Sdělení č. 23/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-23
Datum vyhlášení 24.03.2009
Uzavření smlouvy 12.12.2006
Platnost od 01.11.2008
Aktuální znění 01.11.2008

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2006 byla v Pretorii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. listopadu 2008.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci

Preambule

Vláda České republiky a vláda Jihoafrické republiky (dále společně „Strany“ a samostatně „Strana“),

Přejíce si dále posilovat a rozvíjet hospodářskou a průmyslovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;

Jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda vytvoří příznivé podmínky pro různé formy spolupráce v hospodářské a průmyslové oblasti mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou po vstupu České republiky do Evropské unie,

Se dohodly následovně:

Článek 1

Cíle

Strany budou podporovat, v rámci vnitřních zákonů a předpisů platných v každém státě, hospodářské vztahy mezi jejich státy v oblastech společného zájmu, jakož i iniciativy zaměřené na podporu toku investic.

Článek 2

Hospodářská a průmyslová spolupráce

Strany souhlasí s podporou a usnadňováním spolupráce mezi jejich fyzickými a právnickými osobami v rámci vnitřních zákonů a předpisů platných v každém státě. Za tím účelem souhlasí s:

(a) výměnou informací o prioritách hospodářského rozvoje;

(b) identifikováním a usnadňováním investičních příležitostí pomocí:

i. poskytování informací o vnitřních zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jakýchkoliv jejich změnách;

ii. identifikování projektů a sektorů potenciálního zájmu pro společnou spolupráci; a

iii. informování příslušných podnikatelských komunit o investičních příležitostech v druhém státě.

(c) propagací hospodářských a investičních misí, které umožňují setkávání potenciálních obchodních partnerů;

(d) výměnou informací o průmyslových veletrzích, výstavách, misích a dalších propagačních aktivitách v obou státech;

(e) zkoumáním možností spolupráce na třetích trzích.

Článek 3

Smíšený výbor

1. Za účelem provádění této Dohody se zřizuje Smíšený výbor (dále jen „Výbor“), složený z představitelů Stran. Spolupředsedy Výboru jsou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra obchodu a průmyslu Jihoafrické republiky, nebo jimi pověření funkcionáři.

2. Pokud to bude vhodné, Výbor může zapojit představitele dalších ministerstev, institucí, jakož i vysoce postavené zástupce podnikatelů obou států, aby napomáhali provádění této Dohody.

3. Výbor může zřídit specializované pracovní skupiny pro projednávání konkrétních otázek společného zájmu.

4. Výbor se bude scházet v případě potřeby, střídavě v České republice a v Jihoafrické republice v termínech vzájemně dohodnutých spolupředsedy. Předběžný program jednání bude vyměněn nejméně měsíc před termínem setkání.

5. Hostitelská strana připraví návrh protokolu ze zasedání Výboru, který bude poté dohodnut a podepsán spolupředsedy v závěru zasedání.

6. V rámci zákonů a předpisů platných v obou státech by činnost Výboru mohla zahrnovat:

a) výměnu informací a názorů na makroekonomické otázky v obou státech;

b) identifikaci vhodných opatření a možností posílení dvoustranné hospodářské spolupráce;

c) podporu hospodářské a průmyslové spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou států, zvláště mezi malými a středními podniky;

d) otázky vyvstávající v souvislosti s podnikatelskými a investičními aktivitami.

Článek 4

Urovnávání sporů

Jakýkoliv spor vyplývající z výkladu, aplikace a provádění této Dohody bude vypořádán smírně prostřednictvím konzultací a jednání mezi oběma Stranami.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Každá strana notifikuje písemně diplomatickou cestou, že vyhověla ústavním požadavkům potřebným pro provádění této Dohody. Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po poslední notifikaci.

2. Dohoda zůstane v platnosti na dobu neurčitou, pokud nebude ukončena písemným oznámením jedné ze Stran druhé Straně s tím, že ukončení bude účinné šest měsíců po doručení oznámení o ukončení.

3. Na žádost kterékoliv Strany může být tato Dohoda písemně změněna po vzájemné dohodě, s výhradou ústavních požadavků obou států.

4. Tato Dohoda se bude provádět bez újmy závazkům vyplývajícím z členství České republiky v Evropské unii a z Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Jihoafrickou republikou na straně druhé.


Dáno v Pretorii dne 12. měsíce prosince 2006, ve dvou originálech v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Tlapa, MBA v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Jihoafrické republiky
Z. S. T. Skweyiya v. r.
ministr sociálního rozvoje

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2008 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 21:51)
0. 01.11.2008 Vyhlášené znění