Sdělení č. 102/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-102
Datum vyhlášení 22.12.2010
Uzavření smlouvy 28.10.2009
Platnost od 01.01.2011
Aktuální znění 01.01.2011

102

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. října 2009 a 26. října 2010 byla v Mnichově přijata rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů1).

Rozhodnutí CA/D 18/09 ze dne 28. října 2009 pozměňující pravidlo 141 a pravidlo 70b Prováděcího předpisu k Úmluvě, vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. ledna 2011 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Rozhodnutí CA/D 16/10 ze dne 26. října 2010 pozměňující pravidlo 36 Prováděcího předpisu k Úmluvě, vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 26. října 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglická znění rozhodnutí a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 28. ŘÍJNA 2009

POZMĚŇUJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 18/09)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33(1)(c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA TAKTO:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Pravidlo 141 se mění v tomto znění takto:

”Pravidlo 141

Údaje o dosavadním stavu techniky

(1) Přihlašovatel uplatňující právo přednosti ve smyslu článku 87 předloží zároveň s evropskou patentovou přihláškou kopii výsledků jakékoli rešerše, kterou provedl úřad, u nějž byla dřívější přihláška podána. V případě evropské přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci předloží přihlašovatel uvedenou kopii při vstupu do evropské fáze nebo neprodleně poté, co mu takové výsledky budou poskytnuty.

(2) Kopie uvedená v odstavci 1 se považuje za řádně podanou, pokud je k dispozici u Evropského patentového úřadu, a za založenou do spisu evropské patentové přihlášky za podmínek stanovených prezidentem Evropského patentového úřadu.

(3) Evropský patentový úřad může přihlašovatele vyzvat, aby ve lhůtě dvou měsíců předložil údaje o dosavadním stavu techniky ve smyslu článku 124 odst. 1, aniž by tím byly dotčeny odstavce 1 a 2.“

2. Následující nové pravidlo 70b se vkládá do Části IV, Hlavy IV:

”Pravidlo 70b

Žádost o kopii výsledků rešerše

(1) Zjistí-li Evropský patentový úřad v době, kdy odpovědnost převezme průzkumové oddělení, že kopie uvedená v pravidle 141 odst. 1 nebyla přihlašovatelem předložena a nepovažuje se za řádně podanou podle pravidla 141 odst. 2, vyzve přihlašovatele, aby ve lhůtě dvou měsíců předložil tuto kopii nebo prohlášení, že mu výsledky rešerše uvedené v pravidle 141 odst. 1 nebyly poskytnuty.

(2) Neodpoví-li přihlašovatel na výzvu podle odstavce 1 v příslušné lhůtě, evropská patentová přihláška se považuje za vzatou zpět.“

ČLÁNEK 2

(1) Ustanovení uvedená v článku 1 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 2011.

(2) Pravidlo 141, pozměněné článkem 1 odst. 1 tohoto rozhodnutí, a nové pravidlo 70b, vložené tímto rozhodnutím, se použijí na evropské patentové přihlášky a mezinárodní přihlášky podané uvedeného dne nebo po tomto datu.


V Mnichově, dne 28. října 2009

Za správní radu
Předseda
Alberto CASADO CERVIÑO

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů přijatá v Mnichově dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů přijatá v Mnichově dne 25. března 2009 a 27. října 2009 byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2010

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 36 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 16/10)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

S ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů a zejména článek 33(1)(c),

Na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

S ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA TAKTO:

ČLÁNEK 1

1. Pravidlo 36(1) Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů zní:

(1) Přihlašovatel může na základě dřívější evropské patentové přihlášky, která je dosud v řízení, podat evropskou rozdělenou přihlášku, pokud:

(a) je rozdělená přihláška podána před uplynutím lhůty dvaceti čtyř měsíců od prvního sdělení průzkumového oddělení podle článku 94 odst. 3 a pravidla 71 odst. 1 a 2 nebo podle pravidla 71 odst. 3 v řízení o nejstarší přihlášce, pro kterou bylo sdělení vydáno, nebo

(b) je rozdělená přihláška podána před uplynutím lhůty dvaceti čtyř měsíců od jakéhokoli sdělení průzkumového oddělení namítajícího u dřívější přihlášky nesplnění požadavků článku 82 za předpokladu, zeje tato specifická námitka vznesena poprvé.“

ČLÁNEK 2

(1) Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 26. října 2010.

(2) Pravidlo 36 odst. 1 ve znění článku 1 tohoto rozhodnutí se použije na rozdělené patentové přihlášky podané 1. dubna 2010 nebo po tomto datu, aniž by tím byl dotčen článek 3 rozhodnutí správní rady CA/D 2/09.


V Haagu, dne 26. října 2010

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2011 Aktuální znění (exportováno 22.10.2020 22:56)
0. 22.12.2010 Vyhlášené znění