podezření, že k takovému incidentu došlo.

2. Vyšetření bezpečnostního incidentu bude provedeno bezodkladně v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany, na území jejíhož státu k němu došlo. Národní bezpečnostní úřady při vyšetřování spolupracují, je-li to vyžadováno.

3. Národní bezpečnostní úřad smluvní strany, na území jejíhož státu k bezpečnostnímu incidentu došlo, písemně informuje národní bezpečnostní úřad druhé smluvní strany o okolnostech incidentu, způsobené škodě, opatřeních přijatých pro její zmírnění a o výsledku vyšetřování.

ČLÁNEK 13

NÁKLADY

Každá smluvní strana si hradí své náklady vzniklé v souvislosti s prováděním této Smlouvy.

ČLÁNEK 14

VÝKLAD A ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Smlouvy bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude předán k urovnání žádnému vnitrostátnímu nebo mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

ČLÁNEK 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Tato Smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po doručení pozdějšího oznámení mezi smluvními stranami zaslaného diplomatickou cestou informujícího o tom, že byly splněny vnitrostátní podmínky pro vstup této Smlouvy v platnost.

2. Tuto Smlouvu lze změnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku.

3. Dnem vstupu této Smlouvy v platnost se ukončuje platnost Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícího se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsaného v Bukurešti dne 17. července 2000. Veškerým utajovaným informacím, které byly podle tohoto ujednání poskytnuty, bude zajištěna ochrana v souladu s touto Smlouvou.

4. Každá ze smluvních stran má právo tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. V takovém případě je platnost Smlouvy ukončena šest měsíců po dni, kdy bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

5. Veškerým utajovaným informacím poskytnutým nebo vytvořeným podle této Smlouvy bude zajištěna ochrana v souladu s ustanoveními této Smlouvy i v případě ukončení její platnosti do doby, než poskytující strana zprostí přijímající stranu této povinnosti.


Na důkaz toho níže uvedení zástupci, řádně zmocnění k tomuto účelu, podepsali tuto Smlouvu.

Dáno v Bukurešti dne 31. března 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, rumunském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Dušan Navrátil v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Za vládu Rumunska
Sorin Frunzaverde v.r.
ministr národní obrany

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2011 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 20:39)
0. 17.05.2011 Vyhlášené znění