Sdělení č. 53/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-53
Datum vyhlášení 26.06.2009
Uzavření smlouvy 21.11.2008
Platnost od 01.07.2009
Aktuální znění 01.07.2009

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2008 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 20 dne 1. července 2009.

Podle článku 22 Dohody dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsaná ve Vídni dne 22. listopadu 1977, vyhlášená pod č. 37/1979 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu

Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen „smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu,

přesvědčeny, že tato spolupráce může přispět k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i k posílení všestranných vztahů mezi oběma státy,

vědomy si toho, že spolupráce na základě této dohody bude mít pozitivní vliv i na mnohostrannou spolupráci v oblasti kulturních vztahů, jmenovitě v Organizaci pro výchovu, vědu a kulturu OSN a v Radě Evropy, jakož i v oblasti programů Evropské unie a Středoevropské iniciativy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou v rámci ustanovení této dohody podporovat přímou spolupráci institucí v oblastech kultury, umění, vzdělávání, vědy a výzkumu, mládeže a sportu na všech úrovních. Vítají také spolupráci ve výše uvedených oblastech v rámci bilaterálních, mnohostranných a evropských programů, projektů a iniciativ.

(2) Smluvní strany berou s uspokojením na vědomí spolupráci ministerstev České republiky a Rakouské republiky, do jejichž kompetence spadá vzdělávání, v rámci „Středoevropské spolupráce v oblasti vzdělávání" (CECE - Centrál European Cooperation in Education for Lifelong Learning), jakož i spolupráci v oblasti vědy a výzkumu ve středoevropském regionu a účast zástupců/zástupkyň ministerstev zahraničních věcí na projektech a zasedáních „Středoevropské kulturní platformy" v rámci „Regionálního partnerství" a budou pokračování těchto iniciativ nadále podporovat.

Článek 2

(1) Smluvní strany budou usilovat o podporu znalostí kultury státu druhé smluvní strany, o další rozvoj kulturní spolupráce ve všech oblastech a na všech úrovních, a tím i přispívat k evropské kulturní identitě.

(2) Smluvní strany budou v tomto smyslu v rámci svých možností spolupracovat zejména při:

a) výměně informací o mezinárodních konferencích a seminářích, které jsou věnovány otázkám kultury a konají se na území druhého státu;

b) hostování umělců/umělkyň a souborů a při pořádání koncertů, festivalů, divadelních představení a jiných uměleckých akcí v rámci přímé spolupráce kulturních institucí;

c) pořádání výstav v rámci přímé spolupráce kulturních institucí;

d) podporování kontaktů a výměny informací v oblasti filmu, fotografie, nových technologií v umělecké sféře a audiovizuálních médií;

e) podporování kontaktů v oblasti literatury a nakladatelské činnosti, jakož i při překládání literárních děl a odborné literatury;

f) podporování kontaktů a přímé spolupráce knihoven;

g) podporování kontaktů a přímé spolupráce mezi muzei a v oblasti ochrany kulturních památek;

h) rozvoji spolupráce v oblasti nehmotného kulturního dědictví;

i) společných projektech „Středoevropské kulturní platformy" v rámci „Regionálního partnerství";

j) společných kulturních projektech příhraničních regionů;

k) přípravě a pořádání ročních bilaterálních kulturních setkání (vždy střídavě v České republice a v Rakouské republice), v jejichž rámci mohou kulturní pracovníci/pracovnice a kulturní organizace obou států předkládat návrhy projektů a projednávat možnosti spolupráce.

(3) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat krátkodobé pobyty umělců/umělkyň a odborníků/odbornic za účelem rozvoje spolupráce a výměny zkušeností.

Článek 3

Smluvní strany budou nadále podporovat činnost Českého centra ve Vídni a Rakouského kulturního fóra v Praze.

Článek 4

(1) Smluvní strany budou podněcovat přímou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi ve svých státech se záměrem vytvořit evropský vysokoškolský prostor.

(2) Spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání bude probíhat v rámci „AKCE Česká republika-Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání". Pracovní program AKCE bude stanoven smíšenou komisí podle článku 18 této dohody.

(3) Smluvní strany budou podněcovat přímou spolupráci v oblasti vědy a výzkumu mezi vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi, vědeckými knihovnami a jinými vědeckými institucemi ve svých státech.

(4) Smluvní strany budou vybízet k přímému zvaní akademických pracovníků/pracovnic a vědeckých pracovníků/pracovnic za účelem pedagogické, výzkumné a umělecké činnosti a pokusí se v souladu s vnitrostátními předpisy učinit všechna potřebná opatření k ulehčení jejich pobytu ve svých zemích.

(5) Smluvní strany budou podporovat výměny lektorů/lektorek za účelem výuky jazyků, jakož i prezentace historie a kultury státu druhé smluvní strany a společných aspektů historie a kultury.

(6) Smluvní strany budou podněcovat zájem o studium ve státě druhé smluvní strany.

(7) Smluvní strany uvítají možnost, aby se studenti/studentky, absolventi/absolventky vysokých škol, akademičtí pracovníci/pracovnice a vědečtí pracovníci/vědecké pracovnice druhého státu ucházeli o stipendia v rámci stipendijních nabídek ve svých státech.

(8) Smluvní strany vítají účast studentů/studentek a absolventů/absolventek vysokých škol ze státu druhé smluvní strany v programech celoživotního vzdělávání a dalších vzdělávacích aktivitách, jako jsou například letní kurzy a letní kolegia, které se konají mimo jiné za účelem zlepšení jazykových znalostí a dalšího vzdělávání ve specializovaných odborných oblastech.

Článek 5

Smluvní strany vítají činnost společné expertní komise, která v zájmu usnadnění procesu vzájemného uznávání rovnocennosti dokladů o vysokoškolském vzdělávání a jeho částech a se zřetelem na Lisabonskou úmluvu o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu z roku 1997 vypracovává příslušná doporučení vysokým školám.

Článek 6

(1) Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci ve školství, v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání, a to zejména následujícími opatřeními:

a) výměnou expertů/expertek, jakož i informačních a dokumentačních materiálů;

b) vysíláním učitelů/učitelek na blíže určené školy s bilingvní výukou v češtině a němčině za účelem výuky a uskutečňování dalších souvisejících činností (např. práce na kurikulárních dokumentech) v druhém státu;

c) doporučeními o srovnatelnosti vzdělávacích a odborných kvalifikací vydávanými příslušnými orgány států smluvních stran na základě vyhodnocení obsahu, rozsahu a úrovně vzdělávání a odborného vzdělávání v obou státech, které provádí společná komise expertů/expertek;

d) aktivitami v oblasti dalšího vzdělávaní učitelů směřujícími k podpoře prohloubení znalostí a rozšíření vlastního jazyka a vlastivědných znalostí na území státu druhé smluvní strany.

(2) Realizace opatření uvedených v odstavci 1 se bude uskutečňovat se souhlasem obou smluvních stran, přičemž podrobnosti budou stanoveny v záznamech ze zasedání smíšené komise podle článku 18.

Článek 7

(1) Smluvní strany budou podporovat, zejména v zájmu žáků/žákyň z České republiky, pokračování činnosti Rakouského gymnázia v Praze, o.p.s., uskutečňujícího výuku převážně v německém jazyce.

(2) Rakouská smluvní strana má v úmyslu zvýšit kapacitu výukových prostor a vybavení školní budovy Rakouského gymnázia v Praze, o.p.s., včetně jejího rozšíření.

(3) Česká smluvní strana bude v rámci svých možností nápomocna při zajištění vhodných podmínek pro realizaci výuky na této škole.

Článek 8

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat činnost školy provozované Školským spolkem Komenský ve Vídni.

Článek 9

Smluvní strany vítají činnost společné expertní komise, která v zájmu usnadnění procesu vzájemného uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce a se zřetelem na Lisabonskou úmluvu o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu z roku 1997 vypracovává příslušná doporučení.

Článek 10

(1) Za účelem vyvážené prezentace historie, geografie a kultury státu druhé smluvní strany ve výukových materiálech si budou příslušné orgány států smluvních stran tyto materiály a kurikulární dokumenty vyměňovat.

(2) Výbor expertů, který bude vytvořen jednáním smíšené komise podle článku 18, připraví návrh konkrétních společných materiálů pro výuku dějepisu a předloží jej co nejdříve smíšené komisi k rozhodnutí.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání dospělých, především prostřednictvím výměny odborníků/odbornic, jakož i dokumentace a informačních materiálů.

Článek 12

Smluvní strany budou na základě reciprocity pomáhat svým expertům/expertkám, vyslaným za účelem realizace této dohody, při jejich činnosti, a to především při navazování kontaktů s institucemi a organizacemi státu přijímající smluvní strany.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi mládežnickými organizacemi, jakož i výměny mládeže, pracovníků/pracovnic s mládeží a školitelů/školitelek pro práci s mládeží, a budou upozorňovat zejména na možnosti programu Evropské unie „MLÁDEŽ V AKCI".

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány veřejné správy a občanskými sdruženími v oblasti tělovýchovy a sportu, výměnu informací, dokumentace a expertů/expertek, jakož i účast sportovců/sportovkyň ze svých států na mezinárodních sportovních akcích, které se budou konat na území druhého státu.

Článek 15

Smluvní strany budou v rámci svých možností a v zájmu posílení všestranných vztahů mezi oběma státy podporovat projekty, jejichž cílem je propagace společného kulturního dědictví.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi archivy států smluvních stran zejména v oblasti výměny odborníků a informací, jakož i pořádání výstav, konferencí a seminářů.

Článek 17

Spolupráce podle této dohody se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran. Touto dohodou nejsou dotčeny závazky plynoucí z jiných mezinárodních smluv, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 18

(1) K realizaci této dohody bude vytvořena smíšená komise složená ze zástupců/zástupkyň příslušných orgánů států smluvních stran a na její zasedání mohou být přizváni také zástupci/zástupkyně orgánů územních samosprávných celků. Zasedání smíšené komise by se mělo konat zpravidla každý čtvrtý rok, přičemž v případě potřeby může každá ze smluvních stran svolat zasedání smíšené komise i mimo uvedený interval. Smíšená komise bude zasedat střídavě v České republice a v Rakouské republice. Zasedání smíšené komise bude předsedat vedoucí delegace té smluvní strany, na území jejíhož státu se bude zasedání konat.

(2) Smíšená komise bude hodnotit výměny uskutečněné v rámci této dohody a další společné akce a předkládat doporučení a návrhy budoucí spolupráce, včetně návrhů řešení organizačních a finančních otázek.

(3) Každá ze smluvních stran sdělí složení delegace svých zástupců/zástupkyň ve smíšené komisi i následné změny diplomatickou cestou.

(4) Závěry ze zasedání smíšené komise budou přijímány formou záznamů ze zasedání smíšené komise, na jejichž textu se obě delegace shodnou.

Článek 19

V oblastech spolupráce vymezených v této dohodě mohou příslušné orgány států smluvních stran, do jejichž působnosti tyto oblasti spadají, uzavírat a realizovat prováděcí ujednání.

Článek 20

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž si smluvní strany písemně diplomatickou cestou oznámí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro vstup této dohody v platnost.

Článek 21

(1) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však může písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

(2) Programy výměn, projekty a akce zahájené v době platnosti této dohody na jejím základě budou pokračovat až do jejich ukončení bez ohledu na dobu platnosti této dohody.

Článek 22

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsaná ve Vídni dne 22. listopadu 1977.


Dáno ve Vídni dne 21. listopadu 2008 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Karel Schwarzenberg v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Rakouské republiky
Ursula Plassnik v. r.
ministryně zahraničních věcí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2009 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 20:16)
0. 26.06.2009 Vyhlášené znění