Sdělení č. 44/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-44
Datum vyhlášení 29.05.2009
Uzavření smlouvy 05.03.2009
Platnost od 10.04.2009
Aktuální znění 10.04.2009

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 5. března 2009 a 31. března 2009 bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 14 dne 10. dubna 2009.

Anglické znění nóty Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

Regionální kancelář pro střední Evropu
Felvinci út. 27
H-1022 Budapest
Tel.: (+36 1) 336 30 60, 336 30 70
Fax: 336 30 80
E-mail: hunbu@unhcr.org

5. března 2009

Č.j.: HUNBU/CZE/HCR/0046

Odp.: Ujednání o přesídlování uprchlíků

Vážený pane ministře,

s odkazem na jednání mezi zástupci vlády České republiky (dále jen „česká vláda“) a Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen „UNHCR“) UNHCR vítá záměr české vlády zapojit se plně do programu UNHCR pro přesídlování uprchlíků.

Globální program UNHCR pro přesídlování uprchlíků, kterým v první zemi azylu nemůže být poskytnuta dostatečná ochrana nebo zajištěno dlouhodobé řešení, je praktickým a účinným nástrojem na ochranu uprchlíků a mechanismem sdílené odpovědnosti. UNHCR s potěšením zaznamenal, že koncepce přesídlování není pro českou vládu novou záležitostí. Česká vláda již v posledních letech prakticky prokázala své odhodlání řídit se zásadou sdílené odpovědnosti při poskytování ochrany a dlouhodobého řešení pro uprchlíky tím, že se zapojila do ad hoc přesídlování.

UNHCR doufá, že navázání hlubší spolupráce v této oblasti umožní české vládě postupně budovat kapacity a programy v oblasti přijímání a integrace uprchlíků (právní, sociální a ekonomické). UNHCR je připraven pomoci při směřování současného úsilí české vlády, tak aby se v České republice vytvořil formálnější a strukturovanější program přesídlování.

UNHCR nabízí technickou a poradenskou pomoc a současně zapojí mezinárodní společenství, aby pomohlo České republice při realizaci přesídlování.

Spolupráce mezi českou vládou a UNHCR je rámcově upravena Dohodou mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice z roku 2000. UNHCR v návaznosti na výše uvedené navrhuje české vládě uzavření Ujednání mezi Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a vládou České republiky o spolupráci při přesídlování uprchlíků (dále jen „ujednání o přesídlování“) následujícího znění:

UJEDNÁNÍ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ÚŘADEM VYSOKÉHO KOMISAŘE OSN PRO UPRCHLÍKY O SPOLUPRÁCI PŘI PŘESÍDLOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ

ČÁST I

KONZULTACE

ČLÁNEK 1

KAŽDOROČNÍ KONZULTACE

UNHCR zve českou vládu na Výroční trojstranná jednání o přesídlování a na jednání Pracovní skupiny pro přesídlování za účelem výměny informací ohledně globálních potřeb v oblasti přesídlování a dalších otázek přesídlování. Kromě toho se zástupci UNHCR a české vlády každoročně setkávají, aby jednali o počtu uprchlíků, které může česká vláda přijmout k přesídlení, a o výběru konkrétních případů, jakož i hodnotili vývoj provádění ujednání o přesídlování.

ČÁST II

VÝBĚR KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ČLÁNEK 2

PŘESÍDLOVANÉ OSOBY

Na základě ujednání o přesídlování mohou být přesídlovány osoby, kterým byl přiznán status uprchlíka dle mandátu UNHCR podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jejího Protokolu z roku 1967 a Statutu UNHCR z roku 1950 (dále jen „Úmluva“). Přesídlování uprchlíků probíhá v souladu s mezinárodním právem a právními předpisy České republiky a v souladu s kritérii pro přesídlování stanovenými UNHCR. Tato kritéria upřednostňují uprchlíky vyžadující právní a fyzickou ochranu, oběti násilí a mučení, uprchlíky vyžadující lékařskou péči, ohrožené ženy, osoby, společné soužití rodiny, děti a dospívající, starší uprchlíky a uprchlíky bez vyhlídek na místní integraci.

ČLÁNEK 3

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

UNHCR předkládá žádosti o přesídlení uprchlíka/uprchlíků Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen „MV“) za využití registračního formuláře UNHCR pro přesídlení, vyplněného a podepsaného uprchlíkem/uprchlíky žádajícími o přesídlení a UNHCR. Spolu s žádostí se předkládají veškeré dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v žádosti a potřebu přesídlení.

ČLÁNEK 4

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Po obdržení žádosti o přesídlení provede MV s uprchlíkem žádajícím o přesídlení pohovor, není-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak. Pohovory se mohou uskutečnit cestou telekonference či videokonference, případně formou výběrových misí MV organizovaných ve spolupráci s UNHCR. Kromě posouzení oprávněnosti žádosti o přesídlení je cílem pohovorů poskytnout uprchlíkům informace o programu přesídlení a informovat je o procesu přijetí a integrace a o podmínkách v České republice.

MV zašle odpověď na žádost o přesídlení UNHCR do 45 dnů od provedení pohovoru. Tuto lhůtu lze na žádost MV prodloužit. Pokud UNHCR neobdrží odpověď na žádost ve stanovené lhůtě, považuje žádost o přesídlení za zamítnutou.

ČLÁNEK 5

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V NALÉHAVÝCH A MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH

Šest měsíců po vstupu ujednání o přesídlování v platnost bude zaveden zrychlený postup pro naléhavé a mimořádné případy, zejména případy, kdy je ohrožen život uprchlíka. MV v těchto případech posoudí žádost o přesídlení pouze na základě písemných dokumentů a odpoví na ni do dvou týdnů od jejího doručení.

ČLÁNEK 6

OPĚTOVNÉ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

V případě, že byly zjištěny či nastaly nové skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti o přesídlení, UNHCR může jedenkrát požádat MV o nové posouzení případu, jež MV zamítlo. K nové žádosti o přesídlení jsou připojeny dokumenty dokládající nové skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti.

ČLÁNEK 7

ODVOLÁNÍ SOUHLASU S PŘESÍDLENÍM

Do okamžiku vstupu přesídlované osoby na území České republiky může MV odvolat svůj souhlas s přesídlením, pokud jsou po vyslovení tohoto souhlasu dodatečně zjištěny skutečnosti, které podle Úmluvy mohou být důvodem pro to, aby osoba nebyla považována za uprchlíka ve smyslu Úmluvy, nebo které důvodně nasvědčují tomu, že osoba by mohla představovat nebezpečí pro bezpečnost státu.

ČÁST III

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ODJEZDU

ČLÁNEK 8

CESTOVNÍ NÁKLADY

UNHCR hradí po dobu 12 měsíců od vstupu ujednání o přesídlování v platnost veškeré cestovní výdaje a další výdaje související s cestou do České republiky. UNHCR případně zajistí pokrytí těchto výdajů v rámci finanční pomoci mezinárodního společenství. Po uplynutí této doby hradí tyto náklady česká vláda.

ČLÁNEK 9

VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY

Česká vláda zajistí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy rychlý vstup do České republiky.

ČÁST IV

PŘIJETÍ A MÍSTNÍ INTEGRACE

ČLÁNEK 10

SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA INFORMACÍ

Za účelem zvýšení účinnosti ujednání o přesídlování si MV vyměňuje informace a zkušenosti s UNHCR a dalšími státy zapojenými do programu UNHCR pro přesídlování týkající se životních podmínek a integračních možností a jakékoli další informace důležité pro uprchlíky vyžadující přesídlení.

ČLÁNEK 11

PŘIJETÍ A INTEGRACE

Uprchlíkovi, který byl přesídlen do České republiky, (dále jen „přesídlený uprchlík“) je v souladu s vnitrostátními právními předpisy na základě jeho žádosti udělen azyl a poskytnuta pomoc, která usnadní jeho přijetí a integraci.

MV může při realizaci přesídlování spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi.

ČLÁNEK 12

SLOUČENÍ RODINY

Česká vláda umožní za účelem sloučení rodiny vstup na území České republiky rodinným příslušníkům přesídlených uprchlíků, a to za podmínek stanovených ve vnitrostátních právních předpisech a v souladu s mezinárodními standardy a postupy v oblasti lidských práv, včetně principu nejlepších zájmů dítěte. UNHCR spolupracuje s českou vládou při vyřizování žádostí o udělení azylu za účelem sloučení rodiny.

ČLÁNEK 13

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakákoli otázka, která vznikne při výkladu a provádění ujednání o přesídlování nebo která zde není výslovně upravena, bude řešena přátelsky cestou konzultací mezi vládou České republiky a UNHCR.

ČLÁNEK 14

VSTUP V PLATNOST

Ujednání o přesídlování vstoupí v platnost dnem přijetí identické odpovědi na tento dopis a zůstává v platnosti po dobu neurčitou. Může být ukončeno výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

V případě souhlasu české vlády ujednání o přesídlování vstoupí v platnost dnem obdržení shodné odpovědi na tento dopis. Ujednání o přesídlování se sjednává na dobu neurčitou. Jeho platnost může být ukončena výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Za Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky

Dr. Gottfried Köfner
ředitel Regionální kanceláře pro střední Evropu


MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr vnitra České republiky

Praha, 31. 3. 2009

Č.j.: MV-11475-38/OKP-2008

Počet listů: 5

Vážený pane řediteli,

mám čest potvrdit příjem Vaší osobní nóty ze dne 5. března 2009, ve které jste navrhl sjednat Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků, tohoto znění:

„s odkazem na jednání mezi zástupci vlády České republiky (dále jen „česká vláda“) a Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (dále jen „UNHCR“) UNHCR vítá záměr české vlády zapojit se plně do programu UNHCR pro přesídlování uprchlíků.

Globální program UNHCR pro přesídlování uprchlíků, kterým v první zemi azylu nemůže být poskytnuta dostatečná ochrana nebo zajištěno dlouhodobé řešení, je praktickým a účinným nástrojem na ochranu uprchlíků a mechanismem sdílené odpovědnosti. UNHCR s potěšením zaznamenal, že koncepce přesídlování není pro českou vládu novou záležitostí. Česká vláda již v posledních letech prakticky prokázala své odhodlání řídit se zásadou sdílené odpovědnosti při poskytování ochrany a dlouhodobého řešení pro uprchlíky tím, že se zapojila do ad hoc přesídlování.

UNHCR doufá, že navázání hlubší spolupráce v této oblasti umožní české vládě postupně budovat kapacity a programy v oblasti přijímání a integrace uprchlíků (právní, sociální a ekonomické). UNHCR je připraven pomoci při směřování současného úsilí české vlády, tak aby se v České republice vytvořil formálnější a strukturovanější program přesídlování.

UNHCR nabízí technickou a poradenskou pomoc a současně zapojí mezinárodní společenství, aby pomohlo České republice při realizaci přesídlování.

Spolupráce mezi českou vládou a UNHCR je rámcově upravena Dohodou mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice z roku 2000. UNHCR v návaznosti na výše uvedené navrhuje české vládě uzavření Ujednání mezi Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a vládou České republiky o spolupráci při přesídlování uprchlíků (dále jen „ujednání o přesídlování“) následujícího znění:

UJEDNÁNÍ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A ÚŘADEM VYSOKÉHO KOMISAŘE OSN PRO UPRCHLÍKY O SPOLUPRÁCI PŘI PŘESÍDLOVÁNÍ UPRCHLÍKŮ

ČÁST I

KONZULTACE

ČLÁNEK 1

KAŽDOROČNÍ KONZULTACE

UNHCR zve českou vládu na Výroční trojstranná jednání o přesídlování a na jednání Pracovní skupiny pro přesídlování za účelem výměny informací ohledně globálních potřeb v oblasti přesídlování a dalších otázek přesídlování. Kromě toho se zástupci UNHCR a české vlády každoročně setkávají, aby jednali o počtu uprchlíků, které může česká vláda přijmout k přesídlení, a o výběru konkrétních případů, jakož i hodnotili vývoj provádění ujednání o přesídlování.

ČÁST II

VÝBĚR KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ČLÁNEK 2

PŘESÍDLOVANÉ OSOBY

Na základě ujednání o přesídlování mohou být přesídlovány osoby, kterým byl přiznán status uprchlíka dle mandátu UNHCR podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, jejího Protokolu z roku 1967 a Statutu UNHCR z roku 1950 (dále jen „Úmluva“). Přesídlování uprchlíků probíhá v souladu s mezinárodním právem a právními předpisy České republiky a v souladu s kritérii pro přesídlování stanovenými UNHCR. Tato kritéria upřednostňují uprchlíky vyžadující právní a fyzickou ochranu, oběti násilí a mučení, uprchlíky vyžadující lékařskou péči, ohrožené ženy, osoby, společné soužití rodiny, děti a dospívající, starší uprchlíky a uprchlíky bez vyhlídek na místní integraci.

ČLÁNEK 3

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

UNHCR předkládá žádosti o přesídlení uprchlíka/uprchlíků Ministerstvu vnitra České republiky (dále jen „MV“) za využití registračního formuláře UNHCR pro přesídlení, vyplněného a podepsaného uprchlíkem/uprchlíky žádajícími o přesídlení a UNHCR. Spolu s žádostí se předkládají veškeré dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v žádosti a potřebu přesídlení.

ČLÁNEK 4

OSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Po obdržení žádosti o přesídlení provede MV s uprchlíkem žádajícím o přesídlení pohovor, není-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak. Pohovory se mohou uskutečnit cestou telekonference či videokonference, případně formou výběrových misí MV organizovaných ve spolupráci s UNHCR. Kromě posouzení oprávněnosti žádosti o přesídlení je cílem pohovorů poskytnout uprchlíkům informace o programu přesídlení a informovat je o procesu přijetí a integrace a o podmínkách v České republice.

MV zašle odpověď na žádost o přesídlení UNHCR do 45 dnů od provedení pohovoru. Tuto lhůtu lze na žádost MV prodloužit. Pokud UNHCR neobdrží odpověď na žádost ve stanovené lhůtě, považuje žádost o přesídlení za zamítnutou.

ČLÁNEK 5

POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V NALÉHAVÝCH A MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH

Šest měsíců po vstupu ujednání o přesídlování v platnost bude zaveden zrychlený postup pro naléhavé a mimořádné případy, zejména případy, kdy je ohrožen život uprchlíka. MV v těchto případech posoudí žádost o přesídlení pouze na základě písemných dokumentů a odpoví na ni do dvou týdnů od jejího doručení.

ČLÁNEK 6

OPĚTOVNÉ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

V případě, že byly zjištěny či nastaly nové skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti o přesídlení, UNHCR může jedenkrát požádat MV o nové posouzení případu, jež MV zamítlo. K nové žádosti o přesídlení jsou připojeny dokumenty dokládající nové skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti.

ČLÁNEK 7

ODVOLÁNÍ SOUHLASU S PŘESÍDLENÍM

Do okamžiku vstupu přesídlované osoby na území České republiky může MV odvolat svůj souhlas s přesídlením, pokud jsou po vyslovení tohoto souhlasu dodatečně zjištěny skutečnosti, které podle Úmluvy mohou být důvodem pro to, aby osoba nebyla považována za uprchlíka ve smyslu Úmluvy, nebo které důvodně nasvědčují tomu, že osoba by mohla představovat nebezpečí pro bezpečnost státu.

ČÁST III

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE ODJEZDU

ČLÁNEK 8

CESTOVNÍ NÁKLADY

UNHCR hradí po dobu 12 měsíců od vstupu ujednání o přesídlování v platnost veškeré cestovní výdaje a další výdaje související s cestou do České republiky. UNHCR případně zajistí pokrytí těchto výdajů v rámci finanční pomoci mezinárodního společenství. Po uplynutí této doby hradí tyto náklady česká vláda.

ČLÁNEK 9

VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY

Česká vláda zajistí v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy rychlý vstup do České republiky.

ČÁST IV

PŘIJETÍ A MÍSTNÍ INTEGRACE

ČLÁNEK 10

SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA INFORMACÍ

Za účelem zvýšení účinnosti ujednání o přesídlování si MV vyměňuje informace a zkušenosti s UNHCR a dalšími státy zapojenými do programu UNHCR pro přesídlování týkající se životních podmínek a integračních možností a jakékoli další informace důležité pro uprchlíky vyžadující přesídlení.

ČLÁNEK 11

PŘIJETÍ A INTEGRACE

Uprchlíkovi, který byl přesídlen do České republiky, (dále jen „přesídlený uprchlík“) je v souladu s vnitrostátními právními předpisy na základě jeho žádosti udělen azyl a poskytnuta pomoc, která usnadní jeho přijetí a integraci. MV může při realizaci přesídlování spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi.

ČLÁNEK 12

SLOUČENÍ RODINY

Česká vláda umožní za účelem sloučení rodiny vstup na území České republiky rodinným příslušníkům přesídlených uprchlíků, a to za podmínek stanovených ve vnitrostátních právních předpisech a v souladu s mezinárodními standardy a postupy v oblasti lidských práv, včetně principu nejlepších zájmů dítěte. UNHCR spolupracuje s českou vládou při vyřizování žádostí o udělení azylu za účelem sloučení rodiny.

ČLÁNEK 13

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakákoli otázka, která vznikne při výkladu a provádění ujednání o přesídlování nebo která zde není výslovně upravena, bude řešena přátelsky cestou konzultací mezi vládou České republiky a UNHCR.

ČLÁNEK 14

VSTUP V PLATNOST

Ujednání o přesídlování vstoupí v platnost dnem přijetí identické odpovědi na tento dopis a zůstává v platnosti po dobu neurčitou. Může být ukončeno výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou.“

Z pověření vlády České republiky Vám mám tu čest sdělit, že s výše uvedeným návrhem souhlasím s tím, že dnem, kdy Vám bude doručena tato nóta, vstoupí Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků v platnost. Z toho důvodu Vás současně žádám o potvrzení přijetí této nóty.

Dovolte mi, abych vyjádřil své přesvědčení, že sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků přispěje k prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Přijměte prosím, pane řediteli, ujištění o mé nejhlubší úctě.

S pozdravem,

MUDr. Mgr. Ivan Langer v. r.
ministr vnitra České republiky

Vážený pan
Dr. Gottfried Köfner
Ředitel Regionální kanceláře pro střední Evropu
UNHCR
Budapešť
Maďarsko

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.04.2009 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 07:51)
0. 10.04.2009 Vyhlášené znění