Sdělení č. 40/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-40
Datum vyhlášení 27.04.2011
Uzavření smlouvy 26.10.2010
Platnost od 01.05.2011
Aktuální znění 01.05.2011

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 2010 bylo v Haagu přijato Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace pozměňující Pravidla 161 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů1).

Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. května 2011 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 26. ŘÍJNA 2010 POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ (CA/D 12/10)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů a zejména článek 33(1)(c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo a Výboru pro rozpočet a finance,

ROZHODLA TAKTO:

ČLÁNEK 1

1. Pravidlo 161 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

“Pravidlo 161

Změna přihlášky

(1) Jedná-li Evropský patentový úřad jako orgán pro mezinárodní rešerši a, je-li podán návrh podle článku 31 Smlouvy o patentové spolupráci, rovněž jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum evropské patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, umožní přihlašovateli vyjádřit se k písemnému posudku orgánu pro mezinárodní rešerši nebo ke zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a případně jej vyzve, aby odstranil všechny nedostatky uvedené v písemném posudku nebo ve zprávě o mezinárodním předběžném průzkumu a upravil popis, nároky a výkresy ve lhůtě šesti měsíců od příslušného sdělení. Vyhotovil-li Evropský patentový úřad zprávu o doplňkové mezinárodní rešerši, vydá podle první věty výzvu ohledně vysvětlení stanovených podle Pravidla 45bis.7 odst. (e) Smlouvy o patentové spolupráci. Nevyhoví-li přihlašovatel výzvě nebo neodpoví-li na ni podle první nebo druhé věty, přihláška se považuje za vzatou zpět.

(2) Vyhotoví-li Evropský patentový úřad zprávu o dodatečné evropské rešerši k evropské patentové přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci, lze v přihlášce jednou provést změny ve lhůtě šesti měsíců od sdělení, v němž je přihlašovatel v tomto smyslu informován. Pozměněná přihláška bude základem pro dodatečnou evropskou rešerši.“

2. Pravidlo 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

“Pravidlo 162

Patentové nároky podléhající poplatku

(1) Obsahují-li podlohy přihlášky, z nichž má vycházet řízení o udělení evropského patentu, víc než patnáct nároků, platí se poplatek za nároky za šestnáctý a každý další nárok, jak stanoví Poplatkový řád, a to ve lhůtě stanovené v pravidle 159 odst. 1.

(2) Nejsou-li poplatky za nároky zaplaceny ve lhůtě, lze je ještě zaplatit do šesti měsíců od upozornění o nedodržení lhůty. Jsou-li v této lhůtě podány pozměněné nároky, počítají se splatné poplatky na základě těchto pozměněných nároků.

(3) Poplatky za nároky zaplacené ve lhůtě uvedené v odstavci 1, které převyšují poplatky splatné podle odstavce 2 věty druhé, se vracejí.

(4) Není-li včas zaplacen poplatek za nároky, má se za to, že bylo od příslušného nároku upuštěno.“

ČLÁNEK 2

(1) Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. května 2011.

(2) Pravidla 161 a 162 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněná článkem 1 tohoto rozhodnutí, se použijí na evropské patentové přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci, u nichž nebylo ke dni 1. května 2011 vydáno sdělení ve smyslu dosavadního znění pravidel 161 a 162 Úmluvy o udělování evropských patentů.


V Haagu, dne 26. října 2010

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady CA/D 2/09 a CA/D 3/09 ze dne 25. března 2009 a CA/D 20/09 ze dne 27. října 2009 pozměňující pravidla Prováděcího předpisu k Úmluvě byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí CA/D 18/09 ze dne 28. října 2009 a Rozhodnutí CA/D 16/10 ze dne 26. října 2010 pozměňující pravidla Prováděcího předpisu k Úmluvě byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.2011 Aktuální znění (exportováno 05.07.2020 03:46)
0. 27.04.2011 Vyhlášené znění