Sdělení č. 38/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-38
Datum vyhlášení 24.03.2010
Uzavření smlouvy 31.10.2008
Ratifikace Smlouvy 07.10.2009
Platnost od 01.02.2009
Aktuální znění 01.02.2009

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. října 2008 byla v Římě na 4. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1) přijata změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy.

Se změnou Přílohy III vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 7. října 2009 listinu o přijetí změny Přílohy III Českou republikou.

Změna Přílohy III vstoupila v platnost na základě článku 22 odst. 5c) Rotterdamské úmluvy dne 1. února 2009 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny Přílohy III a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


RC-4/5: Inclusion of tribultyltin compounds in Annex III of the Convention

PŘEKLAD

RC-4/5: Zařazení sloučenin tributylcínu do přílohy III Úmluvy

Konference smluvních stran,

bere na vědomí a oceňuje práci Výboru pro přezkum chemických látek,

zvážila doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby sloučeniny tributylcínu byly podřízeny postupu předchozího souhlasu a zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

vyjádřila uspokojení nad tím, že byly splněny všechny požadavky pro zářazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do tří sloupců za zápis „toxafen“ následující chemické látky:

Chemická látkaPříslušné/á číslo/a CASKategorie
Všechny sloučeniny tributylcínu, včetně:pesticidy
tributylcín oxidCAS 56-35-9
tributylcín fluoridCAS 1983-10-4
tributylcín metakrylátCAS 2155-70-6
tributylcín benzoátCAS 4342-36-3
tributylcín chloridCAS 1461 -22-9
tributylcín linoleátCAS 24124-25-2
tributylcín naftenátCAS 85409-17-2

2. Rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany 1. února 2009.

Poznámky pod čarou

1) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Rotterdamu dne 10. září 1998 byla vyhlášena pod č. 94/2005 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy a Příloha VI Rotterdamské úmluvy přijaté v Ženevě dne 24. září 2004 byly vyhlášeny pod č. 35/2006 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.2009 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 01:00)
0. 01.02.2009 Vyhlášené znění