Sdělení č. 118/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-118
Datum vyhlášení 11.12.2009
Uzavření smlouvy 30.03.2009
Platnost od 16.09.2009
Aktuální znění 16.09.2009

118

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. března 2009 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VIII odst. 1 dne 16. září 2009.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU IZRAEL O DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCI PŘI PODPOŘE PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE V SOUKROMÉ SFÉŘE

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael, dále jen „Strany“,

přejíce si rozvíjet a upevňovat ekonomickou, průmyslovou a technologickou spolupráci mezi Českou republikou a Státem Izrael;

zvažujíce oboustranný zájem na pokroku v oblastech vývoje a průmyslového výzkumu a výsledné výhody pro obě strany;

berouce v úvahu, že výzva podněcování inovací a ekonomického růstu je předmětem společného zájmu obou Stran;

přejíce si podpořit konkurenceschopnost průmyslů obou států prostřednictvím spolupráce v průmyslovém vývoji a výzkumu a rozvíjet a posilovat ekonomickou spolupráci mezi nimi;

s cílem udržovat úsilí o propagaci, umožnění a podporu společných projektů průmyslového vývoje a výzkumu mezi podniky, společnostmi a dalšími subjekty (dále jen „Subjekty“) obou států;

se dohodly takto:

Článek I.

Cíle

Strany stanovují následující cíle této Dohody:

a) Propagovat aktivity soukromých sektorů svých států pro intenzifikaci dvoustranné spolupráce v průmyslovém vývoji a výzkumu;

b) Umožňovat identifikaci specifických projektů, partnerství nebo společných aktivit mezi Subjekty z České republiky a Státu Izrael, které mohou vést ke spolupráci v průmyslovém vývoji a výzkumu;

c) Koordinovat a zaměřovat dostupné vládní zdroje a programy na podporu spolupráce v průmyslovém vývoji a výzkumu a komerčního využití výsledků společných projektů v průmyslovém vývoji a výzkumu;

d) Dát obsah iniciativě, směřující k ustavení rámce pro finanční podporu, podle které budou Strany podporovat společně schválené průmyslové projekty v průmyslovém vývoji a výzkumu mezi Subjekty obou států, vedoucí ke komerčnímu využití na světovém trhu.

Článek II.

Vymezení průmyslového vývoje a výzkumu

Pro účely této Dohody průmyslový vývoj a výzkum zahrnuje, kromě jiného, výzkum, vývoj a předváděcí činnosti určené k vývoji nových výrobků nebo postupů pro komerční využití na světovém trhu.

Článek III.

Implementační orgány

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na jedné straně a Ministerstvo průmyslu, obchodu a práce Státu Izrael na druhé straně budou, spolu s implementačními orgány pověřenými ve smyslu odstavce 2, zodpovědné za provádění této Dohody.

2. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, pokud nebude diplomatickou cestou písemně oznámeno jinak, a Úřad hlavního vědce Ministerstva průmyslu, obchodu a práce Státu Izrael jsou pověřenými implementačními orgány pro napomáhání a podněcování projektů spolupráce. Tato spolupráce může zahrnovat, kromě jiného, následující formy a metody:

(a) organizování setkání pro Subjekty z České republiky a Státu Izrael pro společné hodnocení možností spolupráce;

(b) provádění jakýchkoliv dalších aktivit k posílení možností spolupráce mezi Subjekty z České republiky a Státu Izrael.

3. Zřizuje se Společný výbor. Společný výbor se bude sestávat ze stejného počtu zástupců z České republiky a Státu Izrael. Každý z implementačních orgánů jmenuje svého zástupce do společného výboru. Společný výbor se bude setkávat střídavě, pokud nebude dohodnuto jinak, v Jeruzalémě nebo v Praze v oboustranně příhodných termínech. Všechna rozhodnutí Společného výboru budou přijímána jednohlasně. Předsednictví Společného výboru bude přecházet každý rok mezi Českou republikou a Státem Izrael. Jednacím jazykem Společného výboru bude angličtina či jiný jazyk, pokud tak bude dohodnuto. Společný výbor může přijmout svá procedurální pravidla.

4. Společný výbor bude zodpovědný za:

a) poskytování rady a doporučení příslušným orgánům Stran v otázkách aktivit, které budou propagovat a podporovat spolupráci mezi oběma státy v rámci této Dohody;

b) identifikaci potencionálních oblastí spolupráce v rámci této Dohody.

5. Každá Strana ponese své náklady na podporu a administrování cílů této Dohody, jako např. náklady na cestovné, organizování seminářů a publikace.

Článek IV.

Projekty výzkumu a vývoje

1. Strany budou, v rámci svých kompetencí a v souladu s platným právním řádem, předpisy, pravidly a postupy svých států napomáhat, podporovat a podněcovat společné projekty průmyslového výzkumu a vývoje prováděné Subjekty z České republiky a Státu Izrael formou společného vývoje a následného společného managementu a marketingu produktů nebo procesů založených na nových inovativních technologiích pro komerční využití na globálním trhu (dále jen „Projekty“).

2. Každý účastník Projektu se bude řídit ustanoveními platného právního řádu, předpisů, pravidly a postupy svého státu, jakož i příslušnými pravidly svého státu pro poskytování finanční podpory průmyslového výzkumu a vývoje ve smyslu článku II. této Dohody, včetně úrovně, náležitostí a podmínek, za kterých může být tato podpora poskytnuta. Tato mohou obsahovat požadavek, aby účastníci Projektů podporovaných v rámci této Dohody předložili svému implementačnímu orgánu doklady o smluvním ujednání mezi nimi vztahující se k provádění Projektu; dále požadavek komerčního využití výsledků Projektu; a v neposlední řadě požadavek na autorské odměny a práva duševního vlastnictví, a to zvláště:

a) vlastnictví a užití know-how a duševního vlastnictví vlastněné partnery Projektu před započetím Projektu;

b) úpravy vlastnictví a užití know-how a duševního vlastnictví vzniklého během Projektu.

3. Smluvní ujednání mezi účastníky Projektu dle odst. 2 tohoto článku budou v souladu s právním řádem, předpisy, pravidly a postupy jejich příslušného státu.

Článek V.

Nestranné a spravedlivé zacházení

V rámci daném právním řádem, předpisy, pravidly a postupy svého státu, poskytne každá ze Stran Subjektům státu druhé Strany zapojeným do provozování činností podle této Dohody, nestranné a spravedlivé zacházení.

Článek VI.

Poskytování informací

1. V rámci daném platným právním řádem, předpisy, pravidly a postupy svého státu, se každá Strana zavazuje neposkytovat bez písemného souhlasu druhé Strany informace související s výsledky získanými z programů spolupráce pro průmyslový výzkum a vývoj podpořených podle této Dohody jakékoliv třetí osobě, subjektu, organizaci, mezinárodní organizaci nebo jinému státu.

2. Každá ze Stran bude druhé urychleně ohlašovat jakékoliv vznikající požadavky, podle kterých může být nucena zákonem nebo závazky z jiných mezinárodních dohod a úmluv svého státu předávat informace nebo dokumenty vztahující se k Projektům, které by jinak byly důvěrné povahy.

3. Strana povinná předat informace v takovém případě vždy vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby osoba přijímající dané informace trvale dbala o jejich důvěrnou povahu a dodržovala podmínky stanovené touto Dohodou.

Článek VII.

Práva duševního vlastnictví

1. Ochrana práv duševního vlastnictví v České republice a ve Státu Izrael bude v souladu s jejich vnitrostátním právním řádem, předpisy, pravidly a postupy.

2. Aniž by byly dotčen odstavec 1 tohoto článku a odstavce 2 a 3 článku IV., nesou účastníci Projektu podporovaní v rámci této Dohody odpovědnost za zajištění ochrany svých vlastních zájmů.

3. Vědecké a technologické informace nemajetkové povahy vzniklé ze spolupráce dle této Dohody mohou být veřejnosti zpřístupněny obvyklými cestami.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost datem pozdější nóty, v níž si Strany vzájemně oznámí diplomatickou cestou splnění vnitrostátních právních postupů nezbytných pro vstup Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti až do doby, dokud nebude jednou ze Stran vypovězena. Každá ze Stran může Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí po uplynutí šesti měsíců od data takovéto notifikace.

3. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou Stran. Jakákoli změna vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v odst. 1 tohoto článku.

4. Změny a ukončení platnosti této Dohody neovlivní platnost již uzavřených ujednání a smluv.

5. Tato Dohoda neovlivní stávající nebo budoucí práva a závazky Stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv a dohod.

6. Jakýkoli spor mezi Stranami, vzniklý z provádění této Dohody, bude řešen vzájemnými konzultacemi Stran.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno ve dvou původních vyhotoveních v Praze dne 30. března 2009, který odpovídá dni 5th of Nisan 5769 podle hebrejského kalendáře, v jazyce českém, hebrejském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoliv rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Martin Říman v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Státu Izrael
Yaakov Levy v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v České republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.09.2009 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 01:10)
0. 16.09.2009 Vyhlášené znění