Sdělení č. 54/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-54
Datum vyhlášení 26.06.2009
Uzavření smlouvy 13.09.1990
Platnost od 26.11.1992
Aktuální znění 26.11.1992

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 26. listopadu 1992.

Česká republika a Francouzská republika si výměnou nót ze dne 16. května 1995 a 19. června 1995 potvrdily sukcesi České republiky do Dohody.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Francouzské republiky (dále jen „smluvní strany“),

v duchu zásad a ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975, a Závěrečného dokumentu vídeňské následné schůzky z 15. ledna 1989,

s přihlédnutím ke Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky, podepsané v Paříži 26. října 1967,

vedeny přáním přispívat k vzájemnému poznávání a lepšímu porozumění mezi národy obou států,

se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany se dohodly na zřízení československého kulturního střediska v Paříži s názvem „Československé kulturní a informační středisko“, francouzského kulturního střediska v Praze s názvem „Francouzský institut v Praze/Institut Ernesta Denise“ a francouzského kulturního střediska v Bratislavě s názvem „Francouzský institut v Bratislavě“ (dále jen „kulturní střediska“).

Po dohodě obou smluvních stran mohou být zřízena další kulturní střediska, jejichž činnost se bude řídit ustanoveními této dohody.

Článek 2

Posláním kulturních středisek je přispívat k rozvoji vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francií v oblasti kultury, umění, vzdělávání, v oblasti předávání informací, především audiovizuálních, vědy a techniky. Seznamují bezprostředně veřejnost s hodnotami a výsledky svých zemí dosažených v těchto oblastech, a pokud jde o francouzskou stranu, tato činnost zahrnuje i informace o frankofonním světě.

Kulturní střediska mohou přispívat k plnění Kulturní dohody z 26. října 1967 a k uskutečňování spolupráce mezi ministerstvy a dalšími institucemi, místními orgány, organizacemi, společnostmi, sdruženími a soukromými osobami obou států.

Článek 3

Činnost kulturních středisek zahrnuje zejména:

- pořádání přednášek, sympozií a dalších setkání, uměleckých vystoupení, koncertů a výstav;

- promítání filmů a audiovizuálních dokumentů;

- v rámci činnosti kulturních středisek zvaní a přijímání vědců, spisovatelů, lektorů a umělců;

- informování o oblastech kultury, vzdělávání, vědy a techniky;

- provoz knihovny a čítárny umožňující studium a půjčování knih, novin, časopisů, gramofonových desek, kazet, diapozitivů, filmů a dalších dokumentů kulturního, didaktického, vědeckého a technického charakteru v jakémkoliv technickém provedení;

- vydávání a rozšiřování informačních programů, katalogů a dalších dokumentů kulturního, didaktického, vědeckého a technického charakteru v jakémkoliv technickém provedení;

- výuku a pedagogiku jazyků;

- seznamování se vzdělaností vysílající země.

Článek 4

Kulturní střediska mohou v rámci decentralizované spolupráce navazovat přímé styky s ministerstvy a dalšími veřejnými institucemi, místními orgány, společnostmi, sdruženími a soukromými osobami obou států.

Článek 5

Obě smluvní strany zajistí nerušený přístup veřejnosti na akce kulturních středisek, jakož i jejich normální působení.

Článek 6

Kulturní střediska vykonávají svou činnost v souladu s ustanoveními této dohody, dalších mezinárodních smluv, kterými jsou obě smluvní strany vázány, a právními předpisy přijímajícího státu.

Ustanovení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 se na kulturní střediska nevztahují.

Kulturní střediska jsou při plnění úkolů vyplývajících z této dohody oprávněna vystupovat v přijímajícím státě svým jménem.

Kulturní střediska mohou vykonávat svou činnost mimo své budovy.

Článek 7

Obě smluvní strany si vzájemně poskytnou pomoc při umístění kulturních středisek zřízených touto dohodou v odpovídajících prostorách.

Článek 8

Cílem činnosti kulturních středisek není dosažení finančního zisku.

Za podmínek stanovených touto dohodou a při dodržování předpisů přijímajícího státu o maloobchodním prodeji mohou kulturní střediska:

– vybírat vstupné na akce, které organizují, a zápisné do kursů a poplatky za užívání knihovny;

– pro návštěvníky kulturních středisek provozovat kavárnu;

– prodávat katalogy, plakáty, knihy, gramofonové desky, didaktické materiály, audiovizuální programy v jakémkoliv technickém provedení a další předměty, které mají přímý vztah k akcím, které organizují.

Článek 9

Kulturní střediska jsou osvobozena v přijímajícím státě od všech daní jako státní rozpočtové organizace vykonávající obdobnou činnost s výjimkou daní vybíraných za provedené služby. Tento daňový režim bude upřesněn v případě potřeby výměnou nót předaných diplomatickou cestou.

Daňový režim pracovníků kulturních středisek se řídí právními předpisy přijímajícího státu a příslušnými ustanoveními Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, podepsané dne 1. července 1973.

Článek 10

Na základě reciprocity jsou kulturní střediska při dodržování celních předpisů platných v přijímajícím státě osvobozena od cla, jiných poplatků a dávek při dovozu:

– nábytku, vybavení kanceláří a kancelářských potřeb potřebných k jejich běžnému administrativnímu chodu;

– katalogů, plakátů, programů, knih, gramofonových desek, didaktického materiálu a audiovizuálního materiálu v jakémkoliv technickém provedení s výhradou, že nebudou prodávány v přijímajícím státě;

– filmů určených k promítání v prostorách kulturních středisek.

Výše uvedené předměty mohou být půjčovány, pronajímány, zastaveny nebo prodány pouze za podmínek schválených příslušnými orgány přijímajícího státu.

Článek 11

Příslušné orgány vysílajícího státu jmenují ředitele a pracovníky svých kulturních středisek. Tito pracovníci mohou být občany vysílajícího státu, přijímajícího státu nebo třetího státu. Se zaměstnáním občanů třetího státu musí vyslovit souhlas příslušný orgán přijímajícího státu.

Ředitel a zástupce ředitele mohou být členy diplomatického personálu diplomatické mise vysílajícího státu.

Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně informují o příjezdu a konečném odjezdu pracovníků kulturních středisek, kteří nemají trvalý pobyt v přijímajícím státě.

Článek 12

Na ředitele, zástupce ředitele a členy personálu kulturních středisek, kteří nemají trvalý pobyt v přijímajícím státě, a na jejich rodinné příslušníky, k nimž mají vyživovací povinnost, se vztahují předpisy sociálního zabezpečení a pracovněprávní předpisy platné ve vysílajícím státě.

Článek 13

Každá smluvní strana osvobodí pracovníky kulturních středisek druhé smluvní strany od cla, jiných poplatků a dávek při dovozu jejich používaného zařízení domácnosti a osobních svršků, včetně motorového vozidla, po dobu jednoho roku od nastoupení do funkce a jejich vývoz po skončení přidělení. Toto osvobození platí jen po dobu trvání jejich funkce v kulturním středisku.

Tato ustanovení se nevztahují na pracovníky kulturních středisek, kteří jsou občany přijímajícího státu nebo mají trvalý pobyt v přijímajícím státě.

Článek 14

Příslušné orgány každé smluvní strany udělí pracovníkům kulturního střediska druhé smluvní strany, jakož i jejich manželům a dětem žijícím s nimi ve společné domácnosti, po dobu jejich přidělení víza a zabezpečení povolení k pobytu. Každá smluvní strana upřesní diplomatickou cestou příslušné orgány, které budou vydávat pobytové průkazy.

Článek 15

Na Francouzský institut v Praze přechází majetek a fondy Francouzské knihovny a čítárny v Praze, která byla zřízena na základě ujednání z 24. listopadu 1966. Toto ujednání pozbude platnosti dnem vstupu v platnost této dohody.

Článek 16

Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, že byly splněny ústavní náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí druhého písemného oznámení.

Tato dohoda je uzavřena na pětileté období. Poté bude její platnost mlčky prodloužena na dobu neomezenou, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví v jednoroční lhůtě.


Dáno v Praze, dne 13. září 1990, ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky
Jiří Dienstbier v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Francouzské republiky
Roland Dumas v. r.
ministr zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.11.1992 Aktuální znění (exportováno 23.09.2020 02:29)
0. 26.11.1992 Vyhlášené znění