Sdělení č. 25/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-25
Datum vyhlášení 28.03.2011
Uzavření smlouvy 19.05.2010
Platnost od 19.05.2010
Aktuální znění 19.05.2010

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2010 bylo v Ulánbátaru podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2011.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Agreement on Cultural Cooperation for 2010-2011 between the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia

Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo vzdělávání, kultury a vědy Mongolska, dále jen „Strany“, vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

Článek 1

Obě Strany budou podporovat spolupráci v různých oblastech kultury. Za tímto účelem si vymění odborníky na celkovou dobu 20 dnů ročně.

Článek 2

Obě Strany si budou vyměňovat informační materiály o významných národních a mezinárodních kulturních a uměleckých akcích pořádaných v obou zemích.

Článek 3

Obě Strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a) spolupráce divadel, hudebních, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury,

b) vzájemných styků mezi sdruženími, svazy a asociacemi sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce,

c) účasti svých umělců na mezinárodních festivalech, soutěžích, přehlídkách, konferencích a setkáních kulturního charakteru pořádaných druhou stranou v souladu se statuty těchto akcí.

Článek 4

Obě Strany budou podporovat spolupráci mezi knihovnami obou států. Budou spolupracovat zejména v oblasti digitálních knihoven, digitálního přístupu ke kulturnímu dědictví a ochrany digitálních dokumentů jakožto příbuzné oblasti. Podpoří výměnu publikací, periodik a jiných dokumentů mezi ústředními knihovnami obou zemí.

Článek 5

Obě Strany budou podporovat překládání a popularizaci své literatury ve státě druhé strany. Ministerstvo kultury České republiky může prostřednictvím grantů podpořit vydávání překladů české literatury. Žádosti o grant musí být podány mongolskými vydavateli.

Článek 6

Obě Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou Stran a jejich navracení původním vlastníkům.

Článek 7

Obě Strany budou podporovat výměnu výstav, jejichž podmínky budou dohodnuty diplomatickou cestou. Výstavy budou doprovázeny 1 kurátorem, jehož pobyt ve státě přijímající strany nepřesáhne 7 dní.

Článek 8

Obě Strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi profesními organizacemi a asociacemi v oblasti kinematografie, budou podporovat vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v obou státech.

Článek 9

Vysílání a přijímání osob

1. Vysílající strana předloží přijímající straně nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a) jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby

b) termín návštěvy

c) návrh programové náplně pobytu

2. Vysílající strana hradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající strany a zpět.

3. Každá osoba vysílaná v rámci tohoto Ujednání zodpovídá za úhradu svého zdravotního pojištění pro svůj pobyt v přijímající zemi.

4. Přijímající strana hradí:

a) cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu

b) náklady na ubytování hotelového typu

c) náklady na stravné a kapesné v souladu s platnými právními předpisy svého státu

d) náklady na tlumočení

Článek 10

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci Stran i v jiných formách v souladu s účelem tohoto Ujednání, na nichž se Strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 11

Toto Ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území obou Stran.

Článek 12

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2011. Každá smluvní strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno v Ulánbátaru dne 19. 5. 2010 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Ministerstvo kultury České republiky
Mgr. Václav Jílek v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Mongolsku

Ministerstvo vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
Yondon Otgonbayar v. r.
ministr vzdělávání, kultury a vědy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.05.2010 Aktuální znění (exportováno 02.10.2020 01:10)
0. 19.05.2010 Vyhlášené znění