Sdělení č. 32/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě článku 2 odst. 5 bis Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-32
Datum vyhlášení 15.03.2010
Uzavření smlouvy 30.06.1994
Platnost od 30.03.1994
Aktuální znění 30.03.1994

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. března 1994 provedl generální tajemník OSN opravu článku 2 odst. 5 bis Změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijaté v Kodani dne 25. listopadu 1992.

Anglické znění opravy článku 2 odst. 5 bis Změny Montrealského protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

ZMĚNA MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH, KTERÉ POŠKOZUJÍ OZÓNOVOU VRSTVU, PŘIJATÁ NA ČTVRTÉM ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V KODANI 25. LISTOPADU1992

ZPRÁVA O OPRAVĚ ORIGINÁLU ZMĚNY

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK OSN, konaje ve funkci depozitáře změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, přijaté na čtvrtém zasedání stran v Kodani 25. listopadu 1992,

JELIKOŽ se ukázalo, že originál změny obsahuje chybu,

JELIKOŽ příslušná navržená oprava byla sdělena všem zainteresovaným státům oznámením depozitáře C.N.360.1993.SMLOUVY-6 dne 30. prosince 1993,

JELIKOŽ do konce lhůty 90 dnů od data tohoto oznámení nebyly sděleny žádné námitky,

PROVEDL požadovanou opravu originálu uvedené změny, která je vyznačena v příloze k tomuto zápisu, a tato oprava se vztahuje také na ověřené kopie změny ze dne 7. července 1993.

NA DŮKAZ ČEHOŽ jsem já, Hans Corell, náměstek generálního tajemníka, právní poradce, podepsal tento zápis.

V hlavním sídle OSN v New Yorku dne 30. března 1994.

Hans Corell

C.N.279.1994.SMLOUVY-8 (příloha)

V odstavci 5 bis článku 2 v odpovídajícím jazyce:

nahradittímto
Anglický jazyk
strany, která převádístrany, která přijímá

Poznámky pod čarou

1) Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.03.1994 Aktuální znění (exportováno 20.10.2020 16:32)
0. 30.03.1994 Vyhlášené znění