Sdělení č. 40/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Zápisu o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-40
Datum vyhlášení 29.03.2010
Uzavření smlouvy 27.11.2009
Platnost od 29.03.2010
Aktuální znění 29.03.2010

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. listopadu 2009 byl v Římě podepsán Třetí protokol o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství1), podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, jehož součástí je Zápis o opravě Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství.

České znění Zápisu o opravě ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


OPRAVY

ZÁPIS O OPRAVĚ

Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsané v Lisabonu dne 13. prosince 2007

(Úřední věstník Evropské unie C 306 ze dne 17. prosince 2007)

(2009/C 290/01)

Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Římě dne 27. listopadu 2009, uloženým u vlády Italské republiky.

1. ZMĚNY SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a) Strana 27, čl. 1 bod 30 - nový čl. 13a odst. 1

Místo: „1. Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který předsedá Radě pro zahraniční věci, přispívá svými návrhy k vypracovávání společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou.“

má být: „1. Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který předsedá Radě pro zahraniční věci, přispívá svými návrhy k vytváření společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou.“

b) Strana 38, čl. 1 bod 51

Před poslední větu se vkládá tato věta: „Články 34, 35, 37, 38a 39 se zrušují.“

c) Strana 39, čl. 1 bod 56 - nový čl. 48 odst. 5

Místo: „5. Pokud Lisabonskou smlouvu po dvou letech od jejího podpisu ratifikovaly čtyři pětiny členských států a jeden nebo více členských států se při její ratifikaci setkalo s obtížemi, bude se touto otázkou zabývat Evropská rada.“

má být: „5. Pokud smlouvu pozměňující Smlouvy po dvou letech od jejího podpisu ratifikovaly čtyři pětiny členských států a jeden nebo více členských států se při její ratifikaci setkalo s obtížemi, bude se touto otázkou zabývat Evropská rada.“

2. PROTOKOLY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘIPOJENY K LISABONSKÉ SMLOUVĚ

Protokol č. 1

a) Strana 167, čl. 1 bod 5 písm. a)

Pátá odrážka („— článek 9.1;“) se zrušuje.

b) Strana 183, čl. 1 bod 18 písm. f)

Místo: „f) v čl. 4 prvním pododstavci se zrušují slova,..., které nejsou schengenským acquis vázány,‘“

má být: „f) v čl. 4 prvním pododstavci se zrušují slova ,..., které nejsou schengenským acquis vázány,‘ a slova veškerá ustanovení tohoto acquis‘ se nahrazují slovy veškerá ustanovení schengenského acquis‘;“.

Protokol č. 2

a) Strana 200, čl. 7 odst. 1

Místo: „1. V čl. 38 třetím pododstavci a v čl. 82 třetím pododstavci Smlouvy o ESAE se odkazy na články 141 a 142 nahrazují odkazy na články 226 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být: „1. V čl. 38 třetím pododstavci a v čl. 82 čtvrtém pododstavci Smlouvy o ESAE se odkazy na články 141 a 142 nahrazují odkazy na články 226 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

b) Strana 200, článek 7

Vkládá se tento odstavec: „4. V čl. 198 čtvrtém pododstavci písm. c) Smlouvy o ESAE se odkaz na přílohu II Smlouvy o založení Evropského společenství nahrazuje odkazem na přílohu II Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie.“

a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

3. SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY A. SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII

Strana 207, dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii, poznámka pod čarou 16 k hlavě VI

Místo: „Hlava VI dosavadní Smlouvy o EU, týkající se policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, se nahrazuje kapitolami 1, 4 a 5 části třetí hlavy IV Smlouvy o fungování Evropské unie.“

má být: „Hlava VI dosavadní Smlouvy o EU, týkající se policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, se nahrazuje kapitolami 1, 4 a 5 části třetí hlavy IV (nově hlavy V) Smlouvy o fungování Evropské unie.“

Poznámky pod čarou

1) Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského splečenství, podepsaná dne 13. prosince 2007 v Lisabonu, včetně Druhého protokolu o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaného dne 30. dubna 2008 v Římě, byla vyhlášena pod č. 111/2009 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.03.2010 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 12:38)
0. 29.03.2010 Vyhlášené znění