Sdělení č. 33/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravách článku 3 odst. 1 a 3 Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-33
Datum vyhlášení 15.03.2010
Uzavření smlouvy 10.04.1994
Platnost od 10.04.1994
Aktuální znění 10.04.1994

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 1994 provedl generální tajemník OSN opravu článku 3 odst. 1 a 3 Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijaté v Kodani dne 25. listopadu 1992.

Anglické znění opravy článku 3 odst. 1 a 3 Změny Montrealského protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

ZMĚNA MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ OZÓNOVOU VRSTVU, PŘIJATÁ NA ČTVRTÉM ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V KODANI 25. LISTOPADU 1992

ZPRÁVA O OPRAVĚ ORIGINÁLU ZMĚNY

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK OSN, konaje ve funkci depozitáře změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, schválené na čtvrtém zasedání stran v Kodani 25.října 1992,

JELIKOŽ se ukázalo že originál změny (arabský, čínský, anglický, francouzský, ruský a španělský) obsahuje chybu,

JELIKOŽ ověřené kopie originálu uvedené změny byly předány všem dotčeným státům s oznámením depozitáře C.N.428.1992.SMLOUVY-12 ze dne 22. března 1993,

JELIKOŽ do konce lhůty 90 dnů od data tohoto oznámení nebyly sděleny žádné námitky,

PROVEDL požadovanou opravu originálu uvedené změny, která je vyznačena v příloze k tomuto zápisu, a tato oprava se vztahuje také na ověřené kopie změny ze dne 7. července 1993.

NA DŮKAZ ČEHOŽ jsem já, Ralph Zacklin, ředitel a zástupce náměstka generálního tajemníka pro řízení Úřadu pro právní otázky, podepsal tuto zprávu.

V hlavním sídle OSN v New Yorku dne 10. dubna 1994.

Ralph Zacklin

C.N. 96. 1994.SMLOUVY-3 (příloha)

Článek 3

Vstup v Platnost

1. Tato změna vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1994 za předpokladu, že státy nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, které jsou stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, uloží nejméně 20 listin o ratifikaci, přijetí, schválení této změny nebo o přistoupení k ní.

3. Po vstupu této změny v platnost podle odstavce 1 vstupuje tato změna v platnost pro každou další smluvní stranu Protokolu devadesátým dnem po dni uložení její listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

Poznámky pod čarou

1) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Oprava článku 2 odst. 5 bis Změny Montrealského protokolu byla vyhlášena pod č. 32/2010 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.04.1994 Aktuální znění (exportováno 29.05.2020 21:57)
0. 10.04.1994 Vyhlášené znění